Skip to main content

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov – Komunikačné činnosti v rámci Európskeho roka mládeže 2022

1. Úvod

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) sa zaviazala chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie. Komisia získava a ďalej spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov [ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001].

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov objasňujeme, prečo spracúvame vaše osobné údaje, ako zhromažďujeme všetky poskytnuté osobné údaje, ako s nimi narábame a ako zabezpečujeme ich ochranu, ako tieto informácie používame a aké práva máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi. Uvádzajú sa v ňom aj kontaktné údaje zodpovedného prevádzkovateľa, u ktorého si môžete uplatniť svoje práva, zodpovednej osoby a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Informácie týkajúce sa spracovateľskej operácie DPR-EC-12988.1 pre komunikačné činnosti v rámci Európskeho roka mládeže, ktoré vykonáva oddelenie DG.EAC.B.3, sú uvedené ďalej. 
 

2. Prečo a akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje? 

Účel spracovateľskej operácie: Osobné údaje opísané (v bode 4) spracúvame s cieľom ilustrovať a propagovať ďalej opísané komunikačné činnosti realizované v rámci Európskeho roka mládeže 2022. Tieto osobné údaje spracúvame na základe výslovného súhlasu získaného od dotknutých osôb vrátane uverejnenia ich osobných údajov pre širokú verejnosť. 
Komunikačné činnosti zahŕňajú napríklad tieto činnosti:

 1. Rozhovory s rôznymi skupinami zainteresovaných strán, pričom tieto rozhovory môžu viesť mladí ľudia, ktorí sú súčasťou skupiny mladých novinárov, alebo ad hoc príspevky mladých ľudí.
 2. Fotografia alebo video na účely súťaže alebo ako príloha k nápadu v rámci Európskeho roka mládeže 2022.
 3. Vlastné videá, ako napríklad v rámci kampane „#SHEU leads“.
 4. Príspevky k myšlienkam (text) predložené v časti „názory a nádeje“ na Európskom portáli pre mládež.
 5. Vlastné nahrávanie správ o myšlienkach, nádejach a názoroch na platforme Hlas mládeže.
 6. Tlačené/online materiály.

2. 1. Skupina mladých novinárov

Pri príležitosti Európskeho roka mládeže 2022 bola vytvorená skupina mladých novinárov, ktorú organizuje Eurodesk. Združuje mladých európskych novinárov z celej Európy, ktorí poskytujú svoj názorový obsah na rôzne témy zaujímavé pre mladých ľudí a v rôznych typoch formátov (články, videá, podcasty a iné). Mladí európski novinári sú dotknutými osobami, keďže spolu s ich obsahom je zverejnené ich meno a ďalšie osobné údaje. Počas svojej činnosti budú mladí novinári možno musieť zhromažďovať osobné údaje rôznych ľudí, ktorí sa preto takisto stanú dotknutými osobami (napr. keď budú viesť rozhovory s rôznymi zainteresovanými stranami). 

Za získavanie súhlasu dotknutých osôb bude zodpovedný Eurodesk. Na základe výslovného súhlasu dotknutých osôb sa obsah zverejní v osobitnej časti webovej stránky Európskeho roka mládeže na Európskom portáli pre mládež a bude distribuovaný na sociálnych sieťach Európskej mládeže (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) a na akýchkoľvek iných relevantných kanáloch (pozri bod 7). 

Vaše osobné údaje sa nepoužijú na prijímanie automatizovaných rozhodnutí ani na profilovanie. 

2.2. Fotografická alebo video súťaž

Na propagáciu Európskeho roka mládeže 2022 sa môžu organizovať súťaže vrátane fotografických alebo video súťaží. Dotknuté osoby budú požiadané o vyplnenie formulára súhlasu a formulára licencie na videozáznam/fotografiu, ktoré následne spracuje prevádzkovateľ. V prípade neplnoletých osôb musí tieto formuláre vyplniť nositeľ rodičovských práv a povinností k dieťaťu. Na základe výslovného súhlasu dotknutých osôb sa obsah zverejní v osobitnej časti webovej stránky Európskeho roka mládeže na Európskom portáli pre mládež a bude distribuovaný na sociálnych sieťach Európskej mládeže (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) a na akýchkoľvek iných relevantných kanáloch (pozri bod 7). 

Vaše osobné údaje sa nepoužijú na prijímanie automatizovaných rozhodnutí ani na profilovanie. 

2.3. Vlastné videá vrátane kampane „#SHEU leads“

Na propagáciu komunikačných činností v rámci Európskeho roka mládeže 2022, ako je napríklad kampaň „#SHEU leads“, sa použije vlastný audiovizuálny obsah vrátane fotografií a videí, ktoré zobrazujú rôzne zainteresované strany. 

Prostredníctvom kampane „#SHEU leads“ sa upozorní na príbehy dievčat a mladých žien (do 30 rokov) v oblasti vzdelávania, mládeže, kultúry, športu a výskumu a inovácií (vo forme videopríbehov), ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s programami EÚ. Uchádzačky si samy nahrajú video a poskytnú svoju fotografiu. 

Dotknuté osoby budú požiadané o vyplnenie formulára súhlasu a formulára licencie na videozáznam/fotografiu, ktoré následne spracuje prevádzkovateľ. Na základe výslovného súhlasu dotknutých osôb sa obsah použije v rámci komunikačných činností pre EYY2022 vrátane kampane „#SHEU leads“ a zverejní sa na rôznych mediálnych platformách (pozri bod 7). 

Vaše osobné údaje sa nepoužijú na prijímanie automatizovaných rozhodnutí ani na profilovanie. 

2.4. Príspevok v časti „názory a nádeje“

Mladí ľudia vrátane neplnoletých osôb sa podelia o krátke písomné príbehy o svojich nádejach, túžbach a snoch o budúcnosti, ako aj o svoju fotografiu, ktorú priložia k svojmu písomnému príspevku. Táto činnosť sa pripravuje v spolupráci so Spoločným výskumným centrom a na základe podkladov získaných pre Konferenciu o budúcnosti Európy /#OurFutures. Spoločné výskumné centrum poskytne obsah prijatý na Konferenciu o budúcnosti Európy oddeleniu DG.EAC.B.3. 

Za získavanie súhlasu dotknutých osôb bude zodpovedné Spoločné výskumné centrum. Na základe výslovného súhlasu dotknutých osôb sa obsah zverejní v osobitnej časti webovej stránky Európskeho roka mládeže na Európskom portáli pre mládež a bude distribuovaný na sociálnych sieťach Európskej mládeže (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) a na akýchkoľvek iných relevantných kanáloch (pozri bod 7). 

Vaše osobné údaje sa nepoužijú na prijímanie automatizovaných rozhodnutí ani na profilovanie. 

2.5. Vlastné nahrávanie správ o myšlienkach, nádejach a názoroch na platforme Hlas mládeže.

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a ďalej spracúvame s cieľom poskytnúť vám informácie o tom, čo si myslí veľká časť mladej generácie, a sprostredkovať všetky názory a príspevky mladých ľudí, ktoré nie sú dostatočne vypočuté politickými činiteľmi, a to formou nahrávania a zverejňovania vášho hlasu na platforme.

Platforma Hlas mládeže, ktorá je súčasťou Európskeho roka mládeže, je otvoreným nástrojom, ktorý vyzýva mladých Európanov, aby vyjadrili svoj spoločný a individuálny názor. Pri odosielaní a nahrávaní svojich hlasov budú účastníci hovoriť vo svojom materinskom jazyku a platforma automaticky upraví ich správy do anglického prepisu pomocou automatického softvéru. Na overenie súladu jazyka so slušným vyjadrovaním sa použije aj služba filtrovania vulgarizmov. Využije sa služba na porozumenie prirodzenému jazyku, v rámci ktorej sa analyzuje text s cieľom získať z obsahu metaúdaje, ako sú pojmy, dátové záznamy, kľúčové slová, kategórie, sentiment, emócie, vzťahy, sémantické roly a syntax. Všetky vygenerované metaúdaje budú k dispozícii pre každú nahrávku v rámci backendového prehľadu. 

Po nahratí hlasovej správy moderátori vyhodnotia jej obsah a hneď po schválení a zverejnení obsahu dostanete správu. Po schválení hlasového záznamu a jeho zverejnení na platforme si návštevníci budú môcť hlasovú správu vypočuť.
Po získaní súhlasu od dotknutých osôb môže tím sociálnych médií EAC zvukové súbory extrahovať a zdieľať ich cez sociálne médiá a akékoľvek iné relevantné kanály (pozri bod 7). Po schválení a zverejnení hlasového záznamu na platforme môžu navyše aj návštevníci zdieľať hlasový záznam externe (na iných kanáloch, napríklad na sociálnych sieťach). 

Za získavanie súhlasu dotknutých osôb bude zodpovedný dodávateľ Rainbow Consortium (tvorený spoločnosťami ICF NEXT S.A a MEDIABRANDS). Získanie súhlasu sa uskutoční na platforme Youthvoices.eu tesne pred tým, ako dotknuté osoby poskytnú svoj obsah, a to zaškrtnutím políčka (políčok) v online registračnom formulári.

Svoj súhlas s týmito službami môžete kedykoľvek odvolať tak, že kontaktujete prevádzkovateľa na ďalej uvedených kontaktných údajoch (pozri bod 9) alebo cez formulár dostupný na webovom sídle Youthvoices.eu. 

Vaše osobné údaje sa nepoužijú na prijímanie automatizovaných rozhodnutí ani na profilovanie.

2.6. Tlačené/fyzické a online materiály

Na propagáciu Európskeho roka mládeže 2022 by sa mohli vytvoriť rôzne druhy fyzických a online materiálov. Tie by sa mohli zdieľať cez príslušné propagačné kanály (pozri bod 7). Za získavanie súhlasu dotknutých osôb bude zodpovedný dodávateľ Rainbow Consortium (tvorený spoločnosťami ICF NEXT S.A a MEDIABRANDS).

Vaše osobné údaje sa nepoužijú na prijímanie automatizovaných rozhodnutí ani na profilovanie.

3. Aké právne dôvody máme na spracúvanie vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje spracúvame, pretože:

d) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden konkrétny účel alebo na viaceré konkrétne účely;

Podľa článku 8 ods. 1 nariadenia 2018/1725 o súhlase detí je v súvislosti s ponúkaním služieb informačnej spoločnosti priamo dieťaťu spracúvanie zákonné, ak má dieťa aspoň 13 rokov. V prípade detí mladších ako 13 rokov súhlas udelí alebo schváli nositeľ rodičovských práv a povinností k dieťaťu.
 

4. Aké osobné údaje získavame a ďalej spracúvame? 

Na účely vykonávania týchto spracovateľských operácií môže oddelenie DG.EAC.B.3 zhromažďovať priamo od dotknutej osoby alebo prostredníctvom tretích strán (t. j. dodávateľa, Spoločného výskumného centra, Eurodesku a novinárov) tieto kategórie osobných údajov. V závislosti od typu činnosti sa budú zhromažďovať a ďalej spracovávať všetky alebo niektoré z uvedených osobných údajov: 

 • krstné meno a priezvisko,
 • funkcia,
 • kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu, spoločnosť a oddelenie, krajina pobytu, IP adresa, sociálne médiá), 
 • informácie na vyhodnotenie kritérií výberu alebo kritérií oprávnenosti: vek, pohlavie, odborné znalosti, technické zručnosti a jazyky, vzdelanie, odbornú prax vrátane údajov o súčasnom a predchádzajúcom zamestnaní,
 • krajina pôvodu,
 • štátna príslušnosť,
 • jazyk,
 • audiovizuálny obsah: fotografia/video osoby alebo akýkoľvek iný obsah, na základe ktorého možno osobu vizuálne rozpoznať,
 • zvukový obsah: záznam hlasu,
 • písomný obsah: aktuality, články, stanoviská, citáty, životopisy, názory, eseje, výskumné práce, tlačové správy, správy, autobiografie, príbehy, preklady, prepisy. 

Poskytovanie osobných údajov nie je povinné. 


5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ uchováva vaše osobné údaje len počas obdobia potrebného na splnenie účelu zhromažďovania alebo ďalšieho spracovania, a to 2 roky po skončení Európskeho roka mládeže 2022. 

Dodávatelia Európskej komisie sú zmluvne viazaní spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa a v súlade s jeho pokynmi, zachovávať dôvernosť všetkých údajov, ktoré spracúvajú, a chrániť ich pred neoprávneným prístupom, použitím a uchovávaním.

6. Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?

Všetky osobné údaje v elektronickej podobe (e-maily, dokumenty, databázy, nahrané súbory údajov atď.) sa uchovávajú na serveroch Európskej komisie a/alebo jej dodávateľa – Rainbow Consortium (tvoreného spoločnosťami ICF NEXT S.A a MEDIABRANDS) – až do konca obdobia ich uchovávania. Všetky spracovateľské operácie sa vykonávajú podľa rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii.

Dodávatelia Komisie sú viazaní osobitnou zmluvnou doložkou, ktorá sa vzťahuje na všetky operácie spracúvania vašich údajov vykonávané v mene Komisie, a povinnosťami zachovávania dôvernosti vyplývajúcimi z transpozície všeobecného nariadenia o ochrane údajov v členských štátoch EÚ [nariadenie GDPR, nariadenie (EÚ) 2016/679]. 

S cieľom chrániť vaše osobné údaje zaviedla Komisia niekoľko technických a organizačných opatrení. Súčasťou technických opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracovanie a povaha spracúvaných osobných údajov. K organizačným opatreniam patrí obmedzenie prístupu k osobným údajom výlučne pre oprávnené osoby, ktoré majú legitímnu potrebu poznať ich na účely tejto spracovateľskej operácie.

7. Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?

7.1. Zverejnenie osobných údajov

Prístup k vašim osobným údajom majú útvary Európskej komisie (zapojené do realizácie Európskeho roka mládeže 2022) a zamestnanci dodávateľa zodpovední za vykonávanie týchto spracovateľských operácií a oprávnení zamestnanci podľa zásady „potreba poznať“. Títo zamestnanci sú viazaní zákonnými a, v prípade potreby, ďalšími dohodami o zachovaní dôvernosti. 

Kategória príjemcov údajov môže byť (neúplný zoznam v závislosti od spracovateľskej operácie):

 • zamestnanci Európskej komisie (útvary a generálne riaditeľstvá Európskej komisie zapojené do realizácie Európskeho roka mládeže 2022), 
 • európske mládežnícke zainteresované strany, 
 • zamestnanci Európskeho parlamentu, Výboru regiónov a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, 
 • agentúry EÚ,
 • komunikačný dodávateľ zodpovedný za komunikačné činnosti spojené s Európskym rokom mládeže 2022: Rainbow Consortium tvorené spoločnosťami ICF NEXT S.A a MEDIABRANDS. 

Opísané údaje (pozri bod 4) sa uchovávajú výlučne na účely ilustrácie alebo propagácie komunikačných činností v rámci Európskeho roka mládeže 2022. V závislosti od komunikačnej činnosti vykonávanej v rámci Európskeho roka mládeže 2022 široká verejnosť a uvedené kategórie príjemcov údajov uvidia príslušné osobné údaje všetkých osôb, ktoré autorizovaní redaktori pridajú do článkov, aktualít atď. (pozri bod 2), napríklad meno prispievateľa k aktualite.

Uverejnenie osobných údajov nepresiahne rámec operácie, s ktorou dotknutá osoba súhlasila. Uverejňujú sa len tie osobné údaje, na ktoré osoba poskytla svoj súhlas. Ďalšie osobné údaje, okrem tých, ktoré sa uverejňujú na účely komunikačných činností, sa môžu spracúvať na účely úspešného rozvoja činností (napr. počas výberového konania). Prístup k takýmto osobným údajom budú mať len zamestnanci Európskej komisie a dodávateľa zodpovední za vykonávanie týchto spracovateľských operácií a oprávnení zamestnanci podľa zásady „potreba poznať“. Poskytnuté údaje, s ktorých zverejnením dotknutá osoba súhlasila, môžu byť uverejnené na ďalej uvedených platformách.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť zverejnené na platformách a propagačných kanáloch Európskej komisie, ako sú jej účty na sociálnych sieťach, na ktoré sa aj v prípade použitia nástrojov tretích strán pri spracúvaní osobných údajov o fyzických osobách v EÚ zákonne vzťahuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR). Konkrétne sa údaje môžu uverejniť na webovej stránke Európskeho roka mládeže a na Európskom portáli pre mládež, na platforme Hlas mládeže, na sociálnych sieťach Európskej komisie (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), na portáli Intracomm Európskej komisie, na portáli wiki Európskej komisie zameranom na sociálne médiá a na akýchkoľvek iných platformách Európskej komisie a webových sídlach tretích strán alebo mediálnych platformách, ktoré môžu byť relevantné pre propagáciu.

7. 2. Súbory cookie

Súbory cookie sú krátke textové súbory, ktoré webové sídlo ukladá na používateľskom zariadení (napríklad počítač, tablet alebo telefón). Súbory cookie sa používajú na technické fungovanie webového sídla (funkčné súbory cookie) alebo na zhromažďovanie štatistických údajov (analytické súbory cookie).

Súbory cookie uchováva služba Europa Analytics, ktorá vyhodnocuje účinnosť a efektívnosť webových sídel Európskej komisie na portáli EUROPA.

Ďalšie informácie sú k dispozícii v zázname o spracúvaní DPR-EC-00685 (Europa Analytics).

Povolenie použitia súborov cookie nie je potrebné na správne fungovanie webových sídel, ale poskytne vám lepší používateľský komfort pri práci s nimi. Súbory cookie môžete vymazať alebo zablokovať. V takomto prípade sa však môže stať, že určité funkcie webových sídel nebudú fungovať tak, ako by mali.

Informácie súvisiace so súbormi cookie sa nepoužívajú na osobné identifikovanie dotknutých osôb a údaje o používaní stránok sú plne pod kontrolou Komisie. Súbory cookie sa nepoužívajú na iné než tu uvedené účely.

Ak chcete vymazať svoje osobné údaje z našej anonymizovanej agregovanej štatistiky, môžete tak urobiť na stránke venovanej súborom cookie. Tieto súbory cookie tam môžete ľubovoľne nastaviť a/alebo vymazať.

a) na platforme Hlas mládeže

Analytické súbory cookie – dodávateľ bude používať analytické súbory cookie výlučne na interný výskum toho, ako môže zlepšiť služby, ktoré poskytuje všetkým našim používateľom.

Tieto súbory cookie vyhodnocujú len to, ako pracujete s webovým sídlom – ako anonymný používateľ (zhromažďované údaje vás osobne neidentifikujú).

Tieto údaje sa neposkytujú tretím stranám ani sa nevyužívajú na žiadny iný účel. Anonymizované štatistiky sa poskytujú dodávateľom pracujúcim na projekte Copernicus v rámci zmluvnej dohody s Komisiou.

Tieto typy súborov cookie však môžete prijať alebo odmietnuť, a to prostredníctvom výzvy na zablokovanie súborov cookie, ktorá sa zobrazí na prvej navštívenej stránke.
 

Názov

Služba

Účel

Typ a platnosť súborov cookie

_pk_id*

Matomo

Tento súbor cookie inštaluje spoločnosť Matomo. Súbor cookie sa používa na uloženie jedinečného ID používateľa, na sledovanie používania sídla pre analytické správy. Súbory cookie ukladajú informácie anonymne a prideľujú náhodne vygenerované číslo na identifikáciu jedinečných návštevníkov.

Trvalé súbory cookie hostiteľskej domény s platnosťou 13 mesiacov

_pk_ses*

Matomo

Tento súbor cookie inštaluje spoločnosť Matomo. Súbor cookie sa používa na ukladanie informácií o tom, ako návštevníci používajú webové sídlo, a pomáha pri vytváraní analytickej správy o tom, ako sa webovému sídlu darí. Zhromaždené údaje zahŕňajú počet návštevníkov, zdroj, z ktorého prišli, a navštívené stránky v anonymnej forme.

Dočasné súbory cookie hostiteľskej domény s platnosťou 30 minút

7. 3. Nástroje IT tretích strán vrátane sociálnych médií

Nástroje IT tretích strán používame na informovanie o opísaných činnostiach a na ich propagáciu (pozri bod 2), a to prostredníctvom najčastejšie používaných komunikačných kanálov vrátane sociálnych médií. Podrobné informácie o používaní sociálnych médií Európskou komisiou nájdete v zázname o spracúvaní DPR-EC-00073 (Používanie sociálnych médií Európskou komisiou).

V záujme ochrany vášho súkromia neukladáme pri používaní nástrojov IT tretích strán na pripojenie k týmto službám žiadne súbory cookie pri načítaní našich webových stránok na vašom počítači (alebo iných zariadeniach). Nebudete ani okamžite presmerovaní na sociálne médiá ani iné webové sídla. Súbory cookie dotknutej spoločnosti, ktorá spravuje sociálne médiá, sa nainštalujú na vašom zariadení len vtedy, ak kliknete na príslušné tlačidlo alebo na samotné video. Na vašom zariadení sa nenainštalujú žiadne súbory cookie tretích strán, ak nekliknete na tlačidlá alebo videá sociálnych médií.

Ak chcete na našich webových sídlach prehliadať obsah tretích strán, správa vás upozorní na to, že musíte súhlasiť s konkrétnymi podmienkami tretích strán vrátane ich politík používania súborov cookie, nad ktorými Komisia nemá kontrolu.

Používateľom odporúčame, aby si pozorne prečítali príslušné vyhlásenia o ochrane osobných údajov v súvislosti s nástrojmi sociálnych médií, ktoré používajú. V nich sú vysvetlené pravidlá každej spoločnosti, pokiaľ ide o zhromažďovanie, ďalšie spracúvanie a používanie údajov, práva používateľov a spôsoby, akými dokážu používatelia ochrániť svoje súkromie pri využívaní týchto služieb.

Použitie nástroja IT tretej strany v žiadnom prípade neznamená, že by Európska komisia s pravidlami týchto spoločností alebo ich politikou v oblasti ochrany osobných údajov súhlasila alebo ich podporovala. V prípade, že nie je dostupný jeden, prípadne viaceré nástroje IT tretích strán, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za neposkytnutie služby spôsobené touto dočasnou nedostupnosťou.
 

8. Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť? 

Ako „dotknutá osoba“ máte osobitné práva podľa kapitoly III (článkov 14 – 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725, najmä právo na prístup k svojim osobným údajom a ich opravu v prípade, že sú nepresné alebo neúplné. V niektorých prípadoch máte právo svoje osobné údaje vymazať, obmedziť ich spracovanie, namietať proti ich spracovaniu a právo na prenosnosť údajov.

Súhlasili ste s poskytnutím svojich osobných údajov oddeleniu DG.EAC.B.3 na účely tejto operácie spracovania údajov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že to oznámite prevádzkovateľovi. Odvolanie neovplyvní zákonnosť spracovania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Svoje práva si môžete uplatniť tak, že sa obrátite na prevádzkovateľa alebo v prípade sporu na zodpovednú osobu. V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Ich kontaktné údaje sú uvedené v bode 9. 

Ak si želáte uplatniť svoje práva v rámci jednej alebo viacerých konkrétnych operácií spracovania údajov, uveďte vo svojej žiadosti ich opis (t. j. príslušné referenčné označenie záznamu podľa bodu 10).

Keď bude toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pripravené a uverejnené, bude k dispozícii v päte webovej stránky Európskeho roka mládeže na Európskom portáli pre mládež v časti „Ochrana osobných údajov“. Okrem toho sa vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytne dotknutým osobám okamžite po tom, ako bude známa ich e-mailová adresa. 

9. Kontaktné údaje

 • Prevádzkovateľ

Ak by ste si chceli uplatniť svoje práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, ak máte pripomienky, otázky či obavy, alebo ak by ste chceli podať sťažnosť týkajúcu sa získavania a používania vašich osobných údajov, môžete kontaktovať prevádzkovateľa, oddelenie DG.EAC.B.3 na adrese EYY2022@ec.europa.eu. 

 • Zodpovedná osoba Komisie pre ochranu údajov

V otázkach týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 • Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

Ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov prevádzkovateľom došlo k porušeniu vašich práv podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, máte právo obrátiť sa (t. j. podať sťažnosť) na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (edps@edps.europa.eu).

10. Kde nájdete podrobnejšie informácie?

Zodpovedná osoba Komisie pre ochranu údajov uverejňuje zoznam všetkých operácií spracovania osobných údajov Komisiou, ktoré sa zdokumentovali a ktoré mu boli oznámené. Prístup k registru je na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Táto konkrétna spracovateľská operácia bola zaznamenaná vo verejnom registri zodpovednej osoby pod touto referenčnou značkou: DPR-EC-12988.1


 

 

dehaze