Skip to main content
Our future in our hands 24-30 MAY 2021

Fråga Mariya Gabriel – EU:s ungdoms- och utbildningskommissionär

Europeiska ungdomsveckan inleds om några dagar.

Innan dess kan du ställa frågor till EU:s ungdoms- och utbildningskommissionär Mariya Gabriel om ett eller flera av följande ämnen: 

 • De nya programmen för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren 2021–2027: får alla vara med? 
 • Hur kan unga bli mer delaktiga i beslutsfattandet, framför allt under covidpandemin, och hur bidrar de nya programmen till ett ökat deltagande?
 • Stöder de nya programmen hållbarhet och hur uppmuntrar de organisationer och enskilda personer att bli mer miljövänliga?
 • Är EU redo för den digitala tidsåldern? Hur främjar Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren digitaliseringen? 
 • Hur hjälper de nya programmen samhället att återhämta sig och bli starkare efter covidkrisen?
 • Testa dina idéer för ett ökat demokratiskt deltagande.

Eller har du en annan fråga som du vill ställa om de ungas möjligheter och deltagande i demokratiarbetet? 

Vem får delta?

Om du är mellan 18 och 30 år och bor i ett land som deltar i programmen Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskåren och om du deltar i egenskap av privatperson kan du ställa frågor till kommissionären. Inga inlägg från journalister eller företrädare för medierna kommer att beaktas.

Så deltar du

Frågan ska skickas in i videoformat (högst 30 sekunder). Titta rakt in i kameran, ställ frågan och skicka sedan videon till oss 

I undantagsfall godkänner vi foton med en skriven fråga eller en ljudfil. Också de här formaten kan du skicka in via sociala medier eller mejl. Du kan ställa så många frågor som du vill.

Tidsfristen löper ut den 30 maj 2021 kl. 24:00 (svensk tid).

Hur väljs frågorna ut? 

Personal vid EU-kommissionen går igenom de frågor som lämnats in och sammanställer de frågor som ska ingå i den slutliga videon med kommissionären. Frågorna väljs ut utifrån videoklippens kvalitet och frågornas relevans för Europeiska ungdomsveckan. De slutliga videoklippen läggs upp på Facebook, Twitter och Instagram.
Om du blir vald måste du godkänna deltagarvillkoren och fylla i en tillståndsblankett för att få ha med ditt bidrag.

Villkor

 • EU-kommissionen tar inget ansvar för videoklipp som kommer bort, skadas eller skickas in felaktigt, oavsett hur problemet har uppstått.
 • Kommissionen kan under inga omständigheter hållas ansvarig för förlust, skada eller personskada på dig, tredje part eller egendom, som orsakas eller drabbar dig eller andra i samband med att videofrågan spelas och skickas in.
 • Kommissionen tar inte på sig några kostnader som du ådrar dig i samband med att du deltar i den här verksamheten.

Tidslinje

En sista inlämningsdag för videofrågor kommer att meddelas i inlägg på Facebook, Instagram och Twitter. Om din video väljs ut kontaktar vi dig strax efter sista inlämningsdag.

 Urvalskriterier

 • Följande urvalskriterier gäller: videoklippets kvalitet, frågans relevans och krav på att deltagarvillkoren följs.
 • Urvalet görs av en panel som består av kommissionspersonal och på basis av behörighets- och deltagarkriterierna.

Avgifter

 • Varken EU-kommissionen eller någon annan organisation kommer i något skede att begära någon form av betalning eller inköp för att någon ska få delta i denna verksamhet.
 • Du står själv för de kostnader eller utgifter som du har för att spela in och skicka in ett videoklipp (t.ex. alla kostnader för internetanslutning).

Godkännande av regler

 • Att skicka in ett bidrag innebär att du godkänner Instagrams, Facebooks och Twitters användarvillkor.
 • Genom att skicka in ett bidrag godkänner du att du kan bli kontaktad av EU-kommissionen via Instagram, Facebook, Twitter eller mejl.
 • EU-kommissionen förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa deltagarvillkor och åtar sig att uppdatera dem på webbplatsen. Det är ditt ansvar att läsa deltagarvillkoren på webbplatsen för att uppdatera dig om eventuella ändringar.

Diskvalificering

 • Bidrag som inte följer dessa deltagarvillkor kan utan förvarning diskvalificeras.
 • Om du inte godkänner deltagarvillkoren eller behandlingen av dina personuppgifter eller om du drar tillbaka ditt godkännande av deltagarvillkoren kommer du automatiskt att diskvalificeras.

Upphovsrätt

 • Du representerar och försäkrar att du är ensam upphovsperson och innehavare av upphovsrätten till det innehåll/verk som ingår i ditt bidrag (om sådant finns) och att du inte kränker någon form av upphovsrätt, rätt till integritet, bildrättighet eller någon annan rättighet för tredje part. Alla bevis på plagiat, vilket omfattar otillåten användning av en annan upphovspersons språk och tankar, och återgivningen av dem som dina egna, leder till diskvalificering.
 • Du bekräftar också att alla tredje parter som har skapat eller på något sätt bidragit till innehållet redan har samtyckt till nämnda användning.
 • Du intygar att du, förutom att du äger upphovsrätten och närstående rättigheter, har följt alla relevanta lagar (t.ex. upphovsrätt och uppgiftsskydd) när du producerar dina videoklipp och att du har förvärvat alla nödvändiga rättigheter och fått alla nödvändiga tillstånd. Du måste beakta att detta kan omfatta tredje parts verk (till exempel arkitekturdesign, skulpturer, foton eller varumärken) eller bildrättigheter (om ett foto visar identifierbara personer).
 • Du får inte filma privatpersoner utan deras tillstånd. Barn måste ha vårdnadshavarens tillstånd att få vara med i ett videoklipp. Genom att skicka in ett bidrag överför du oåterkalleligt äganderätten till bidraget och till alla immateriella rättigheter med koppling till bidraget i hela världen till EU. EU får ensamrätt att använda bidraget, där ”att använda” innebär att spara, arkivera, reproducera, redigera, ändra, distribuera, framföra, publicera, trycka, visa, sända, göra tillgängligt, sprida till allmänheten, också på sociala medier, skapa härledda verk, synkronisera, översätta eller på annat sätt använda bidraget, i både digital och fysisk form.
 • EU förvärvar också rätten att återanvända bidraget i enlighet med kommissionens beslut av den 12 december 2011 om vidareutnyttjande av kommissionens handlingar (2011/833/EU).
 • Du måste också avsäga dig rätten att bli identifierad som upphovsperson till bidraget med avseende på den användning som räknas upp ovan. Genom att skicka in ett bidrag försäkrar du att du på grundval av din ideella rätt enligt upphovsrätten inte motsätter dig att ditt namn kommer att nämnas eller utelämnas när bidraget presenteras för allmänheten (till exempel när det publiceras på sociala medier).

Tillämplig lag

Alla tvister som rör de här villkoren ska regleras i enlighet med EU:s rätt, vid behov kompletterad av belgisk materiell rätt. Eventuella tvister, meningsskiljaktigheter eller anspråk som uppstår på grund av eller rör föremålet för dessa deltagarvillkor och som inte kan lösas i godo mellan deltagaren och EU ska hänskjutas till domstol i Bryssel.

Skydd av personuppgifter

 • Denna verksamhet anordnas av EU-kommissionens generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur, enhet 01 (personuppgiftsansvarig).
 • Alla personuppgifter som eventuellt samlas in (till exempel namn, nationalitet, födelsedatum, postadress, mejladress, telefonnummer och konton på sociala medier) kommer att innehas av den personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträdet eller deras betrodda ombud och kommer bara att användas för denna kommunikationsverksamhet. Personuppgifterna kommer inte att lämnas ut till tredje part. Uppgifterna sparas i ett år efter inlämningsperioden och raderas därefter automatiskt.
 • EU-kommissionen värnar skyddet av personuppgifter. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med förordning (EU) 2018/1725. Alla personuppgifter som behandlas av generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur eller dess underleverantörer behandlas i enligt med den förordningen.
 • Om du vill kontrollera vilka personuppgifter som sparas eller ändra, rätta eller radera dem, eller om du har frågor om den information som bearbetas i samband med denna verksamhet eller om dina rättigheter, kan du kontakta den personuppgiftsansvariga på följande adress: EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu .
 • Om problemet kvarstår kan du kontakta Europeiska datatillsynsmannen (EDPS). Kontaktuppgifter och information om dina rättigheter hittar du på Europeiska datatillsynsmannens webbplats: https://edps.europa.eu/.

Kontaktuppgifter