Skip to main content
Our future in our hands 24-30 MAY 2021

Esita küsimus Euroopa Komisjoni hariduse ja noorte volinikule Mariya Gabrielile

Euroopa noortenädal algab mõne päeva pärast.

Enne kõiki tulevasi üritusi kutsume sind üles esitama küsimusi hariduse ja noorte volinikule Mariya Gabrielile. Küsimusi võib esitada järgmistel teemadel. 

 • Uued programmid 2021–2027: Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpus: kas igaühe jaoks on võimalusi? 
 • Noorte kodanike aktiivsem osalemine otsuste tegemises, eriti COVIDi pandeemia ajal, ja viisid, kuidas uued programmid aitavad edendada osaluskultuuri.
 • Kas meie uutes programmides võetakse arvesse kestlikkust? Kuidas julgustatakse organisatsioone ja üksikisikuid keskkonnahoidlikult käituma?
 • Kas Euroopa on digiajastuks valmis ning kuidas aitavad uued Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse programmid kaasa digipöördele? 
 • Kuidas aitavad uued programmid kaasa COVIDi järgsele taastumisele ja vastupanuvõime suurendamisele?
 • Kuidas suurendada noorte osalust demokraatias? Testi oma ideid.

Kõik muu, mis sulle pähe tuleb seoses Euroopa noorte, nende võimaluste ja osalemisega demokraatlikus elus 

Kes saavad osaleda?

Võid esitada volinikule küsimusi, kui oled 18–30aastane, elad programmi „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse programmi riigis ning tegutsed iseenda nimel. Ajakirjanike ja meedia esindajate küsimusi arvesse ei võeta.

Kuidas osaleda?

Saada oma küsimus videovormis. Esita küsimus otse kaamerasse vaadates ja saada see meile: 

 • kas postitades selle Twitteris või Instagramis, kasutades teemaviidet #EUYouthWeek, 
 • või e-posti teel aadressile EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu 

Video pikkus olgu maksimaalselt 30 sekundit. Erandjuhtudel võtame vastu fotosid kirjaliku küsimusega või helifaile. Need võib saata eespool kirjeldatud viisil. Võid esitada nii palju küsimusi, kui soovid.

Esitamise tähtaeg on 30. mai 2021 kell 00.00 (Brüsseli aja järgi).

Valikumenetlus 

Euroopa Komisjoni töötajad vaatavad esitatud küsimused läbi ja koostavad nimekirja nendest, mida näidatakse lõppvideo(te)s koos volinikuga. Valik tehakse esitatud videote kvaliteedi ja selle põhjal, kas küsimused on seotud Euroopa noortenädala üldiste teemadega. Lõplik(ud) video(d) avaldatakse Euroopa noorte sotsiaalmeedias: Facebook, Twitter ja Instagram.
Eelvaliku läbinud osalejad peavad osalemiseks nõustuma tingimustega ja täitma nõusolekuvormi.

Tingimused

 • Euroopa Komisjon ei vastuta videote eest, mis on mis tahes põhjusel kaotsi läinud, rikutud või valesti esitatud.
 • Euroopa Komisjon ei vastuta ühelgi juhul võimaliku varalise või mittevaralise kahju eest, mis on seoses videoküsimuse salvestamise ja esitamisega tekkinud või tekitatud osalejatele, kolmandatele isikutele või varale.
 • Komisjon ei vastuta kulude eest, mis osalejatel osaledes tekivad.

Ajakava

Videoküsimuste saatmiseks määratakse Facebooki, Instagrami ja Twitteri postitustes kindlaks konkreetne ajavahemik ning eelvaliku läbinud osalejatega võetakse ühendust varsti pärast tähtaja möödumist.

 Valikukriteeriumid

 • Valikukriteeriumid on üldtingimuste täitmine, video kvaliteet ja küsimuse asjakohasus.
 • Valiku teeb Euroopa Komisjoni töötajatest koosnev valikukomisjon, võttes arvesse osalemisnõudeid ja videotele esitatud nõudeid.

Tasud

 • Euroopa Komisjon või muu tema nimel tegutsev organisatsioon ei küsi selles kampaanias osalemise eest mingil kujul tasu ega nõua ostu sooritamist.
 • Osalejad kannavad ise kõik kulud, mis võivad video salvestamise või esitamisega kaasneda (sealhulgas kõik interneti kasutamisega seotud kulud).

Eeskirjadega nõustumine

 • Video esitamine tähendab nõustumist Instagrami, Facebooki ja Twitteri kasutustingimustega.
 • Videot esitades nõustuvad osalejad, et Euroopa Komisjon võtab nendega ühendust Instagrami, Facebooki, Twitteri või e-posti teel.
 • Euroopa Komisjon jätab endale õiguse käesolevaid üldtingimusi igal ajal ette teatamata muuta ja neid selleteemalisel veebilehel ajakohastada. Osaleja on kohustatud üldtingimusi eespool nimetatud aadressil korrapäraselt jälgima, et olla kursis võimalike muudatustega.

Valikumenetlusest eemaldamine

 • Videod, mis ei vasta eespool kirjeldatud üldtingimustele, võidakse valikumenetlusest eemaldada ilma ette teatamata.
 • Osalejad, kes ei nõustu üldtingimuste või isikuandmete töötlemisega või tühistavad üldtingimustega nõustumise, eemaldatakse valikumenetlusest automaatselt.

Autoriõigus

 • Osaleja kinnitab, et on oma videos oleva sisu/teose ainuautor ja (võimalike) õiguste omaja ning ei ole rikkunud ega riku autoriõigust, õigust eraelu puutumatusele, visuaalse omandi õigust ega muud kolmanda isiku õigust. Igasugune viide plagiaadile, kaasa arvatud teise autori sõnade ja mõtete omavoliline kasutamine ning nende enda omana esitamine, toob kaasa valikust eemaldamise.
 • Osalejad kinnitavad ka seda, et kogu sisule on olemas jäädvustatud isikute nõusolek, st kõik kolmandad isikud, kes on sisu loonud või mis tahes viisil selle loomises osalenud, on eelnevalt andnud nõusoleku selle kasutamiseks eelkirjeldatud viisil.
 • Lisaks autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste omamisele kinnitavad osalejad, et on videot tehes järginud kõiki asjakohaseid õigusakte (autoriõigus, eraelu puutumatusega seotud õigused jne) ning on saanud kõik vajalikud õigused ja load. Osalejad peavad arvestama, et see võib hõlmata kolmandate isikute teoseid (näiteks arhitektuuriprojektid, skulptuurid, fotod või kaubamärgid) või pildiõigusi (kui fotol kujutatakse tuvastatavaid isikuid).
 • Osalejad ei tohi filmida eraisikuid ilma nende nõusolekuta. Lapsed vajavad videos osalemiseks vanemate nõusolekut. Video esitamisega annavad osalejad Euroopa Liidule kogu maailmas tagasivõtmatult üle nii video omandiõiguse kui ka kõik sellega seotud intellektuaalomandi õigused. Euroopa Liit omandab video kasutamise ainuõiguse, kusjuures „kasutamine“ tähendab eelkõige salvestamist, arhiveerimist, taasesitamist, kohandamist, muutmist, levitamist, esitamist, avaldamist, trükkimist, kuvamist, edastamist, üldsusele kättesaadavaks tegemist, üldsusele edastamist, sh sotsiaalmeedias, tuletatud tööde loomist, sünkroniseerimist, tõlkimist või muul viisil kasutamist nii digitaalses kui ka materiaalses vormingus.
 • Samuti omandab Euroopa Liit õiguse lubada video taaskasutamist kooskõlas komisjoni 12. detsembri 2011. aasta otsusega komisjoni dokumentide taaskasutamise kohta (2011/833/EL).
 • Osaleja peab loobuma ka oma õigusest olla identifitseeritud kui video autor eespool nimetatud kasutusviiside korral. Video esitamisega kinnitab osaleja, et autoriõigusest tulenevate isiklike õiguste alusel ei vaidlusta ta avalikkusele (näiteks sotsiaalmeedias) video esitamise korral oma nime mainimist või mainimata jätmist.

Kohaldatav õigus

Kõiki üldtingimustega seotud vaidlusi reguleerib Euroopa Liidu õigus, mida täiendab vajaduse korral Belgia materiaalõigus. Kui üldtingimuste sisust tulenevat või sellega seotud vaidlust, vastuväidet või nõuet osaleja ja Euroopa Liidu vahel ei ole võimalik lahendada kokkuleppe teel, kuulub asja menetlemine Brüsselis asuvate kohtute ainupädevusse.

Andmekaitse

 • Videoküsimuste esitamise kampaaniat korraldab Euroopa Komisjoni hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraadi üksus 01 (vastutav töötleja).
 • Kõik kogutavad isikuandmed (nimi, kodakondsus, sünniaeg, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber, sotsiaalmeedia kontod jne) on vastutava töötleja, volitatud töötleja või nende usaldusväärsete esindajate valduses ning neid kasutatakse üksnes kõnealuseks ürituseks. Andmeid ei jagata kolmandate isikutega. Andmeid säilitatakse ühe aasta jooksul pärast videote esitamise perioodi lõppu ja seejärel kustutatakse need automaatselt.
 • Isikuandmete kaitse on komisjoni jaoks väga oluline. Isikuandmeid töödeldakse kooskõlas määrusega (EL) 2018/1725. Hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat ja selle töövõtjad töötlevad kõiki isikuandmeid vastavalt sellele määrusele.
 • Kui osaleja soovib kontrollida, milliseid isikuandmeid säilitatakse, soovib lasta neid muuta, parandada või kustutada või kui tal on küsimusi kõnealuse kampaania jaoks töödeldava teabe või oma õiguste kohta, palume võtta ühendust vastutava töötleja tugimeeskonnaga aadressil EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu .
 • Kui see ei ole probleemide lahendamiseks piisav, tuleks võtta ühendust Euroopa andmekaitseinspektoriga. Kontaktandmed ning üksikasjad andmesubjekti õiguste kohta leiate Euroopa Andmekaitseinspektori veebisaidilt: https://edps.europa.eu/ .

Kontaktandmed

 • Kui osaleja soovib tingimuste heakskiidu tühistada, võib ta võtta ühendust aadressil EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu.
 • Kui osaleja soovib esitada küsimusi enne või pärast video saatmist, võib ta võtta ühendust korraldava üksusega järgmisel aadressil: EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu.