Skip to main content

Evropska solidarnostna enota

Močnejši skupaj

Evropska solidarnostna enota – Naše poslanstvo in načela

Poslanstvo evropske solidarnostne enote

Evropska solidarnostna enota združuje mlade pri prizadevanjih za bolj vključujočo družbo, pri pomoči najbolj ranljivim osebam in reševanju družbenih izzivov. Za mlade, ki želijo pomagati, se učiti in osebnostno rasti, je to izkušnja opolnomočenja in navdiha.

Načela evropske solidarnostne enote

Udeleženci evropske solidarnostne enote imajo vsak svoje ideje, prepričanja in pričakovanja. Sodelujoče organizacije morajo te potrebe upoštevati, saj so odgovorne za to, da bodo udeleženci v okolju gostiteljice deležni spoštovanja in mu zaupali. Po drugi strani organizacije, ki sodelujejo v pobudi, veliko svojega časa, energije in virov namenijo pripravi visokokakovostne dejavnosti; pričakovati torej smejo, da bodo udeleženci evropske solidarnostne enote pokazali enako spoštovanje do lokalnih skupnosti in ljudi, ki jih te dejavnosti neposredno zadevajo.

Ta splošna načela ravnanja upoštevajo veliko raznovrstnost potencialnih udeležencev, organizacij in okolja, v katerem bodo potekale dejavnosti. Prilagoditi jih je torej treba posebnim okoliščinam posamezne dejavnosti.

Mladi, ki se nameravajo pridružiti evropski solidarnostni enoti, naj pazljivo preberejo ta dokument. Z udeležbo v evropski solidarnostni enoti vsakdo potrdi, da bo podpiral naslednja načela:

  • udeleženci evropske solidarnostne enote se zavzemajo za vrednote solidarnosti, spoštovanja človekovega dostojanstva in človekovih pravic in verjamejo v uveljavljanje pravične in enakopravne družbe, v kateri vladajo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravica, solidarnost in enakopravnost;
  • udeleženci evropske solidarnostne enote si prizadevajo za večjo solidarnost med ljudmi, pri čemer spoštujejo njihovo kulturo in tradicijo, in hočejo zgraditi skupnost, ki si deli odgovornosti in se medsebojno podpira;
  • udeleženci evropske solidarnostne enote so pripravljeni veliko prispevati družbi in bodo pokazali solidarnost, sodelovanje in vzajemno razumevanje;
  • udeleženci evropske solidarnostne enote s svojim ravnanjem nikakor ne smejo drugih ali sebe spravljati v nevarnost;
  • udeleženci evropske solidarnostne enote morajo spoštovati pravila, organizacijsko strukturo in prakse, ki urejajo organizacijo gostiteljico, ter se zavedati, da je ta ureditev morda potrebna tudi za spoštovanje zdravja, varnosti in dostojanstva posameznikov, ki jim je namenjena dejavnost. Udeleženci evropske solidarnostne enote se morajo ravnati po predpisih, ki veljajo v državi gostiteljici;
  • udeležba v evropski solidarnostni enoti mora vedno biti prostovoljna odločitev mladega človeka, ki se svobodno lahko odloči tudi za izstop iz enote. Mladi imajo pravico, da zavrnejo ponujeno napotitev v evropski solidarnostni enoti, ne da bi to vplivalo na druge ponudbe v prihodnosti;
  • udeležba v evropski solidarnostni enoti ni povezana s plačilom pristojbin;
  • ob koncu napotitve dobijo udeleženci evropske solidarnostne enote potrdilo evropske solidarnostne enote, ki potrjuje njihovo udeležbo v dejavnosti;
  • ko udeleženci evropske solidarnostne enote sprejmejo napotitev na prostovoljsko dejavnost, podpišejo s sodelujočo organizacijo pogodbo o solidarnosti, ki navaja pogoje njihove dejavnosti in je v skladu z načeli Listine evropske solidarnostne enote; pri poklicni dejavnosti ima podobno vlogo pogodba o zaposlitvi;
  • pred začetkom dejavnosti in v času napotitve bodo udeleženci evropske solidarnostne enote dobili jasne informacije o nalogah, ki jih bodo opravljali, ter po potrebi ustrezno usposabljanje in jezikovno podporo.