Skip to main content

ELi noortestrateegia

EL töötas välja ELi noortestrateegia ja soovib, et noored oleksid kaasatud ning osaleksid aktiivselt demokraatias ja ühiskonnas. Soovime, et noored räägiksid meile, mis on nende jaoks oluline, osaledes ELi noortedialoogis.

ELi noortestrateegia

ELi noortestrateegia on ELi noortepoliitika valdkonnas tehtava koostöö raamistik aastateks 2019–2027 ja selle aluseks on nõukogu 26. novembri 2018. aasta resolutsioon. ELi noortevaldkonnas tehtava koostöö puhul tuleks kasutusele võtta noortepoliitika kogu potentsiaal. Sellega saab edendada noorte osalust demokraatias ning toetada sotsiaalset kaasatust ja kodanikuaktiivsust. Noortestrateegias seatakse eesmärgiks tagada kõigile noortele ühiskonnas osalemiseks vajalikud vahendid.

11 Euroopa noortepoliitika eesmärki

ELi noortestrateegias keskendutakse kolme põhivaldkonna meetmetele, mis on koondatud sõnade kaasamine, ühendamine ja võimestamine alla. Neid meetmeid püütakse rakendada üheskoos ja valdkonnaüleselt. 2017.–2018. aastal peetud dialoogidesse kaasati noori kogu Euroopast ja nende käigus töötati välja Euroopa noortepoliitika 11 eesmärki. Eesmärkides tuuakse esile noorte elu mõjutavad valdkonnaülesed teemad ja osutatakse kitsaskohtadele. ELi noortestrateegia peaks aitama ellu viia eesmärkides sisalduvat visiooni noorte tulevikust.

 

ELi noortestrateegia aluseks on mitmesugused vahendid, näiteks vastastikuse õppimise projektid, tulevaste riiklike meetmete kavad, ELi noortedialoog, ELi noortestrateegia platvorm ja tõendite kogumise vahendid. Euroopa Komisjonis tegutseb kontaktisikuna ELi noortekoordinaator, kelle poole noored võivad alati pöörduda.

Lisateavet enne 2019. aastat noortepoliitika alal tehtud koostöö kohta leiab arhiivist, kus saab tutvuda ka noortepoliitika valdkonnas aastatel 2010–2018 vastu võetud nõukogu järelduste ja resolutsioonidega.


Find out more