Skip to main content

Europees Solidariteitskorps

De kracht van samen

Europees Solidariteitskorps: missie en beginselen

Missie van het Europees Solidariteitskorps

Het Europees Solidariteitskorps brengt jongeren bij elkaar om samen een meer inclusieve samenleving op te bouwen, kwetsbare mensen te helpen en maatschappelijke problemen aan te pakken. Het is een inspirerende en emanciperende ervaring voor jongeren die willen helpen, leren en groeien.

Beginselen van het Europees Solidariteitskorps

Iedere deelnemer aan het Europees Solidariteitskorps heeft zijn eigen opvattingen, overtuigingen en verwachtingen. Deelnemende organisaties moeten daar rekening mee houden want zij moeten de deelnemers met respect en vertrouwen opvangen. Tegelijkertijd wijden de deelnemende organisaties veel tijd, energie en middelen aan het organiseren van kwalitatieve activiteiten; zij mogen van de deelnemende vrijwilligers dus ook evenveel respect verwachten voor de lokale gemeenschappen en mensen die de doelgroep van de activiteiten vormen.

Deze algemene gedragsregels gaan uit van de grote verscheidenheid aan potentiële deelnemers, organisaties en situaties waarin activiteiten plaatsvinden. In elke situatie moet rekening worden gehouden met de bijzondere omstandigheden.

Jongeren die zich voor het Europees Solidariteitskorps willen aanmelden, moeten dit document aandachtig lezen. Als deelnemer aan het Europees Solidariteitskorps verbind je je ertoe de volgende beginselen in acht te nemen:

  • Deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps zetten zich in voor solidariteit, eerbied voor de menselijke waardigheid en de rechten van de mens, en geloven in het bevorderen van een eerlijke en egalitaire samenleving zonder discriminatie en met pluralisme, tolerantie, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid.
  • Deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps streven naar meer solidariteit tussen de mensen met respect voor hun culturen en tradities, en willen een gemeenschap van gedeelde verantwoordelijkheid en wederzijdse ondersteuning opbouwen.
  • Deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps willen een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving en blijk geven van solidariteit, samenwerking en wederzijds begrip.
  • Deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps mogen met hun handelen zichzelf of anderen nooit in gevaar brengen.
  • Deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps moeten de regels, structuur en werkwijzen van de organisatie waar zij te gast zijn, altijd respecteren en beseffen dat dit kader noodzakelijk kan zijn om de persoonlijke gezondheid, veiligheid en waardigheid van betrokkenen te beschermen. Deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps moeten zich houden aan de geldende wetgeving van het ontvangende land.
  • Deelname aan het Europees Solidariteitskorps kan alleen op basis van vrijwilligheid en de jongere is vrij om zich uit het initiatief terug te trekken. Deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps hebben het recht om een uitnodiging voor een activiteit af te wijzen, zonder dat dit gevolgen heeft voor hun latere kansen op andere activiteiten.
  • Deelname aan het Europees Solidariteitskorps is gratis.
  • Na deelname aan een activiteit ontvangt iedere deelnemer van het Europees Solidariteitskorps een certificaat van deelname.
  • Wie deelneemt aan vrijwilligerswerk van het Europees Solidariteitskorps, moet bij de deelnemende organisatie een Solidariteitscontract ondertekenen waarin de voorwaarden voor deelname zijn vastgelegd overeenkomstig de beginselen van het Europees Solidariteitskorps. Voor wie deelneemt aan een werkproject van het Europees Solidariteitskorps, staat de arbeidsovereenkomst gelijk aan dat contract.
  • Voor en tijdens hun activiteiten ontvangen deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps duidelijke informatie over hun taken en indien nodig passende opleiding en taalkundige ondersteuning.