Skip to main content

Strategie EU pro mládež

EU má vlastní strategii pro oblast mládeže. Chce, aby se mladí lidé angažovali a stali se aktivními občany, kteří budou pečovat o demokracii a o své okolí. Díky iniciativě „Dialog EU s mládeží“ mohou mladí s EU komunikovat o tom, co je pro ně důležité.

Strategie EU pro mládež

Strategie EU pro mládež představuje rámec pro spolupráci v oblasti politiky mládeže EU na období 2019–2027, a to na základě usnesení Rady ze dne 26. listopadu 2018. Tato spolupráce by měla co nejvíce využívat potenciál dané politiky. Nejenže posiluje účast mladých lidí na demokratickém dění ve společnosti, ale také podporuje jejich společenskou a občanskou angažovanost. Rovněž se snaží zajistit, aby všichni mladí lidé měli k dispozici zdroje, které k tomu potřebují.

11 evropských cílů v oblasti mládeže

Strategie EU pro mládež se zaměřuje na tři hlavní oblasti činnosti s tímto mottem: Zapojovat, propojovat a posilovat. Tyto činnosti by měly probíhat za společného úsilí všech sektorů. Během dialogu, který probíhal v letech 2017–2018 a kterého se zúčastnili mladí lidé z celé Evropy, bylo vypracováno 11 evropských cílů v oblasti mládeže. Tyto cíle vymezují průřezové oblasti, které mají vliv na život mladých lidí, a zdůrazňují výzvy, jež je třeba řešit. Strategie EU pro mládež by měla přispět k uskutečnění této vize.

 

Strategie EU pro mládež se opírá o několik nástrojů, jako je vzájemné učení, plánovací kalendář budoucích činností na vnitrostátní úrovni, dialog EU s mládeží, Platforma strategie EU pro mládež, a o nástroje založené na důkazech. Kontaktní osobou Evropské komise je koordinátor EU pro mládež, který je viditelným referenčním bodem pro mladé lidi.

Více informací o spolupráci v oblasti politiky mládeže před rokem 2019 lze najít v archivních materiálech, včetně závěrů a usnesení Rady přijatých v oblasti politiky mládeže v letech 2010 až 2018.


Find out more