Skip to main content
Our future in our hands 24-30 MAY 2021

Pytania do Marii Gabriel – komisarz ds. młodzieży i edukacji

Za kilka dni rozpocznie się Europejski Tydzień Młodzieży.

Tymczasem już teraz możesz przesłać nam pytania skierowane do Marii Gabriel, komisarz ds. młodzieży i edukacji. Pytania mogą dotyczyć jednego z poniższych tematów: 

 • Nowe programy Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności 2021–2027: czy każdy może wziąć udział? 
 • Zwiększenie zaangażowania młodych Europejczyków w proces decyzyjny, zwłaszcza podczas pandemii Covid-19. W jaki sposób nowe programy przyczynią się do wzmocnienia kultury uczestnictwa.
 • Czy nasze nowe programy uwzględniają zrównoważony rozwój i w jaki sposób zachęcają organizacje i osoby prywatne do wdrażania praktyk ekologicznych?
 • Czy Europa jest gotowa na epokę cyfrową i w jaki sposób nowe programy Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności będą stymulować transformację cyfrową? 
 • W jaki sposób nowe programy przyczynią się do odbudowy po pandemii COVID-19 i budowania odporności?
 • Możesz też nawiązać do swoich pomysłów na zwiększenie demokratycznego uczestnictwa.

Wszelkie inne kwestie związane z europejską młodzieżą, jej szansami i udziałem w życiu demokratycznym. 

Kto może zadać pytanie?

Możesz przesłać swoje pytania do komisarz, jeśli masz 18–30 lat, mieszkasz w kraju uczestniczącym w programach Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności i występujesz we własnym imieniu. Pytania przedstawione przez dziennikarzy i przedstawicieli mediów nie będą brane pod uwagę.

Jak zadać pytanie?

Prosimy o przesłanie pytania w formacie wideo – zadaj pytanie prosto do kamery i prześlij je do nas: 

 • za pośrednictwem wpisu w mediach społecznościowych: na Twitterze lub Instagramie, używając hasztagu #EUYouthWeek 
 • lub pocztą elektroniczną na adres EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu 

Nagranie wideo nie powinno przekraczać 30 sekund. W wyjątkowych przypadkach akceptujemy wpisy w formacie zdjęcia z pytaniem pisemnym lub pliku audio. Pytania w tych formatach można przekazywać w taki sam sposób, jak opisano powyżej. Można zadać dowolną liczbę pytań.

Termin nadsyłania pytań upływa 30 maja 2021 r. o godz. 00:00 (czasu brukselskiego).

Wybór pytań 

Pracownicy Komisji Europejskiej zapoznają się z przedstawionymi pytaniami i sporządzą listę pytań, które znajdą się w ostatecznym nagraniu wideo z udziałem komisarz. Wyboru dokonamy w oparciu o jakość przedłożonych nagrań wideo oraz adekwatność pytań względem Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Ostateczne nagranie zostanie opublikowane w mediach społecznościowych Europejskiego Tygodnia Młodzieży: na Facebooku, Twitterze i Instagramie.
Uczestnicy, których pytania zostały zakwalifikowane, muszą zaakceptować warunki uczestnictwa i wypełnić formularz zgody.

Warunki

 • Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za materiały wideo, które zostały utracone, uszkodzone lub nieprawidłowo opublikowane, niezależnie od tego, co było tego przyczyną.
 • Komisja Europejska w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne straty, szkody, uszkodzenia własności uczestników lub osób trzecich czy uszczerbek na zdrowiu wyrządzone lub poniesione w związku z nagraniem i przesłaniem pytania wideo.
 • Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne koszty ponoszone przez uczestników biorących udział w tym działaniu.

Termin

Termin przesyłania pytań wideo zostanie określony na Facebooku, Instagramie i Twitterze, a wkrótce po upływie tego terminu skontaktujemy się z uczestnikami, których pytania zostały wybrane.

 Kryteria kwalifikacji

 • Kryteria wyboru to: przestrzeganie warunków, jakość obrazu i adekwatność pytania.
 • Wyboru dokona zespół składający się z pracowników Komisji Europejskiej na podstawie kryteriów kwalifikowalności i kryteriów uczestnictwa.

Opłaty

 • Ani Komisja Europejska, ani żadna inna organizacja działająca w jej imieniu nie będą w żadnym momencie wymagać uiszczenia jakiejkolwiek opłaty za udział w tym wydarzeniu ani dokonania zakupu.
 • Wszyscy uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie koszty lub wydatki, które mogą ponieść podczas nagrywania i publikowania wideo (w tym za wszelkie koszty związane z dostępem do internetu).

Akceptacja przepisów

 • Przesłanie pytania oznacza akceptację warunków korzystania z Instagramu, Facebooka i Twittera.
 • Przesyłając pytanie, uczestnik zgadza się na kontakt ze strony Komisji Europejskiej za pośrednictwem Instagramu, Facebooka, Twittera lub poczty elektronicznej.
 • Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do zmiany tych warunków w każdej chwili bez uprzedzenia i zobowiązuje się do ich aktualizacji na służącej do tego celu stronie internetowej. Do obowiązków uczestnika należy regularne sprawdzanie warunków w celu uzyskania informacji na temat wszelkich zmian.

Dyskwalifikacja

 • Zgłoszenia, które nie spełniają wyżej wymienionych warunków, mogą zostać zdyskwalifikowane bez uprzedniego powiadomienia.
 • Uczestnicy, którzy nie akceptują warunków lub nie wyrażają zgody na przetwarzanie ich danych osobowych bądź też wycofają swoją zgodę na warunki, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

Prawa autorskie

 • Uczestnik deklaruje i gwarantuje, że jest wyłącznym autorem zawartych w jego pytaniu treści i całego materiału oraz posiada do nich prawa autorskie (jeśli dotyczy) oraz że nie naruszył i nie naruszy żadnego prawa autorskiego, prawa do prywatności, prawa do wizerunku czy żadnych innych praw strony trzeciej. Jakikolwiek dowód popełnienia plagiatu, obejmującego wykorzystanie wypowiedzi lub myśli innego autora bez jego zgody lub przedstawianie ich jako własnych, będzie skutkować dyskwalifikacją.
 • Uczestnik potwierdza również, że wszystkie treści są całkowicie zwolnione z wymogu uzyskania zgody, co oznacza, że wszystkie osoby trzecie, które stworzyły treść lub w dowolny sposób uczestniczyły w jej powstaniu, zgodziły się już na wyżej określone wykorzystanie treści.
 • Oprócz złożenia deklaracji posiadania praw autorskich i praw pokrewnych, uczestnicy oświadczają, że podczas produkcji nagrań wideo przestrzegali wszystkich odpowiednich przepisów (prawo autorskie, prawo do prywatności itp.) oraz że nabyli wszelkie niezbędne uprawnienia i otrzymali wszelkie niezbędne zgody. Uczestnicy muszą wziąć pod uwagę fakt, że mogą one obejmować dzieła osoby trzeciej (takie jak projekty architektoniczne, rzeźby, zdjęcia lub znaki towarowe) lub prawo do wizerunku (jeżeli zdjęcie przedstawia możliwą do zidentyfikowania osobę).
 • Uczestnicy nie mogą nagrywać osób prywatnych bez ich zgody. Dzieci potrzebują zgody rodzica, którą należy dołączyć do materiału wideo. Wysyłając pytanie, uczestnicy nieodwołalnie przekazują Unii Europejskiej prawo do własności materiału wideo ważne na całym świecie oraz wszystkie prawa własności intelektualnej związane z danym materiałem. Unia Europejska nabywa prawo do korzystania z materiału na zasadzie wyłączności, przy czym „korzystanie” oznacza w szczególności przechowywanie, archiwizowanie, reprodukowanie, edytowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, wykonywanie, publikowanie, drukowanie, wyświetlanie, nadawanie, udostępnianie, przekazywanie do wiadomości publicznej, w tym w mediach społecznościowych, tworzenie utworów zależnych, synchronizację, tłumaczenie lub inne wykorzystanie materiału, zarówno w formacie cyfrowym, jak i materialnym.
 • Unia Europejska nabywa także prawo do zezwolenia na ponowne wykorzystanie materiału zgodnie z decyzją Komisji z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji (2011/833/UE).
 • Uczestnik musi również zrzec się swojego prawa do bycia wskazanym jako autor materiału do celów wyżej wymienionego użytkowania poprzez deklarację gwarancji, że na podstawie przysługującego mu moralnego prawa w ramach praw autorskich nie sprzeciwi się temu, by jego nazwisko zostało wymienione lub nie zostało wymienione, gdy materiał będzie przedstawiany publicznie (na przykład w przypadku publikacji w mediach społecznościowych).

Prawo właściwe

Wszelkie spory dotyczące niniejszych warunków podlegają prawu Unii Europejskiej, uzupełnionemu w razie konieczności przepisami prawa materialnego Belgii. W przypadku gdy jakiekolwiek spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z danej sprawy lub z nią związane nie będą mogły zostać rozstrzygnięte polubownie między uczestnikiem a Unią Europejską, należy je poddać wyłącznej jurysdykcji sądów w Brukseli.

Ochrona danych

 • Działanie to organizowane jest przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Edukacji i Kultury, Dział 01 (administrator danych).
 • Wszelkie zgromadzone informacje osobowe (imię i nazwisko, obywatelstwo, data urodzenia, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, konta w mediach społecznościowych itd.) będą przechowywane przez administratora danych, podmiot przetwarzający dane lub ich zaufanych przedstawicieli i będą wykorzystywane wyłącznie do celów tego działania komunikacyjnego. Dane te nie będą udostępniane stronom trzecim. Dane będą przechowywane przez rok od zakończenia przesyłania pytań wideo, a następnie zostaną automatycznie usunięte.
 • Komisja Europejska przykłada wagę do ochrony danych osobowych. Wszelkie dane osobowe przetwarza się zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725. Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury lub jej wykonawców podlegają tym samym zasadom.
 • Jeśli uczestnicy chcą sprawdzić, które elementy danych osobowych są przechowywane, zmienić je, poprawić lub usunąć, a także w przypadku pytań dotyczących informacji przetwarzanych w ramach niniejszego działania lub dotyczących praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, powinni skontaktować się z administratorem danych pod adresem: EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu .
 • Jeżeli ich problemy nie zostaną rozwiązane, powinni skontaktować się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych (EIOD). Dane kontaktowe oraz szczegółowe informacje o prawach osób, których dane dotyczą, są dostępne na stronie internetowej EIOD pod adresem: https://edps.europa.eu/ .

Kontakt

 • W przypadku gdy uczestnik chce wycofać zgodę na warunki uczestnictwa, może skontaktować się z EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu.
 • W przypadku gdy uczestnik pragnie zadać pytanie przed wysłaniem swojego materiału wideo lub po jego wysłaniu, może skontaktować się z działem organizującym działanie, pisząc na adres: EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu.