Skip to main content

Stratégia EÚ pre mládež

Stratégia EÚ pre mládež, ktorou chce Únia podnietiť mladých ľudí, aby sa stali aktívnymi občanmi presadzujúcimi demokraciu a zapojenými do života spoločnosti. Vyzývame mladých ľudí, aby sa zapojili do dialógu EÚ s mládežou a dali nám vedieť, na čom im záleží.

Stratégia EÚ pre mládež

Stratégia EÚ pre mládež je rámcom pre spoluprácu zameranú na politiky EÚ v oblasti mládeže na roky 2019 – 2027, a to na základe uznesenia Rady z 26. novembra 2018. Spolupráca EÚ v oblasti mládeže musí maximálne využiť potenciál politiky v oblasti mládeže. Nielenže podporuje účasť mládeže na demokratickom živote, ale podporuje aj jej spoločenskú a občiansku angažovanosť a usiluje sa zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia mali potrebné zdroje na zapojenie sa do spoločnosti.

11 európskych cieľov v oblasti mládeže

Stratégia EÚ pre mládež sa zameriava na tri kľúčové oblasti činnosti, ktoré možno vyjadriť slovami: zapájať, spájať a posilňovať, a súčasne sa usiluje o ich spoločné uplatňovanie vo všetkých sektoroch. Počas dialógu v rokoch 2017 – 2018, do ktorého boli zapojení mladí ľudia z celej Európy, bolo vypracovaných 11 európskych cieľov v oblasti mládeže. V týchto cieľoch sa identifikujú medzisektorové oblasti, ktoré ovplyvňujú životy mladých ľudí, a poukazuje sa na výzvy. Stratégia EÚ pre mládež by mala prispieť k realizácii tejto vízie o mladých ľuďoch.

 
 

Stratégia EÚ pre mládež sa opiera o niekoľko nástrojov, akými sú napríklad: činnosti vzájomného učenia, plánovací kalendár budúcich vnútroštátnych činností , európsky dialóg s mládežou, platforma stratégie EÚ pre mládež a nástroje založené na poznatkoch. Koordinátor EÚ pre mládež je kontaktnou osobou Európskej komisie a viditeľným referenčným bodom pre mladých ľudí.

Viac informácií o spolupráci v oblasti politiky mládeže pred rokom 2019 možno nájsť v archívnych materiáloch vrátane záverov a uznesení Rady prijatých v oblasti politiky mládeže v rokoch 2010 až 2018.


Find out more