Skip to main content
Our future in our hands 24-30 MAY 2021

Vprašajte komisarko Marijo Gabriel, pristojno za mlade in izobraževanje

Evropski teden mladih se bo začel čez nekaj dni.

Pred prihajajočimi dogodki vas vabimo, da na Marijo Gabriel, komisarko za mlade in izobraževanje, naslovite svoja vprašanja. Povprašate jo lahko o naslednjih temah: 

 • Nova programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote za obdobje 2021–2027: ali obstajajo priložnosti za vsakogar? 
 • Krepitev sodelovanja mladih državljank in državljanov pri odločanju, zlasti med pandemijo COVID-19, in kako bosta nova programa prispevala h krepitvi participativne kulture.
 • Ali naša nova programa upoštevata trajnostni vidik in kako spodbujata organizacije in posameznike k pospeševanju okolju prijaznih praks?
 • Ali je Evropa pripravljena na digitalno dobo in kako bosta nova programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote spodbujala digitalno preobrazbo? 
 • Kako bosta nova programa prispevala k okrevanju po COVID-19 in krepitvi odpornosti?
 • Preskusite svoje zamisli za večjo demokratično udeležbo.

Česar koli se še domislite v zvezi z mladimi v Evropi, njihovimi možnostmi in udeležbo v demokratičnem življenju 

Kdo lahko sodeluje?

Če ste stari od 18 do 30 let in živite v kateri od držav programov Erasmus+ in evropske solidarnostne enote ter delujete v svojem imenu, lahko pošljete vprašanja komisarki. Prispevkov novinarjev in predstavnikov medijev ne bomo upoštevali.

Kako sodelovati

Posnemite svoje vprašanje s kamero in nam pošljite videoposnetek: 

Videoposnetki naj ne bodo daljši od 30 sekund. Izjemoma bomo sprejeli vprašanja v obliki fotografije s pisnim ali zvočnim vprašanjem. Ti formati se lahko predložijo na enak način, kot je opisano zgoraj. Zastavite lahko toliko vprašanj, kot želite.

Rok za pošiljanje vprašanj je 30. maj 2021 do 00.00 (po bruseljskem času).

Postopek izbora 

Zaposleni Evropske komisije bodo pregledali prejeta vprašanja in pripravili ožji izbor prispevkov, ki bodo vključeni v enega ali več končnih videoposnetkov s komisarko. Izbor bo temeljil na kakovosti poslanih videoposnetkov in ustreznosti vprašanj za celoten evropski teden mladih. Končni videoposnetki bodo objavljeni na evropskih mladinskih družbenih medijih: Facebook, Twitter in Instagram.
Za upravičenost do sodelovanja, morajo vsi sodelujoči v ožjem izboru sprejeti pogoje in izpolniti obrazec o soglasju.

Pogoji

 • Evropska komisija ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z videoposnetki, ki so izgubljeni, poškodovani ali nepravilno predloženi, ne glede na to, kako do tega pride.
 • Evropska komisija v nobenem primeru ni odgovorna za kakršno koli izgubo, škodo, poškodbo ali osebno poškodbo, ki jo utrpijo sodelujoči, tretje osebe ali lastnina, povzročeno ali nastalo v zvezi s snemanjem in predložitvijo vprašanja v obliki videoposnetka.
 • Komisija ne odgovarja za kakršne koli stroške, ki jih imajo sodelujoči pri tem projektu.

Časovnica

Časovnica za predložitev videoposnetkov bo objavljena na Facebooku, Instagramu in Twitterju. Sodelujoče, ki bodo prišli v ožji izbor, bomo obvestili kmalu po izteku roka za predložitev videoposnetkov.

 Pogoji za sodelovanje

 • Merila za izbor: spoštovanje pogojev, kakovost videoposnetka in relevantnost vprašanja.
 • Izbor bo opravila izbirna komisija, sestavljena iz osebja Evropske komisije na podlagi meril za upravičenost in sodelovanje.

Pristojbine

 • Evropska komisija ali katera koli druga organizacija, ki deluje v njenem imenu, v nobenem primeru ne bo zahtevala kakršne koli oblike plačila ali nakupa za sodelovanje v tem projektu.
 • Vsak sodelujoči je sam odgovoren za stroške ali izdatke, ki bi jih lahko imel s snemanjem in predložitvijo videoposnetka (vključno z vsemi stroški internetnega dostopa).

Sprejetje pravil

 • Predložitev prispevka pomeni sprejetje pogojev uporabe Instagrama, Facebooka in Twitterja.
 • S predložitvijo prispevka se sodelujoči strinjajo, da jih Evropska komisija obvešča prek Instagrama, Facebooka, Twitterja ali elektronske pošte.
 • Evropska komisija si pridržuje pravico, da te pogoje brez predhodnega obvestila kadar koli spremeni in se zavezuje, da jih bo ustrezno osveževala na posebni spletni strani. Sodelujoči je odgovoren za redno spremljanje splošnih pogojev na zgoraj navedenem naslovu v primeru kakršnih koli sprememb.

Izključitev

 • Prispevki, ki ne izpolnjujejo navedenih pogojev, se lahko izključijo brez predhodnega obvestila.
 • Sodelujoči, ki se ne strinjajo s pogoji ali obdelavo osebnih podatkov ali ki prekličejo strinjanje s pogoji, bodo samodejno izključeni.

Avtorske pravice

 • Sodelujoči izjavljajo in jamčijo, da so izključni avtorji in imetniki pravice za vsebino/gradivo njihovega prispevka ter da ne kršijo oz. ne bodo kršili avtorske pravice, pravice do zasebnosti, pravice za uporabo slike in katere koli druge pravice tretjih oseb. Vsakršna oblika plagiatorstva, ki vključuje nedovoljeno uporabo jezika in misli drugega avtorja in jih predstavi za svojo, bo povzročila izključitev.
 • Sodelujoči s tem tudi potrdijo, da za vso vsebino velja popolno dovoljenje za uporabo, kar pomeni, da so vse tretje osebe, ki so kakorkoli ustvarile ali sodelovale pri ustvarjanju vsebine, dale predhodno soglasje za zgoraj opisano uporabo vsebine.
 • Sodelujoči poleg lastništva avtorskih in sorodnih pravic izjavljajo, da so pri snemanju svojega videoposnetka upoštevali vse ustrezne predpise (avtorske pravice, pravice do zasebnosti itd.) in da so pridobili vse potrebne pravice in dovoljenja. Sodelujoči morajo upoštevati, da to lahko vključuje dela tretjih oseb (kot so arhitekturni načrti, kipi, fotografije ali blagovne znamke) ali pravice do slike (če fotografija prikazuje določljive osebe).
 • Sodelujoči ne smejo posneti posameznikov brez njihovega soglasja. Za otroke, ki sodelujejo v videoposnetku, je potrebno dovoljenje staršev. Sodelujoči s predložitvijo prispevka nepreklicno prenesejo svetovno lastništvo prispevka in vseh pravic intelektualne lastnine, povezanih s prispevkom, na Evropsko unijo. Evropska unija pridobi izključne pravice za uporabo prispevka, pri čemer „uporaba“ v prvi vrsti pomeni shranjevanje, arhiviranje, reprodukcijo, urejanje, spreminjanje, distribucijo, izvajanje, objavljanje, tiskanje, prikazovanje, oddajanje, dajanje na voljo, obveščanje javnosti, tudi na družbenih medijih, ustvarjanje izvedenih del, sinhronizacijo, prevajanje ali katere koli druge načine uporabe prispevka v digitalni in materialni obliki.
 • Evropska unija prav tako pridobi pravico, da dovoli ponovno uporabo prispevka v skladu s Sklepom Komisije z dne 12. decembra 2011 o ponovni uporabi dokumentov Komisije (2011/833/EU).
 • Sodelujoči se prav tako odpove pravici, da se opredeli kot avtor prispevka za namene navedene uporabe. Sodelujoči s predložitvijo prispevka jamči, da na podlagi svoje moralne pravice v okviru avtorskih pravic ne bo nasprotoval temu, da se njegovo ime ob objavi prispevka navede ali ne (denimo ob objavi na družbenih medijih).

Uporabno pravo

Za vsa nesoglasja glede teh pogojev velja pravo Evropske unije, po potrebi dopolnjeno z določbami materialnega prava Belgije. Za reševanja spora, nesoglasja ali terjatve iz vsebine te izmenjave ali v zvezi z njo, ki ga/jo sodelujoči Evropska unija ne moreta rešiti sporazumno, so izključno pristojna sodišča v Bruslju.

Varstvo podatkov

 • Za pripravo tega projekta je zadolžena enota 01 (upravljavec podatkov) Generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo pri Evropski komisiji.
 • Vse zbrane osebne podatke (ime, državljanstvo, datum rojstva, poštni naslov, elektronski naslov, telefonska številka, računi na družbenih medijih itd.) bodo hranili upravljavec podatkov, obdelovalec podatkov ali njuni zanesljivi zastopniki ter jih uporabljali le za namene te dejavnosti komuniciranja. Tretje osebe ne bodo imele dostopa do osebnih podatkov. Podatki bodo shranjeni do enega leta po koncu obdobja predložitve in bodo nato samodejno izbrisani.
 • Evropska komisija je zavezana varstvu osebnih podatkov. Vsi osebni podatki se obdelujejo v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725. To velja tudi za vse osebne podatke, ki jih obdeluje Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo ali njegovi pogodbeniki.
 • Če želite preveriti, katere osebne podatke hranimo, ali jih želite spremeniti, popraviti ali izbrisati oziroma imate vprašanje v zvezi z obdelavo podatkov v tem postopku ali v zvezi s svojimi pravicami, pišite podporni skupini pri upravljavcu podatkov na naslov: EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu.
 • Po potrebi se lahko obrnete tudi na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Kontaktni podatki in natančnejše informacije o pravicah posameznikov, na katere se nanašajo podatki, so objavljeni na spletišču Evropskega nadzornika za varstvo podatkov: https://edps.europa.eu/ .

Kontakt

 • Če želi sodelujoči preklicati strinjanje s pogoji, se lahko obrne na EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu.
 • Če želite pred predložitvijo videoposnetka ali po njem postaviti vprašanje, se lahko obrnete na enoto, ki organizira to sodelovanje, na naslednjem naslovu: EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu.