Skip to main content

Стратегия на ЕС за младежта

ЕС изготви стратегия за младежта, чиято цел е младите хора да се ангажират и да станат активни граждани, участващи в демократичните и обществените процеси. Бихме искали младите хора да ни казват какво е важно за тях, като участват в диалога по въпросите на младежта в ЕС.

Стратегия на ЕС за младежта

Стратегията на ЕС за младежта е рамката за сътрудничество на Съюза по политиката за младежта за 2019—2027 г. въз основа на резолюция на Съвета от 26 ноември 2018 г. Чрез сътрудничеството в ЕС по въпросите на младежта следва да се извлече максимално възможното от потенциала на политиката за младежта. По този начин се насърчава участието на младите хора в демократичния живот, подпомага се тяхното социално и гражданско участие и се цели да се гарантира, че всички млади хора разполагат с необходимите ресурси, за да участват в обществения живот.

11 европейски цели за младежта

Стратегията на ЕС за младежта е съсредоточена върху три основни области на действие, около три думи: ангажиране, свързванеовластяване, като същевременно се работи по съгласувано изпълнение в различните сектори. По време на процеса на диалог през 2017—2018 г., в който се включиха млади хора от цяла Европа, бяха разработени 11 европейски цели за младежта. Чрез тези цели се определят междусекторни области, които засягат живота на младите хора, и се посочват предизвикателствата. Стратегията на ЕС за младежта следва да допринесе за осъществяването на тази визия за младите хора.

 

Стратегията на ЕС за младежта се основава на няколко инструмента, като дейности за взаимно обучение, инструменти за планиране на бъдещите национални дейности, диалог по въпросите на младежта в ЕС, платформа на стратегията на ЕС за младежта и основани на факти инструменти. Координаторът на ЕС по въпросите на младежта е лицето за контакт на Европейската комисия и референтна точка за младите хора.

Повече информация за сътрудничеството по политиката за младежта преди 2019 г. можете да намерите в архивите, включително заключенията и резолюциите на Съвета в областта на политиката за младежта, приети между 2010 и 2018 г.


Find out more