Skip to main content
Our future in our hands 24-30 MAY 2021

Pateik klausimų už jaunimo reikalus ir švietimą atsakingai Komisijos narei Mariyaʼi Gabriel

Netrukus prasidės Europos jaunimo savaitė.

Prieš visų būsimų renginių pradžią kviečiame pateikti klausimų už jaunimo reikalus ir švietimą atsakingai Komisijos narei Mariyaʼi Gabriel. Laukiame jūsų klausimų viena iš toliau pateiktų temų. 

 • Ar naujosios 2021–2027 m. „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso programos yra atviros visiems? 
 • Jaunų piliečių įsitraukimas priimant sprendimus (ypač COVID pandemijos metu), ir kaip naujos programos prisidės prie dalyvavimu grindžiamos kultūros stiprinimo.
 • Ar mūsų naujosiose programose atsižvelgiama į tvarumą? Kaip jos organizacijas ir asmenis skatina aktyviau taikyti ekologišką praktiką?
 • Ar Europa pasirengusi skaitmeniniam amžiui? Kaip naujos „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso programos prisidės prie skaitmeninės pertvarkos? 
 • Kaip naujosios programos prisidės prie ekonomikos gaivinimo po COVID protrūkio ir atsparumo stiprinimo?
 • Išmėginkite savo idėjas apie didesnį demokratinį dalyvavimą.
 • Ir visa kita, kas ateina į galvą dėl Europos jaunimo, jų galimybių ir dalyvavimo demokratiniame gyvenime. 

Kas gali dalyvauti?

Savo klausimą (-us) Komisijos narei galite pateikti, jei jums 18–30 metų, gyvenate šalyse, kurios dalyvauja „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso programose ir veikiate kaip individualus asmuo. Žurnalistų ir žiniasklaidos atstovų pateikti klausimai peržiūrimi nebus.

Kaip dalyvauti

Klausimus prašome pateikti vaizdo formatu – užduokite klausimą tiesiai į kamerą ir siųskite jį mums 

 • pateikdami įrašą socialiniuose tinkluose „Twitter“ ar „Instagram“ su saitažodžiu #EUYouthWeek 
 • arba e. paštu EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu

Vaizdo įrašai neturėtų būti ilgesni kaip 30 sekundžių. Išskirtiniais atvejais galime priimti įrašus nuotraukos su raštu pateiktu klausimu ar garsinio dokumento pavidalais. Įrašus šiais pavidalais galite pateikti taip pat, kaip aprašyta pirmiau. Klausimų skaičius neribojamas.

Juos užduokite iki 2021 m. gegužės 30 d. 00:00 val. (Briuselio laiku).

Atrankos tvarka 

Europos Komisijos darbuotojai peržiūrės pateiktus klausimus ir iš jų parengs trumpą sąrašą klausimų, kurie bus įtraukti į galutinį (-ius) įrašą (-us) su Komisijos nare. Klausimai bus atrinkti atsižvelgiant į vaizdo įrašo kokybę bei klausimo sąsają su bendra Europos jaunimo savaitės tematika. Galutinis (-iai) vaizdo įrašas (-ai) bus paskelbtas (-i) Europos jaunimo socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Twitter“ ir „Instagram“.
Kad atitiktų reikalavimus, atrinkti dalyviai turi sutikti su dalyvavimo sąlygomis ir užpildyti sutikimo formą.

Sąlygos

 • Europos Komisija neprisiima atsakomybės už prarastus, sugadintus ar netinkamai pateiktus vaizdo įrašus, nesvarbu, kaip tai nutiktų.
 • Europos Komisija jokiomis aplinkybėmis neatsako už jokius su vaizdo klausimo įrašymu ir pateikimu susijusius dalyvių ar trečiųjų subjektų padarytus ar patirtus nuostolius, žalą ar sužalojimus arba žalą turtui.
 • Komisija negali būti laikoma atsakinga už jokias dalyvaujant šioje iniciatyvoje patirtas išlaidas.

Chronologija

Tinkluose „Facebook“, „Instagram“ ir „Twitter“ skelbiamuose įrašuose bus nurodytas konkretus vaizdo klausimų pateikimo terminas. Netrukus po jo bus susisiekta su atrinktais dalyviais.

 Atrankos kriterijai

 • Bus taikomi šie atrankos kriterijai: šių sąlygų laikymasis, vaizdo įrašo kokybė ir klausimo aktualumas.
 • Atranką Europos Komisijos vardu vykdys iš jos darbuotojų sudaryta vertinimo komisija, remdamasi tinkamumo ir dalyvavimo kriterijais.

Mokesčiai

 • Nei Europos Komisija, nei jokia kita jos vardu veikianti organizacija niekada nereikalaus atlikti jokio su dalyvavimu šioje iniciatyvoje susieto mokėjimo ar pirkimo.
 • Už visas išlaidas, kurių dalyviai gali patirti įrašydami ir pateikdami vaizdo įrašus (įskaitant visas prieigos prie interneto išlaidas), atsako jie patys.

Sutikimas su taisyklėmis

 • Pateikdamas vaizdo įrašą dalyvis sutinka su naudojimosi „Instagram“, „Facebook“ ir „Twitter“ sąlygomis.
 • Pateikdamas vaizdo įrašą dalyvis sutinka, kad Europos Komisija su juo susisiektų per „Instagram“ „Facebook“ ar „Twitter“ arba e. paštu.
 • Europos Komisija pasilieka teisę bet kuriuo metu neįspėjusi keisti ar koreguoti šias sąlygas ir įsipareigoja jas atnaujinti tam skirtame tinklalapyje. Kad žinotų apie tokius pakeitimus, dalyvis privalo reguliariai peržiūrėti sąlygas, skelbiamas nurodytu adresu.

Įrašų atmetimas

 • Pirmiau išvardytų sąlygų neatitinkantys vaizdo įrašai gali būti atmesti be išankstinio pranešimo.
 • Dalyviai, kurie nesutiks su šiomis sąlygomis ar su tuo, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi, arba atšauks sutikimą su šiomis sąlygomis, bus automatiškai diskvalifikuoti.

Autorių teisės

 • Dalyviai pareiškia ir garantuoja, kad jie yra vieninteliai vaizdo įrašuose pateikiamo turinio ir (arba) kūrinių (jei tokie pateikiami) autoriai ir teisių į juos turėtojai ir kad jie nepažeidžia ir nepažeis autorių teisių, teisės į privatumą, teisės į atvaizdą ir jokių kitų trečiųjų subjektų teisių. Išaiškėjus plagijavimo atvejui, pavyzdžiui, kai neteisėtai kaip savo paties pateikiama kito autoriaus kalba ir mintys, dalyvis bus diskvalifikuotas.
 • Dalyviai taip pat patvirtina, kad dėl viso turinio yra gauti visų susijusių asmenų sutikimai, t. y. kad visi turinį kūrę ar prie to kaip nors prisidėję tretieji subjektai yra davę sutikimą dėl pirmiau nurodyto jo naudojimo.
 • Dalyviai ne tik patvirtina turintys autorių teises ir gretutines teises, bet ir pareiškia, kad kurdami vaizdo įrašą laikėsi visų atitinkamų teisės aktų (susijusių su autorių teisėmis, teise ir privatumą ir kt.) ir gavo visas reikiamas teises ir leidimus. Dalyviai turi turėti omenyje, kad tai gali apimti trečiųjų subjektų kūrinius (pavyzdžiui, architektūrinį dizainą, skulptūras, fotografijas ar prekių ženklus) arba teisę į atvaizdą (jei nuotraukoje vaizduojami atpažįstami asmenys).
 • Dalyviai negali filmuoti privačių asmenų be jų sutikimo. Vaikai vaizdo įraše gali būti rodomi tik gavus tėvų leidimą. Pateikdami vaizdo įrašus dalyviai neatšaukiamai perleidžia Europos Sąjungai nuosavybės teises į juos visame pasaulyje, taip pat visas su jais susijusias intelektinės nuosavybės teises. Europos Sąjunga įgyja išimtines vaizdo įrašo naudojimo teises. Naudojimas visų pirma reiškia vaizdo įrašo saugojimą, archyvavimą, atgaminimą, redagavimą, keitimą, platinimą, atlikimą, skelbimą, spausdinimą, rodymą, transliavimą, pateikimą, viešinimą, be kita ko, socialiniuose tinkluose, išvestinių kūrinių kūrimą, sinchronizavimą, vertimą ar kitokį naudojimą skaitmeniniu ir fiziniu formatais.
 • Europos Sąjunga taip pat įgyja teisę leisti pakartotinai naudoti vaizdo įrašą pagal 2011 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimą dėl pakartotinio Komisijos dokumentų naudojimo (2011/833/ES).
 • Dalyvis taip pat turi atsisakyti teisės būti nurodytas kaip vaizdo įrašo autorius pirmiau minėto naudojimo tikslais. Pateikdamas vaizdo įrašą dalyvis garantuoja, kad remdamasis savo neturtine autoriaus teise neprieštaraus tam, kad jo vardas ir pavardė būtų paminėti arba nepaminėti pateikiant vaizdo įrašą visuomenei (pavyzdžiui, skelbiant jį socialiniuose tinkluose).

Taikytina teisė

Kilus nesutarimų dėl šių sąlygų, taikoma Europos Sąjungos teisė. Prireikus ji papildoma Belgijos materialine teise. Jei dėl čia aptariamo dalyko kilusių ar su juo susijusių ginčų, nesutarimų ar pretenzijų dalyvis ir Europos Sąjunga negali pasiekti susitarimo taikiai, jie gali būti perduoti nagrinėti tik Briuselio teismams.

Duomenų apsauga

 • Šią iniciatyvą organizuoja Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato 01 skyrius (toliau – duomenų valdytojas).
 • Visi surinkti asmens duomenys (vardas, pavardė, pilietybė, gimimo data, pašto adresas, e. pašto adresas, telefono numeris, socialinių tinklų paskyros) bus saugomi duomenų valdytojo, duomenų tvarkytojo arba jų patikėtinių ir naudojami tik šios komunikacijos iniciatyvos tikslais. Su trečiaisiais subjektais tokiais duomenimis nebus dalijamasi. Duomenys bus saugomi vienus metus nuo vaizdo įrašų pateikimo termino pabaigos ir tada automatiškai pašalinami.
 • Europos Komisija yra įsipareigojusi saugoti asmens duomenis. Visi asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamentą (ES) 2018/1725. Atitinkamai visus asmens duomenis tvarko ir Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas arba jo rangovai.
 • Norėdami patikrinti, kokie jų asmens duomenys saugomi, paprašyti juos pakeisti, pataisyti ar pašalinti arba užduoti klausimų apie vykdant šią iniciatyvą tvarkomą informaciją ar apie savo teises, dalyviai turėtų kreiptis į duomenų valdytojo pagalbos grupę adresu EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu.
 • Jei to neužtenka jiems kilusioms problemoms išspręsti, jie turėtų kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (EDAPP). Kontaktiniai duomenys ir išsami informacija apie duomenų subjekto teises skelbiami EDAPP svetainėje https://edps.europa.eu/ .

Kontaktiniai duomenys

Norėdamas atšaukti savo sutikimą su šiomis sąlygomis, dalyvis gali kreiptis adresu EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu.
Jei prieš išsiųsdamas arba išsiuntęs vaizdo įrašą dalyvis norėtų užduoti klausimų, jis gali kreiptis į šią iniciatyvą organizuojantį skyrių adresu EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu.