Skip to main content

Databeskyttelseserklæring — Kommunikationsaktiviteter i forbindelse med det europæiske ungdomsår 2022

1. Indledning

Europa-Kommissionen ("Kommissionen") er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og til at respektere privatlivets fred. Kommissionen indsamler og behandler personoplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger (ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001).

I denne databeskyttelseserklæring kan du læse om, hvorfor vi behandler dine personoplysninger, hvordan vi indsamler, håndterer og beskytter alle de personoplysninger, du giver os, hvordan vi bruger oplysningerne, og hvilke rettigheder du har i denne forbindelse. Den indeholder også kontaktoplysningerne for de dataansvarlige, som du kan gøre dine rettigheder gældende over for, databeskyttelsesrådgiveren og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Nedenfor kan du læse om den databehandling, der foregår i forbindelse med DPR-EC-12988.1 med hensyn til kommunikationsaktiviteterne i forbindelse med det europæiske ungdomsår, der gennemføres af DG.EAC.B.3. 
 

2. Hvorfor og hvordan behandler vi dine personoplysninger? 

Formålet med behandlingen: Vi behandler de beskrevne personoplysninger (i punkt 4) for at belyse og fremme de nedenfor beskrevne kommunikationsaktiviteter, der er iværksat i forbindelse med det europæiske ungdomsår 2022. Vi behandler disse personoplysninger, hvis de registrerede giver udtrykkeligt samtykke hertil, herunder til at gøre deres personoplysninger tilgængelige for offentligheden. 
Kommunikationsaktiviteterne omfatter bl.a.:

 1. Interviews med forskellige interessentgrupper. Disse interviews kan gennemføres af unge, der indgår i puljen af unge journalister, eller som ad hoc-bidrag fra unge.
 2. Foto eller video, der indsendes som bidrag til en konkurrence, eller som illustrerer en idé som led i ungdomsåret.
 3. Selvindspillede videoer, f.eks. som led i kampagnen "#SHEU leads".
 4. Bidrag til de idéer (tekst), der er indgivet under "Holdninger og håb" på Den Europæiske Ungdomsportal.
 5. Selvoptagelser af idéer, håb og holdninger på platformen Youth Voice.
 6. Trykt og digitalt materiale

2. 1. Pulje af unge journalister

Puljen af unge journalister er iværksat af Eurodesk på baggrund af det europæiske ungdomsår 2022. Puljen består af unge journalister fra hele Europa, som offentliggør artikler, videoer, podcasts og andet materiale om forskellige emner af interesse for unge. De unge europæiske journalister er registrerede, da deres navn og andre personoplysninger offentliggøres sammen med deres indhold. Som led i deres aktiviteter kan de unge journalister være nødt til at indsamle personoplysninger om forskellige personer, som derfor også vil blive registrerede (f.eks. når de gennemfører interviews med forskellige interessenter). 

Eurodesk vil være ansvarlig for at indhente de registreredes samtykke. Hvis de registrerede har givet udtrykkeligt samtykke hertil, vil indholdet blive offentliggjort på emnesiderne om det europæiske ungdomsårDen Europæiske Ungdomsportal og blive formidlet på ungdomsportalens sociale medier (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) og andre relevante kanaler (se punkt 7). 

Dine personoplysninger vil ikke blive brugt til automatisk beslutningstagning, herunder profilering. 

2.2. Foto- og videokonkurrencer

For at fremme det europæiske ungdomsår 2022 kan der blive afholdt konkurrencer, herunder foto- og videokonkurrencer. De registrerede vil blive bedt om at udfylde en samtykkeformular og en video-/fotolicensformular, som derefter vil blive behandlet af den dataansvarlige. For mindreårige skal disse formularer udfyldes af indehaveren af forældremyndigheden over barnet. Hvis de registrerede har givet udtrykkeligt samtykke hertil, vil indholdet blive offentliggjort på emnesiderne om det europæiske ungdomsårDen Europæiske Ungdomsportal og blive formidlet på ungdomsportalens sociale medier (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) og andre relevante kanaler (se punkt 7). 

Dine personoplysninger vil ikke blive brugt til automatisk beslutningstagning, herunder profilering. 

2.3. Selvindspillede videoer, f.eks. som led i kampagnen "#SHEU leads".

Selvindspillet audiovisuelt indhold, herunder billeder og videoer, der viser forskellige interessenter, vil blive anvendt til at fremme kommunikationsaktiviteter i forbindelse med det europæiske ungdomsår 2022, f.eks. kampagnen "#SHEU leads". 

"#SHEU leads" er en kampagne, der skal sætte fokus på historier om piger og unge kvinder (under 30 år) og deres indsats inden for uddannelse, ungdom, kultur, sport og forskning og innovation (i videoformat) — med en direkte eller indirekte tilknytning til EU's programmer. Kandidaterne vil selv optage en video og indsende et billede af sig selv. 

De registrerede vil blive bedt om at udfylde en samtykkeformular og en video-/fotolicensformular, som derefter vil blive behandlet af den dataansvarlige. Hvis de registrerede giver udtrykkeligt samtykke hertil, vil indholdet blive anvendt som led i kommunikationsaktiviteterne i forbindelse med EYY2022, herunder kampagnen "#SHEU leads", og vil blive offentliggjort på forskellige medieplatforme (se punkt 7). 

Dine personoplysninger vil ikke blive brugt til automatisk beslutningstagning, herunder profilering. 

2.4. Bidrag til siden om "Håb og holdninger"

Børn og unge kan dele korte skriftlige historier om deres håb, ambitioner og drømme om fremtiden sammen med et billede af sig selv. Denne aktivitet er tilrettelagt i samarbejde med JRC og bidragene til konferencen om Europas fremtid/ #OurFutures, som JRC videreformidler til DG.EAC.B.3. 

JRC vil være ansvarlig for at indhente de registreredes samtykke. Hvis de registrerede har givet udtrykkeligt samtykke hertil, vil indholdet blive offentliggjort på emnesiderne om det europæiske ungdomsårDen Europæiske Ungdomsportal og blive formidlet på ungdomsportalens sociale medier (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) og andre relevante kanaler (se punkt 7). 

Dine personoplysninger vil ikke blive brugt til automatisk beslutningstagning, herunder profilering. 

2.5. Selvoptagelser af idéer, håb og holdninger på platformen Youth Voice.

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger for at kunne informere om, hvad den unge generation mener, og for at formidle alle holdninger og bidrag fra unge, som politiske beslutningstagere ikke lytter nok til, ved at registrere og offentliggøre din stemme på platformen.

Platform Youth Voice er et åbent redskab under det europæiske ungdomsår, hvor unge europæere kan give deres kollektive og individuelle stemme til kende. Deltagerne optager deres stemmer på deres eget sprog, og ved hjælp af automatiseret software transskriberes deres meddelelser til engelsk. Der vil også blive anvendt et filter til at kontrollere, at sproget er anstændigt. For at analysere teksten vil der blive anvendt et værktøj, der forstår naturligt sprog, for at udtrække metadata såsom begreber, enheder, nøgleord, kategorier, stemninger, følelser, relationer, semantiske roller og syntaks. Alle genererede metadata for hver optagelse vil blive stillet til rådighed for administratorerne. 

Når du har indspillet din meddelelse, vil moderatorerne vurdere dens indhold, og du vil modtage en besked, så snart indholdet er godkendt og offentliggjort. Når din optagelse er godkendt og offentliggjort på platformen, vil de besøgende kunne lytte til den.
Hvis de registrerede giver samtykke hertil, kan lydfilerne hentes af EAC's team for sociale medier og deles på sociale medier og andre relevante kanaler (se punkt 7). Når optagelsen er offentliggjort på platformen, kan de besøgende desuden dele den eksternt (f.eks. på andre sociale medier). 

Kontrahenten Rainbow Consortium (der består af ICF NEXT S.A og MEDIABRANDS) vil være ansvarlig for at indhente de registreredes samtykke. Det vil ske via registreringsformularen på platformen Youthvoices.eu, lige inden de registrerede indgiver deres indhold.

Du kan når som helst trække dit samtykke til disse tjenester tilbage ved at kontakte den dataansvarlige via kontaktoplysningerne nedenfor (se punkt 9) eller via den formular, der findes på Youthvoices.eu. 

Dine personoplysninger vil ikke blive brugt til automatisk beslutningstagning, herunder profilering.

2.6. Trykt/fysisk materiale og digitalt materiale

Forskellige former for fysisk og digitalt materiale kan benyttes til at fremme det europæiske ungdomsår 2022. Det kan deles gennem forskellige kanaler (se punkt 7). Kontrahenten Rainbow Consortium (der består af ICF NEXT S.A og MEDIABRANDS), vil være ansvarlig for at indhente de registreredes samtykke.

Dine personoplysninger vil ikke blive brugt til automatisk beslutningstagning, herunder profilering.

3. På hvilket retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger, fordi:

Den registrerede har givet samtykke til behandling af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.

I henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2018/1725 om børns samtykke er behandlingen i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester direkte til børn lovlig, hvis barnet er mindst 13 år. Hvis der er tale om børn under 13 år, skal samtykke gives eller godkendes af indehaveren af forældremyndigheden over barnet.
 

4. Hvilke personoplysninger indsamler og viderebehandler vi? 

DG.EAC.B.3 kan indsamle følgende kategorier af personoplysninger direkte fra den registrerede eller via kontrahenten, JRC, Eurodesk eller journalister. Afhængigt af aktivitetens art vil alle eller nogle af nedenstående personoplysninger blive indsamlet og behandlet yderligere: 

 • For- og efternavn
 • Stilling
 • Kontaktoplysninger (e-mailadresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer, virksomhed og afdeling, bopælsland, IP-adresse, sociale medier) 
 • Oplysninger i forbindelse med vurdering af opfyldelsen af udvælgelseskriterier eller andre kriterier: alder, køn, ekspertise, tekniske færdigheder og sprog, uddannelsesmæssig baggrund, erhvervserfaring, herunder oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse
 • Oprindelsesland
 • Nationalitet
 • Sprog
 • Audiovisuelt indhold: fotografi/video af den registrerede eller andet indhold, hvor den registrerede kan genkendes
 • Lydindhold: taleoptagelse
 • Skriftligt indhold: nyheder, artikler, opinionsmateriale, citater, biografier, synspunkter, essays, forskningspapirer, pressemeddelelser, rapporter, autobiografier, historier, oversættelser og transskriptioner. 

Det er ikke obligatorisk at afgive personoplysninger. 


5. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Den dataansvarlige opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen eller viderebehandlingen, dvs. i to år efter afslutningen af det europæiske ungdomsår 2022. 

Europa-Kommissionens kontrahenter er kontraktligt forpligtede til at behandle personoplysninger på vegne af og i overensstemmelse med den dataansvarliges instrukser, behandle alle oplysninger fortroligt og beskytte dem mod uautoriseret adgang, anvendelse og opbevaring.

6. Hvordan beskytter og sikrer vi dine personoplysninger?

Alle personoplysninger i elektronisk format (e-mails, dokumenter, databaser, uploadede data osv.) lagres enten på Europa-Kommissionens og/eller kontrahentens servere — Rainbow Consortium (der består af ICF NEXT S.A og MEDIABRANDS) — i hele deres opbevaringsperiode. Al databehandling foregår i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/46 af 10. januar 2017 om kommunikations- og informationssystemernes sikkerhed i Europa-Kommissionen.

Kommissionens kontrahenter er bundet af en specifik kontraktbestemmelse ved behandlingen af dine personoplysninger på Kommissionens vegne og af den tavshedspligt, der udspringer af den generelle forordning om databeskyttelse ("GDPR" – forordning (EU) 2016/679) i EU's medlemslande). 

For at beskytte dine personoplysninger har Kommissionen iværksat en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger. De tekniske foranstaltninger omfatter passende tiltag til at håndtere onlinesikkerhed, risiko for datatab, ændring af data eller uautoriseret adgang under hensyntagen til den risiko, der er forbundet med behandlingen og arten af de personoplysninger, der behandles. De organisatoriske foranstaltninger omfatter begrænsning af adgangen til personoplysninger til kun at omfatte autoriserede personer med et legitimt behov for at deltage i behandlingen.

7. Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvem videregives de til?

7.1. Videregivelse af personoplysninger

Europa-Kommissionens tjenestegrene (som arbejder med det europæiske ungdomsår 2022) og kontrahentens ansatte, som behandler dine personoplysninger, samt godkendt personale har adgang til dine personoplysninger efter "need to know"-princippet. Dette personale er bundet af vedtægtsmæssige og om nødvendigt yderligere aftaler om tavshedspligt. 

Følgende kategorier af modtagere kan få adgang til dine oplysninger (listen er ikke udtømmende og afhænger af behandlingens art):

 • Personale fra Europa-Kommissionen (Kommissionens tjenestegrene og generaldirektorater, der arbejder med det europæiske ungdomsår 2022) 
 • Europæiske ungdomsaktører 
 • Personale fra Europa-Parlamentet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
 • EU-agenturer
 • Den kontrahent, der har ansvar for kommunikationsaktiviteter i forbindelse med det europæiske ungdomsår 2022: Rainbow Consortium, der består af ICF NEXT S.A og MEDIABRANDS. 

Vi opbevarer udelukkende dine oplysninger (se punkt 4) med det formål at illustrere eller fremme kommunikationsaktiviteter i forbindelse med det europæiske ungdomsår 2022. Afhængigt af den kommunikationsaktivitet, der gennemføres i forbindelse med det europæiske ungdomsår 2022, vil offentligheden og ovennævnte kategorier af datamodtagere se de relevante personoplysninger om personer, som autoriserede redaktører tilføjer til artikler, nyheder osv. (se punkt 2), f.eks. navnet på en person, der bidrager til en nyhedsartikel.

Offentliggørelsen af personoplysningerne omfatter kun den virksomhed, som den registrerede har indvilliget i at deltage i. Kun de personoplysninger, som den registrerede har givet sit samtykke til, vil blive offentliggjort. Andre personoplysninger end dem, der offentliggøres i forbindelse med kommunikationsaktiviteterne, kan behandles med henblik på at kunne udvikle aktiviteterne (f.eks. under en udvælgelsesprocedure). Kun Europa-Kommissionens og kontrahentens personale, der behandler personoplysningerne, og autoriseret personale efter "need to know"-princippet vil få adgang til oplysningerne. Hvis den registrerede har givet sit samtykke hertil, kan oplysningerne offentliggøres på nedenstående platforme.

Den registreredes personoplysninger kan blive offentliggjort på Europa-Kommissionens platforme og kommunikationskanaler som sociale medier, der er omfattet af den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), når personoplysninger behandles i EU, selv om der anvendes tredjepartsværktøjer. Mere specifikt kan oplysningerne offentliggøres på ungdomsårets webside og Den Europæiske Ungdomsportal, platformen Youth Voice, Europa-Kommissionens sociale medier (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), intranet (Intracomm), Wiki for sociale medier og andre af Europa-Kommissionens platforme samt tredjeparters websteder eller medieplatforme, der kan være relevante for promovering.

7. 2. Cookies

Cookies er en kort tekstfil, som webstedet lagrer på brugerens enhed (f.eks. computer, tablet eller telefon). Cookies anvendes til at få et websted til at fungere rent teknisk (funktionelle cookies) eller til at indsamle statistiske oplysninger (analytiske cookies).

Cookies gemmes af Europa Analytics, den tjeneste, der måler, hvor effektive Europa-Kommissionens websteder på EUROPA er, og hvilken gennemslagskraft de har.

Der findes yderligere oplysninger i behandlingsprotokol DPR-EC-00685 (Europa Analytics).

Det er ikke strengt nødvendigt for webstedet, at disse cookies aktiveres, men det vil gøre det lettere for dig at søge oplysninger. Du kan slette eller blokere disse cookies, men visse funktioner på webstedet vil i så fald muligvis ikke fungere korrekt.

De cookierelaterede oplysninger anvendes ikke til at identificere de registrerede personligt, og mønsterdataene kontrolleres fuldt ud af Kommissionen. Vores cookies anvendes ikke til andre formål end dem, der er beskrevet her.

Hvis du ønsker at fjerne dine personoplysninger fra vores anonymiserede aggregerede statistikker, kan du gøre det på cookiesiden. Du kan bl.a. kontrollere og/eller slette de cookies, som du måtte ønske.

a) På platformen Youth Voice

Analysecookies — Disse cookies bruger kontrahenten kun til interne undersøgelser af, hvordan de kan forbedre den service, de giver alle vores brugere.

Cookies benyttes udelukkende til at vurdere, hvordan du interagerer med webstedet – som anonym bruger (de indsamlede data kan ikke bruges til at identificere dig personligt).

Disse data deles ikke med tredjemand og bruges heller ikke til noget andet formål. De anonymiserede statistikker deles med kontrahenter, der arbejder med Copernicus-projektet i henhold til en kontrakt med Kommissionen.

Men du kan stadig frit vælge at acceptere eller afvise disse typer cookies via det cookiebanner, du ser på den første side, du besøger.
 

Navn

Anvendelse

Formål

Cookietype og -varighed

_pk_id*

Matomo

Denne cookie installeres af Matomo. Cookien bruges til at lagre et unikt bruger-ID og følge brugen af webstedet som baggrund for analyserapporten. Cookies lagrer oplysninger anonymt og tildeler et tilfældigt genereret nummer til identifikation af unikke besøgende.

Permanent førstepartscookie, 13 måneder

_pk_ses*

Matomo

Denne cookie installeres af Matomo. Cookien bruges til at lagre oplysninger om, hvordan besøgende bruger et websted, og hjælper med at udarbejde en analyserapport om, hvordan websitet fungerer. De indsamlede data, herunder antallet af besøgende, hvor de kommer fra, og hvilke sider de har besøgt, lagres i anonym form.

Midlertidig førstepartscookie, 30 minutter

7. 3. Tredjeparts IT-værktøjer, herunder sociale medier

Vi kan bruge tredjeparts IT-værktøjer til at informere om og promovere de ovenfor beskrevne aktiviteter (se punkt 2) gennem almindeligt anvendte kommunikationskanaler, herunder de sociale medier. Læs mere om Kommissionens brug af sociale medier i behandlingsprotokol DPR-EC-00073 (Europa-Kommissionens brug af sociale medier).

For at beskytte privatlivets fred sættes der ingen cookies, når vi bruger tredjeparts IT-værktøjer til at få forbindelse til disse tjenester på det tidspunkt, hvor vores websider indlæses på din computer (eller andre enheder), og du omdirigeres heller ikke med det samme til disse sociale medier eller andre websteder. Kun hvis du klikker på en knap eller på "afspil" for at se en video, installeres der en cookie for det pågældende sociale mediefirma på din enhed. Hvis du ikke klikker på nogen knapper eller videoer på sociale medier, vil tredjeparter ikke installere nogen cookies på din enhed.

For at kunne se sådant indhold fra tredjeparter på vores websteder vil en besked gøre dig opmærksom på, at du skal acceptere disse tredjeparters særlige vilkår og betingelser, herunder deres cookieregler, som Kommissionen ikke har nogen kontrol over.

Vi anbefaler, at brugere læser den relevante politik for beskyttelse af privatlivets fred omhyggeligt i de anvendte sociale medier. Den forklarer den enkelte virksomheds politik for indsamling og viderebehandling af personoplysninger, dens anvendelse af data, brugerrettigheder og hvordan brugere kan beskytte deres privatliv, når de bruger disse tjenester.

Brugen af eksterne IT-værktøjer indebærer på ingen måde, at Europa-Kommissionen godkender dem eller deres politik for beskyttelse af privatlivets fred. Hvis et eller flere IT-værktøjer af og til ikke er til rådighed, påtager vi os ikke noget ansvar for manglende service på grund af nedetid.
 

8. Hvilke rettigheder har du, og hvordan gør du brug af dem? 

Du har særlige rettigheder som "registreret" i henhold til kapitel III (artikel 14-25) i forordning (EU) 2018/1725. Du har bl.a. ret til at få indsigt i dine personoplysninger og få dem rettet, hvis de er ukorrekte eller ufuldstændige. Hvis det er relevant, har du ret til at få slettet dine personoplysninger, få begrænset behandlingen af dem og gøre indsigelse mod behandlingen. Du har desuden ret til dataportabilitet.

Du har givet samtykke til at videregive dine personoplysninger til DG.EAC.B.3 i forbindelse med den aktuelle databehandling. Du kan når som helst trække din tilladelse tilbage ved at underrette den dataansvarlige. Tilbagetrækningen vil ikke påvirke lovligheden af den behandling, der er foretaget, før du har trukket dit samtykke tilbage.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte den dataansvarlige eller, i tilfælde af konflikt, databeskyttelsesrådgiveren. Du kan om nødvendigt henvende dig til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Du kan finde kontaktoplysningerne i punkt 9 nedenfor. 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder i forbindelse med en eller flere konkrete databehandlingsaktiviteter, skal du henvise til dem i din henvendelse (ved at oplyse det referencenummer, der er angivet under punkt 10 nedenfor).

Denne databeskyttelseserklæring kan findes nederst på websiden for det europæiske ungdomsår på Den Europæiske Ungdomsportal under "Databeskyttelsespolitik". Desuden vil databeskyttelseserklæringen blive delt med de registrerede, så snart de har angivet deres e-mailadresse. 

9. Kontaktoplysninger

 • Den dataansvarlige

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725, hvis du har bemærkninger, spørgsmål eller betænkeligheder, eller hvis du ønsker at indgive en klage vedrørende indsamlingen og anvendelsen af dine personoplysninger, kan du henvende dig til den dataansvarlige, DG.EAC.B.3 via EYY2022@ec.europa.eu. 

 • Kommissionens databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte Kommissionens databeskyttelsesrådgiver (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) med spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2018/1725.

 • Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS)

Du har ret til at gøre indsigelse (dvs. du kan indbringe en klage) over for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (edps@edps.europa.eu), hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725 er blevet overtrådt som følge af den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger.

10. Hvor finder du yderligere information?

Kommissionens databeskyttelsesrådgiver fører et register over alle Kommissionens behandlingsaktiviteter vedrørende personoplysninger, som er blevet dokumenteret og anmeldt til ham/hende. Du kommer til registret via http://ec.europa.eu/dpo-register.

Denne behandling af personoplysninger er opført i den databeskyttelsesansvarliges register under følgende referencenummer: DPR-EC-12988.1


 

 

dehaze