Skip to main content

EU:s ungdomsstrategi

EU har tagit fram en särskild ungdomsstrategi och vill att unga människor ska engagera sig i demokratin och bli aktiva samhällsmedborgare. Berätta vad som är viktigt för dig genom att delta i EU:s ungdomsdialog.

EU:s ungdomsstrategi

EU:s ungdomsstrategi utgör grunden för EU:s ungdomspolitiska samarbete för 2019–2027 och bygger på rådets resolution av den 26 november 2018. EU:s ungdomspolitiska samarbete ska ta tillvara ungdomspolitikens potential. Samarbetet främjar ungdomars demokratiska deltagande, stöder samhälls- och medborgarengagemang och ska se till att alla ungdomar har de resurser som behövs för att delta i samhället.

De elva europeiska ungdomsmålen

EU:s ungdomsstrategi är främst inriktad på tre åtgärdsområden: Engagera, sammanföra och stärka, och arbetar med ett samordnat genomförande mellan olika sektorer. Under dialogprocessen 2017–2018, som omfattade ungdomar från hela Europa, tog man fram de elva europeiska ungdomsmålen. Målen lyfter fram aktuella problem och identifierar sektorsövergripande områden som påverkar ungdomars liv. EU:s ungdomsstrategi ska bidra till att förverkliga unga människors vision.

 
 

EU:s ungdomsstrategi bygger på flera instrument, bland annat verksamheter för ömsesidigt lärande, kommande nationell verksamhetsplanering, EU:s ungdomsdialog, plattformen för EU:s ungdomsstrategi och evidensbaserade verktyg. EU:s ungdomssamordnare är EU-kommissionens kontaktperson och en synlig referenspunkt för ungdomar.

Mer information om det ungdomspolitiska samarbetet före 2019 finns i arkivet, bland annat de slutsatser och resolutioner som rådet antog på det ungdomspolitiska området mellan 2010 och 2018.


Find out more