Skip to main content
Our future in our hands 24-30 MAY 2021

Задайте въпрос на Мария Габриел – член на Комисията, отговарящ за младежта и образованието

Европейската седмица на младежта ще отвори вратите си след няколко дни.

При подготовката за предстоящите прояви ви приканваме да отправяте въпросите си към Мария Габриел – комисар по въпросите на младежта и образованието. Въпросите ви са добре дошли по всяка от следните теми: 

 • Новите програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ за периода 2021—2027 г.: има ли възможности за всички?  
 • Укрепване на ангажираността на младите граждани в процеса на вземане на решения, особено по време на пандемията от COVID-19, и по какъв начин новите програми ще допринесат за укрепване на културата на участие.
 • Нашите програми съобразени ли са с устойчивостта и как насърчават организациите и гражданите да засилят екологичните практики?
 • Готова ли е Европа за цифровата ера и как новите програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ ще допринесат за цифровата трансформация? 
 • Как новите програми ще допринесат за възстановяването след пандемията от COVID-19 и за изграждането на устойчивост?
 • Тествайте идеите си за по-голямо демократично участие.

Всичко друго, за което се сещате, свързано с младежите в Европа, възможностите за тях и участието им в демократичния живот 

Кой може да участва?

Ако сте на възраст между 18 и 30 години, живеете в страна по програмата Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност и действате от свое име, можете да отправите въпросите си до комисаря. Въпроси, изпратени от журналисти и представители на медии, няма да бъдат вземани под внимание.

Как можете да участвате?

Изпратете въпроса си във видео формат, като го зададете пред камерата и ни го изпратите: 

 • чрез публикация в социалните медии: Twitter или Instagram, като използвате хаштаг #EUYouthWeek 
 • или по електронна поща на адрес EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu 

Видеоклиповете трябва да бъдат до 30 секунди. В изключителни случаи приемаме и снимка с писмен въпрос или аудио файл. Тези въпроси могат да бъдат подадени по същия начин, както е описано по-горе. Можете да задавате толкова въпроси, колкото желаете.

Крайният срок за подаване на въпроси е 30 май 2021 г., 00:00 ч. (брюкселско време).

Процедура за подбор 

Служителите на Европейската комисия ще разгледат подадените въпроси и ще изготвят списък с подбрани материали, които ще присъстват в окончателните видеоклипове с комисаря. Подборът ще се основава на качеството на изпратените видеоклипове и на съответствието на въпросите с общия характер на Европейската седмица на младежта. Окончателните видеоклипове ще бъдат публикувани в социалните медии на европейската младеж: Facebook, Twitter и Instagram.
Подбраните участници трябва да приемат реда и условията и да попълнят формуляра за съгласие, за да бъдат допуснати до участие.

Условия

 • Европейската комисия не поема никаква отговорност за загубени, повредени или неправилно изпратени видеоматериали, независимо как е станало това.
 • Европейската комисия при никакви обстоятелства няма да бъде отговорна за каквито и да било загуби, вреди, щети или наранявания, причинени на участниците, на трети страни или на имущество в контекста на записването и изпращането на видеовъпроса.
 • Комисията не носи отговорност за разходите, направени от участниците в процеса на участие в тази дейност.

Хронология

Ще бъде определен конкретен срок за изпращането на видеовъпроси, който ще бъде посочен в публикации във Facebook, Instagram и Twitter, а организаторите ще се свържат с подбраните участници скоро след крайния срок за изпращане на въпросите.

 Критерии за подбор

 • Критериите за подбор ще бъдат: приемане на реда и условията, качество на видеоклипа и уместност на въпроса.
 • Подборът ще се извършва от панел, съставен от служители на Европейската комисия, въз основа на критериите за допустимост и участие.

Такси

 • В нито един момент Европейската комисия или която и да е друга организация, действаща от нейно име, няма да иска извършването на плащане или покупка под каквато и да било форма за целите на участието в описаната дейност.
 • Участниците отговарят за всички разходи, които могат да възникнат във връзка с участието им посредством записване и изпращане на видеоклип (включително всички разходи за достъп до интернет).

Приемане на правилата

 • Изпращането на видеоклип за участие представлява приемане на условията за ползване на Instagram, Facebook и Twitter.
 • Изпращайки своя видеоклип, участниците се съгласяват Европейската комисия да се свърже с тях чрез Instagram, Facebook, Twitter или по електронната поща.
 • Европейската комисия си запазва правото да коригира или променя настоящите условия по всяко време без предизвестие и се задължава да ги актуализира на специалната уебстраница. Участниците носят отговорност да проверяват редовно реда и условията на горепосочения адрес, за да са наясно с всички евентуални промени.

Лишаване от права

 • Изпратените видеоматериали, които не съответстват на реда и условията, посочени по-горе, могат да бъдат дисквалифицирани без предварително известие.
 • Участниците, които не са съгласни с реда и условията или с начина на обработване на личните им данни, или оттеглят своето одобрение на реда и условията, автоматично ще бъдат дисквалифицирани.

Авторско право

 • Участниците представляват и гарантират, че са единственият автор и притежател на правата върху съдържанието или произведението, включено в техния видеоклип (ако има такова), и че не са нарушили и няма да нарушат никакви авторски права, права на неприкосновеност на личния живот, права върху изображения или всякакви други права на трети страни. Всяко доказателство за плагиатство, което включва непозволено използване на словото и мислите на друг автор и тяхното представяне като свои собствени, ще доведе до дисквалифициране.
 • Участниците също така потвърждават, че цялото съдържание е напълно разрешено, т.е. че всички трети страни, които са го създали или са участвали по какъвто и да е начин в създаването му, предварително са дали съгласието си за неговото използване за горепосочените цели.
 • Освен че притежават авторското право и сродните му права, участниците декларират, че са спазили всички приложими закони (авторски права, права на неприкосновеност на личния живот и др.) при изготвянето на своя видеоклип и че са придобили всички необходими права и са получили всички необходими разрешения. Участниците трябва да имат предвид, че това може да включва произведения на трети страни (като архитектурни проекти, скулптури, фотографии или търговски марки) или права върху изображения (ако дадена снимка показва лица, които могат да бъдат идентифицирани).
 • Участниците не трябва да правят видеозаписи на частни лица без тяхното съгласие. За да бъдат включени в даден видеоклип, децата се нуждаят от разрешение от родител или настойник. Изпращайки видеоклип, участниците прехвърлят на Европейския съюз по неотменим начин собствеността в световен мащаб върху видеоклипа и всички права върху интелектуална собственост, свързани с него. Европейският съюз придобива изключителни права за използване на видеоматериала, като „използване“ означава по-конкретно съхраняване, архивиране, възпроизвеждане, редактиране, промяна, разпространение, представяне, публикуване, възпроизвеждане, показване, излъчване, предоставяне на разположение, оповестяване на обществеността, включително в социалните медии, създаване на производни произведения, синхронизиране, превод или използване по друг начин на предоставения материал в цифров или материален формат.
 • Европейският съюз също така придобива правото да разрешава използването на видеоклипа в съответствие с Решение 2011/833/ЕС на Комисията от 12 декември 2011 г. относно повторната употреба на документи на Комисията.
 • Участникът трябва също така да се откаже от правото си да бъде идентифициран като автор на видеоклипа за целите на горепосоченото използване. Предоставяйки своя видеоклип, участникът гарантира, че въз основа на своето морално право по силата на авторското право няма да възразява неговото име да бъде или да не бъде посочвано при представянето на съответния видеоклип пред обществеността (например когато се публикува в социалните медии).

Приложимо право

Всяко противоречие по отношение на настоящите условия се урежда от правото на Европейския съюз, допълнено при необходимост от материалното право на Белгия. Ако даден спор, противоречие или жалба, произтичащи от или във връзка с предмета на настоящия документ, не могат да бъдат уредени по взаимно съгласие между участника и Европейския съюз, те се разглеждат от съдилищата в Брюксел, които имат изключителна компетентност за тях.

Защита на данните

 • Тази дейност се организира от отдел 01 в генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ на Европейската комисия (администратор на лични данни).
 • Всички събрани лични данни, ако има такива (име, националност, дата на раждане, пощенски адрес, електронен адрес, телефонен номер, профили в социални мрежи и др.), ще се съхраняват от администратора на лични данни, обработващото лице или техни доверени представители и ще се използват само за целите на тази комуникационна дейност. Този вид данни няма да се споделят с трети страни. Данните ще се съхраняват до 1 година след края на периода за изпращане на видеоклипове, след което ще бъдат автоматично изтрити.
 • Европейската комисия е поела ангажимент за защита на личните данни. Всички лични данни се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725. Всички лични данни, обработвани от генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ или от нейни изпълнители по договор, се третират по съответния начин.
 • Ако участниците желаят да проверят кои лични данни се съхраняват, да поискат те да бъдат променени, поправени или изтрити, или ако имат въпроси във връзка с информацията, обработвана в рамките на настоящата дейност, или относно своите права, те трябва да се свържат с екипа на администратора на лични данни на адрес EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu .
 • Ако това не е достатъчно за решаване на техните въпроси, те следва да се свържат с Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД). Данните за връзка, както и информация относно правата на субекта на данни, са достъпни на уебсайта на ЕНОЗД на адрес https://edps.europa.eu/ .

За контакти

 • Ако даден участник желае да оттегли своето одобрение на реда и условията, може да се свърже с EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu.
 • Ако някой от участниците желае да зададе въпроси преди или след изпращането на своя видеоматериал, може да се свърже с отдела, организиращ дейността, на адрес EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu.