Skip to main content
Our future in our hands 24-30 MAY 2021

Vraag het aan Mariya Gabriel, de commissaris voor Jeugd en Onderwijs

De Europese Jongerenweek gaat over een paar dagen van start.

In de aanloop naar alle evenementen kan je je vragen kwijt aan Mariya Gabriel, commissaris voor Jeugd en Onderwijs. Je kan vragen stellen over een van de volgende onderwerpen: 

 • Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps 2021-2027: kan iedereen deelnemen? 
 • Hoe kunnen jonge burgers sterker bij de besluitvorming worden betrokken (vooral tijdens de coronapandemie) en hoe zullen de nieuwe programma’s de participatiecultuur bevorderen?
 • Dragen onze nieuwe programma’s bij tot meer duurzaamheid en hoe moedigen ze organisaties en individuen aan zich groener te gedragen?
 • Is Europa klaar voor het digitale tijdperk en hoe zullen Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps de digitale transformatie bevorderen? 
 • Hoe zullen de nieuwe programma’s bijdragen tot het herstel na corona en tot meer veerkracht?
 • Je eigen ideeën over de wijze waarop de democratische participatie kan worden bevorderd.

Alles wat bij je opkomt met betrekking tot Europa’s jongeren, hun kansen en hun deelname aan het democratische leven 

Wie mag deelnemen?

Ben je tussen 18 en 30 jaar oud en woon je in een land dat aan Erasmus+ of het Europees Solidariteitskorps deelneemt, dan kan je in eigen naam je vraag/vragen aan de commissaris voorleggen. Vragen van journalisten en andere vertegenwoordigers van media komen niet in aanmerking.

Hoe kan je deelnemen?

Maak een video waarbij je recht in de camera kijkt terwijl je je vraag stelt. Stuur ons je vraag: 

Je video mag niet langer dan 30 seconden duren. In uitzonderlijke gevallen aanvaarden we vragen in de vorm van een foto met een schriftelijke vraag of een audiobestand. Dergelijke vragen kan je op dezelfde wijze indienen als video’s. Je mag zoveel vragen stellen als je wil.

De uiterste datum voor het indienen van vragen is 30 mei 2021 om 00:00 uur (Belgische tijd).

Selectieprocedure 

Personeelsleden van de Europese Commissie zullen de ingediende vragen beoordelen en een shortlist opstellen van de vragen die in de definitieve video/video’s met de commissaris aan bod zullen komen. De selectie gebeurt op basis van de kwaliteit van de ingediende video’s en de relevantie van de vragen voor de algemene thematiek van de Europese Jongerenweek. De definitieve video/video’s zal/zullen worden gepost op de kanalen van de Europese Jongerenweek op de sociale media: Facebook, Twitter en Instagram.
De geselecteerde deelnemers moeten zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden en het toestemmingsformulier invullen. Doen zij dat niet, dan komt hun video niet in aanmerking.

Voorwaarden

 • De Europese Commissie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor video’s die kwijtraken, of op een andere manier onbruikbaar worden, om wat voor reden dan ook.
 • De Europese Commissie is in geen geval aansprakelijk voor bij het opnemen of insturen van de video veroorzaakte schade, verlies, of persoonlijk letsel voor deelnemers, derden of eigendommen.
 • De Europese Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten in verband met deelname.

Termijn

Via Facebook, Instagram en Twitter wordt een specifieke termijn bekendgemaakt om video’s met vragen in te sturen. Geselecteerde deelnemers krijgen kort na het verstrijken van die indieningstermijn bericht.

 Selectiecriteria

 • De selectiecriteria zijn: naleving van de algemene voorwaarden, de kwaliteit van de beelden en de relevantie van de vraag.
 • Een panel van personeelsleden van de Europese Commissie voert de selectie uit op basis van de criteria voor deelname en het reglement.

Vergoedingen

 • Nooit zal de Europese Commissie, noch enige andere organisatie namens haar, aan de deelnemers enige vergoeding of betaling vragen voor deelname.
 • Alle deelnemers dragen zelf eventuele kosten als gevolg van deelname, d.w.z. het opnemen en insturen van een video (inclusief eventuele kosten voor de internetverbinding).

Akkoordverklaring

 • Wie een video instuurt, accepteert daardoor ook de algemene voorwaarden van Instagram, Facebook en Twitter.
 • Wie een video instuurt, gaat er ook mee akkoord dat de Europese Commissie via Instagram, Facebook, Twitter of e-mail met hem of haar contact opneemt.
 • De Europese Commissie behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment zonder voorafgaand bericht te wijzigen. In dat geval past zij deze dan zo spoedig mogelijk aan op de betrokken webpagina. Deelnemers moeten de algemene voorwaarden op die webpagina regelmatig controleren op eventuele wijzigingen.

Uitsluiting

 • Inzendingen die niet voldoen aan deze algemene voorwaarden, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving van deelname uitgesloten worden.
 • Inzendingen van deelnemers die niet akkoord gaan met de algemene voorwaarden of met de verwerking van hun persoonsgegevens of die hun instemming met de algemene voorwaarden intrekken, worden automatisch van deelname uitgesloten.

Auteursrecht

 • Deelnemers verklaren en garanderen dat zij de enige auteur en rechthebbende zijn van het door hen ingediende materiaal en dat zij geen inbreuk maken op het auteursrecht, het recht op privacy, het beeldrecht of andere rechten van derden. Iedere aanwijzing van plagiaat, dit wil zeggen het zonder toestemming gebruiken van teksten of ideeën van andere auteurs als eigen tekst of idee, leidt tot uitsluiting.
 • Deelnemers bevestigen ook dat alle derde partijen die op enigerlei wijze meegewerkt hebben aan de creatie van de inhoud, hebben ingestemd met het gebruik ervan.
 • Deelnemers moeten het auteursrecht en de naburige rechten bezitten, en bovendien verklaren dat zij bij de productie van hun video alle relevante wetten (inzake auteursrecht, privacy enz.) hebben nageleefd en alle nodige rechten en toestemmingen hebben verkregen. Deelnemers moeten er rekening mee houden dat dit ook werken van derden (zoals architectuur, beeldhouwwerken, foto's of handelsmerken) of portretrechten (bv. foto's van herkenbare personen) kan omvatten.
 • Deelnemers mogen geen beelden maken van particulieren zonder hun toestemming. Kinderen hebben de toestemming van hun ouders nodig om in een video op te treden. Door een video in te sturen, dragen deelnemers de eigendom en alle intellectuele-eigendomsrechten in verband met die inzending wereldwijd over aan de Europese Unie. De Europese Unie verwerft het uitsluitende recht op het gebruik van de inzending, waarbij onder “gebruik” wordt verstaan de opslag, archivering, reproductie, bewerking, wijziging, distributie, uitvoering, publicatie, druk, vertoning, uitzending, beschikbaarstelling, openbaarmaking, onder meer via sociale media, creatie van afgeleide werken, nasynchronisering, vertaling of enig ander gebruik, zowel in digitale als in materiële vormen.
 • De Europese Unie verwerft ook het recht op het hergebruik van de inzending overeenkomstig het besluit van de Commissie van 12 december 2011 betreffende het hergebruik van documenten van de Commissie (2011/833/EU).
 • Deelnemers doen afstand van hun recht om te worden geïdentificeerd als auteur van de inzending voor bovenvermeld gebruik. Door de inzending garanderen deelnemers dat zij op grond van hun morele recht onder het auteursrecht geen bezwaar zullen maken tegen het al dan niet vermelden van hun naam bij de vertoning van de inzendingen (bijvoorbeeld wanneer deze worden gepost op sociale media).

Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Unierecht van toepassing, zo nodig aangevuld met het Belgische recht. Voor geschillen, disputen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met het onderwerp van deze algemene voorwaarden en waarvoor geen minnelijke schikking kan worden bereikt tussen de deelnemer en de Europese Unie, zijn uitsluitend de rechterlijke instanties van Brussel bevoegd.

Gegevensbescherming

 • Deze activiteit wordt georganiseerd door eenheid 01 van het directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur van de Europese Commissie (de verwerkingsverantwoordelijke).
 • Alle persoonsgegevens die eventueel worden verzameld (naam, nationaliteit, geboortedatum, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, accounts op sociale media enz.) worden bewaard door de verwerkingsverantwoordelijke, de gegevensverwerker of hun vertrouwde vertegenwoordigers, en worden uitsluitend voor deze activiteit gebruikt. Persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden bewaard tot 1 jaar na de indieningstermijn, en daarna automatisch verwijderd.
 • De Europese Commissie hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725. Dit geldt ook voor alle persoonsgegevens die door het directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur of haar contractanten worden verwerkt.
 • Deelnemers die willen nagaan welke gegevens zijn opgeslagen, deze willen laten wijzigen, corrigeren of wissen, of vragen hebben over de gegevens die in het kader van deze activiteit worden verwerkt of over hun rechten, kunnen contact opnemen met het ondersteuningsteam van de verwerkingsverantwoordelijke via: EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu .
 • Hebben zij daarna toch nog vragen, dan moeten zij contact opnemen met de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS). De contactgegevens en meer informatie over de rechten van deelnemers zijn te vinden op de website van de EDPS: https://edps.europa.eu/ .

Contactgegevens

 • Deelnemers die hun instemming met de algemene voorwaarden willen intrekken, kunnen contact opnemen met EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu .
 • Deelnemers die voor of na het insturen van een video een vraag willen stellen, kunnen contact opnemen met de organisator via dit adres: EAC-SOCIAL-MEDIA@ec.europa.eu.