Skip to main content
Our future in our hands 24-30 MAY 2021

Opýtajte sa Mariye Gabrielovej, eurokomisárky pre mládež a vzdelávanie.

Európsky týždeň mládeže sa začne už o niekoľko dní.

V rámci príprav na nadchádzajúce podujatia sa môžete s vašimi otázkami obrátiť na Mariyu Gabrielovú, eurokomisárku pre mládež a vzdelávanie. Vaše otázky sa môžu týkať jednej z nižšie uvedených tém: 

 • Nové programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity na roky 2021 – 2027: Majú všetci príležitosť zúčastniť sa? 
 • Lepšie zapojenie mládeže do rozhodovacích procesov, najmä počas pandémie ochorenia COVID-19: Ako prispejú nové programy k posilneniu participatívnej kultúry?
 • Je súčasťou týchto programov aj udržateľnosť? Akým spôsobom podporujú tieto programy organizácie a jednotlivcov, aby zintenzívnili využívanie ekologickým postupov?
 • Je Európa pripravená na digitálny vek a ako budú nové programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity podporovať digitálnu transformáciu? 
 • Ako prispejú nové programy k oživeniu a budovaniu odolnosti po skončení pandémie ochorenia COVID-19?
 • Zapojte sa a podeľte sa s nami o svoje nápady.

Zaujímajú nás aj iné podnety súvisiace s európskou mládežou, jej príležitosťami a účasťou na demokratickom živote 

Kto sa môže zapojiť?

Eurokomisárke môžu klásť otázky osoby vo veku 18 – 30 rokov, ktoré žijú v krajinách zapojených do programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity a ktoré konajú z vlastnej iniciatívy. Príspevky novinárov a zástupcov médií sa nebudú brať do úvahy.

Ako sa zapojiť?

Otázku pošlite vo forme videozáznamu (otázku položte priamo do kamery): 

 • buď prostredníctvom príspevku na sociálnych médiách Twitter alebo Instagram pomocou hashtagu #EUYouthWeek, 
 • alebo e-mailom na adresu EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu 

Videozáznam nemôže byť dlhší ako 30 sekúnd. Vo výnimočných prípadoch akceptujeme taktiež fotografie s napísanou otázkou alebo so zvukovou nahrávkou. Tieto formáty sa môžu posielať rovnakým spôsobom, aký je uvedený vyššie. Počet otázok nie je obmedzený.

Termín na položenie otázok je 30. máj 2021 00.00 hod. (bruselského času).

Výberové konanie 

Zamestnanci Európskej komisie predložené otázky preskúmajú a zostavia užší zoznam príspevkov, ktoré budú zverejnené v záverečnom videu s eurokomisárkou. Pri výbere sa bude prihliadať na kvalitu predložených videí a relevantnosť otázok pre celkový rozsah Európskeho týždňa mládeže. Záverečné video bude zverejnené na sociálnych médiách európskej mládeže: Facebook, Twitter a Instagram.
Účastníci, ktorí sa dostanú do užšieho výberu, musia vyjadriť súhlas s podmienkami účasti a vyplniť formulár o súhlase, aby sa ich video mohlo použiť.

Podmienky

 • Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za stratené, poškodené alebo nesprávne predložené videá bez ohľadu na to, za akých okolností k tomu došlo.
 • Európska komisia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za straty, škody či ujmu na zdraví účastníkov alebo tretích strán, ani za škody na majetku, ktoré boli spôsobené alebo ktoré účastníci či tretie strany utrpeli v súvislosti s nahrávaním a predložením video otázky.
 • Komisia nenesie zodpovednosť za náklady, ktoré účastníkom vznikli v súvislosti s účasťou na tejto činnosti.

Chronologický prehľad

Na Facebooku, Instagrame a Twitteri sa vymedzí obdobie na predkladanie video otázok a účastníci, ktorí sa dostanú do užšieho výberu, budú kontaktovaní krátko po uplynutí tejto lehoty.

 Podmienky účasti

 • Budú sa uplatňovať tieto kritériá výberu: dodržanie stanovených podmienok, kvalita videa a relevantnosť otázky.
 • Výber uskutoční porota zložená zo zamestnancov Európskej komisie na základe kritérií oprávnenosti a kritérií účasti.

Poplatky

 • Európska komisia ani akákoľvek iná organizácia konajúca v jej mene nesmie v žiadnom momente požiadať o akúkoľvek formu platby alebo nákupu za účasť na tejto činnosti.
 • Všetci účastníci nesú zodpovednosť za všetky náklady alebo výdavky, ktoré im môžu vzniknúť v dôsledku nahrávania a predloženia videa (vrátane všetkých nákladov na prístup na internet).

Vyjadrenie súhlasu s pravidlami

 • Predložením príspevku používatelia súhlasia s podmienkami používania Instagramu, Facebooku a Twitteru.
 • Zároveň súhlasia s tým, že ich Európska komisia môže kontaktovať prostredníctvom Instagramu, Facebooku, Twitteru alebo e-mailu.
 • Európska komisia si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia a zaväzuje sa ich aktualizovať na príslušnom webovom sídle. Účastník je povinný sa pravidelne oboznamovať s týmito podmienkami na uvedenej adrese, aby mu neunikli žiadne zmeny.

Diskvalifikácia

 • Príspevky, ktoré nie sú v súlade s vyššie uvedenými podmienkami, môžu byť diskvalifikované bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Účastníci, ktorí nesúhlasia s podmienkami alebo so spracovaním ich osobných údajov alebo ktorí stiahnu svoj súhlas s týmito podmienkami, budú automaticky diskvalifikovaní.

Autorské právo

 • Účastníci sa zaručujú, že sú jedinými autormi a držiteľmi práv k obsahu ich videa alebo k prípadnému dielu obsiahnutému v ich príspevku a že neporušujú a neporušia žiadne autorské práva, práva na súkromie, práva na podobizeň, ani žiadne iné práva tretích strán. Akýkoľvek dôkaz plagiátorstva, ktorým sa okrem iného rozumie neoprávnené používanie slov a myšlienok iného autora a ich prezentácia ako vlastných, povedie k diskvalifikácii.
 • Účastníci takisto potvrdzujú, že všetky tretie strany, ktoré obsah vytvorili alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tvorbe obsahu, už poskytli súhlas s uvedeným použitím (tzv. model release).
 • Okrem vlastníctva autorského práva a súvisiacich práv účastníci vyhlasujú, že pri výrobe videa dodržali všetky príslušné právne predpisy (autorské právo, právo na ochranu súkromia atď.) a že získali všetky potrebné práva a povolenia. Účastníci musia vziať do úvahy, že ich príspevok môže zahŕňať diela tretích strán (ako architektonické vzory, sochy, fotografie alebo ochranné známky) alebo práva na podobizeň (ak sú na fotografiách zobrazené identifikovateľné osoby).
 • Účastníci nesmú robiť záznamy súkromných osôb bez ich súhlasu. Na zobrazenie detí na videu potrebujete súhlas ich rodičov. Predložením videa účastníci neodvolateľne prevádzajú na Európsku úniu celosvetové vlastníctvo k príspevku a všetky práva duševného vlastníctva, ktoré s ním súvisia. Európska únia nadobúda výhradné práva na použitie príspevku, pričom „použitím“ sa rozumie najmä uchovávanie, archivácia, reprodukcia, úprava, zmena, distribúcia, predvádzanie, uverejňovanie, tlač, zobrazovanie, vysielanie, sprístupňovanie, zdieľanie s verejnosťou, a to aj na sociálnych médiách, vytváranie odvodených diel, synchronizácia, preklad alebo iné využívanie príspevku v digitálnej i hmotnej forme.
 • Európska únia takisto nadobúda právo povoliť opätovné použitie príspevku v súlade s rozhodnutím Komisie z 12. decembra 2011 o opakovanom použití dokumentov Komisie (2011/833/EÚ).
 • Účastník sa musí takisto vzdať svojho práva byť označený za autora príspevku na účely vyššie uvedeného použitia. Predložením príspevku sa účastník zaručuje, že na základe svojho morálneho práva podľa autorského práva nebude namietať proti uvedeniu alebo neuvedeniu jeho mena v čase, keď bude jeho príspevok sprístupnený verejnosti (napríklad keď bude uverejnený na sociálnych médiách).

Rozhodné právo

Akýkoľvek spor súvisiaci s týmito podmienkami sa riadi právom Európskej únie, ktoré v prípade potreby dopĺňa belgické hmotné právo. Pokiaľ spory, nezhody alebo nároky vyplývajúce z danej záležitosti alebo súvisiace s ňou nemožno vyriešiť vzájomnou dohodou medzi účastníkom a Európskou úniou, budú predložené súdom v Bruseli, ktoré majú v tejto súvislosti výlučnú právomoc.

Ochrana údajov

 • Túto činnosť organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru, oddelenie 01 (prevádzkovateľ).
 • Všetky zhromaždené osobné údaje (meno, štátna príslušnosť, dátum narodenia, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, účty na sociálnych médiách atď.) bude spravovať prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo ich dôveryhodní zástupcovia a použijú sa len na účely tejto komunikačnej činnosti. Takéto údaje sa neposkytujú tretím stranám. Údaje sa budú uchovávať do jedného roka po skončení obdobia na predkladanie príspevkov a potom sa automaticky vymažú.
 • Európska komisia kladie veľký dôraz na ochranu osobných údajov. Všetky osobné údaje sa spracúvajú v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725. So všetkými osobnými údajmi, ktoré spracúva Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru alebo jeho dodávatelia, sa zaobchádza zodpovedajúcim spôsobom.
 • Ak si účastníci chcú overiť, ktoré osobné údaje sa uchovávajú, ak ich chcú zmeniť, opraviť alebo vymazať, alebo ak majú otázky týkajúce sa informácií spracovaných v súvislosti s touto činnosťou alebo o svojich právach, môžu sa obrátiť na podporný tím prevádzkovateľa na adrese: EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu .
 • Ak to nestačí na odstránenie ich obáv, môžu kontaktovať európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS). Kontaktné údaje a podrobnosti o právach dotknutých osôb sú k dispozícii na internetových stránkach EDPS na adrese: https://edps.europa.eu/ .

Kontaktné údaje

 • Ak chce účastník stiahnuť svoj súhlas s podmienkami účasti, môže sa obrátiť na EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu .
 • Ak chce účastník položiť nejakú otázku pred predložením svojho videa alebo po jeho predložení, môže kontaktovať oddelenie, ktoré túto činnosť organizuje, na tejto adrese: EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu.