Skip to main content

Straitéis AE i leith na hÓige

D'fhorbair an tAontas Straitéis AE i leith na hÓige agus is mian leis daoine óga a spreagadh chun bheith ina saoránaigh ghníomhacha agus chun páirt a ghlacadh sa daonlathas agus sa tsochaí. Is maith linn go n-inseoidh daoine óga dúinn na rudaí atá tábhachtach dóibh trí pháirt a ghlacadh in Idirphlé Óige an Aontais.

Straitéis Óige an Aontais Eorpaigh

Is é atá i Straitéis Óige an Aontais Eorpaigh creat an Aontais le haghaidh comhar um beartas óige do 2019-2027, bunaithe ar an Rún ón gComhairle an 26 Samhain 2018. Le comhar óige an Aontais bainfear an leas is fearr is féidir as acmhainneacht bheartas na hóige. Cothaíonn sé rannpháirtíocht na hóige sa saol daonlathach; agus tacaíonn sé le rannpháirtíocht shóisialta agus shibhialta agus féachann sé lena chinntiú go mbeidh na hacmhainní is gá ag gach duine óg le páirt a ghlacadh sa tsochaí.

11 Sprioc Eorpacha don Óige

Díríonn Straitéis Óige an Aontais ar thrí phríomhréimse gníomhaíochta, atá bunaithe ar thrí fhocal: Rannpháirtíocht, Nascadh agus Cumhachtú, agus cuirtear i bhfeidhm í go comhoibríoch thar earnálacha éagsúla. Le linn phróiseas idirphlé 2017-2018 inar ghlac daoine óga as gach cearn den Eoraip páirt ann, forbraíodh 11 sprioc Eorpacha don Óige. Aithníonn na spriocanna sin réimsí trasearnálacha a mbíonn tionchar acu ar shaol daoine óga agus léiríonn siad na háiteanna a bhfuil dúshláin. Ba cheart go gcuideodh Straitéis Óige an Aontais chun an fhís seo a bhaint amach maidir le daoine óga.

 

Tá Straitéis Óige an Aontais bunaithe ar ionstraimí éagsúla, cuir i gcás gníomhaíochtaí foghlama frithpháirtí, na pleanálaithe gníomhaíochtaí náisiúnta a bheidh ann sa todhchaí, Idirphlé Óige an Aontais, Ardán Straitéis Óige an Aontais agus uirlisí fianaisebhunaithe. Is é atá i gComhordaitheoir Eorpach na hÓige teagmhálaí agus pointe tagartha infheicthe an Aontais le haghaidh daoine óga.

Tá tuilleadh eolais faoin gcomhar um beartas óige a bhí ann roimh 2019 le fáil sna cartlanna, lena n-áirítear sna conclúidí agus rúin ón gComhairle a glacadh i réimse bheartas na hóige idir 2010 agus 2018.


Find out more