Skip to main content

Декларация за поверителност — Комуникационни дейности за Европейската година на младежта 2022 г.

1. Въведение

Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“) е поела ангажимент да защитава Вашите лични данни и да зачита неприкосновеността на личния Ви живот. Комисията събира и впоследствие обработва лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни (и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001).

В настоящата декларация за поверителност се обясняват причината за обработването на личните Ви данни, начинът, по който събираме и обработваме лични данни и гарантираме тяхната защита, как се използва информацията и какви са правата Ви във връзка с Вашите лични данни. В нея са посочени и координатите за връзка с отговорния администратор на лични данни, пред когото можете да упражните правата си, както и координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните и с Европейския надзорен орган по защита на данните.

Информацията във връзка с операцията по обработване DPR-ЕС-12988.1 за комуникационните дейности в рамките на Европейската година на младежта, предприета от DG.EAC.B.3, е представена по-долу. 
 

2. Защо и как обработваме личните Ви данни? 

Цел на операцията по обработване: Обработваме описаните (в раздел 4) лични данни, за да илюстрираме и популяризираме описаните по-долу комуникационни дейности, предприети във връзка с Европейската година на младежта 2022 г. Обработваме тези лични данни въз основа на изричното съгласие, получено от субектите на данни, включително за публикуването на техните лични данни, за да бъдат достъпни за широката общественост. 
Комуникационните дейности включват:

 1. Интервюта с различни групи заинтересовани страни — тези интервюта могат да бъдат проведени от младежи, които са част от групатата на младите журналисти, или да бъдат мнения на млади хора по конкретен повод.
 2. Снимка или видеоматериал за целите на конкурс или съпровождащи дадена идея в рамките на Европейската година на младежта 2022 г.
 3. Самостоятелно записани видеоклипове, например в рамките на кампанията „#SHEU leaders“.
 4. Принос към идеите (текст), представени в раздел „Мнения и надежди“ на Европейския младежки портал.
 5. Самостоятелно записани послания във връзка с идеи, надежди и мнения на платформата Youth Voice.
 6. Печатни/онлайн материали

2. 1. Групата на младите журналисти

Групата на младите журналисти, организирана от Евродеск, беше създадена в контекста на Европейската година на младежта 2022 г. В нея са събрани млади журналисти от цяла Европа, които предоставят основано на лично мнение съдържание по различни теми от интерес за младите хора и чрез различни формати (статии, видеоматериали, подкастове и други). Младите европейски журналисти са субекти на данни, тъй като техните имена и друга лична информация се публикуват заедно с предоставеното от тях съдържание. По време на своите дейности може да се наложи младите журналисти да събират личните данни на различни хора, които по този начин също ще станат субекти на данни (напр. когато провеждат интервюта с различни заинтересовани страни). 

Евродеск ще отговаря за получаването на съгласието на субектите на данни. Въз основа на изричното съгласие на субектите на данни, съдържанието ще бъде публикувано в специалния раздел на страницата на Европейската година на младежта на Европейския младежки портал и ще бъде разпространявано чрез каналите на европейската младеж в социалните медии (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) и всякакви други подходящи канали (вж. точка 7). 

Вашите лични данни няма да бъдат използвани за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. 

2.2. Конкурс за снимки или видеоклипове

За популяризиране на Европейската година на младежта (2022 г.) могат да бъдат организирани конкурси, включително фото- или видео конкурси. От субектите на данни ще бъде поискано да попълнят формуляр за съгласие и формуляр за разрешение за видео/снимка, който след това ще бъде обработен от администратора на данни. За ненавършили пълнолетие лица тези формуляри ще трябва да бъдат попълнени от носителя на родителската отговорност за детето. Въз основа на изричното съгласие на субектите на данни, съдържанието ще бъде публикувано в специалния раздел на страницата на Европейската година на младежта на Европейския младежки портал и ще бъде разпространявано чрез каналите на европейската младеж в социалните медии (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) и всякакви други подходящи канали (вж. точка 7). 

Вашите лични данни няма да бъдат използвани за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. 

2.3. Самостоятелно записани видеоклипове, включително кампанията „#SHEU leads“

За насърчаване на комуникационни дейности в рамките на Европейската година на младежта (2022 г.), като например кампанията #SHEU leads, ще се използва аудио-визуално съдържание, което е записано самостоятелно, включително снимки и видеоклипове, изобразяващи различни заинтересовани страни. 

Кампанията #SHEU ще покаже историите на момичета и млади жени (на възраст под 30 години) в областта на образованието, младежта, културата, спорта, научните изследвания и иновациите (под формата на видео разкази), които са пряко или косвено свързани с програмите на ЕС. Кандидатите сами ще запишат видеоматериал и ще представят своя снимка. 

От субектите на данни ще бъде поискано да попълнят формуляр за съгласие и формуляр за разрешение за видео/снимка, който след това ще бъде обработен от администратора на данни. Въз основа на изричното съгласие на субектите на данни съдържанието ще се използва в рамките на комуникационните дейности за Европейската година на младежта 2022 г., включително за кампанията #SHEU leads, и ще бъде публикувано на различни медийни платформи (вж. точка 7). 

Вашите лични данни няма да бъдат използвани за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. 

2.4. Принос към раздел „Мнения и надежди“

Младите хора, включително малолетните и непълнолетните лица, споделят кратки писмени истории за своите надежди, стремежи и мечти за бъдещето, както и своя снимка, която придружава писмената им история. Тази дейност е създадена в сътрудничество със Съвместния изследователски център и въз основа на приноса, получен за Конференцията за бъдещето на Европа / #OurFutures. Съдържанието, получено за Конференцията за бъдещето на Европа, ще бъде предоставено на DG.EAC.B.3 от Съвместния изследователски център. 

Центърът ще отговаря за получаването на съгласие от субектите на данни. Въз основа на изричното съгласие на субектите на данни, съдържанието ще бъде публикувано в специалния раздел на страницата на Европейската година на младежта на Европейския младежки портал и ще бъде разпространявано чрез каналите на европейската младеж в социалните медии (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) и всякакви други подходящи канали (вж. точка 7). 

Вашите лични данниняма да бъдат използвани за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. 

2.5. Самостоятелно записани послания за идеи, надежди и мнения на платформата Youth Voice

Събираме и обработваме личните Ви данни, за да Ви предоставим информация за това какво мисли голяма част от младото поколение и да предадем всички мнения и коментари на младите хора, които не са чути в достатъчна степен от лицата, отговорни за вземането на политически решения, като записваме и публикуваме Вашите мнения на платформата.

Платформата Youth Voice, като част от Европейската година на младежта, е отворен инструмент, който приканва младите европейци да представят колективно или индивидуално своите мнения. Когато записват и изпращат своите гласове, участниците ще говорят на собствения си език, а с помощта на автоматизиран софтуер съобщенията им ще бъдат преведени на английски (под формата на препис) и публикувани на платформата. За проверка на съответствието на езика с изискванията на приличието ще се използва и услуга за филтриране на неприлични изказвания. При анализа на текста ще се използва услуга за разбиране на естествените езици, за да се извлекат метаданни от съдържанието, като понятия, обекти, ключови думи, категории, чувства, емоции, връзки, семантични роли и синтаксис. Всички генерирани метаданни ще бъдат достъпни за всеки запис в бекенд таблото. 

След като запишете гласовото съобщение, модераторите ще оценят неговото съдържание и ще получите съобщение веднага, след като съдържанието бъде одобрено и публикувано. След като гласовият запис бъде одобрен и публикуван на платформата, посетителите ще могат да слушат гласовото съобщение.
След получаване на съгласието на субектите на данни, аудио файловете могат да бъдат извлечени и използвани от екипа за социалните медии на ГД „Образование, младеж, спорт и култура“ за споделяне в социалните медии и всички други подходящи канали (вж. точка 7). Освен това, след като гласовият запис бъде одобрен и публикуван в платформата, посетителите могат да споделят записа навън (в други канали, като например каналите на социалните медии). 

Изпълнителят Rainbow Consortium (съставен от ICF NEXT S.A и MEDIABRANDS) ще отговаря за получаването на съгласие от субектите на данни. Това ще бъде направено чрез платформата Youthvoices.eu непосредствено преди субектите на данни да изпратят своето съдържание, като поставят отметка в кутийката (ите) на онлайн формуляра за регистрация.

Можете да оттеглите съгласието си за тези услуги по всяко време, като се свържете с администратора чрез данните за контакт по-долу (вж. точка 9) или чрез формуляра, достъпен на уебсайта Youthvoices.eu. 

Вашите лични данни няма да бъдат използвани за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

2.6. Печатни/физически и онлайн материали

За популяризиране на Европейската година на младежта (2022 г.) могат да бъдат създадени различни видове физически и онлайн материали. Те могат да бъдат споделяни чрез съответните канали за популяризиране (вж. точка 7). Изпълнителят Rainbow Consortium (съставен от ICF NEXT S.A и MEDIABRANDS) ще отговаря за получаването на съгласие от субектите на данни.

Вашите лични данни няма да бъдат използвани за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

3. На какво(и) правно(и) основание(я) обработваме личните Ви данни?

Обработваме Вашите лични данни, тъй като:

г) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните си данни за една или повече конкретни цели;

Съгласно член 8, параграф 1 от Регламент 2018/1725 относно съгласието на децата във връзка с прякото предлагане на услуги на информационното общество на дете обработването е законосъобразно, когато детето е навършило 13 години. В случай на деца на възраст под 13 години съгласието се дава или разрешава от носителя на родителската отговорност за детето.
 

4. Какви лични данни събираме и впоследствие обработваме? 

За извършването на тези операции по обработване DG.EAC.B.3 може да събира, пряко от субекта на данните или чрез трети страни (т.е. изпълнителя, Съвместния изследователски център, Евродеск и журналисти), следните категории лични данни. В зависимост от вида на дейността всички или част от личните данни по-долу ще бъдат събрани и допълнително обработени: 

 • Собствено и фамилно име;
 • Длъжност;
 • Данни за контакт (електронен адрес, телефонен номер, номер на мобилен телефон, дружество и отдел, държава на пребиваване, IP адрес, социални медии); 
 • Информация за оценката на критериите за подбор или критериите за допустимост: възраст, пол, експертни познания, технически умения и езици, образование, професионален опит, включително подробности за настоящата и предишната заетост;
 • Държава на произход;
 • Гражданство;
 • Език;
 • Аудио-визуално съдържание: снимка/видеоматериал на субекта или всяко друго съдържание, на което субектът може да бъде визуално разпознат;
 • Аудио съдържание: записване на глас;
 • Писмено съдържание: новини, статии, становища, цитати, биографии, възгледи, есета, изследователски материали, съобщения за медиите, доклади, автобиографии, истории, преводи, преписи. 

Предоставянето на лични данни не е задължително. 


5. Колко време съхраняваме личните Ви данни?

Администраторът на лични данни съхранява личните Ви данни само за времето, необходимо за изпълнение на целите на събирането или по-нататъшното обработване, а именно 2 години след края на Европейската година на младежта (2022 г.). 

Работещите с Европейската комисия изпълнители са договорно задължени да обработват лични данни от името на и в съответствие с инструкциите на администратора на данни, да пазят поверителността на всички обработвани от тях данни и да ги защитават от неразрешен достъп, използване и съхранение.

6. Как съхраняваме Вашите лични данни и гарантираме тяхната защита?

Всички лични данни в електронен формат (електронни писма, документи, бази данни, качени групи от данни и др.) се съхраняват на сървърите на Европейската комисия и/или на нейния изпълнител — Rainbow Consortium (включващ ICF NEXT S.A и MEDIABRANDS) — до края на срока им на съхранение. Всички операции по обработване се извършват в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия.

Работещите с Комисията изпълнители са обвързани с конкретна договорна клауза за всякакви операции по обработване на Вашите данни от името на Комисията, както и със задълженията за поверителност, произтичащи от прилагането на Общия регламент относно защитата на данните в държавите от ЕС (ОРЗД, Регламент (ЕС) 2016/679). 

За да защити личните Ви данни, Комисията е въвела някои технически и организационни мерки. Техническите мерки включват подходящи действия по отношение на сигурността онлайн и риска от загуба на данни, от промяна на данните или от неразрешен достъп, като се вземат предвид свързаният с обработването риск и естеството на обработваните лични данни. Организационните мерки включват предоставяне на достъп до личните данни единствено на оправомощени лица със законна необходимост да получат достъп до информацията (принцип „необходимост да се знае“) за целите на операцията по обработване.

7. Кой има достъп до личните Ви данни и на кого се предоставят те?

7.1. Разкриване на лични данни

Достъп до Вашите лични данни се предоставя на службите на Европейската комисия (участващи в провеждането на Европейската година на младежта 2022 г.) и на служителите на изпълнителя, отговарящи за извършването на тези операции по обработване, както и на упълномощените служители в съответствие с принципа „необходимост да се знае“. Тези служители работят при спазване на законоустановените изисквания, а при необходимост — и на допълнителни споразумения за поверителност. 

Категорията на получателите на данните може да бъде (неизчерпателен списък в зависимост от операцията по обработване):

 • служители на Европейската комисия (службите на Европейската комисия и генералните дирекции, участващи в провеждането на Европейската година на младежта 2022 г.); 
 • заинтересовани страни от сферата на европейската младеж; 
 • служители на Европейския парламент, Комитета на регионите, Европейския икономически и социален комитет; 
 • агенции на ЕС;
 • изпълнителят в областта на комуникациите, отговарящ за комуникационните дейности, свързани с Европейската година на младежта (2022 г.): Rainbow Consortium, състоящ се от ICF NEXT S.A и MEDIABRANDS; 

Описаните данни (вж. точка 4) се запазват единствено с цел илюстриране или насърчаване на комуникационни дейности в рамките на Европейската година на младежта (2022 г.). В зависимост от комуникационната дейност, предприета за Европейската година на младежта 2022 г., широката общественост и горепосочените категории получатели на данни ще видят съответните лични данни на всички лица, добавени от упълномощени редактори към статии, новинарски материали и др. (вж. точка 2), например името на автор на новинарска статия.

Публикуването на личните данни няма да надхвърли рамката на операцията, в която субектът на данните се е съгласил да участва. Ще бъдат публикувани само личните данни, за които субектът е дал съгласието си. Други лични данни, освен публикуваните за целите на комуникационните дейности, могат да бъдат обработвани за успешното изпълнение на дейностите (например по време на процедура за подбор). Достъп до тези лични данни ще имат само служителите на Европейската комисия и на изпълнителя, които отговарят за извършването на тези операции по обработване, както и упълномощените служители в съответствие с принципа „необходимост да се знае“. Предоставените данни, за които субектът на данни се е съгласил да бъдат публикувани, могат да бъдат публикувани на посочените по-долу платформи.

Личните данни на субекта на данните могат да бъдат публикувани на платформите и рекламните канали на Европейската комисия, като например нейните профили в социалните медии, които, дори и когато използват инструменти на трети страни, попадат законно в обхвата на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), когато обработват лични данни на физически лица в ЕС. По-конкретно данните могат да бъдат публикувани чрез уебстраницата на Европейската година на младежта и Европейския младежки портал, платформата Youth Voice, каналите на Европейската комисия в социалните медии (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), интранет сайта на Европейската комисия Intracomm, социалните медии Wiki на Европейската комисия и всяка (всички) друга (и) платформа (и) на Европейската комисия и уебсайт (ове) на трети страни или медийна (и) платформа (и), които могат да бъдат от значение за популяризирането.

7. 2. Бисквитки

Бисквитките са кратки текстови файлове, които даден уебсайт съхранява на устройство на потребител (например компютър, таблет или телефон). Бисквитките се използват за техническото функциониране на даден уебсайт (функционални бисквитки) или за събиране на статистически данни (аналитични бисквитки).

Бисквитките се съхраняват от Europa Analytics, корпоративната служба, която измерва ефективността и ефикасността на уебсайтовете на Европейската комисия на портала EUROPA.

Повече информация можете да намерите в записа за обработване на данни DPR-ЕС-00685 (Europa Analytics).

Активирането на тези бисквитки не е абсолютно необходимо за функционирането на уебсайта, но то ще Ви позволи да сърфирате по-добре. Можете да изтриете или блокирате тези бисквитки, но ако го направите, някои функции на уебсайта може да не работят, както е предвидено.

Свързаната с бисквитките информация не се използва за идентифициране на субектите на данни, а данните, показващи модела на сърфиране, са изцяло под контрола на Комисията. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените.

Ако желаете личните Ви данни да бъдат изключени от анонимизираната обобщена статистика, можете да заявите това свое желание на страницата за бисквитките. По-специално можете да контролирате и/или изтривате тези бисквитки според Вашите желания.

а) Относно платформата Youth Voice

Аналитична бисквитка — Изпълнителят ще използва аналитични бисквитки само за вътрешни проучвания за това как може да се подобри услугата, предоставяна на всички наши потребители.

Чрез бисквитките просто анализираме как си взаимодействате с уебсайта — като анонимен потребител (събраните данни не позволяват да бъдете идентифициран).

Също така тези данни не се споделят с трети страни и не се използват за други цели. Анонимизираните статистически данни се споделят с изпълнители, работещи по проекта „Коперник“ по договор с Комисията.

Имате право да приемете или откажете този вид бисквитки чрез банера за бисквитки, който се показва на първата страница, която посетите.
 

Наименование

Услуга

Цел

Вид бисквитка и продължителност

_pk_id*

Matomo

Тази бисквитка е инсталирана от Matomo. Бисквитката се използва за съхраняване на уникален потребителски идентификатор и проследяване на използването на сайта за целите на доклада за анализа на сайта. Бисквитките съхраняват информацията анонимно и присвояват генериран на случаен принцип номер за идентифициране на отделни посетители.

Собствена постоянна бисквитка с трайност 13 месеца

_pk_ses*

Matomo

Тази бисквитка е инсталирана от Matomo. Бисквитката се използва за съхраняване на информация за начина, по който посетителите използват даден уебсайт, и спомага за създаването на аналитичен доклад за начина, по който работи уебсайтът. Събраните данни се отнасят до броя на посетителите, източника, от който идват, и посетените страници, и са предоставени в анонимна форма.

Собствена сесийна бисквитка, 30 минути

7. 3. Инструменти на информационните технологии на трети страни, включително социални медии

Може да използваме ИТ инструменти на трети страни за информиране и популяризиране на описаните по-горе дейности (вж. точка 2) чрез широко използвани комуникационни канали, включително социалните медии. За подробна информация относно използването на социални медии от Европейската комисия вж. записа за обработване на данни DPR-ЕС-00073 (Използване за социални медии от Европейската комисия).

За да бъде защитена неприкосновеността на Вашия личен живот, при използването на инструменти на ИТ на трети страни за свързване с тези услуги не се задават бисквитки, когато нашите уебстраници се качват на Вашия компютър (или други устройства), нито Ви пренасочваме незабавно към уебсайтовете на тези социални медии или други уебсайтове. На Вашето устройство ще бъде инсталирана „бисквитка“ на съответната социална медия само ако щракнете върху друг бутон или върху бутона „Play“, за да гледате някой видеоматериал. Ако не щракнете върху никакви бутони или видеоматериали в социалните медии, на Вашето устройство няма да бъдат инсталирани „бисквитки“ на трети страни.

Ако искате да видите такова съдържание на трети страни на нашия (те) уебсайт (ове), ще се появи съобщение, предупреждаващо, че трябва да приемете специфичните ред и условия на тези трети страни, включително политиките им за „бисквитките“, които Комисията не контролира.

Препоръчваме на потребителите да се запознаят внимателно със съответните политики за поверителност на личните данни на използваните инструменти на социалните медии. Там се обяснява политиката на всяко дружество за събиране на лични данни и тяхното по-нататъшно обработване, използването на данните, правата на потребителите и начините, по които потребителите могат да защитават неприкосновеността на личния си живот при използването на тези услуги.

Използването на ИТ инструмент на трета страна по никакъв начин не означава, че Европейската комисия одобрява този инструмент или политиката на тази трета страна в областта на неприкосновеността на личния живот. В случай че един или повече ИТ инструменти на трета страна понякога не са достъпни, ние не поемаме отговорност за това, че услугата не е предоставяна поради прекъсването.
 

8. Какви са правата Ви и как можете да ги упражните? 

В качеството си на „субект на данните“ разполагате с конкретни права, предвидени в глава ІІІ (членове14 – 25) от Регламент (ЕС) 2018/1725, и по-специално право на достъп до Вашите лични данни и право на коригиране, ако личните Ви данни са неточни или непълни. Когато е приложимо, имате право Вашите лични данни да бъдат изтрити, да се ограничи обработването им и да възразите срещу обработването им, както и право на преносимост на данните.

Вие сте се съгласили да предоставите личните си данни на отдел DG.EAC.B.3 за настоящата операция по обработване. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като уведомите администратора на лични данни. Оттеглянето на вашето съгласие не засяга законосъобразността на извършеното преди това обработване на данните.

Можете да упражните правата си, като се свържете с администратора на лични данни или, в случай на конфликт, с длъжностното лице по защита на данните. При необходимост можете да се обърнете и към Европейския надзорен орган по защита на данните. Координатите за връзка с тях са дадени в точка 9 по-долу. 

Ако желаете да упражните правата си в контекста на една или няколко специфични операции по обработване, моля, посочете ги във вашето искане (т.е. техния референтен номер в съответствие с посоченото в точка 10 по-долу).

След като бъде изготвена и публикувана, тази декларация за поверителност може да бъде намерена на уебстраницата на Европейската година на младежта на Европейския младежки портал в раздела за поверителност в бележката под линия. Освен това декларацията за поверителност ще бъде споделена със субектите на данни веднага след като електронният им адрес стане известен. 

9. Информация за връзка

 • Администратор на лични данни

Ако желаете да упражните правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725, ако имате коментари, въпроси или опасения или ако желаете да подадете жалба относно събирането и използването на личните Ви данни, моля, не се колебайте да се свържете с администратора на лични данни DG.EAC.B.3 на електронен адрес EYY2022@ec.europa.eu. 

 • Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) на Комисията

По въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725, можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на електронен адрес (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 • Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Ако смятате, че правата Ви съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са били нарушени в резултат на обработването на личните Ви данни от администратора на лични данни, имате право на обжалване (т.е. можете да подадете жалба) пред Европейския надзорен орган по защита на данните (edps@edps.europa.eu).

10. Къде може да намерите по-подробна информация?

Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на Комисията публикува регистър на всички операции по обработване на лични данни от страна на Комисията, които са документирани и са му съобщени. За достъп до регистъра използвайте следната връзка: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Тази конкретна операция по обработване е включена в публичния регистър на ДЛЗД под следния номер на протокола: DPR-EC-12988.1


 

 

dehaze