Skip to main content

Strategia UE na rzecz młodzieży

Unia Europejska opracowała strategię UE na rzecz młodzieży i pragnie w jej ramach wspierać aktywizację młodych ludzi, tak aby stali się aktywnymi obywatelami zaangażowanymi w życie demokratyczne i społeczne. Chcemy, aby młodzi ludzie opowiadali nam o tym, co dla nich ważne, uczestnicząc w dialogu UE z młodzieżą.

Strategia UE na rzecz młodzieży

Strategia UE na rzecz młodzieży stanowi ramy dla współpracy w zakresie unijnej polityki młodzieżowej na lata 2019–2027 w oparciu o rezolucję Rady z dnia 26 listopada 2018 r. Unijna współpraca na rzecz młodzieży w maksymalnym stopniu wykorzystuje potencjał polityki młodzieżowej. Wspiera uczestnictwo młodzieży w życiu demokratycznym, zaangażowanie społeczne i obywatelskie młodzieży i ma na celu zapewnienie wszystkim młodym ludziom niezbędnych zasobów do udziału w życiu społecznym.

11 europejskich celów młodzieżowych

Strategia UE na rzecz młodzieży skupia się na trzech głównych obszarach działania, zdefiniowanych trzema słowami: „angażowanie”, „łączenie” i „wzmacnianie pozycji”, przy jednoczesnym działaniu na rzecz wspólnego wdrażania strategii w różnych sektorach. W ramach dialogu prowadzonego w latach 2017–2018, w którym uczestniczyli młodzi ludzie z całej Europy, opracowano 11 europejskich celów młodzieżowych. Cele te określają obszary międzysektorowe, które mają wpływ na życie młodych ludzi, a także wyzwania, którym należy stawić czoła. Strategia UE na rzecz młodzieży powinna przyczynić się do urzeczywistnienia tej wizji sformułowanej przez młodzież.

 
 

Strategia UE na rzecz młodzieży opiera się na kilku instrumentach, takich jak działania związane z wzajemnym uczeniem się, instrument planowania przyszłych działań na szczeblu krajowym, dialog UE z młodzieżą, platforma strategii UE na rzecz młodzieży i narzędzia oparte na dowodach. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Komisją Europejską i widocznym punktem odniesienia dla osób młodych jest koordynator UE ds. młodzieży.

Więcej informacji na temat współpracy w zakresie polityki młodzieżowej przed 2019 r. można znaleźć w archiwach, w tym w konkluzjach i rezolucjach Rady przyjętych w dziedzinie polityki młodzieżowej w latach 2010–2018.


Find out more