Skip to main content

Privacyverklaring — Communicatieactiviteiten voor het Europees Jaar van de jeugd 2022

1. Inleiding

De Europese Commissie (hierna “de Commissie”) hecht groot belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en persoonlijke levenssfeer. De Commissie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001.

In deze privacyverklaring lees je waarom en hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken, opslaan en beschermen, hoe wij die informatie gebruiken en welke rechten je met betrekking tot jouw persoonsgegevens hebt. Je vindt hier ook de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke bij wie je je rechten kunt uitoefenen, de functionaris voor gegevensbescherming en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Hieronder staat de informatie in verband met verwerking DPR-EC-12988.1 ten behoeve van de communicatieactiviteiten die door DG.EAC.B.3 zijn uitgevoerd in het kader van het Europees Jaar van de jeugd. 
 

2. Waarom en hoe verwerken wij jouw persoonsgegevens? 

Doel van de verwerking: wij verwerken (de in punt 4 genoemde) persoonsgegevens om de hieronder beschreven communicatieactiviteiten in het kader van het Europees Jaar van de jeugd 2022 te kunnen illustreren en promoten. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen. Onder deze toestemming valt ook het openbaar maken van hun persoonsgegevens aan het brede publiek. 
De communicatieactiviteiten bestaan onder meer uit:

 1. Interviews met diverse groepen belanghebbenden. Deze interviews kunnen worden afgenomen door jongeren uit de pool van jonge journalisten of het kan gaan om ad-hocbijdragen van jongeren
 2. Foto’s of video's voor een wedstrijd of bij een idee in het kader van het Europees Jaar van de jeugd 2022
 3. Zelfgemaakte video’s, bijvoorbeeld voor de campagne “#SHEU leads”
 4. Bijdragen aan de ideeën (tekst) die zijn aangedragen voor de rubriek “Visie & hoop” op de Europese Jongerensite
 5. Zelf ingesproken boodschappen met ideeën, hoop en meningen op het platform Stemmen van jonge Europeanen
 6. Drukwerk/onlinemateriaal

2. 1. Pool van jonge journalisten

In het kader van het Europees Jaar van de jeugd 2022 heeft Eurodesk een pool van jonge journalisten opgezet. De pool bestaat uit jonge journalisten uit heel Europa die opiniërende inhoud aanleveren over allerlei thema’s waar jongeren zich mee bezighouden. Zij gebruiken daarvoor verschillende vormen (artikelen, video’s, podcasts en dergelijke). De jonge Europese journalisten zijn betrokkene, want hun naam en andere persoonlijke informatie wordt naast hun werk vermeld. De jonge journalisten moeten bij hun activiteiten soms persoonsgegevens van verschillende mensen verzamelen (bijvoorbeeld wanneer zij interviews afnemen met diverse belanghebbenden). Deze mensen zijn daarom ook betrokkene. 

Eurodesk is verantwoordelijk voor het vragen van toestemming aan de betrokkenen. Het materiaal wordt, op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen, gepubliceerd op het deel van de Europese Jongerensite dat speciaal aan het Europees Jaar van de jeugd is gewijd en zal worden verspreid via de socialemediakanalen van Europese Jongeren (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) en andere relevante kanalen (zie punt 7). 

Jouw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering. 

2.2. Foto- of videowedstrijd

Om het Europees Jaar van de jeugd 2022 te promoten, kunnen er wedstrijden worden georganiseerd, waaronder foto- of videowedstrijden. De betrokkenen wordt gevraagd om een toestemmingsformulier in te vullen, plus een vergunningsformulier voor video’s/foto’s. Deze worden vervolgens door de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. In het geval van minderjarigen moeten deze formulieren worden ingevuld door de persoon die het ouderlijk gezag heeft over het kind. Het materiaal wordt, op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen, gepubliceerd op het deel van de Europese Jongerensite dat speciaal aan het Europees Jaar van de jeugd is gewijd en zal worden verspreid via de socialemediakanalen van Europese Jongeren (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) en andere relevante kanalen (zie punt 7). 

Jouw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering. 

2.3. Zelfgemaakte video’s, onder meer voor de campagne “#SHEU leads”

Om de communicatieactiviteiten in het kader van het Europees Jaar van de jeugd 2022 te promoten, zal zelfgemaakt audiovisueel materiaal worden gebruikt, zoals afbeeldingen en video’s waarop verschillende belanghebbenden te zien zijn, zoals in de campagne “#SHEU leads”. 

De campagne “#SHEU leads” draait om verhalen van meisjes en jonge vrouwen (jonger dan 30) uit het onderwijs, jongerenwerk, de cultuur, de sport en onderzoek en innovatie (in de vorm van een videoverhaal) waarbij sprake is van een direct of indirect verband met EU-programma’s. De kandidaten nemen zelf een video op en leveren een foto van zichzelf aan. 

De betrokkenen wordt gevraagd om een toestemmingsformulier in te vullen, plus een vergunningsformulier voor video’s/foto’s. Deze worden vervolgens door de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. Het materiaal wordt, op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen, gebruikt in het kader van de communicatieactiviteiten voor het Europees Jaar van de jeugd 2022, onder meer in de campagne “#SHEU”, en zal op diverse mediaplatforms worden gepubliceerd (zie punt 7). 

Jouw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering. 

2.4. Bijdrage aan de rubriek “Visie & hoop”

Jongeren, onder wie minderjarigen, delen korte geschreven verhalen over hun hoop, ambities en dromen voor de toekomst, plus een afbeelding van zichzelf die bij hun schriftelijke inbreng wordt geplaatst. Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) en naar aanleiding van de inbreng die is ontvangen in het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa/#OurFutures. De binnengekomen bijdragen voor de Conferentie over de toekomst van Europa zullen door het JRC aan DG.EAC.B.3 worden verstrekt. 

JRC is verantwoordelijk voor het vragen van toestemming aan de betrokkenen. Het materiaal wordt, op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen, gepubliceerd op het deel van de Europese Jongerensite dat speciaal aan het Europees Jaar van de jeugd is gewijd en zal worden verspreid via de socialemediakanalen van Europese Jongeren (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) en andere relevante kanalen (zie punt 7). 

Jouw persoonsgegevens zullenniet worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering. 

2.5. Zelf ingesproken boodschappen met ideeën, hoop en meningen op het platform Stemmen van jonge Europeanen

Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens om je te kunnen informeren over wat de meerderheid van de jonge generatie denkt en om alle opvattingen en bijdragen te kunnen doorgeven van jongeren die door beleidsmakers onvoldoende worden gehoord. Wij doen dit door jouw stem op het platform op te nemen en te laten horen.

Het platform Stemmen van jonge Europeanen is onderdeel van het Europees Jaar van de jeugd. Het is een open tool waarmee jonge Europeanen worden uitgenodigd om hun stem collectief en individueel te laten horen. De deelnemers gebruiken hun eigen taal bij het opnemen en insturen van hun stem. Op het platform wordt hun boodschap met behulp van geautomatiseerde software automatisch getranscribeerd. Verder wordt de opname om redenen van fatsoen gefilterd op grof taalgebruik. Er wordt gebruikgemaakt van een dienst die met natuurlijke taal overweg kan. Daarmee wordt de tekst geanalyseerd, zodat uit de inhoud metadata kunnen worden gehaald, zoals concepten, entiteiten, steekwoorden, categorieën, sentimenten, emoties, relaties, semantische rollen en syntax. Alle aangemaakte metadata van alle opnamen zullen binnen het backend-dashboard ter beschikking worden gesteld. 

Nadat de boodschap is ingesproken, zullen de moderatoren de inhoud daarvan beoordelen. Je krijgt bericht zodra de inhoud is goedgekeurd en gepubliceerd. Na goedkeuring en plaatsing van de stemopname op het platform kan de boodschap door bezoekers worden beluisterd.
Nadat de betrokkenen toestemming hebben verleend, kunnen de geluidsbestanden worden opgedeeld in fragmenten en door het socialemediateam van EAC worden gedeeld op sociale media en via andere relevante kanalen (zie punt 7). Na goedkeuring en plaatsing van de stemopname op het platform kan de opname door bezoekers bovendien extern worden gedeeld (op andere kanalen, zoals sociale media). 

De contractant (bestaande uit ICF Next S.A en Mediabrands) is verantwoordelijk voor het vragen van toestemming aan de betrokkenen. Dit gebeurt via het platform Youthvoices.eu, vlak voordat de betrokkenen hun bijdrage insturen. Zij moeten daarvoor een of meer vakjes aanvinken op het onlineregistratieformulier.

Je kunt je toestemming voor deze diensten op elk moment intrekken door via de onderstaande contactgegevens de verwerkingsverantwoordelijke te benaderen (zie punt 9) of met behulp van het formulier op de website Youthvoices.eu. 

Jouw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering.

2.6. Drukwerk/fysiek en onlinemateriaal

Om het Europees Jaar van de jeugd 2022 te promoten, kunnen er diverse fysieke en onlinematerialen worden gemaakt. Deze kunnen via de betreffende promotiekanalen worden gedeeld (zie punt 7). De contractant (bestaande uit ICF Next S.A en Mediabrands) is verantwoordelijk voor het vragen van toestemming aan de betrokkenen.

Jouw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering.

3. Op welke rechtsgrond(en) verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat:

d) de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Volgens artikel 8, lid 1, van Verordening 2018/1725 over de toestemming van kinderen in verband met een rechtstreeks aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind, is de verwerking rechtmatig wanneer het kind ten minste 13 jaar is. Bij kinderen jonger dan 13 jaar moet de toestemming of machtiging tot toestemming worden verleend door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt.
 

4. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij? 

Voor de uitvoering van deze verwerkingen mag DG.EAC.B.3 rechtstreeks bij de betrokkene of via derden (d.w.z. de contractant, het JRC, Eurodesk en journalisten) de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen. Afhankelijk van de activiteit zullen alle of sommige van de onderstaande persoonsgegevens worden verzameld en verder worden verwerkt: 

 • Voor- en achternaam
 • Functie
 • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, mobiel nummer, onderneming en afdeling, land van woonplaats, IP-adres, sociale media) 
 • Informatie om te toetsen of aan de selectiecriteria of toelatingscriteria wordt voldaan: leeftijd, gender, deskundigheid, technische vaardigheden en talenkennis, onderwijsloopbaan, beroepservaring, inclusief bijzonderheden over bestaande en vroegere dienstverbanden
 • Land van oorsprong
 • Nationaliteit
 • Taal
 • Audiovisueel materiaal: foto/video van de betreffende persoon of ander materiaal waarop die persoon herkenbaar te zien is
 • Audiomateriaal: stemopname
 • Schriftelijk materiaal: nieuwsberichten, artikelen, standpuntnota’s, citaten, biografieën, opiniestukken, essays, onderzoekspapers, persberichten, verslagen, autobiografieën, verhalen, vertalingen, transcripten 

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. 


5. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verder zijn verwerkt, namelijk voor de duur van twee jaar na afloop van het Europees Jaar van de jeugd 2022. 

De contractanten van de Europese Commissie zijn contractueel verplicht om persoonsgegevens te verwerken namens en in overeenstemming met de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke, en om de vertrouwelijkheid van alle gegevens die zij verwerken te waarborgen en te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en bewaring.

6. Hoe beschermen en beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens in elektronische vorm (e-mails, documenten, databanken, geüploade series gegevens enz.) worden tot het einde van de bewaringstermijn opgeslagen op de servers van de Europese Commissie en/of haar contractant (Rainbow Consortium, bestaande uit ICF Next S.A en Mediabrands). Alle verwerkingen worden uitgevoerd overeenkomstig Besluit (EU, Euratom) 2017/46 van de Commissie van 10 januari 2017 over de beveiliging van communicatie- en informatiesystemen binnen de Europese Commissie.

Voor contractanten van de Commissie gelden er specifieke contractuele bepalingen voor de verwerking van persoonsgegevens namens de Commissie, en ook verplichtingen inzake vertrouwelijkheid die voortvloeien uit de omzetting van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”, Verordening (EU) 2016/679) in de EU-lidstaten. 

Om jouw persoonsgegevens te beschermen, heeft de Commissie een aantal technische en organisatorische maatregelen genomen. De technische maatregelen voorzien in een adequaat niveau van netwerkbeveiliging en bescherming van jouw gegevens tegen verlies, verandering en ongeoorloofde toegang, gelet op de risico’s van de verwerking en de aard van de verwerkte persoonsgegevens. De organisatorische maatregelen houden onder meer in dat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen die deze gegevens moeten kennen (“need to know”) met het oog op de verwerking ervan.

7. Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens en aan wie worden deze meegedeeld?

7.1. Openbaarmaking van persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden toegankelijk gemaakt voor de (bij de organisatie van het Europees Jaar van de jeugd 2022 betrokken) diensten van de Europese Commissie, voor het personeel van de contractant dat verantwoordelijk is voor deze verwerkingen en voor bevoegd personeel volgens het “need to know”-beginsel. Deze personeelsleden moeten zich houden aan statutaire en waar nodig aanvullende overeenkomsten inzake vertrouwelijkheid. 

De eventuele categorieën ontvangers van de gegevens zijn (onvolledige lijst, afhankelijk van de verwerking):

 • Personeel van de Europese Commissie (diensten van de Europese Commissie en DG’s die betrokken zijn bij de organisatie van het Europees Jaar van de jeugd 2022) 
 • Europese belanghebbenden bij jeugdzaken 
 • Personeel van het Europees Parlement, het Comité van de Regio’s en het Europees Economisch en Sociaal Comité 
 • Agentschappen van de EU
 • De contractant die verantwoordelijk is voor de communicatieactiviteiten in verband met het Europees Jaar van de jeugd 2022: het uit ICF Next S.A en Mediabrands bestaande Rainbow Consortium 

De genoemde gegevens (zie punt 4) worden uitsluitend bewaard om de communicatieactiviteiten in het kader van het Europees Jaar van de jeugd 2022 te voorzien van illustratiemateriaal en te promoten. Afhankelijk van de communicatieactiviteit die met het oog op het Europees Jaar van de jeugd 2022 wordt ondernomen, zien het brede publiek en de bovengenoemde categorieën ontvangers relevante persoonsgegevens die door bevoegde redacteuren bij artikelen, nieuwsberichten enz. zijn geplaatst (zie punt 2), zoals de naam van iemand die een bijdrage aan een nieuwsbericht heeft geleverd.

De persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt buiten het kader van de activiteit waaraan de betrokkene bereid is deel te nemen. Alleen de persoonsgegevens waarbij de betrokkene heeft toegestemd in de openbaarmaking daarvan, worden openbaar gemaakt. Naast de persoonsgegevens die in het kader van de communicatieactiviteiten openbaar worden gemaakt, kunnen er met het oog de geslaagde ontwikkeling van activiteiten andere persoonsgegevens worden verwerkt (bv. tijdens een selectieprocedure). Die persoonsgegevens kunnen alleen worden ingezien door medewerkers van de Europese Commissie en de contractant die verantwoordelijk zijn voor deze verwerkingen, en door bevoegd personeel volgens het “need to know”-beginsel. De verstrekte gegevens die volgens de betrokkene openbaar mogen worden gemaakt, kunnen op de onderstaande platforms worden gepubliceerd.

De persoonsgegevens van de betrokkene kunnen worden gepubliceerd op platforms en voorlichtingskanalen van de Europese Commissie, zoals haar accounts op sociale media. Wanneer er gegevens over personen in de EU worden verwerkt, vallen deze platforms en kanalen juridisch onder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook als er tools van derden worden gebruikt. Meer specifiek mogen de gegevens worden gepubliceerd op de website van het Europees Jaar van de jeugd en op de Europese Jongerensite, op het platform Stemmen van jonge Europeanen, op de socialemediakanalen van de Europese Commissie (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), op Intracomm van de Europese Commissie, op de wiki van de Europese Commissie over sociale media, op andere platforms van de Europese Commissie en op websites van derden of mediaplatforms die om promotionele redenen van belang kunnen zijn.

7. 2. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op een apparaat van een gebruiker (zoals een computer, tablet of telefoon) worden gezet. Cookies worden gebruikt voor het functioneren van een website (functionele cookies) of voor het verzamelen van statistieken (analytische cookies).

Cookies worden opgeslagen door Europa Analytics, de bedrijfsdienst die de doeltreffendheid en efficiëntie van de websites van de Europese Commissie op EUROPA meet.

Meer informatie vind je in de Record of Processing DPR-EC-00685 (Europa Analytics).

Websites werken ook zonder cookies, maar met cookies zijn ze gebruiksvriendelijker. Je kunt cookies wissen of blokkeren, maar sommige onderdelen van de website zullen dan niet naar behoren werken.

De in cookies opgeslagen informatie wordt niet gebruikt om je te identificeren en wij delen de statistische gegevens niet met anderen. Deze cookies worden ook niet voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden gebruikt.

Als je niet wilt dat jouw persoonsgegevens worden opgenomen in onze geanonimiseerde, geaggregeerde statistieken, dan kan je dit aangeven op de pagina over cookies. Je kunt deze cookies naar eigen inzicht beheren en/of wissen.

a) Op het platform Stemmen van jonge Europeanen

Analytische cookies — De contractant gebruikt de analytische cookies uitsluitend om intern te onderzoeken hoe hij zijn dienstverlening aan al onze gebruikers kan verbeteren.

De cookies analyseren alleen hoe jij met de website communiceert, als anonieme gebruiker (je kunt aan de hand van de verzamelde gegevens dus niet persoonlijk worden geïdentificeerd).

Deze gegevens worden niet gedeeld met anderen en niet voor andere doeleinden gebruikt. De geanonimiseerde statistieken worden gedeeld met contractanten die werken aan het Copernicusproject in het kader van een overeenkomst met de Commissie.

Het staat je echter vrij om dit soort cookies toe te staan of te weigeren via de cookiebanner op de eerste pagina die je bezoekt.
 

Naam

Dienst

Doel

Soort en levensduur cookie

_pk_id*

Matomo

Deze cookie wordt geplaatst door Matomo. De cookie dient om een unieke gebruikersnaam te bewaren. Voor het analyserapport over de site wordt ook het gebruik van de site gevolgd. De cookies slaan informatie op in geanonimiseerde vorm en wijzen een willekeurig gegenereerd nummer toe waarmee unieke bezoekers kunnen worden geïdentificeerd.

Direct permanent cookie, 13 maanden

_pk_ses*

Matomo

Deze cookie wordt geplaatst door Matomo. Deze cookie slaat informatie op over de manier waarop bezoekers een website gebruiken. Mede dankzij deze cookie kan een analyserapport over het functioneren van de website worden gemaakt. De gegevens die in geanonimiseerde vorm worden verzameld, bestaan onder meer uit bezoekersaantallen, de bronnen van het bezoekersverkeer en de bezochte pagina’s.

Direct sessiecookie, 30 minuten

7. 3. IT-tools van derden, waaronder sociale media

Wij kunnen IT-tools van derden inschakelen om de bovengenoemde activiteiten (zie punt 2) onder de aandacht te brengen en te promoten via veelgebruikte communicatiekanalen, waaronder de sociale media. Gedetailleerde informatie over het gebruik van sociale media door de Europese Commissie vind je in de Record of Processing DPR-EC-00073 (Gebruik van sociale media door de Europese Commissie).

Om jouw persoonsgegevens te beschermen, worden er geen cookies op jouw computer (of op een ander apparaat) gezet wanneer je onze pagina of pagina’s bezoekt via dergelijke IT-tools van derden. Je wordt ook niet onmiddellijk doorgeleid naar die sociale media of andere websites. Alleen wanneer je op een knop klikt om een video af te spelen, wordt er een cookie van dat socialemediabedrijf op jouw apparaat opgeslagen. Zolang je niet op knoppen of video’s van sociale media klikt, worden er geen cookies van derden op jouw apparaat gezet.

Voordat je content van derde partijen op onze website(s) kunt bekijken, krijg je een waarschuwing dat je de gebruikersvoorwaarden van die derden moet accepteren, waaronder hun cookiebeleid, waar de Commissie geen invloed op heeft.

We raden onze gebruikers aan het privacybeleid van de gebruikte sociale media zorgvuldig te lezen. Hierin kan je nagaan hoe elk bedrijf jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, hoe het deze gegevens gebruikt, wat jouw rechten als gebruiker zijn en hoe je jouw privacy kunt beschermen bij het gebruik van hun diensten.

Het gebruik van IT-tools van derden betekent in geen geval dat de Europese Commissie deze bedrijven of hun privacybeleid onderschrijft. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor onderbreking van de dienstverlening, mochten bepaalde IT-tools van derden soms niet beschikbaar zijn.
 

8. Wat zijn jouw rechten en hoe kan je ze uitoefenen? 

Als “betrokkene” heb je specifieke rechten op grond van hoofdstuk III (artikelen 14 tot en met 25) van Verordening (EU) 2018/1725, met name het recht om jouw persoonsgegevens in te zien en deze te verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn. Onder bepaalde voorwaarden heb je het recht om jouw persoonsgegevens te laten wissen, om de verwerking ervan te beperken, om tegen de verwerking ervan bezwaar te maken en om je persoonsgegevens over te dragen.

Je hebt je persoonsgegevens verstrekt en toestemming voor de huidige verwerking gegeven aan DG DG.EAC.B.3. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken door dat aan de verwerkingsverantwoordelijke te laten weten. De intrekking is niet van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden voordat je de toestemming hebt ingetrokken.

Je kunt je rechten uitoefenen door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke of, in geval van een geschil, met de functionaris voor gegevensbescherming. Je kunt eventueel ook contact opnemen tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. Hun contactgegevens staan vermeld in punt 9. 

Als je je rechten in het kader van een of meer specifieke verwerkingshandelingen wilt uitoefenen, vermeld ze dan in jouw verzoek (d.w.z. de bijbehorende referentienummer(s) zoals vermeld in punt 10).

Nadat deze privacyverklaring gereed is en gepubliceerd, kan deze worden geraadpleegd op de website van het Europees Jaar van de jeugd van de Europese Jongerensite, in de rubriek “Privacy” onderaan de website. Zodra wij het e-mailadres van de betrokkenen kennen, wordt de privacyverklaring bovendien direct toegestuurd. 

9. Contactgegevens

 • Verwerkingsverantwoordelijke

Als je je rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 wilt uitoefenen of als je opmerkingen, vragen of zorgen hebt, of een klacht wilt indienen met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op met de verwerkingsverantwoordelijke DG.EAC.B.3 via EYY2022@ec.europa.eu 

 • De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van de Commissie

Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van Verordening (EU) 2018/1725? Neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 • De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)

Je hebt het recht bezwaar te maken (d.w.z. je kunt een klacht indienen) bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu) als je meent dat je rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 door de verwerking van jouw persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke zijn geschonden.

10. Waar vind je meer informatie?

De functionaris voor gegevensbescherming van de Commissie (DPO) publiceert het register van alle verwerkingen van persoonsgegevens door de Commissie die gedocumenteerd en aan hem gemeld zijn. Dit register kan je raadplegen op: http://ec.europa.eu/dpo-register

Deze specifieke verwerking is opgenomen in het openbaar register van de DPO met de volgende referentie: DPR-EC-12988.1


 

 

dehaze