Skip to main content

Isikuandmete kaitse avaldus – kommunikatsioonitegevus Euroopa noorteaasta 2022 raames

1. Sissejuhatus

Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) kaitseb isikuandmeid ja austab eraelu puutumatust. Komisjon kogub ja töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist (ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001).

Käesolevas isikuandmete kaitse avalduses selgitatakse, miks Teie isikuandmeid töödeldakse, kuidas kõiki esitatud isikuandmeid kogutakse, käsitletakse ja kaitstakse, kuidas seda teavet kasutatakse ning millised õigused Teil on seoses oma isikuandmetega. Avaldus sisaldab ka selle vastutava töötleja kontaktandmeid, kelle poole saate oma õiguste kasutamiseks pöörduda, samuti andmekaitseametniku ja Euroopa Andmekaitseinspektori kontaktandmeid.

Allpool on esitatud teave Euroopa noorteaasta raames toimuva kommunikatsioonitegevusega seotud töötlemistoimingu DPR-EC-12988.1 kohta, mida teeb komisjoni hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraadi üksus B.3. 
 

2. Miks ja kuidas Teie isikuandmeid töödeldakse? 

Töötlemistoimingu eesmärk. Töötleme (punktis 4) kirjeldatud isikuandmeid, et illustreerida ja edendada allpool kirjeldatud kommunikatsioonitegevust Euroopa noorteaasta 2022 raames. Töötleme neid isikuandmeid andmesubjektidelt saadud selgesõnalise nõusoleku alusel, sealhulgas selleks, et avaldada nende isikuandmeid üldsusele. 
Kommunikatsioonitegevus hõlmab näiteks järgmist.

 1. Intervjuud eri sidusrühmadega. Neid võivad teha noored, kes kuuluvad noorte ajakirjanike rühma, või noored individuaalselt.
 2. Võistluse eesmärgil tehtud foto või video või mõne Euroopa noorteaasta 2022 ideega kaasnev foto või video.
 3. Enda salvestatud videod, näiteks kampaania „#SHEU leads“ raames.
 4. Kaastööd ideedele (tekst), mis on esitatud Euroopa Noorteportaali rubriigis „Tulevikuväljavaated ja -lootused“.
 5. Noorte hääle platvormil avaldatud enda salvestatud sõnumid ideede, lootuste ja arvamuste kohta.
 6. Trükitud/veebimaterjalid.

2.1. Noorte ajakirjanike rühm

Noorte ajakirjanike rühm, mille tegevust korraldab Eurodesk, on loodud Euroopa noorteaastat 2022 silmas pidades. See koondab kogu Euroopast pärit noori Euroopa ajakirjanikke, kes edastavad oma arvamuspõhist sisu mitmesugustel noortele huvi pakkuvatel teemadel ja eri vormides (artiklid, videod, taskuhäälingud jm). Noored Euroopa ajakirjanikud on andmesubjektid, kuna nende nimi ja muud isikuandmed avaldatakse koos nende esitatava sisuga. Võib juhtuda, et noored ajakirjanikud peavad oma tegevuse käigus koguma eri inimeste isikuandmeid (nt kui nad teevad intervjuusid sidusrühmadega). Nendest inimestest saavad seetõttu samuti andmesubjektid. 

Eurodeski ülesanne on küsida andmesubjektidelt nõusolek. Andmesubjektide selgesõnalise nõusoleku alusel avaldatakse sisu Euroopa Noorteportaali Euroopa noorteaasta veebilehel ja seda levitatakse Euroopa Noorte sotsiaalmeedia kontode (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) ja muude asjakohaste kanalite kaudu (vt punkt 7). 

Teie isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi tegemiseks. 

2.2. Foto- ja videovõistlused

Euroopa noorteaasta 2022 tutvustamiseks võidakse korraldada võistlusi, sealhulgas foto- või videovõistlusi. Andmesubjektidel palutakse täita nõusoleku vorm ja video/foto litsentsi vorm, mida seejärel töötleb vastutav töötleja. Alaealiste puhul peab need vormid täitma isik, kellel on lapse suhtes vanemlik vastutus. Andmesubjektide selgesõnalise nõusoleku alusel avaldatakse sisu Euroopa Noorteportaali Euroopa noorteaasta veebilehel ja seda levitatakse Euroopa Noorte sotsiaalmeedia kontode (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) ja muude asjakohaste kanalite kaudu (vt punkt 7). 

Teie isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi tegemiseks. 

2.3. Enda salvestatud videod, sealhulgas kampaania „#SHEU leads“

Enda salvestatud audiovisuaalset sisu, sealhulgas eri sidusrühmi kujutavaid pilte ja videoid, kasutatakse Euroopa noorteaasta 2022 kommunikatsioonitegevuseks, näiteks kampaania „#SHEU leads“ raames. 

Kampaanias „#SHEU leads“ tõstetakse esile tüdrukute ja alla 30aastaste noorte naiste otseselt või kaudselt ELi programmidega seotud lood hariduse, noorte, kultuuri, spordi ning teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (videoloo vormis). Kandidaadid salvestavad ise video ja teevad endast foto. 

Andmesubjektidel palutakse täita nõusoleku vorm ja video/foto litsentsi vorm, mida seejärel töötleb vastutav töötleja. Andmesubjektide selgesõnalise nõusoleku alusel kasutatakse sisu Euroopa noorteaasta 2022 kommunikatsioonitegevuse, sealhulgas kampaania „#SHEU leads“ raames, ning see avaldatakse erinevatel meediaplatvormidel (vt punkt 7). 

Teie isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi tegemiseks. 

2.4. Kirjutised rubriigis „Tulevikuväljavaated ja -lootused“

Noored, sealhulgas alaealised, jagavad lühikesi kirjalikke lugusid oma tulevikuga seotud lootuste, püüdluste ja unistuste kohta ning lisavad endast pildi. See tegevus toimub koostöös Teadusuuringute Ühiskeskusega ja lugusid esitatakse ka Euroopa tuleviku konverentsi projekti „#OurFutures“ raames. Euroopa tuleviku konverentsi raames saadud sisu edastab komisjoni hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraadi üksusele B.3 Teadusuuringute Ühiskeskus. 

Teadusuuringute Ühiskeskuse ülesanne on küsida andmesubjektidelt nõusolek. Andmesubjektide selgesõnalise nõusoleku alusel avaldatakse sisu Euroopa Noorteportaali Euroopa noorteaasta veebilehel ja seda levitatakse Euroopa Noorte sotsiaalmeedia kontode (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) ja muude asjakohaste kanalite kaudu (vt punkt 7). 

Teie isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi tegemiseks. 

2.5. Noorte hääle platvormil avaldatud enda salvestatud sõnumid ideede, lootuste ja arvamuste kohta

Kogume ja töötleme Teie isikuandmeid, et anda teavet selle kohta, mida suur osa noortest arvab, ning anda edasi kõikide selliste noorte arvamused ja lood, keda poliitikakujundajad ei ole piisavalt kuulanud, salvestades ja avaldades need platvormil.

Noorte hääle platvorm, mis on osa Euroopa noorteaastast, on avatud vahend ja sellel kutsutakse noori eurooplasi üles esitama nii ühiseid kui ka oma seisukohti. Oma seisukoha salvestavad ja edastavad osalejad oma emakeeles ning platvorm koostab automatiseeritud tarkvara abil automaatselt nende sõnumite ingliskeelse transkriptsiooni. Sobimatu keelekasutuse filtri teenuse abil kontrollitakse ka keelekasutuse sobilikkust. Teksti analüüsimisel kasutatakse loomuliku keele mõistmise teenust, et saada sisust sellised metaandmed nagu mõisted, üksused, märksõnad, kategooriad, meeleolu, emotsioon, suhted, semantilised rollid ja süntaks. Kõik loodud metaandmed tehakse iga salvestise kohta kättesaadavaks tagasüsteemi töölaual. 

Pärast häälteate salvestamist hindavad moderaatorid selle sisu. Niipea kui sisu on heaks kiidetud ja avaldatud, saate selle kohta sõnumi. Kui häälteade on heaks kiidetud ja platvormil avaldatud, saavad külastajad seda kuulata.
Andmesubjektide nõusoleku saamise järel saab komisjoni hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraadi sotsiaalmeedia meeskond kasutada audiofaile sotsiaalmeedias ja muudes asjakohastes kanalites (vt punkt 7). Häälteate heakskiitmise ja platvormil avaldamise järel saavad külastajad seda jagada ka platvormiväliselt (edastada muudesse kanalitesse, näiteks sotsiaalmeediasse). 

Töövõtja Rainbow Consortium (kuhu kuuluvad ICF NEXT S.A ja MEDIABRANDS) ülesanne on küsida andmesubjektidelt nõusolek. Seda tehakse platvormi Youthvoices.eu kaudu vahetult enne seda, kui andmesubjektid oma sisu edastavad, märgistades veebipõhise registreerimisvormi vastava(d) lahtri(d).

Võite oma nõusoleku nende teenuste osutamiseks igal ajal tagasi võtta, võttes ühendust vastutava töötlejaga allpool esitatud kontaktandmete kaudu (vt punkt 9) või kasutades asjaomast vormi veebisaidil Youthvoices.eu. 

Teie isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi tegemiseks.

2.6.Trükitud/füüsilised ja veebimaterjalid

Euroopa noorteaasta 2022 tutvustamiseks võidakse koostada mitmesuguseid füüsilisi ja veebimaterjale. Neid võidakse jagada asjakohaste teabe levitamise kanalite kaudu (vt punkt 7). Töövõtja Rainbow Consortium (kuhu kuuluvad ICF NEXT S.A ja MEDIABRANDS) ülesanne on küsida andmesubjektidelt nõusolek.

Teie isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi tegemiseks.

3. Millistel õiguslikel alustel Teie isikuandmeid töödeldakse?

Töötleme teie isikuandmeid, sest

d) andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.

Vastavalt määruse (EL) 2018/1725 artikli 8 lõikele 1, mis käsitleb laste nõusolekut, on töötlemine seoses infoühiskonna teenuste pakkumisega otse lapsele seaduslik ainult juhul, kui laps on vähemalt 13aastane. Alla 13aastaste laste puhul annab nõusoleku või loa isik, kellel on lapse suhtes vanemlik vastutus.
 

4. Milliseid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse? 

Nende töötlemistoimingute tegemiseks võib komisjoni hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraadi üksus B.3 koguda otse andmesubjektilt või kolmandate isikute (st töövõtja, Teadusuuringute Ühiskeskus, Eurodesk ja ajakirjanikud) kaudu järgmiste kategooriate isikuandmeid. Sõltuvalt tegevuse liigist kogutakse ja töödeldakse kõiki või mõningaid allpool loetletud isikuandmeid: 

 • ees- ja perekonnanimi;
 • ametikoht;
 • kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber, mobiiltelefoni number, ettevõte ja osakond, elukohariik, IP-aadress, sotsiaalmeedia konto); 
 • teave valikukriteeriumidele või nõuetele vastavuse hindamiseks: vanus, sugu, eriteadmised, tehnilised oskused ja keeled, hariduslik taust, töökogemus, sealhulgas andmed praeguse töökoha ja varasemate töökohtade kohta;
 • päritoluriik;
 • kodakondsus;
 • keel;
 • audiovisuaalne sisu: andmesubjekti foto/video või mis tahes muu sisu, mille põhjal andmesubjekt on visuaalselt äratuntav;
 • audiosisu: helisalvestis;
 • kirjalik sisu: uudised, artiklid, arvamused, tsitaadid, elulood, seisukohad, esseed, uurimistööd, pressiteated, aruanded, autobiograafiad, lood, tõlked, transkriptsioonid. 

Isikuandmete esitamine ei ole kohustuslik. 


5. Kui kaua Teie isikuandmeid säilitatakse?

Vastutav töötleja säilitab Teie isikuandmeid vaid nii kaua, kui on vaja andmete kogumise eesmärgi täitmiseks või edasiseks töötlemiseks, täpsemalt kaks aastat pärast Euroopa noorteaasta 2022 lõppu. 

Euroopa Komisjoni töövõtjad on lepinguliselt kohustatud töötlema isikuandmeid vastutava töötleja nimel ja juhiste kohaselt, hoidma kõiki töödeldavaid andmeid konfidentsiaalsena ning kaitsma neid loata juurdepääsu, kasutamise ja säilitamise eest.

6. Kuidas Teie isikuandmeid kaitstakse?

Kõiki elektroonilises vormis olevaid isikuandmeid (e-kirjad, dokumendid, andmebaasid, üleslaaditud andmestikud jne) hoitakse kuni säilitamisperioodi lõpuni Euroopa Komisjoni ja/või tema töövõtja Rainbow Consortium (kuhu kuuluvad ICF NEXT S.A ja MEDIABRANDS) serverites. Kõik töötlemistoimingud tehakse vastavalt komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusele (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta.

Komisjoni töövõtjad peavad järgima lepingu eritingimust, mis puudutab isikuandmete töötlemist komisjoni nimel, ning konfidentsiaalsuskohustust, mis tuleneb isikuandmete kaitse üldmääruse (määrus (EL) 2016/679) ülevõtmisest ELi liikmesriikide õigusesse. 

Komisjon tagab Teie isikuandmete kaitse mitmesuguste tehniliste ja korralduslike meetmetega. Tehniliste meetmetega tagatakse võrguturve ja välditakse andmekao, andmete muutmise või andmetele loata juurdepääsu ohtu, võttes arvesse töötlemisest ja töödeldavate isikuandmete laadist tulenevat riski. Korralduslike meetmetega antakse näiteks juurdepääs isikuandmetele ainult volitatud isikutele, kellel on asjaomase töötlemistoimingu eesmärgil seaduslik vajadus nendega tutvuda.

7. Kellel on juurdepääs Teie isikuandmetele ja kellele need avaldatakse?

7.1. Isikuandmete avalikustamine

Teie isikuandmetele on juurdepääs Euroopa Komisjoni talitustel (mis on seotud Euroopa noorteaasta 2022 elluviimisega) ja töövõtja töötajatel, kes tegelevad nende andmete töötlemisega, ning volitatud töötajatel vastavalt teadmisvajaduse põhimõttele. Sellised töötajad peavad kinni seadusjärgsetest ja vajaduse korral ka täiendavatest konfidentsiaalsuskokkulepetest. 

Andmete vastuvõtjad võivad kuuluda järgmistesse kategooriatesse (mitteammendav loetelu; sõltuvalt töötlemistoimingust):

 • Euroopa Komisjoni töötajad (Euroopa Komisjoni talitused ja peadirektoraadid, kes osalevad Euroopa noorteaasta 2022 elluviimises); 
 • Euroopa noorte sidusrühmad; 
 • Euroopa Parlamendi, Regioonide Komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajad; 
 • ELi asutused;
 • Euroopa noorteaasta 2022 kommunikatsioonitegevuse eest vastutav kommunikatsioonivaldkonna töövõtja: Rainbow Consortium, kuhu kuuluvad ICF NEXT S.A ja MEDIABRANDS. 

Kirjeldatud andmeid (vt punkt 4) säilitatakse üksnes Euroopa noorteaasta 2022 kommunikatsioonitegevuse illustreerimiseks või tutvustamiseks. Sõltuvalt Euroopa noorteaasta 2022 kommunikatsioonitegevusest näevad üldsus ja eespool nimetatud kategooriatesse kuuluvad andmete vastuvõtjad mis tahes isikute asjakohaseid isikuandmeid, mille volitatud toimetajad on lisanud artiklitele, uudistele jne (vt punkt 2), näiteks uudise koostamisel osalenud isiku nime.

Isikuandmete avaldamine piirdub üksnes toiminguga, milles andmesubjekt on nõustunud osalema. Avaldatakse ainult need isikuandmed, mille kohta andmesubjekt on andnud oma nõusoleku. Muid isikuandmeid, välja arvatud need, mis on avaldatud seoses kommunikatsioonitegevusega, võidakse töödelda tegevuse edukaks arendamiseks (nt valikumenetluse käigus). Sellistele isikuandmetele on juurdepääs ainult Euroopa Komisjoni ja töövõtja töötajatel, kes tegelevad nende andmete töötlemisega, ja volitatud töötajatel vastavalt teadmisvajaduse põhimõttele. Esitatud andmed, mille avaldamisega andmesubjekt on nõustunud, võidakse avaldada alltoodud platvormidel.

Andmesubjekti isikuandmed võidakse avaldada Euroopa Komisjoni platvormidel ja teabe levitamise kanalites, näiteks sotsiaalmeedias, mis kuuluvad isegi kolmandate isikute vahendite kasutamise korral õiguslikult isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamisalasse, kui töödeldakse ELis üksikisikute isikuandmeid. Täpsemalt võidakse andmeid avaldada Euroopa noorteaasta veebilehel ja Euroopa Noorteportaalis, noorte hääle platvormil, Euroopa Komisjoni sotsiaalmeedia kontodel (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), Euroopa Komisjoni sisevõrgus, Euroopa Komisjoni sotsiaalmeedia vikilehel ning muudel Euroopa Komisjoni platvormidel ja kolmandate isikute veebisaitidel või meediaplatvormidel, mis võivad olla teabe levitamise seisukohast olulised.

7.2. Küpsised

Küpsised on lühitekstifailid, mille veebisait salvestab kasutaja seadmesse (nt arvutisse, tahvelarvutisse või telefoni). Küpsiseid kasutatakse veebisaidi tehniliseks toimimiseks (funktsionaalsed küpsised) või statistika kogumiseks (analüütilised küpsised).

Küpsised salvestab Europa Analytics, mis on veebianalüüsi teenus, mille abil mõõdetakse EUROPA portaalis sisalduvate Euroopa Komisjoni veebisaitide mõju ja tõhusust.

Lisateave on kättesaadav töötlemisprotokollis DPR-EC-00685 (Europa Analytics).

Küpsiste lubamine ei ole veebisaidi toimimiseks tingimata vajalik, kuid see muudab sirvimise mugavamaks. Võite need küpsised kas kustutada või blokeerida, kuid sel juhul ei pruugi kõik veebisaidi funktsioonid õigesti toimida.

Küpsiste abil kogutud andmeid ei kasutata Teie isiku kindlakstegemiseks ning komisjon tagab täielikult veebisaidi kasutamist käsitlevate andmete turvalisuse. Neid küpsiseid kasutatakse ainult siinkirjeldatud eesmärkidel.

Kui soovite oma isikuandmed anonüümseks muudetud koondstatistikast välja jätta, saate seda teha meie küpsiste lehel. Küpsiseid saab oma soovi kohaselt kontrollida ja/või kustutada.

a) Noorte hääle platvormil

Analüütiline küpsis – töövõtja kasutab analüütilisi küpsiseid üksnes asutusesiseselt, et uurida, kuidas ta saab parandada kõigile kasutajatele osutatavat teenust.

Küpsiste abil hinnatakse lihtsalt seda, kuidas Te anonüümse kasutajana veebisaidiga suhtlete (kogutud andmete alusel ei tuvastata kasutaja isikut).

Neid andmeid ei jagata kolmandate isikutega ega kasutata muudel eesmärkidel. Anonüümseks muudetud statistikat jagatakse töövõtjatega, kes tegelevad komisjoniga sõlmitud lepingulise kokkuleppe alusel Copernicuse projektiga.

Te võite seda liiki küpsistega nõustuda või neist keelduda küpsiste teavituse abil, mida Te näete esimesel lehel, mida külastate.
 

Nimetus

Teenus

Eesmärk

Küpsise liik ja kehtivusaeg

_pk_id*

Matomo

Selle küpsise paigaldab Matomo. Küpsist kasutatakse kordumatu kasutajatunnuse salvestamiseks ja veebisaidi kasutamise jälgimiseks veebisaidi analüüsiaruande jaoks. Küpsised salvestavad teavet anonüümselt ja annavad üksikkülastajate tuvastamiseks juhuslikult loodud numbri.

Esimese osapoole püsiküpsis, 13 kuud

_pk_ses*

Matomo

Selle küpsise paigaldab Matomo. Küpsis võimaldab salvestada teavet selle kohta, kuidas külastajad veebisaiti kasutavad, ning see aitab koostada analüüsiaruannet veebisaidi toimimise kohta. Kogutud andmed hõlmavad külastajate arvu, päritolu ja külastatud lehekülgede teavet anonüümses vormis.

Esimese osapoole seansiküpsis, 30 minutit

7.3. Kolmandate isikute IT-vahendid, sealhulgas sotsiaalmeedia

Võime kasutada kolmandate isikute IT-vahendeid eespool kirjeldatud tegevustest (vt punkt 2) teavitamiseks ja nende reklaamimiseks laialdaselt kasutatavate kommunikatsioonikanalite, sealhulgas sotsiaalmeedia kaudu. Üksikasjaliku teabe saamiseks sotsiaalmeedia kasutamise kohta Euroopa Komisjonis vt töötlemisprotokoll DPR-EC-00073 (sotsiaalmeedia kasutamine Euroopa Komisjoni poolt).

Teie privaatsuse kaitseks ei salvestata meie veebilehtede avamisel Teie arvutisse (ega muudesse seadmetesse) küpsiseid, kui kõnealuste teenustega ühendamiseks kasutatakse kolmandate isikute IT-vahendeid, ning Teid ei suunata otse sotsiaalmeedia ega muudele veebisaitidele. Ainult juhul, kui klõpsate video vaatamiseks sotsiaalmeedia nupul või video nupul „Play“, paigaldatakse Teie seadmesse asjaomase sotsiaalmeediaettevõtte küpsis. Kui Te ei klõpsa sotsiaalmeedia nuppudel ega videotel, siis kolmandad isikud Teie seadmesse küpsiseid ei salvesta.

Kui soovite vaadata meie veebisaidil sellist kolmandate isikute pakutavat sisu, hoiatatakse Teid, et peate aktsepteerima nende kolmandate isikute kehtestatud konkreetsed tingimused, sealhulgas küpsiste kasutamise põhimõtted, mille üle komisjonil puudub kontroll.

Soovitame kasutajatel hoolikalt lugeda kasutatavate sotsiaalmeediavahendite asjakohaseid isikuandmete kaitse põhimõtteid. Nendes selgitatakse iga ettevõtte isikuandmete kogumise ja töötlemise, andmete kasutamise ja kasutaja õiguste põhimõtteid ning viise, kuidas kasutajad saavad oma privaatsust nende teenuste kasutamisel kaitsta.

Kolmandate isikute IT-vahendi kasutamine ei tähenda mingil juhul seda, et Euroopa Komisjon tema või ta isikuandmete kaitse põhimõtted heaks kiidab. Kui üks või mitu kolmandate isikute IT-vahendit ei ole aeg-ajalt kättesaadavad, ei vastuta me teenuse puudumise eest, mis tuleneb sellistest riketest.
 

8. Millised on Teie õigused ja kuidas saate neid kasutada? 

Teil on määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklid 14–25) kohaselt andmesubjektina konkreetsed õigused, eelkõige õigus tutvuda oma isikuandmetega ja neid parandada, kui Teie isikuandmed on ebaõiged või puudulikud. Teatavatel tingimustel on Teil õigus oma isikuandmed kustutada, piirata nende töötlemist, esitada vastuväide nende töötlemise suhtes ning õigus andmete ülekandmisele.

Olete andnud nõusoleku esitada oma isikuandmed komisjoni hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraadi üksusele B.3 asjaomase töötlemistoimingu jaoks. Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, teatades sellest vastutavale töötlejale. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

Oma õigusi saate kasutada, kui võtate ühendust vastutava töötlejaga või vaidluse korral andmekaitseametnikuga. Vajaduse korral võite pöörduda ka Euroopa Andmekaitseinspektori poole. Nende kontaktandmed leiate punktist 9. 

Kui soovite kasutada oma õigusi ühe või mitme konkreetse töötlemistoimingu raames, esitage palun oma taotluses nende kirjeldus (st registriviide või -viited punkti 10 kohaselt).

Kui käesolev isikuandmete kaitse avaldus on valmis ja avaldatud, saab sellega tutvuda Euroopa Noorteportaali Euroopa noorteaasta veebilehel allservas olevas rubriigis „Isikuandmete kaitse“. Lisaks jagatakse isikuandmete kaitse avaldust andmesubjektidega kohe, kui nende e-posti aadress on teada. 

9. Kontaktandmed

 • Vastutav töötleja

Kui soovite kasutada oma määruse (EL) 2018/1725 kohaseid õigusi või esitada märkusi, tõstatada küsimusi või probleeme või esitada kaebuse seoses Teie isikuandmete kogumise ja kasutamisega, võtke palun ühendust vastutava töötlejaga üksuses DG.EAC.B.3 aadressil EYY2022@ec.europa.eu. 

 • Komisjoni andmekaitseametnik

Kui Teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta määruse (EL) 2018/1725 kohaselt, võite ühendust võtta andmekaitseametnikuga (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 • Euroopa Andmekaitseinspektor

Teil on õigus esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile (edps@edps.europa.eu), kui leiate, et vastutav töötleja on Teie isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, mis tulenevad määrusest (EL) 2018/1725.

10. Kust leida lisateavet?

Komisjoni andmekaitseametnik peab registrit kõikidest komisjoni toimingutest, mis on seotud isikuandmete töötlemisega ning mis on dokumenteeritud ja millest on talle teatatud. Registriga saate tutvuda aadressil http://ec.europa.eu/dpo-register.

See konkreetne töötlemistoiming on kantud komisjoni andmekaitseametniku avalikku registrisse järgmise registriviite all: DPR-EC-12988.1


 

 

dehaze