Skip to main content
Our future in our hands 24-30 MAY 2021

Ptejte se eurokomisařky odpovědné za vzdělávání a mládež Mariji Gabrielové

Již za několik dní začne Evropský týden mládeže.

V rámci příprav na nadcházející akce se můžete obracet se svými dotazy na eurokomisařku odpovědnou za vzdělávání a mládež Mariju Gabrielovou. Vaše otázky se mohou týkat jednoho z níže uvedených témat: 

 • Nové programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity 2021–2027: Mají všichni příležitost se zúčastnit? 
 • Lepší zapojení mládeže do rozhodovacích procesů, zejména během koronavirové pandemie: Jakým způsobem přispějí nové programy k posílení tzv. participativní kultury?
 • Je součástí těchto nových programů také udržitelnost a jakým způsobem motivují organizace i jednotlivce k intenzivnějšímu využívání ekologických postupů?
 • Je Evropa připravena na digitální věk a jakým způsobem budou nové programy Erasmus+ a Evropský sbor solidarity podporovat digitální transformaci? 
 • Jakým způsobem tyto nové programy přispějí k oživení a k budování odolnosti po skončení pandemie?
 • Zapojte se a podělte se s námi o své nápady.

Zajímají nás i další podněty v souvislosti s evropskou mládeží, jejími příležitostmi a účastí na demokratickém životě. 

Kdo se může zúčastnit?

Eurokomisařce mohou klást otázky osoby ve věku 18–30 let, které bydlí v zemích účastnících se programů Erasmus+ a Evropský sbor solidarity a které jednají z vlastní iniciativy. Otázky položené novináři a zástupci sdělovacích prostředků nebudou brány v potaz.

Jak se zúčastnit

Otázku prosím zašlete ve formě videonahrávky (dotaz položte přímo do kamery): 

 • buď prostřednictvím příspěvku na sociálních médiích (Twitter nebo Instagram s hashtagem #EUYouthWeek) 
 • nebo e-mailem na adresu EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu 

Videonahrávka nesmí být delší než 30 vteřin. Ve výjimečných případech akceptujeme také fotografii s písemnou otázkou nebo zvukovou nahrávku. Tyto formáty lze zasílat stejným způsobem, který je popsán výše. Počet otázek není omezen.

Lhůta pro kladení otázek je 30. května 2021 v 00:00 hod. (SEČ).

Výběr otázek 

Zaměstnanci Evropské komise zaslané otázky přezkoumají a sestaví užší seznam příspěvků, které budou zveřejněny na finálním videu s eurokomisařkou. Otázky budou vybrány na základě kvality předložených videí a jejich relevantnosti pro celkový rozsah Evropského týdne mládeže. Finální video bude zveřejněno na sociálních médiích věnovaných evropské mládeži: Facebook, Twitter a Instagram.
Vybraní účastníci musí vyjádřit souhlas s podmínkami účasti a vyplnit příslušný formulář.

Podmínky

 • Evropská komise nenese žádnou odpovědnost za ztracená, poškozená nebo nesprávně podaná videa.
 • Evropská komise nenese za žádných okolností odpovědnost za ztráty, škody či újmu na zdraví účastníků nebo třetích stran, ani na majetku, které způsobili nebo utrpěli v souvislosti s nahráváním a předložením videootázky.
 • Komise nemůže nést odpovědnost za případné náklady, které vzniknou účastníkům v souvislosti s účastí na tomto podniku.

Lhůty

Na Facebooku, Instagramu a Twitteru bude vymezena konkrétní doba k předkládání videootázek. Vybraní účastníci budou kontaktováni krátce po uplynutí lhůty pro podání otázky.

 Výběrová kritéria

 • Výběrová kritéria jsou tato: dodržení stanovených podmínek, kvalita videa a relevantnost otázky.
 • Výběr provede porota složená ze zaměstnanců Evropské komise na základě kritérií způsobilosti a účasti.

Poplatky

 • Evropská komise ani žádná jiná organizace jednající jejím jménem nesmí v žádném okamžiku požádat o jakoukoli formu platby nebo nákupu za účelem účasti na tomto podniku.
 • Všichni účastníci nesou odpovědnost za veškeré náklady nebo výdaje, které jim mohou vzniknout v důsledku nahrávání a předložení videa (včetně veškerých nákladů na přístup k internetu).

Přijetí pravidel

 • Předložením videa souhlasí účastníci s podmínkami používání Instagramu, Facebooku a Twitteru.
 • Zároveň souhlasí s tím, že je může Evropská komise prostřednictvím Instagramu, Facebooku, Twitteru nebo e-mailem kontaktovat.
 • Evropská komise si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli bez předchozího upozornění změnit a zavazuje se je na příslušné internetové stránce aktualizovat. Účastník je na výše uvedené adrese povinen pravidelně podmínky kontrolovat, aby mu neušly žádné změny.

Diskvalifikace

 • Videa, která nesplňují výše uvedené podmínky, mohou být bez předchozího upozornění vyloučena.
 • Účastníci, kteří nesouhlasí s podmínkami nebo se zpracováním svých osobních údajů, budou automaticky vyřazeni.

Autorské právo (copyright)

 • Účastníci se zaručují, že jsou jedinými autory a držiteli práv, pokud jde o obsah jejich videa (případně o jakékoli dílo v něm obsažené), a že neporušili a nebudou porušovat žádné autorské právo, právo na soukromí, právo k podobizně nebo jakékoli jiné právo třetí strany. Jakýkoli důkaz plagiátorství, který zahrnuje neoprávněné užívání slov a myšlenek jiného autora a jejich prezentace jako vlastní, povede k diskvalifikaci.
 • Účastníci rovněž potvrzují, že veškerý obsah je zcela modelový, což znamená, že všechny třetí strany, které jakýmkoli způsobem obsah vytvářely nebo spoluvytvářely, předem daly souhlas k výše uvedenému použití.
 • Kromě vlastnictví autorského práva a práv s ním souvisejících účastníci prohlašují, že při výrobě videa dodrželi všechny příslušné právní předpisy (autorské právo, právo na soukromí apod.) a že získali všechna nezbytná práva a povolení. Sem patří také díla třetích stran (např. architektonické vzory, sochy, fotografie či ochranné známky) nebo právo k podobizně (pokud fotografie zobrazuje identifikovatelné osoby).
 • Účastníci nesmí pořizovat záběry soukromých osob bez jejich souhlasu. Pokud chcete mít na videu děti, potřebujete k tomu svolení jejich rodičů. Předložením videa účastníci nezvratně převedou na Evropskou unii celosvětové vlastnictví videozáznamu a všech práv duševního vlastnictví souvisejících s videonahrávkou. Evropská unie získává výhradní práva k použití videozáznamu, přičemž „použitím“ se rozumí zejména ukládání, archivace, reprodukce, úprava, distribuce, předvádění, vydávání, tisk, zobrazování, vysílání, zpřístupňování, sdělování veřejnosti, a to i v sociálních médiích, vytváření odvozených děl, synchronizace, překlad nebo jiné využití videozáznamu, a to v digitální i materiální formě.
 • Evropská unie rovněž získává právo povolit opakované použití videozáznamu v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 12. prosince 2011 o opakovaném použití dokumentů Komise (2011/833/EU).
 • Účastník se musí rovněž vzdát svého práva být označen za autora videozáznamu pro účely výše uvedeného použití. Předložením videa se účastník zaručuje, že na základě svého morálního práva podle autorského práva nebude namítat, pokud v okamžiku, kdy je záznam zveřejněn (například na sociálních médiích), bude, nebo nebude jeho jméno uvedeno.

Rozhodné právo

Jakýkoli spor týkající se těchto podmínek se řídí právem Evropské unie, doplněným v případě potřeby hmotným právem Belgie. V případě, že jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z dané záležitosti nebo v souvislosti s ní nelze vyřešit smírnou cestou mezi účastníkem a Evropskou unií, bude tento předložen do výlučné pravomoci bruselských soudů.

Ochrana údajů

 • Tuto akci pořádá Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Evropské komise, oddělení 01 (správce údajů).
 • Veškeré osobní informace, které se případně shromáždí (jméno, státní příslušnost, datum narození, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, účty na sociálních sítích apod.), bude spravovat správce údajů, zpracovatel údajů nebo jejich důvěryhodný zástupce. Tyto informace budou použity pouze pro účely této komunikační akce. Žádné údaje nebudou poskytovány třetím stranám. Údaje se uchovají 1 rok po skončení lhůty pro předkládání videonahrávek a poté budou automaticky vymazány.
 • Evropská komise se zavázala k ochraně osobních údajů. Všechny osobní údaje se zpracovávají v souladu s nařízením (EU) 2018/1725. S veškerými osobními informacemi, které Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu nebo jeho dodavatelé zpracovávají, je nakládáno odpovídajícím způsobem.
 • Přejí-li si účastníci ověřit, které osobní údaje se uchovávají, nechat je změnit, opravit či vymazat, nebo pokud mají otázky týkající se informací zpracovávaných v souvislosti s touto akcí či o svých právech, mohou se obrátit na podpůrný tým správce údajů na této adrese: EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu .
 • Pokud by to nestačilo, mohou se obrátit na evropského inspektora ochrany údajů (EIOÚ). Kontaktní údaje a podrobnosti o právech subjektu údajů jsou k dispozici na internetových stránkách EIOÚ: https://edps.europa.eu/ .

Kontaktní údaje

 • Přeje-li si účastník stáhnout svůj souhlas s těmito podmínkami, může se obrátit na EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu.
 • Pokud má účastník nějakou otázku, může před odesláním videa nebo i po jeho odeslání kontaktovat organizátora na adrese: EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu.