Skip to main content
Our future in our hands 24-30 MAY 2021

Spørg Mariya Gabriel – kommissær med ansvar for uddannelse og unge

Den europæiske ungdomsuge starter om få dage.

Som optakt til de kommende arrangementer opfordrer vi dig til at sende en video med dine spørgsmål til Mariya Gabriel, som er kommissær for uddannelse og unge. Du kan stille spørgsmål inden for disse emner: 

 • Muligheder for alle med Erasmus+ og det europæiske solidaritetskorps 
 • Et større engagement i beslutningsprocesserne blandt unge, især i løbet af pandemien, og nye EU-programmers medvirken til at fremme unges deltagelse i samfundslivet.
 • De nye EU-programmers evne til at fremme bæredygtighed og tilskynde organisationer og enkeltpersoner til grønnere adfærd.
 • EU's parathed til den digitale tidsalder og Erasmus+ og det europæiske solidaritetskorps som drivkræfter for den digitale omstilling. 
 • De nye EU-programmers bidrag til genopretningen efter covid-19 og opbygningen af et mere modstandsdygtigt samfund.
 • Din egne idéer til at øge unges deltagelse i demokratiet.

Derudover kan du spørge om hvad som helst, der optager dig med hensyn til unges muligheder og deltagelse i det samfundslivet. 

Hvem kan være med?

Hvis du er 18-30 år, bor i et Erasmus+- eller europæisk solidaritetskorps-programland og handler på vegne af dig selv, kan du indsende dine spørgsmål til kommissæren. Spørgsmål fra journalister og medierepræsentanter vil ikke blive taget i betragtning.

Sådan deltager du

Indtal dine spørgsmål i en video – tal direkte til kameraet, og indsend optagelsen til os 

 • ved at poste den på Twitter eller Instagram via hastagget #EUYouthWeek 
 • eller ved at vedhæfte den i en e-mail til EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu 

Sørg for, at videoen højst varer 30 sekunder. I særlige tilfælde accepterer vi fotos med et skriftligt spørgsmål eller en lydfil. Disse formater kan indsendes på samme måde som beskrevet ovenfor. Du kan stille så mange spørgsmål, du ønsker.

Fristen for indsendelse er den 30. maj 2021 kl. 21.00 dansk tid.

Udvælgelsesprocedure 

Europa-Kommissionen gennemgår de indsendte spørgsmål og udarbejder en endelig liste med videoer, der vil blive brugt i en video/videoer med kommissæren. Vi udvælger spørgsmål ud fra videoernes kvalitet og spørgsmålenes relevans for det overordnede tema for årets ungdomsuge. De endelige videoer bliver lagt ud på ungdomsugens konti på de sociale medier Facebook, Twitter og Instagram.
De udvalgte deltagere skal acceptere betingelserne for deltagelse og udfylde samtykkeformularen, før deres spørgsmål kan bruges.

Betingelser for deltagelse

 • Europa-Kommissionen påtager sig intet ansvar for videoer, der er gået tabt, beskadiget eller indsendt forkert, uanset hvordan det er sket.
 • Europa-Kommissionen er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab, skader eller personskader, som deltagerne eller en tredjepart måtte lide i forbindelse med optagelse og indsendelse af videospørgsmålet.
 • Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for udgifter, som deltagerne måtte have i forbindelse med deres videospørgsmål.

Tidsplan

Vi vil på Facebook, Instagram- og Twitter fortælle, hvornår fristen for at indsende videospørgsmål er. De udvalgte deltagere vil blive kontaktet kort tid efter denne frist.

 Udvælgelseskriterier

 • Udvælgelseskriterierne er overholdelse af betingelserne, videoens kvalitet og spørgsmålets relevans.
 • Udvælgelsen bliver foretaget af et panel bestående af medarbejdere i Europa-Kommissionen på vegne af denne og på grundlag af kriterierne for at deltage og indsende videospørgsmål.

Ingen gebyrer

 • Hverken Europa-Kommissionen eller nogen anden organisation, der agerer på vegne af den, vil på noget tidspunkt afkræve deltagerne nogen form for betaling eller køb for at kunne deltage i spørgsmål og svar-sessionerne.
 • Deltagerne er selv ansvarlige for eventuelle udgifter til at optage og indsende videoen (herunder udgifter til internetadgang).

Accept af reglerne

 • Personer, der indsender en video via Instagram, Facebook eller Twitter, accepterer dermed disse sociale mediers betingelser for brug.
 • Ved at indsende et videospørgsmål indvilliger deltagerne i at blive kontaktet af Europa-Kommissionen via Instagram, Facebook, Twitter eller e-mail.
 • Europa-Kommissionen forbeholder sig ret til at ændre de her beskrevne betingelser når som helst og uden varsel, men forpligter sig til at opdatere dem på den særlige webside for #AskThePresident. Det er deltagernes eget ansvar at tjekke betingelserne regelmæssigt på den særlige webside for #AskThePresident og holde sig opdateret om eventuelle ændringer.

Diskvalifikation

 • Indsendte spørgsmål, der ikke opfylder de ovennævnte betingelser, kan blive diskvalificeret uden varsel.
 • Deltagere, som ikke vil acceptere betingelserne eller behandlingen af deres personoplysninger, eller som trækker deres accept af betingelserne tilbage, vil automatisk blive udelukket.

Ophavsret

 • Den enkelte deltager står inde for, at han/hun er den eneste ophavsmand og rettighedshaver til det indhold, der er i videoen, og at han/hun ikke har krænket eller vil krænke nogen tredjeparts ophavsret, ret til privatliv, billedrettigheder eller øvrige rettigheder. Hvis det bevises, at en deltager har begået plagiering, bliver han/hun diskvalificeret. Plagiering omfatter også at benytte andres sprog og tanker uden tilladelse og foregive, at de er ens eget/egne.
 • Deltagerne skal også bekræfte, at alt indhold er "model released", hvilket vil sige, at en tredjepart, som har udarbejdet eller på nogen måde deltaget i udarbejdelsen af indholdet, allerede har givet sit samtykke til ovennævnte brug.
 • Ud over at have ophavsret og beslægtede rettigheder til indholdet erklærer deltagerne, at de har overholdt al relevant lovgivning (om ophavsret, ret til beskyttelse af privatlivets fred osv.) ved fremstillingen af deres video, og at de har indhentet alle de nødvendige rettigheder og tilladelser. Deltagerne skal tage hensyn til, at dette kan omfatte arbejde udført af en tredjepart (f.eks. arkitektonisk design, skulpturer, fotografier eller varemærker) eller billedrettigheder (hvis et foto viser identificérbare personer).
 • Deltagerne må ikke tage billeder af privatpersoner uden deres samtykke. Børn, der optræder i videoen, skal først have tilladelse fra deres forældre. Når en deltager indsender en video, erhverver Den Europæiske Union uigenkaldeligt ejendomsret på verdensplan til materialet og alle de intellektuelle ejendomsrettigheder, der knytter sig til materialet. Den Europæiske Union erhverver eneretten til at bruge materialet. At bruge materialet kan indebære lagring, arkivering, reproduktion, redigering, ændring, distribution, trykning, udstilling, visning, udsendelse, tilrådighedsstillelse, formidling til offentligheden (bl.a. på sociale medier), skabelse af afledte værker, synkronisering, oversættelse eller anden anvendelse af materialet, både digitalt og fysisk.
 • Den Europæiske Union erhverver også ret til at tillade videreanvendelse af materialet i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse af 12. december 2011 om videreanvendelse af Kommissionens dokumenter (2011/833/EU).
 • Den enkelte deltager skal også give afkald på sin ret til at blive identificeret som ophavsmand til materialet med henblik på ovennævnte brug. Ved at indsende videoen giver deltageren afkald på at udøve sine ideelle rettigheder og er indforstået med, at hans/hendes navn enten kan blive nævnt eller ikke nævnt, når videoen præsenteres for offentligheden (f.eks. ved at blive lagt op på et socialt medie).

Gældende lovgivning

Enhver uoverensstemmelse om disse betingelser er underlagt EU's lovgivning, om nødvendigt suppleret af Belgiens materielle lovgivning. I tilfælde af tvister og uoverensstemmelser eller krav, der udspringer af eller vedrører tvistens/uoverensstemmelsen genstand, kan disse ikke afgøres i mindelighed mellem deltageren og Den Europæiske Union, men skal indbringes for domstolen i Bruxelles, som har enekompetence.

Databeskyttelse

 • Denne aktivitet tilrettelægges af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Udannelse og Kultur, kontor 01 (den dataansvarlige).
 • Personoplysninger, der er indsamlet (navn, nationalitet, fødselsdato, postadresse, e-mailadresse og konti på sociale medier), opbevares af den dataansvarlige, databehandleren eller deres betroede repræsentanter og vil kun blive anvendt i forbindelse med denne kommunikationsaktivitet. Oplysningerne vil ikke blive videregivet til tredjeparter. Oplysningerne vil blive opbevaret indtil 1 år efter udløbet af indsendelsesfristen og vil derefter automatisk blive slettet.
 • Europa-Kommissionen lægger stor vægt på beskyttelse af personoplysninger. Alle personoplysninger behandles i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725. Alle personoplysninger, der behandles af Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur eller dets kontrahenter, behandles i overensstemmelse med denne forordning.
 • Hvis deltagerne ønsker at kontrollere, hvilke personoplysninger der er registreret, eller at få dem ændret, rettet eller slettet, eller hvis de har spørgsmål om de personoplysninger, der behandles i forbindelse med denne aktivitet, eller om deres rettigheder, kan de kontakte den dataansvarliges supportteam på: EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu .
 • Hvis dette ikke er tilstrækkeligt til at løse deres problemer, skal de kontakte Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Der findes kontaktoplysninger og information om registreredes rettigheder på websitet for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse på: https://edps.europa.eu/ .

Kontakt

 • Hvis en deltager ønsker at trække godkendelsen af betingelserne tilbage, kan han/hun skrive til EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu
 • Hvis en deltager ønsker at stille spørgsmål før eller efter at have indsendt sin video, kan han/hun kontakte arrangøren ved at skrive til: EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu.