Skip to main content
Our future in our hands 24-30 MAY 2021

Ρωτήστε τη Μαρίγια Γκαμπριέλ – επίτροπο Νεολαίας και Εκπαίδευσης

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας ξεκινάει σε λίγες ημέρες.

Ενόψει όλων των προσεχών εκδηλώσεων, σας καλούμε να απευθύνετε τις ερωτήσεις σας στη Μαρίγια Γκαμπριέλ, επίτροπο Νεολαίας και Εκπαίδευσης. Μπορείτε να διατυπώσετε τις ερωτήσεις σας σε ένα από τα παρακάτω θέματα: 

 • Τα νέα προγράμματα Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 2021-2027: υπάρχουν ευκαιρίες για όλους και για όλες; 
 • Ενίσχυση της συμμετοχής των νέων πολιτών στη λήψη αποφάσεων, ιδίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Πώς τα νέα προγράμματα θα συμβάλουν στην ενίσχυση του συμμετοχικού πνεύματος;
 • Ενστερνίζονται τα νέα μας προγράμματα τη βιωσιμότητα και ενθαρρύνουν τις οργανώσεις και τα άτομα να εντείνουν τις πράσινες πρακτικές;
 • Είναι η Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή και πώς τα νέα προγράμματα Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα προωθήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό; 
 • Πώς θα συμβάλουν τα νέα προγράμματα στην ανάκαμψη μετά την πανδημία COVID-19 και στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας;
 • Δοκιμάστε τις ιδέες σας για αυξημένη δημοκρατική συμμετοχή.

Οτιδήποτε άλλο έρχεται στο μυαλό σας και σχετίζεται με τη νεολαία της Ευρώπης, τις ευκαιρίες και τη συμμετοχή της στον δημοκρατικό βίο. 

Ποιοι/-ές μπορούν να συμμετέχουν;

Αν είστε ηλικίας 18-30 ετών, ζείτε σε χώρες του προγράμματος Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και ενεργείτε με την προσωπική σας ιδιότητα, μπορείτε να υποβάλετε τις ερωτήσεις σας στην επίτροπο. Τυχόν ερωτήσεις που θα υποβληθούν από δημοσιογράφους και εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης δεν θα ληφθούν υπόψη.

Πώς να πάρετε μέρος

Παρακαλείστε να υποβάλετε την ερώτησή σας σε μορφή βίντεο, να θέσετε την ερώτησή σας μπροστά στην κάμερα και να μας την στείλετε: 

 • Είτε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Twitter ή Instagram χρησιμοποιώντας το hashtag #EUYouthWeek 
 • ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu 

Η διάρκεια των βίντεό σας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεχόμαστε ερωτήσεις με τη μορφή φωτογραφίας συνοδευόμενης από γραπτή ερώτηση ή ηχητικό αρχείο. Ερωτήσεις με τη μορφή αυτή μπορούν να υποβληθούν με τον ίδιο τρόπο όπως περιγράφεται παραπάνω. Μπορείτε να κάνετε όσες ερωτήσεις θέλετε.

Η προθεσμία υποβολής ερωτήσεων λήγει στις 30 Μαΐου 2021 στις 00: 00 (ώρα Βρυξελλών).

Διαδικασία επιλογής 

Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα εξετάσουν τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν και θα καταρτίσουν κατάλογο με τις επικρατέστερες οι οποίες θα περιληφθούν στο/-α τελικό/-ά βίντεο με την επίτροπο. Η επιλογή θα βασίζεται στην ποιότητα των βίντεο που υποβλήθηκαν και στη συνάφεια των ερωτήσεων με το γενικό θέμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας. Το/Τα τελικό/-ά βίντεο θα αναρτηθεί/-ούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας: Facebook, Twitter και Instagram.
Οι επικρατέστεροι/-ες συμμετέχοντες/-ουσες πρέπει να αποδεχθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις και να συμπληρώσουν το δελτίο συναίνεσης.

Προϋποθέσεις

 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα βίντεο που ενδεχομένως θα χαθούν, θα καταστραφούν ή θα υποβληθούν εσφαλμένα.
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν απώλεια, ζημία ή σωματική βλάβη που ενδέχεται να προκληθεί στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες, σε τρίτους ή σε περιουσιακό στοιχείο, από τη βιντεοσκόπηση και την υποβολή βίντεο με ερωτήσεις.
 • Η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τα έξοδα στα οποία θα υποβληθούν οι συμμετέχοντες/-ουσες για να λάβουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία.

Χρονοδιάγραμμα

Θα ορίζεται συγκεκριμένη προθεσμία για την ανάρτηση βίντεο με ερωτήσεις στο Facebook, στο Instagram και στο Twitter και οι επικρατέστεροι/-ες υποψήφιοι/-ες θα ειδοποιούνται σύντομα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ερωτήσεων.

 Κριτήρια επιλογής

 • Τα κριτήρια επιλογής θα είναι τα εξής: τήρηση των όρων και προϋποθέσεων, ποιότητα του βίντεο και συνάφεια της ερώτησης.
 • Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί από ομάδα υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας και συμμετοχής.

Τέλη

 • Ουδέποτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός που ενεργεί εξ ονόματός της, πρόκειται να ζητήσει οποιασδήποτε μορφής πληρωμή ή αγορά για συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία.
 • Κάθε συμμετέχων/-ουσα έχει την ευθύνη οποιασδήποτε δαπάνης ενδέχεται να προκύψει σε σχέση με τη συμμετοχή του/της και τη βιντεοσκόπηση ή την υποβολή του βίντεο (συμπεριλαμβανομένων όλων των δαπανών για πρόσβαση στο διαδίκτυο).

Αποδοχή των κανόνων

 • Η υποβολή περιεχομένου συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης του Instagram, του Facebook και του Twitter.
 • Υποβάλλοντας το βίντεο, οι συμμετέχοντες/-ουσες παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα να επικοινωνήσει μαζί τους μέσω του Instagram, του Facebook, του Twitter ή με email.
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να μεταβάλλει, ανά πάσα στιγμή, τους όρους και τις προϋποθέσεις, χωρίς προειδοποίηση και δεσμεύεται να τους επικαιροποιεί στην ειδική ιστοσελίδα. Κάθε συμμετέχων/-ουσα έχει την ευθύνη να συμβουλεύεται τακτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις στην προαναφερόμενη διεύθυνση, ώστε να ενημερώνεται για τυχόν αλλαγές.

Αποκλεισμός

 • Οι συμμετοχές που δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαριθμούνται ανωτέρω μπορεί να αποκλείονται από τη διαδικασία χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση.
 • Οι συμμετέχοντες/-ουσες που δεν συμφωνούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις ή με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων ή που ανακαλούν την αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων θα αποκλείονται αυτόματα.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 • Οι συμμετέχοντες/-ουσες δηλώνουν και εγγυώνται ότι είναι οι μόνοι δημιουργοί και δικαιούχοι του περιεχομένου/έργου που περιέχεται στη συμμετοχή τους (κατά περίπτωση), και ότι δεν έχουν παραβιάσει και δεν προτίθενται να παραβιάσουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, δικαίωμα στην εικόνα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου. Κάθε αποδεδειγμένη λογοκλοπή, η οποία περιλαμβάνει την άνευ αδείας χρήση των λόγων και των ιδεών άλλου δημιουργού, και η παρουσίασή τους ως δικών τους, θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των συμμετεχόντων/-ουσών.
 • Οι συμμετέχοντες/-ουσες επιβεβαιώνουν επίσης ότι για όλο το περιεχόμενο ισχύει η πλήρης παραίτηση από δικαιώματα, υπό την έννοια ότι κάθε τρίτο μέρος που δημιούργησε ή συμμετείχε, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στη δημιουργία του περιεχομένου αυτού έχει προηγουμένως συναινέσει για την ανωτέρω χρήση.
 • Εκτός από το ότι είναι κάτοχοι του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, οι συμμετέχοντες/-ουσες δηλώνουν ότι έχουν τηρήσει όλες τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις (δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής κ.λπ.) κατά την παραγωγή του βίντεο και ότι έχουν αποκτήσει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα και έχουν λάβει όλες τις αναγκαίες άδειες. Οι συμμετέχοντες/-ουσες οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη ότι αυτό μπορεί να αφορά έργα τρίτων (όπως αρχιτεκτονικά σχέδια, γλυπτά, φωτογραφίες ή εμπορικά σήματα) ή δικαιώματα στην εικόνα (σε περίπτωση που στις φωτογραφίες εμφανίζονται άτομα που μπορούν να ταυτοποιηθούν).
 • Οι συμμετέχοντες/-ουσες δεν πρέπει να βιντεοσκοπούν ιδιώτες χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Τα παιδιά χρειάζονται γονική άδεια για να εμφανιστούν στο βίντεο. Όταν υποβάλλουν ένα βίντεο, οι συμμετέχοντες/-ουσες μεταφέρουν αμετάκλητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση την παγκόσμια κυριότητα του περιεχομένου του βίντεο, καθώς και όλων των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά τα αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης του περιεχομένου του βίντεο. Ως «χρήση» νοείται ειδικότερα η αποθήκευση, αρχειοθέτηση, αναπαραγωγή, επεξεργασία, τροποποίηση, διανομή, εκτέλεση, δημοσίευση, εκτύπωση, έκθεση, μετάδοση, διάθεση, παρουσίαση στο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργία παραγώγων, συγχρονισμός, μετάφραση ή άλλη χρήση του περιεχομένου αυτού, τόσο σε ψηφιακή όσο και σε φυσική μορφή.
 • Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά επίσης το δικαίωμα να εγκρίνει την περαιτέρω χρησιμοποίηση του περιεχομένου του βίντεο σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2011, για την περαιτέρω χρήση εγγράφων της Επιτροπής (2011/833/ΕΕ).
 • Οι συμμετέχοντες/-ουσες οφείλουν επίσης να παραιτηθούν από το δικαίωμά τους να αναγνωριστούν ως οι δημιουργοί του περιεχομένου του βίντεο για τους σκοπούς της προαναφερόμενης χρήσης. Με την υποβολή του περιεχομένου του βίντεο, οι συμμετέχοντες/-ουσες εγγυώνται ότι, βάσει του ηθικού τους δικαιώματος στο πλαίσιο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν θα φέρουν αντιρρήσεις για την αναφορά ή μη των ονομάτων τους όταν το εν λόγω περιεχόμενο παρουσιαστεί στο κοινό (για παράδειγμα, όταν δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης).

Εφαρμοστέο δίκαιο

Κάθε διαφωνία σχετικά με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις διέπεται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο συμπληρώνεται, όπου απαιτείται, από το ουσιαστικό δίκαιο του Βελγίου. Σε περίπτωση που μια διαφορά, αντιπαράθεση ή αξίωση που απορρέει από το αντικείμενο της συγκεκριμένης δραστηριότητας ή σχετίζεται με αυτό, δεν μπορεί να διευθετηθεί φιλικά μεταξύ του/της συμμετέχοντος/-ουσας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Βρυξελλών.

Προστασία δεδομένων

 • Η συγκεκριμένη δραστηριότητα διοργανώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Διοικητική μονάδα A1 (υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων).
 • Όλες οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που συγκεντρώνονται, κατά περίπτωση, (όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) θα φυλάσσονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, το άτομο που εκτελεί την επεξεργασία των δεδομένων ή τους έμπιστους αντιπροσώπους τους και θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης δραστηριότητας επικοινωνίας. Τα δεδομένα αυτά δεν κοινοποιούνται σε τρίτους. Τα δεδομένα θα διατηρούνται επί 1 έτος μετά το τέλος της περιόδου υποβολής και στη συνέχεια θα διαγράφονται αυτόματα.
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες τις οποίες επεξεργάζεται η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού ή οι εξωτερικοί συνεργάτες της αντιμετωπίζονται ανάλογα.
 • Εάν οι συμμετέχοντες/-ουσες επιθυμούν να ελέγξουν ποια προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται, και στη συνέχεια να τα τροποποιήσουν, να τα διορθώσουν ή να τα διαγράψουν, ή εάν έχουν απορίες σχετικά με την επεξεργασία στοιχείων στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, ή σχετικά με τα δικαιώματά τους, θα πρέπει να επικοινωνούν με την ομάδα υποστήριξης του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων στη διεύθυνση: EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu .
 • Εάν δεν ικανοποιηθούν από αυτήν την επικοινωνία, θα πρέπει να απευθύνονται στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ). Τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του ΕΕΠΔ: https://edps.europa.eu/ .

Επικοινωνία

 • Σε περίπτωση που συμμετέχων/-ουσα επιθυμεί να ανακαλέσει την έγκριση των όρων και προϋποθέσεων, μπορεί να επικοινωνήσει με τη διεύθυνση EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu .
 • Σε περίπτωση που συμμετέχων/-ουσα επιθυμεί να υποβάλει ερωτήσεις πριν ή μετά την αποστολή του βίντεο, μπορεί να επικοινωνήσει με τη μονάδα που είναι αρμόδια για τη διοργάνωση, στη διεύθυνση: EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu.