Skip to main content

Prohlášení o ochraně osobních údajů – komunikační činnosti v souvislosti s Evropským rokem mládeže 2022

1. Úvod

Evropská komise (dále jen „Komise“) se zavázala chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše soukromí. Komise shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů (a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001).

Toto prohlášení o ochraně soukromí vysvětluje, z jakých důvodů Komise vaše osobní údaje zpracovává, jakým způsobem je shromažďuje, jak s nimi nakládá a jak zajišťuje ochranu všech poskytnutých osobních údajů, dále jak se tyto informace používají a jaká práva ve vztahu ke svým osobním údajům máte. Toto prohlášení obsahuje také kontaktní údaje odpovědného správce údajů, kterého můžete žádat o uplatnění svých práv, pověřence pro ochranu osobních údajů a evropského inspektora ochrany údajů.

Níže jsou uvedeny informace týkající se operace zpracování údajů DPR-EC-12988.1 pro komunikační činnosti v rámci Evropského roku mládeže prováděné GŘ.EAC.B.3. 
 

2. Proč a jak vaše osobní údaje zpracováváme? 

Účel operace zpracování: Osobní údaje popsané v oddíle 4 zpracováváme proto, abychom mohli ilustrovat a propagovat níže popsané komunikační činnosti prováděné v souvislosti s Evropským rokem mládeže 2022. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě výslovného souhlasu subjektů údajů, včetně souhlasu se zveřejněním jejich osobních údajů pro širokou veřejnost. 
Komunikační činnosti zahrnují činnosti, jako jsou:

 1. Rozhovory s různými skupinami zúčastněných stran. Tyto rozhovory mohou vést lidé ze skupiny mladých novinářů nebo se může jednat o ad hoc příspěvky mladých lidí.
 2. Fotografie nebo videa pro účely soutěže nebo jako doprovodný materiál k nějaké myšlence v rámci Evropského roku mládeže 2022.
 3. Vlastní videa například v rámci kampaně „#SHEU leads“.
 4. Příspěvky k nápadům (textům) předloženým v části „Views and Hopes“ Evropského portálu pro mládež.
 5. Vlastní nahrávky k myšlenkám, vizím a názorům na Názorové platformě mládeže (Youth Voice Platform).
 6. Tištěné/online materiály

2. 1. Skupina mladých novinářů

Skupina mladých novinářů, kterou organizuje Eurodesk, vznikla v kontextu Evropského roku mládeže 2022. Sdružuje mladé evropské novináře z celé Evropy, kteří poskytují své názory na různá témata, jež mladé lidi zajímají, a to v různých formátech (články, videa, podcasty a další). Mladí evropští novináři jsou subjekty údajů, neboť jejich jméno a další osobní údaje jsou zveřejňovány spolu s jejich obsahem. Je možné, že během jejich činností bude nutné, aby mladí novináři shromažďovali osobní údaje různých osob, které se tak stanou rovněž subjekty údajů (např. při pohovorech s různými zúčastněnými stranami). 

Shromažďováním souhlasů subjektů údajů bude pověřen Eurodesk. Na základě výslovného souhlasu subjektů údajů bude obsah zveřejněn v příslušné části stránek Evropského roku mládeže na Evropském portálu pro mládež a bude šířen kanály sociálních médií označenými „Evropská mládež“ (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) a jakýkoli jiný příslušný kanál (viz oddíl 7). 

Vaše osobní údajenebudoupoužity k automatizovanému rozhodování tj. ani k profilování. 

2.2. Foto/Videosoutěž

K propagaci Evropského roku mládeže 2022 mohou být pořádány soutěže včetně soutěží o nejlepší fotografii nebo video. Subjekty údajů budou požádány, aby vyplnily formulář k udělení souhlasu a formulář k udělení licence na video/fotografii, které poté správce údajů zpracuje. U nezletilých osob bude muset tyto formuláře vyplnit osoba, která vykonává rodičovskou zodpovědnost. Na základě výslovného souhlasu subjektů údajů bude obsah zveřejněn v příslušné části stránek Evropského roku mládeže na Evropském portálu pro mládež a bude šířen kanály sociálních médií označenými „Evropská mládež“ (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) a jakýkoli jiný příslušný kanál (viz oddíl 7). 

Vaše osobní údaje nebudou použity k automatizovanému rozhodování tj. ani k profilování. 

2.3. Vlastní videa včetně kampaně „#SHEU leads“

Na podporu komunikačních činností k Evropskému roku mládeže 2022, jako je kampaň „#SHEU leads“, bude využit vlastní audiovizuální obsah, včetně fotek a videí zobrazujících různé zúčastněné strany. 

Kampaň „#SHEU leads“ bude (formátem videopříběhu) prezentovat příběhy dívek a mladých žen (mladších 30 let) v oblasti vzdělávání, mládeže, kultury, sportu a výzkumu a inovací, jež přímo či nepřímo souvisí s programy EU. Uchazeči budou videozáznamy pořizovat sami a poskytnou též vlastní podobenku. 

Subjekty údajů budou požádány, aby vyplnily formulář k udělení souhlasu a formulář k udělení licence na video/fotografii, které poté správce údajů zpracuje. Na základě výslovného souhlasu subjektů údajů bude obsah použit v rámci komunikačních činností k Evropskému roku mládeže 2022, včetně kampaně „#SHEU leads“, a bude zveřejněn na různých mediálních platformách (viz oddíl 7). 

Vaše osobní údajenebudoupoužity k automatizovanému rozhodování tj. ani k profilování. 

2.4. Příspěvky k části „Views and Hopes“

Mladí lidé, včetně nezletilých, dodají krátké texty o vlastních nadějích, ambicích a snech a dále též vlastní podobenku, která může text doprovázet. Tato činnost se organizuje ve spolupráci se Společným výzkumným střediskem a využijí se příspěvky získané v rámci Konferenci o budoucnosti Evropy/#OurFutures. Obsah získaný v rámci Konference o budoucnosti Evropy poskytne útvaru GŘ.EAC.B.3 Společné výzkumné středisko. 

Společné výzkumné středisko bude též pověřeno shromažďováním souhlasů subjektů údajů. Na základě výslovného souhlasu subjektů údajů bude obsah zveřejněn v příslušné části stránek Evropského roku mládeže na Evropském portálu pro mládež a bude šířen kanály sociálních médií označenými „Evropská mládež“ (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) a jakýkoli jiný příslušný kanál (viz oddíl 7). 

Vaše osobní údaje nebudou použity k automatizovanému rozhodování tj. ani k profilování. 

2.5. Vlastní audionahrávky týkající se myšlenek, nadějí a názorů pro Názorovou platformu mládeže

Vaše osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme proto, abychom vám mohli poskytnou informace o tom, co si velká část mladé generace myslí, a mohli vám zprostředkovat názory a příspěvky mladých lidí, kteří jinak nejsou dostatečně tvůrci politik vyslyšeni. Poslouží k tomu nahrávky, jež budou zveřejněny na platformě.

Názorová platforma mládeže (Youth Voice Platform), která je součástí Evropského roku mládeže, je otevřeným nástrojem, kterým vyzýváme mladé Evropany, aby vyjadřovali kolektivní a individuální názory. Při zaznamenávání a zasílání názorů mohou účastníci hovořit mateřským jazykem. Platforma z jejich sdělení automaticky vytvoří automatizovaným softwarem přepis do angličtiny. K ověření, zda příspěvek neporušuje dobré mravy, se též využije softwarový filtr. K získání metadat, jako jsou pojmy, entity, klíčová slova, kategorie, nálada, emoce, vztahy, sémantické role a syntax, bude při analýze použit nástroj k rozpoznávání prvků přirozeného jazyka.  Všechna takto vygenerovaná metadata budou u každého záznamu zpřístupněna v backendovém přehledu. 

Až budete mít audiozáznam hotový, moderátoři vyhodnotí jeho obsah a jakmile bude obsah schválen a zveřejněn, obdržíte zprávu. Jakmile bude audiozáznam schválen a zveřejněn na platformě, bude pro návštěvníky k dispozici k poslechu.
Je možné, že po získání souhlasů od subjektů údajů provede tým EAC odpovědný za sociální média extrakci zvukových souborů a použije je ke sdílení na sociálních médiích a v jakýchkoli jiných příslušných kanálech (viz oddíl 7). Poté, co je audiozáznam schválen a zveřejněn na platformě, mohou návštěvníci tento záznam dále sdílet externě (na jiných kanálech, jako jsou kanály sociálních médií). 

Za získání souhlasu subjektů údajů bude odpovědný dodavatel Rainbow Consortium (vytvořený ICF NEXT S.A a MEDIABRANDS). Poslouží k tomu platforma Youthvoices.eu, a to bezprostředně předtím, než subjekty údajů zašlou svůj příspěvek, konkrétně zaškrtnutím políčka v elektronickém registračním formuláři.

Svůj souhlas s použitím těchto služeb můžete kdykoli odvolat, a to tak, že se obrátíte na správce pomocí níže uvedených kontaktních údajů (viz oddíl 9) nebo prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách Youthvoices.eu. 

Vaše osobní údajenebudoupoužity k automatizovanému rozhodování tj. ani k profilování.

2.6. Tištěné/fyzické a online materiály

Je možné, že k propagaci Evropského roku mládeže 2022 vznikne různý fyzický a online materiál. Ten může být sdílen příslušnými propagačními kanály (viz oddíl 7). Za získání souhlasu subjektů údajů bude odpovědný dodavatel Rainbow Consortium (vytvořený ICF NEXT S.A a MEDIABRANDS).

Vaše osobní údajenebudoupoužity k automatizovanému rozhodování tj. ani k profilování.

3. Na jakých právních základech vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme, jelikož:

d) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů k jednomu či vícero konkrétních účelů.

Podle čl. 8 odst. 1 nařízení 2018/1725 o souhlasu dětí je zpracování v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo dítěti zákonné, pokud je dítěti nejméně 13 let. U dětí mladších 13 let souhlas uděluje nebo schvaluje nositel rodičovské zodpovědnosti k dítěti.
 

4. Které osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme? 

Za účelem provádění těchto operací zpracování může GŘ.EAC.B.3 shromažďovat přímo od subjektu údajů nebo prostřednictvím třetích stran (tj. dodavatele, JRC, Eurodesku a novinářů) následující kategorie osobních údajů. V závislosti na druhu činnosti budou shromážděny a dále zpracovány všechny nebo některé z níže uvedených osobních údajů: 

 • Jméno a příjmení
 • funkce,
 • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu, společnost a oddělení, země bydliště, IP adresa, sociální média); 
 • Informace týkající se hodnocení kritérií výběru nebo kritérií způsobilosti: věk, pohlaví, odborné znalosti, technické dovednosti a jazyky, vzdělání, odborná praxe, včetně podrobností o současném a minulém zaměstnání;
 • Země původu
 • státní příslušnost,
 • Jazyk.
 • Audiovizuální pokrytí fotografie/video o předmětu nebo jakémkoli jiném obsahu, z něhož lze subjekt vizuálně rozpoznat;
 • Zvukový obsah: záznam hlasu,
 • Písemný obsah: aktuality, články, stanoviska, citace, biografie, názory, eseje, výzkumné dokumenty, tiskové zprávy, zprávy, autobiografie, příběhy, překlady, přepisy. 

Poskytnutí osobních údajů není povinné. 


5. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Správce údajů uchovává vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu jejich shromažďování nebo dalšího zpracování, a to po dobu dvou let po skončení Evropského roku mládeže 2022. 

Poskytovatelé služeb vybraní pro pořadatelské účely (např. konzultanti pro oblast komunikace) jsou smluvně vázáni zpracovávat osobní údaje jménem správce údajů a podle jeho pokynů, zachovávat důvěrnost veškerých údajů, které zpracovávají, a chránit je před neoprávněným přístupem, používáním a uchováváním.

6. Jak je zajištěna ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů?

Veškeré osobní údaje v elektronické podobě (e-maily, dokumenty, databáze, nahrané soubory dat atd.) jsou uloženy buď na serverech Evropské komise a/nebo jejího dodavatele – konsorcia Rainbow (vytvořeného ICF NEXT S.A. a MEDIABRANDS) – až do konce doby jejich uchovávání. Veškeré operace zpracování se řídí rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 o bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi.

Smluvní dodavatelé Komise jsou vázáni zvláštním smluvním ustanovením o zpracovávání vašich údajů jménem Komise a povinnostmi týkajícími se důvěrnosti, jež vyplývají z provedení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679) do vnitrostátních předpisů členských států EU. 

Za účelem ochrany Vašich osobních údajů zavedla Komise řadu technických a organizačních opatření. Technická opatření zahrnují náležité kroky k zajištění bezpečnosti na internetu a ochrany před ztrátou údajů, jejich pozměněním nebo neoprávněným přístupem k nim, přičemž se přihlíží k riziku spojenému se zpracováním údajů a k povaze zpracovávaných osobních údajů. Organizační opatření zahrnují omezení přístupu k osobním údajům výlučně na oprávněné osoby, jež mají legitimní důvod se s nimi seznámit pro účely této operace zpracování.

7. Kdo má k vašim osobním údajům přístup a komu jsou dále poskytovány?

7.1. Zpřístupnění osobních údajů

Přístup k vašim osobním údajům je poskytován útvarům Evropské komise (zapojeným do provádění Evropského roku mládeže 2022) a zaměstnancům dodavatele odpovědným za provádění těchto operací zpracování a oprávněným zaměstnancům podle zásady „vědět jen to nejnutnější“. Tito pracovníci jsou vázáni zákonnými požadavky a v případě potřeby také dalšími dohodami o zachování důvěrnosti. 

Kategorie příjemců údajů může být (neúplný seznam v závislosti na zpracování):

 • Zaměstnanci Evropské komise (útvary Evropské komise a generální ředitelství podílející se na provádění Evropského roku mládeže 2022); 
 • Evropská hlavní města mládeže 
 • Zaměstnanci Evropského parlamentu, Výboru regionů a Evropského hospodářského a sociálního výboru; 
 • agentury EU
 • dodavatel v oblasti komunikace odpovědný za komunikační činnosti související s Evropským rokem mládeže 2022: Duhové konsorcium tvořené ICF NEXT S.A a MEDIABRANDS; 

Popsané údaje (viz oddíl 4) jsou uchovávány pouze za účelem ilustrace nebo podpory komunikačních činností v rámci Evropského roku mládeže 2022. V závislosti na komunikační činnosti prováděné v souvislosti s Evropským rokem mládeže 2022 uvidí široká veřejnost a výše uvedené kategorie příjemců údajů příslušné osobní údaje všech osob, které autorizovaný redaktor přidal do článků, zpráv atd. (viz oddíl 2), například jméno přispěvatele pro zpravodajskou položku.

Zveřejnění osobních údajů nepřekročí rámec operace, na níž subjekt údajů souhlasil. Zveřejněny budou pouze osobní údaje, k nimž subjekt poskytl svůj souhlas. Pro úspěšný rozvoj činností (např. během výběrového řízení) mohou být zpracovávány jiné osobní údaje kromě těch, které byly zveřejněny pro účely komunikačních činností. Přístup k těmto osobním údajům budou mít pouze zaměstnanci Evropské komise a dodavatele odpovědní za provádění těchto operací zpracování a oprávnění zaměstnanci podle zásady „vědět jen to nejnutnější“. Poskytnuté údaje, u nichž subjekt údajů souhlasil s jejich zveřejněním, mohou být zveřejněny na níže uvedených platformách.  

Osobní údaje subjektu údajů mohou být zveřejněny na platformách a propagačních kanálech Evropské komise, jako jsou účty na sociálních médiích, které při zpracování osobních údajů o fyzických osobách v EU, i když využívají nástroje třetích stran, spadají v souladu s právními předpisy do působnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Konkrétně mohou být údaje zveřejněny prostřednictvím internetových stránek Evropského roku mládeže a Evropského portálu pro mládež, Názorové platformě mládeže, sociálních médií Evropské komise (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), Intracomm Evropské komise, Wiki sociálních médií Evropské komise a jakékoli jiné platformy (platform) Evropské komise a internetových stránek třetích stran nebo mediálních platforem, které mohou být relevantní pro propagaci.

7. 2. Soubory cookies

Cookies jsou krátké textové soubory ukládané internetovou stránkou na zařízení uživatele (například počítač, tablet nebo telefon). Slouží pro účely technického fungování internetových stránek (funkční cookies) nebo pro sběr statistických údajů (analytické cookies).

Soubory cookies uchovává služba Europa Analytics, která vyhodnocuje efektivnost a účelnost internetových stránek Evropské komise na portálu EUROPA.

Další informace najdete v záznamu o zpracování údajů DPR-EC-00685 (Europa Analytics).

Povolit tento typ cookies není pro fungování internetových stránek nezbytně nutné, jejich prohlížení je ale díky nim snazší a příjemnější. Cookies lze vymazat nebo zablokovat. Může se však stát, že v důsledku toho nebudou stránky fungovat tak, jak mají.

Informace získané pomocí cookies se nepoužívají pro účely identifikace konkrétních subjektů údajů a zjištěné údaje o způsobu využívání stránek jsou plně pod kontrolou Komise. Tyto cookies se nevyužívají k jinému účelu, než který je zde popsán.

Pokud si nepřejete, abychom využívali vaše osobní údaje pro účely našich anonymizovaných, souhrnných statistik, můžete to odmítnout na naší stránce týkající se cookies. Zde tyto soubory můžete libovolně nastavit a/nebo vymazat.

      a) na Názorové platformě mládeže

Analytické cookie – dodavatel bude používat analytické cookies pouze pro interní výzkum toho, jak mohou zlepšit služby, které poskytují všem našim uživatelům.

Tyto cookies jednoduše zjišťují, jak jste s internetovou stránkou interagovali – jako anonymní uživatel (na základě údajů, které tyto cookies shromažďují, vás nelze identifikovat).

Tyto údaje nejsou sdíleny s žádnými třetími stranami ani nejsou používány k žádnému jinému účelu. Anonymizované statistiky jsou sdíleny s dodavateli pracujícími na projektu Copernicus na základě smluvního ujednání s Komisí.

Používání tohoto typu souborů cookies však můžete vždy odmítnout – prostřednictvím banneru, který se vám zobrazuje na první straně.
 

Jméno/název

Služba

Účel

Typ souboru cookie a jak dlouho je uložen

_pk_id*

Matomo

Tento soubor cookie nainstaluje společnost Matomo. Soubor cookie se používá k ukládání jedinečného uživatelského jména, sledování používání stránek pro účely analytické zprávy dané stránky. Soubory cookies uchovávají informace anonymně a přidělují náhodně vygenerované číslo k identifikaci jedinečných návštěvníků.    

cookies první strany, uloženy 13 měsíců

_pk_ses*    

Matomo

Tento soubor cookie nainstaluje společnost Matomo. Soubor cookie se používá k uchovávání informací o tom, jak návštěvníci internetovou stránku používají, a pomáhá vytvářet analytické zprávy o tom, jak internetová stránka dělá. Shromážděné údaje, včetně počtu návštěvníků, zdroje, odkud pocházejí, a anonymně navštívených stránek.    

Cookies první strany, 30 min.

7. 3. IT nástroje třetích stran, včetně sociálních médií

K informování o jednání/akci a k jejich propagaci prostřednictvím široce využívaných komunikačních kanálů včetně sociálních médií můžeme použít nástroje informačních technologií třetích stran. Podrobnější informace o využívání sociálních médií Evropskou komisí naleznete v záznamu o zpracování DPR-EC-00073 (Využívání sociálních médií Evropskou komisí).

Abychom ochránili vaše soukromí, při používání nástrojů IT třetích stran na připojení k těmto službám se při načtení našich internetových stránek na váš počítač (nebo jiná zařízení) neukládají žádné soubory cookie, a také nedojde k okamžitému přesměrování na tato sociální média či jiné internetové stránky. Cookie dotčené společnosti provozující sociální média se nainstaluje na váš počítač pouze tehdy, pokud kliknete na příslušné tlačítko nebo na tlačítko „přehrát“ ke shlédnutí videa. Pokud nekliknete na žádná tlačítka ani videa sociálních médií, třetí strany nenainstalují na vašem zařízení žádné cookies.

Aby se vám takový obsah třetích stran zobrazil na našich internetových stránkách, zpráva vás upozorní na to, že musíte přijmout jejich konkrétní podmínky, včetně jejich politik týkajících se souborů cookie, nad nimiž Komise nemá žádnou kontrolu.

Uživatelům doporučujeme, aby si příslušnou politiku ochrany soukromí používanou v souvislosti s nástroji sociálních médií pečlivě přečetli. Tyto informace vysvětlují pravidla jednotlivých společností, pokud jde o shromažďování, další zpracování a využívání osobních údajů, práva jejich uživatelů a způsoby, jak mohou uživatelé při využívání těchto služeb chránit své soukromí.

Použití nástroje IT třetí strany v žádném případě neznamená, že je Evropská komise podporuje nebo že schvaluje jejich politiky ochrany soukromí. V případě, že není k dispozici jeden nebo více nástrojů IT třetí strany, neneseme žádnou odpovědnost za nedostupnost služby způsobené jejich výpadkem.
 

8. Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit? 

Jako „subjekt údajů“ máte podle kapitoly III (články 14–25) nařízení (EU) 2018/1725 specifická práva, zejména právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu v případě, že jsou nepřesné nebo neúplné. V příslušných případech máte právo na vymazání svých osobních údajů, omezení jejich zpracování, vznesení námitky proti jejich zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Pro účely tohoto zpracování údajů jste oddělení DG.EAC.B.3 udělili souhlas s poskytnutím vašich osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením svého rozhodnutí správci údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování provedeného před tímto úkonem.

Svá práva můžete uplatnit tak, že se obrátíte na správce údajů nebo v případě sporu na pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě potřeby se můžete obrátit i na evropského inspektora ochrany údajů. Kontakty na ně jsou uvedeny v bodě 9 níže. 

Pokud chcete uplatnit svá práva v souvislosti s jednou nebo více konkrétními operacemi zpracování, uveďte ve své žádosti jejich popis (tj. referenční číslo/čísla, viz bod 10 níže).

Jakmile bude toto prohlášení o ochraně osobních údajů hotové a zveřejněné, bude k dispozici na stránkách Evropského roku mládeže na Evropském portálu pro mládež v části „Ochrana soukromí“ (spodní část stránky). Prohlášení o ochraně osobních údajů bude dále subjektům údajů předáno ihned poté, co bude známa jejich e-mailová adresa. 

9. Kontaktní údaje

 • Správce údajů

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725 nebo máte-li připomínky, otázky nebo obavy či pokud byste chtěli podat stížnost ohledně shromažďování a používání vašich osobních údajů, obraťte se prosím na správce údajů GŘ EAC.B.3 na adrese EYY2022@ec.europa.eu. 

 • Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů (DPO)

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů podle nařízení (EU) 2018/1725 se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 • Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ)

Pokud se domníváte, že v důsledku zpracování vašich osobních údajů správcem údajů došlo k porušení vašich práv podle nařízení (EU) 2018/1725, máte právo podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů (edps@edps.europa.eu).

10. Kde najdete podrobnější informace?

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů zveřejňuje rejstřík všech operací obnášejících zpracování osobních údajů ze strany Komise, jež byly zdokumentovány a které mu byly oznámeny. Rejstřík je k dispozici na této adrese: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Tato konkrétní operace zpracování byla zanesena do veřejného rejstříku pověřence pro ochranu osobních údajů pod tímto referenčním číslem: DPR-EC-12988.1


 

 

dehaze