Skip to main content

Evropský sbor solidarity

Spolu jsme silnější

Evropský sbor solidarity – naše poslání a zásady

Poslání evropského sboru solidarity

Cílem evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu by získali cenné zkušenosti, které by je inspirovaly k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu.

Zásady evropského sboru solidarity

Účastníci evropského sboru solidarity mají určité představy, přesvědčení a očekávání. Organizace nabízející účastníkům sboru dobrovolnické či profesní příležitosti by měly dbát na potřeby účastníků, respektovat jejich očekávání a poskytnout jim pracovní prostředí plné důvěry a vzájemného respektu. Zároveň by měly věnovat dostatečné úsilí, čas a prostředky na to, aby byl projekt a související činnost na dostatečně vysoké úrovni. Od účastníků projektu v rámci evropského sboru solidarity se na druhou stranu očekává, že budou vykazovat stejnou míru respektu k místním komunitám a lidem, kterým pomáhají a s nimiž přijdou při své činnosti do kontaktu.

Všeobecné zásady vhodného chování a jednání zohledňují širokou škálu případných účastníků, organizací a prostředí, v nichž bude činnost evropského sboru solidarity vykonávána. Zároveň by však tyto principy měly být přizpůsobeny konkrétním podmínkám jednotlivých činností.

Mladí lidé, kteří se chystají zapojit do evropského sboru solidarity, by se s těmito principy měli zevrubně seznámit. Účastníci evropského sboru solidarity by se měli řídit těmito principy:

  • Účastník evropského sboru solidarity je ztotožněn s hodnotami solidarity, úcty k lidské důstojnosti a lidským právům a věří ve vytváření spravedlivé, rovnoprávné společnosti, v níž vládne pluralismus, tolerance, spravedlnost, solidarita a rovnoprávnost a která se vyznačuje nepřípustností diskriminace;
  • Účastník evropského sboru solidarity usiluje o posilování solidarity mezi lidmi, má úctu k jednotlivým kulturám a jejich tradicím a usiluje o vytvoření společenství sdílené odpovědnosti a vzájemné podpory;
  • Účastník evropského sboru solidarity je odhodlán smysluplným způsobem přispívat k rozvoji společnosti a pracovat v duchu solidarity, spolupráce a vzájemného porozumění;
  • Účastník evropského sboru solidarity nesmí za žádných okolností vystavit sám sebe či ostatní riziku újmy;
  • Účastník evropského sboru solidarity musí dodržovat pravidla, organizační strukturu a postupy organizace, v níž působí, a mít při tom na paměti, že tato pravidla jsou nezbytná k zajištění zdraví, bezpečí a důstojnosti osob, které jsou do příslušné činnosti či projektu zapojeni. Účastník evropského sboru solidarity musí rovněž dodržovat právní předpisy země, kde působí;
  • účastník se do evropského sboru solidarity zapojuje vždy na základě vlastního, dobrovolného rozhodnutí a má možnost svou registraci ve sboru zrušit. Účastník má právo nabídku na umístění v rámci evropského sboru solidarity přijmout či odmítnout, aniž by to mělo vliv na příležitosti, které bude mít v rámci sboru v budoucnu;
  • účast v evropském sboru solidarity je bezplatná;
  • po ukončení působení v konkrétním projektu má účastník právo obdržet osvědčení evropského sboru solidarity, který potvrzuje jeho účast na dané činnosti;
  • jakmile se účastník rozhodne přijmout konkrétní nabídku dobrovolnické činnosti, podepíše s danou organizací tzv. dohodu o solidaritě, v níž budou uvedeny konkrétní podmínky výkonu dané činnosti, a to v souladu s Chartou evropského sboru solidarity. U profesních činností se sepíše účastník s danou organizací pracovní smlouvu.;
  • Před zahájením činnosti a během ní dostane účastník jasné informace o úkolech, které má vykonávat, a v případě potřeby mu bude poskytnuto náležité školení či jazyková příprava.