Skip to main content

Europos solidarumo korpusas

GALIA VEIKTI DRAUGE.

Europos solidarumo korpuso paskirtis ir principai

Europos solidarumo korpuso paskirtis

Europos solidarumo korpusas suburia jaunimą, kad jis kurtų įtraukesnę visuomenę, remtų pažeidžiamus žmones ir spręstų visuomenės problemas. Jaunimui, norinčiam padėti kitiems, mokytis ir tobulėti, jis suteikia įkvepiančios savarankiškumą ugdančios patirties.

Europos solidarumo korpuso principai

Europos solidarumo korpuso nariai atvyksta su savo idėjomis, įsitikinimais ir lūkesčiais. Dalyvaujančiosios organizacijos turi atsižvelgti į šiuos poreikius, nes jos yra atsakingos už tai, kad jiems būtų sukurta pagarba ir pasitikėjimu grindžiama aplinka. Iniciatyvoje dalyvaujančios organizacijos skiria daug laiko, energijos ir išteklių, kad parengtų kokybišką veiklą, tad jos tikisi, kad Europos solidarumo korpuso nariai rodys panašią pagarbą vietos bendruomenėms ir žmonėms, kuriems vykdoma veikla daro tiesioginį poveikį.

Nustatant šiuos bendruosius principus atsižvelgta į tai, kokie įvairūs gali būti veiklos dalyviai, organizacijos ir aplinka, kurioje gali būti vykdoma veikla. Jie turėtų būti pritaikyti atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, kuriomis vykdoma veikla.

Prisijungti prie Europos solidarumo korpuso ketinantis jaunimas turėtų atidžiai perskaityti šį dokumentą. Kiekvienas Europos solidarumo korpuso narys sutinka laikytis šių principų:

  • Europos solidarumo korpuso narių vertybės yra solidarumas, pagarba žmogaus orumui ir žmogaus teisės, jie tiki, kad turi būti skatinama kurti sąžiningą ir teisingą visuomenę, kurioje vyrauja pliuralizmas, nediskriminavimas, tolerancija, teisingumas, solidarumas ir lygybė;
  • Europos solidarumo korpuso nariai stengiasi stiprinti žmonių solidarumą, gerbia jų kultūras ir tradicijas, siekia kurti bendra atsakomybe ir savitarpio pagalba grindžiamą visuomenę;
  • Europos solidarumo korpuso nariai nori prasmingai prisidėti prie visuomenės gyvenimo, laikysis solidarumo, bendradarbiavimo ir savitarpio supratimo principų;
  • Europos solidarumo korpuso nariai neturi daryti nieko, dėl ko galėtų kilti pavojus pakenkti kitiems arba patiems sau;
  • Europos solidarumo korpuso nariai turi laikytis priimančiosios organizacijos taisyklių, paisyti jos organizacinės struktūros ir praktikos. Tai daryti gali būti būtina siekiant apsaugoti veiklos dalyvių sveikatą, saugumą ir orumą. Europos solidarumo korpuso nariai privalo paisyti priimančiojoje šalyje galiojančių įstatymų;
  • jaunuolio sprendimas dalyvauti Europos solidarumo korpuso veikloje visada turi būti savanoriškas, jis gali iš iniciatyvos pasitraukti. Jaunuoliai turi teisę atmesti arba priimti bet kurį Korpuso pasiūlymą. Dėl to tikimybė ateityje gauti kitų pasiūlymų nesumažėja;
  • Narystė Europos solidarumo korpuse nemokama;
  • veiklos pabaigoje Europos solidarumo korpuso nariai turi teisę gauti Europos solidarumo korpuso pažymėjimą, patvirtinantį dalyvavimą veikloje;
  • priėmęs pasiūlymą dalyvauti savanoriškoje veikloje, Europos solidarumo korpuso narys pasirašys su dalyvaujančiąja organizacija solidarumo sutartį, kurioje atsižvelgiant į Europos solidarumo korpuso chartijoje išdėstytus principus aprašomos veiklos sąlygos. Jei veikla yra profesinė, sąlygos nustatomos darbo sutartyje;
  • prieš pradėdami veiklą ir ją vykdydami Europos solidarumo korpuso nariai gaus aiškią informaciją apie savo užduotis ir prireikus tinkamą mokymą bei kalbinę paramą.