Skip to main content

Európsky zbor solidarity

Sila jednoty

Európsky zbor solidarity – naše poslanie a zásady

Poslanie európskeho zboru solidarity

Európsky zbor solidarity združuje mladých ľudí s cieľom vytvoriť inkluzívnejšiu spoločnosť, podporovať zraniteľné osoby a reagovať na sociálne výzvy. Mladým ľuďom, ktorí chcú pomáhať, chcú sa učiť a rozvíjať, ponúka inšpiratívnu a posilňujúcu skúsenosť.

Zásady európskeho zboru solidarity

Členovia európskeho zboru solidarity so sebou prinášajú nápady, presvedčenia a očakávania. Zúčastnené organizácie musia tieto potreby zohľadňovať, pretože sú zodpovedné za vytvorenie hostiteľského prostredia založeného na rešpekte a dôvere. Tieto organizácie zapojené do iniciatívy zároveň vynakladajú značný čas, energiu a zdroje na prípravu kvalitných činností; preto by mali od členov európskeho zboru solidarity očakávať, že preukážu podobnú úroveň rešpektu voči miestnym komunitám a ľuďom, ktorých sa tieto činnosti priamo týkajú.

V týchto všeobecných etických zásadách sa zohľadňuje rôznorodosť potenciálnych účastníkov, organizácií a prostredí, v ktorých sa činnosti môžu vykonávať. Mali by sa prispôsobiť osobitným okolnostiam každej činnosti.

Mladí ľudia, ktorí sa plánujú zapojiť do európskeho zboru solidarity, by si mali pozorne prečítať tento dokument. Každý člen európskeho zboru solidarity súhlasí s tým, že bude dodržiavať tieto zásady:

  • Členovia európskeho zboru solidarity si osvojujú hodnoty solidarity, rešpektovania ľudskej dôstojnosti a ľudských práv a veria v podporu spravodlivej spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť.
  • Členovia európskeho zboru solidarity sa snažia posilniť solidaritu medzi ľuďmi, pričom rešpektujú ich kultúry a tradície, a ich cieľom je vytvorenie komunity so spoločnou zodpovednosťou a vzájomnou podporou.
  • Členovia európskeho zboru solidarity sú ochotní zmysluplne prispievať v rámci spoločnosti a preukážu solidaritu, spoluprácu a vzájomné porozumenie.
  • Konanie členov európskeho zboru solidarity nesmie žiadnym spôsobom viesť k tomu, aby boli ostatní alebo samotní členovia vystavení riziku ublíženia na zdraví.
  • Členovia európskeho zboru solidarity musia rešpektovať pravidlá, organizačnú štruktúru a postupy, ktorými sa riadi hostiteľská organizácia, pričom berú ohľad na to, že to môže byť nevyhnutné v rámci rešpektovania osobného zdravia, bezpečnosti a dôstojnosti každého jednotlivca zapojeného do danej činnosti. Členovia európskeho zboru solidarity musia tiež dodržiavať zákony platné v hostiteľskej krajine.
  • Zapojenie sa do európskeho zboru solidarity musí vždy vychádzať z dobrovoľného rozhodnutia mladého človeka, ktorý má právo kedykoľvek od iniciatívy odstúpiť. Mladí ľudia majú právo odmietnuť alebo prijať akúkoľvek ponuku zboru na prácu bez toho, aby tým bola ovplyvnená ich šanca na ďalšie ponuky v budúcnosti.
  • Účasť v európskom zbore solidarity nepodlieha zaplateniu žiadnych poplatkov.
  • Na konci činnosti majú členovia európskeho zboru solidarity nárok na osvedčenie európskeho zboru solidarity, ktorým sa potvrdí ich účasť na danej činnosti.
  • Po prijatí ponuky na účasť na danej dobrovoľníckej činnosti podpíšu členovia európskeho zboru solidarity so zúčastnenou organizáciou zmluvu o solidarite, v ktorej sú podrobne opísané podmienky ich činnosti, v súlade so zásadami Charty európskeho zboru solidarity. V prípade pracovnej činnosti poslúži na podobný účel pracovná zmluva.
  • Pred začatím činnosti a počas nej budú členom európskeho zboru solidarity poskytnuté jasné informácie o úlohách, ktoré budú vykonávať, a prípadne aj primeraná odborná príprava jazyková pomoc.