Skip to main content

Paziņojums par privātumu – Eiropas Jaunatnes gada 2022 komunikācijas pasākumi

1. Ievads

Eiropas Komisija (tālāk tekstā “Komisija”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu persondatus un ievērot jūsu tiesības uz privātumu. Komisija persondatus vāc un apstrādā tālāk atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001).

Šajā paziņojumā par privātumu ir paskaidroti visu sniegto persondatu apstrādes iemesli un tas, kā tie tiek vākti, apstrādāti, aizsargāti un izmantoti un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu persondatiem. Šeit ir norādīta arī kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura varat vērsties, lai izmantotu savas tiesības, un datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

Zemāk sniegta informācija par apstrādes darbību DPR-EC-12988.1, ko Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāta (EAC ĢD) B.3. nodaļa veic saistībā ar Eiropas Jaunatnes gada ietvaros īstenotajiem komunikācijas pasākumiem. 
 

2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu persondatus? 

Apstrādes nolūks: Persondatus, kuru apraksts sniegts 4. punktā, mēs apstrādājam, lai atspoguļotu un popularizētu zemāk izklāstītos komunikācijas pasākumus, kas tiek īstenoti Eiropas Jaunatnes gada 2022 ietvaros. Šo persondatu apstrāde notiek, pamatojoties uz datu subjektu sniegtu skaidru piekrišanu, tostarp attiecībā uz viņu persondatu publiskošanu plašai sabiedrībai. 
Minētie komunikācijas pasākumi ietver šādas aktivitātes un materiālus.

 1. Intervijas ar dažādām ieinteresēto personu grupām; tās var veikt jaunieši, kas iesaistījušies jauno žurnālistu grupā vai sniedz ad hoc ieguldījumu.
 2. Fotoattēli vai videoieraksti, kas Eiropas Jaunatnes gada 2022 ietvaros ilustrē kādu ideju vai izveidoti konkursa vajadzībām.
 3. Pašierakstīti video vēstījumi, piemēram, kampaņā “#SHEU leads”.
 4. Idejiskais saturs (teksts), kas iesniegts Eiropas Jaunatnes portāla sadaļā “Ar skatu nākotnē: viedokļi un cerības”.
 5. Dalībnieku balss ieraksti platformā “Jauniešu redzējums” – idejas, cerības un viedokļi.
 6. Drukātie/tiešsaistes materiāli.

2.1. Jauno žurnālistu grupa

Jauno žurnālistu grupa, kuras darbu organizē “Eurodesk”, tika izveidota Eiropas Jaunatnes gada 2022 ietvaros. Grupā apvienojušies jaunie žurnālisti no visas Eiropas. Viņi pauž viedokli par dažādām jauniešus interesējošām tēmām, publicējot saturu dažādos formātos (piemēram, raksti, video, aplādes). Jaunie Eiropas žurnālisti ir datu subjekti, jo kopā ar viņu veidoto saturu tiek publicēts arī viņu vārds, uzvārds un citi persondati. Veicot savu darbību, piemēram, intervējot dažādus cilvēkus, jaunajiem žurnālistiem, iespējams, ir jāvāc viņu persondati, un tādā gadījumā arī šīs personas kļūst par datu subjektiem. 

Datu subjektiem ir jāsniedz sava piekrišana, un par attiecīgo veidlapu savākšanu atbild “Eurodesk”. Pamatojoties uz datu subjektu skaidru piekrišanu, saturs tiks publicēts Eiropas Jaunatnes portālā izveidotās Eiropas Jaunatnes gada vietnes īpašā sadaļā un izplatīts Eiropas Jaunatnes portāla sociālo mediju kanālos (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) un citos saistītos kanālos (sk. 7. punktu). 

Automatizētai lēmumu pieņemšanai, piemēram, profilēšanai, jūsu persondati netiks izmantoti. 

2.2. Foto un video konkurss

Lai popularizētu Eiropas Jaunatnes gadu 2022, varētu tikt rīkoti konkursi, arī foto un video konkursi. Datu subjektiem būs jāaizpilda atļaujas veidlapa un videoierakstu/fotoattēlu licences veidlapa, ko pēc tam apstrādās datu pārzinis. Nepilngadīgo vārdā šīs veidlapas jāaizpilda personai, kam ir vecāku atbildība par bērnu. Pamatojoties uz datu subjektu skaidru piekrišanu, saturs tiks publicēts Eiropas Jaunatnes portālā izveidotās Eiropas Jaunatnes gada vietnes īpašā sadaļā un izplatīts Eiropas Jaunatnes portāla sociālo mediju kanālos (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) un citos saistītos kanālos (sk. 7. punktu). 

Automatizētai lēmumu pieņemšanai, piemēram, profilēšanai, jūsu persondati netiks izmantoti. 

2.3. Pašierakstīti video vēstījumi, tostarp kampaņā “#SHEU leads”

Pašu dalībnieku veidotu audiovizuālo saturu, tostarp attēlus un videoierakstus, kuros redzamas dažādas ieinteresētās personas, izmantos, lai popularizētu Eiropas Jaunatnes gada 2022 ietvaros īstenotos komunikācijas pasākumus, piemēram, kampaņu “#SHEU leads”. 

Kampaņā “#SHEU leads” tiks apkopoti meiteņu un jaunu (līdz 30 gadiem) sieviešu stāsti izglītības, jaunatnes, kultūras, sporta, kā arī pētniecības un inovācijas jomā, kuri ir tieši vai netieši saistīti ar ES programmām. Kandidāti sagatavos videoierakstu un fotoattēlu ar sevi. 

Datu subjektiem būs jāaizpilda atļaujas veidlapa un videoierakstu/fotoattēlu licences veidlapa, ko pēc tam apstrādās datu pārzinis. Pamatojoties uz datu subjektu skaidru piekrišanu, saturu izmantos Eiropas Jaunatnes gada 2022 komunikācijas pasākumos, tostarp kampaņā “#SHEU leads”, un publicēs dažādās mediju platformās (sk. 7. punktu). 

Automatizētai lēmumu pieņemšanai, piemēram, profilēšanai, jūsu persondati netiks izmantoti. 

2.4. Stāsti sadaļā “Ar skatu nākotnē: viedokļi un cerības”

Jaunieši, tostarp nepilngadīgās personas, dalās ar īsiem stāstiem par savām vēlmēm, cerībām un nākotnes sapņiem, kā arī ar savu fotoattēlu, kas papildina šos stāstus. Šī aktivitāte izveidota sadarbībā ar Kopīgo pētniecības centru (JRC), par pamatu ņemot viedokļus, kas izskanējuši konferences par Eiropas nākotni pasākumā “#OurFutures”. Konferences par Eiropas nākotni ietvaros saņemtos stāstus JRC nodos EAC ĢD B.3. nodaļai. 

Datu subjektiem ir jāsniedz sava piekrišana, un par attiecīgo veidlapu savākšanu atbild JRC. Pamatojoties uz datu subjektu skaidru piekrišanu, saturs tiks publicēts Eiropas Jaunatnes portālā izveidotās Eiropas Jaunatnes gada vietnes īpašā sadaļā un izplatīts Eiropas Jaunatnes portāla sociālo mediju kanālos (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) un citos saistītos kanālos (sk. 7. punktu). 

Automatizētai lēmumu pieņemšanai, piemēram, profilēšanai, jūsu persondati netiks izmantoti. 

2.5. Balss ieraksti platformā “Jauniešu redzējums” – idejas, cerības un viedokļi

Lai informētu par to, ko domā liela daļa jaunās paaudzes, un dotu iespēju izskanēt tiem jauniešu viedokļiem un idejām, ko politikas lēmumu pieņēmēji nav pietiekami uzklausījuši, mēs ierakstām un publicējam jūsu balss ierakstus, un šim nolūkam vācam un apstrādājam jūsu persondatus.

Eiropas Jaunatnes gada ietvaros izveidotā atklātā platforma “Jauniešu redzējums” aicina Eiropas jauniešus paust savu kolektīvo un personīgo viedokli. Dalībnieki savus balss ierakstus var sagatavot katrs savā valodā, un platforma, izmantojot automatizētu programmatūru, iesūtītos ierakstus automātiski pārveidos par tekstu angļu valodā. Lai pārbaudītu valodas atbilstību pieklājības normām, tiks izmantota arī automatizētā filtrēšana. Teksta analīzē ar dabiskās valodas izpratnes rīka palīdzību tiks izgūti tādi metadati kā jēdzieni, vienības, atslēgvārdi, kategorijas, noskaņojums, emocijas, attiecības, semantiskās lomas un sintakse. Sistēmas ģenerētie metadati būs pieejami katra ieraksta aizmugursistēmas infopanelī. 

Kad balss ieraksts būs gatavs, moderatori izvērtēs tā saturu, un, tiklīdz tas būs apstiprināts un publicēts, jūs par to saņemsiet ziņu. Pēc ieraksta apstiprināšanas un publicēšanas platformā vietnes apmeklētāji varēs to noklausīties.
Saņemot datu subjektu piekrišanu, EAC Sociālo mediju komanda varēs iegūt un izmantot audiofailus, lai ar tiem dalītos sociālo mediju un citos attiecīgos kanālos (sk. 7. punktu). Turklāt pēc balss ieraksta apstiprināšanas un publicēšanas platformā vietnes apmeklētāji varēs to kopīgot arī citos publiskos kanālos, piemēram, sociālo mediju kanālos. 

Par datu subjektu piekrišanas veidlapu vākšanu atbildīgs būs darbuzņēmējs “Rainbow Consortium” (ko veido ICF NEXT S.A un MEDIABRANDS). Savu piekrišanu datu subjekti sniegs pirms sava satura iesniegšanas platformā Youthvoices.eu, atzīmējot lodziņu(-us) tiešsaistes reģistrācijas veidlapā.

Savu piekrišanu attiecībā uz šiem pakalpojumiem jūs varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar datu pārzini. Izmantojiet zemāk norādīto kontaktinformāciju (sk. 9. punktu) vai veidlapu, kas pieejama vietnē Youthvoices.eu. 

Automatizētai lēmumu pieņemšanai, piemēram, profilēšanai, jūsu persondati netiks izmantoti.

2.6. Drukātie/fiziskie un tiešsaistes materiāli

Lai popularizētu Eiropas Jaunatnes gadu 2022, var tikt izveidoti dažādi fiziskie un tiešsaistes materiāli. Tos var kopīgot attiecīgajos iniciatīvas popularizēšanas kanālos (sk. 7. punktu). Par datu subjektu piekrišanas veidlapu vākšanu atbild darbuzņēmējs “Rainbow Consortium” (ko veido ICF NEXT S.A un MEDIABRANDS).

Automatizētai lēmumu pieņemšanai, piemēram, profilēšanai, jūsu persondati netiks izmantoti.

3. Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats?

Jūsu persondatus apstrādājam tāpēc, ka:

d) datu subjekts ir devis piekrišanu savu persondatu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Regulas 2018/1725 8. panta 1. punktā par bērna piekrišanu noteikts, ka tad, ja notiek informācijas sabiedrības pakalpojumu tieša sniegšana bērnam, persondatu apstrāde ir likumīga, ja bērns ir vismaz 13 gadus vecs. Ja bērns ir jaunāks par 13 gadiem, piekrišana jādod vai jāapstiprina personai, kurai ir vecāku atbildība par bērnu.
 

4. Kādus persondatus mēs vācam un apstrādājam tālāk? 

Lai veiktu šīs apstrādes darbības, EAC ĢD B.3. nodaļa var tieši no datu subjekta vai ar trešās personas (darbuzņēmēja, JRC, “Eurodesk” vai žurnālistu) starpniecību vākt zemāk minētos persondatus. Atkarībā no aktivitātes veida tiks vākti un tālāk apstrādāti visi vai daži no turpmāk minētajiem persondatiem: 

 • vārds, uzvārds;
 • amats;
 • kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs, uzņēmums un departaments, dzīvesvietas valsts, IP adrese, sociālo mediju konti); 
 • informācija, pēc kuras tiks vērtēti atlases kritēriji vai atbilstības kritēriji: vecums, dzimums, speciālās zināšanas, tehniskās prasmes un valodas, izglītība, darba pieredze, tostarp sīkāka informācija par pašreizējo un iepriekšējo darbavietu;
 • izcelsmes valsts;
 • pilsonība;
 • valoda;
 • audiovizuālais saturs: fotoattēls/videoieraksts, kur redzams datu subjekts, vai jebkāds cits saturs, kurā var vizuāli atpazīt datu subjektu;
 • audio saturs: balss ieraksts;
 • rakstiskais saturs: ziņas, raksti, slejas, citāti, biogrāfijas, viedokļi, esejas, pētījumi, paziņojumi presei, ziņojumi, autobiogrāfijas, stāsti, tulkojumi, stenogrammas. 

Persondatu sniegšana nav obligāta. 


5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu persondatus?

Datu pārzinis glabā jūsu persondatus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai sasniegtu datu vākšanas vai turpmākas apstrādes mērķi, proti, 2 gadus pēc Eiropas Jaunatnes gada 2022 beigām. 

Eiropas Komisijas darbuzņēmējiem ir līgumisks pienākums apstrādāt persondatus datu pārziņa vārdā, ievērojot tā norādījumus, saglabāt konfidenciālus visus apstrādājamos datus un aizsargāt tos no neatļautas piekļuves, izmantošanas un uzglabāšanas.

6. Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus?

Visi persondati elektroniskā formātā (e-pasti, dokumenti, datubāzes, augšupielādētas datu paketes u. c.) tiek glabāti vai nu Eiropas Komisijas un/vai tās darbuzņēmēja – “Rainbow Consortium” (ko veido ICF NEXT S.A. un MEDIABRANDS) – serveros līdz to uzglabāšanas perioda beigām. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Komisijas darbuzņēmējiem saistoša ir līguma īpašā klauzula par datu apstrādi Komisijas uzdevumā un konfidencialitātes nodrošināšanas pienākumi, kas izriet no Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR jeb Regula (ES) 2016/679) transponēšanas ES dalībvalstīs. 

Lai aizsargātu jūsu persondatus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Ņemot vērā ar persondatu apstrādi saistīto risku un apstrādāto persondatu veidu, tehniskie pasākumi ietver piemērotas darbības, kas garantē drošību tiešsaistē un novērš tādus riskus kā datu zudumi, datu pārveidošana vai neatļauta piekļuve datiem. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu, proti, šīs apstrādes darbības ietvaros persondatiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas, kam ir pamatota nepieciešamība tos zināt.

7. Kam jūsu persondati ir pieejami un kam tos izpauž?

7.1. Persondatu izpaušana

Jūsu persondatiem var piekļūt Eiropas Komisijas dienesti (kas iesaistīti Eiropas Jaunatnes gada 2022 īstenošanā), darbuzņēmēja darbinieki, kuri ir atbildīgi par šo apstrādes darbību veikšanu, un pilnvarotie darbinieki, ievērojot principu, ka informācija ir zināma tikai tiem, kam tā nepieciešama darbam. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu vienošanos par konfidencialitāti. 

Var būt šādas datu saņēmēju kategorijas (neizsmeļošs saraksts, jo kategorijas nosaka atkarībā no apstrādes darbības):

 • Eiropas Komisijas darbinieki (Eiropas Jaunatnes gada 2022 īstenošanā iesaistītie Eiropas Komisijas dienesti un ģenerāldirektorāti); 
 • Eiropas jaunatnes jomā ieinteresētās personas; 
 • Eiropas Parlamenta, Reģionu komitejas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas darbinieki; 
 • ES aģentūras;
 • komunikācijas nozares darbuzņēmējs, kas Eiropas Jaunatnes gada 2022 ietvaros īstenotajiem komunikācijas pasākumiem: “Rainbow Consortium”, ko veido ICF NEXT S.A. un MEDIABRANDS. 

Attiecīgie dati (sk. 4. punktu) tiek glabāti vienīgi tādēļ, lai ilustrētu vai popularizētu Eiropas Jaunatnes gada 2022 ietvaros veiktos komunikācijas pasākumus. Plašai sabiedrībai un iepriekš minētajām datu saņēmēju kategorijām būs redzami visu datu subjektu attiecīgie persondati, ko rakstiem, ziņām un cita veida saturam pievienojuši pilnvaroti redaktori (sk. 2. punktu), piemēram, ziņu autora vārds un uzvārds, taču iespējamas atšķirības atkarībā no konkrētā Eiropas Jaunatnes gada 2022 komunikācijas pasākuma.

Persondatus varēs publicēt tikai par to darbību, kurā datu subjekts ir piekritis piedalīties. Turklāt publicēs tikai tos persondatus, attiecībā uz kuriem datu subjekts būs sniedzis savu piekrišanu. Citus persondatus, papildus tiem, kuri publicēti komunikācijas pasākumu vajadzībām, var apstrādāt darbību (piemēram, atlases procedūras) sekmīgai norisei. Šādiem persondatiem varēs piekļūt tikai Eiropas Komisijas dienesti un darbuzņēmēja darbinieki, kuri ir atbildīgi par šo apstrādes darbību veikšanu, un pilnvarotie darbinieki, ievērojot principu, ka informācija ir zināma tikai tiem, kam tā nepieciešama darbam. Sniegtos datus, kuru publicēšanai datu subjekts ir piekritis, var publicēt zemāk norādītajās platformās.

Datu subjekta persondatus var publicēt Eiropas Komisijas platformās un popularizēšanas kanālos, piemēram, sociālo mediju kontos, uz kuriem, pat ja tiek izmantoti trešo personu rīki, tiesiskā regulējuma ziņā attiecas Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR), kuru piemēro fizisku personu datu apstrādei ES. Konkrētāk, datus var publicēt Eiropas Jaunatnes gada vietnē un Eiropas Jaunatnes portālā, platformā “Jauniešu redzējums”, Eiropas Komisijas sociālo mediju kanālos (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), Eiropas Komisijas intraneta vietnē (IntraComm), Eiropas Komisijas vikivietnē un jebkurā citā Eiropas Komisijas platformā(-ās) un trešo personu tīmekļvietnē(-ēs) vai mediju platformā(-ās), kas var būt noderīga(-as) popularizēšanai.

7.2. Sīkdatnes

Sīkdatnes ir īsa teksta datnes, ko tīmekļvietne saglabā lietotāja ierīcē (piemēram, datorā, planšetdatorā vai telefonā). Sīkdatnes tiek izmantotas tīmekļvietnes tehniskajai darbībai (funkcionālās sīkdatnes) vai statistikas vākšanai (analītiskās sīkdatnes).

Sīkdatnes saglabā Europa Analytics – tas ir korporatīvs pakalpojums, ar kuru novērtē, cik efektīvas un lietderīgas ir Eiropas Komisijas tīmekļvietnes portālā “EUROPA”.

Plašāka informācija pieejama apstrādes darbību reģistra ierakstā DPR-EC-00685 (Europa Analytics).

Šīs sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai vietne darbotos, taču to iespējošana nodrošinās jums labāku pārlūkošanu. Šīs sīkdatnes ir iespējams dzēst vai bloķēt, bet tādā gadījumā atsevišķas vietņu funkcijas var nedarboties kā nākas.

Ar sīkdatnēm saistīto informāciju neizmanto, lai personīgi identificētu datu subjektus, un navigācijas datus pilnībā kontrolē Komisija. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas tikai un vienīgi te aprakstītajiem mērķiem.

Ja nevēlaties, lai jūsu persondati tiktu izmantoti mūsu anonimizētajā un apkopotajā statistikā, varat savu izvēli norādīt sīkdatņu lapā. Proti, pēc vēlēšanās šīs sīkdatnes varat pārvaldīt un/vai izdzēst.

a) Platformā “Jauniešu redzējums”

Analītiskās sīkdatnes – darbuzņēmējs izmantos analītiskās sīkdatnes tikai iekšējai izpētei, lai noskaidrotu, kā uzlabot pakalpojumu visiem mūsu lietotājiem.

Sīkdatnes tiek izmantotas tam, lai iegūtu anonīmus datus par to, kā jūs izmantojat tīmekļvietni (dati, kas ļauj identificēt konkrētu personu, netiek vākti).

Šie dati arī netiek kopīgoti ar trešām personām un netiek izmantoti nekādiem citiem mērķiem. Anonimizētie statistikas dati var tikt nodoti darbuzņēmējiem, kam ar Komisiju noslēgts līgums par projekta Copernicus īstenošanu.

Šo veidu sīkdatnes varat pieņemt vai noraidīt sīkdatņu joslā, kas būs redzama pirmajā jūsu apmeklētajā lapā.
 

Nosaukums

Pakalpojums

Nolūks

Sīkdatnes veids un ilgums

_pk_id*

Matomo

Šo sīkdatni instalē “Matomo”, un tā tiek izmantota, lai saglabātu unikālu lietotāja ID, izsekotu vietnes izmantošanu un sagatavotu vietnes analītisko ziņojumu. Sīkdatnes informāciju saglabā anonīmi un piešķir nejauši ģenerētus numurus unikālu apmeklētāju identificēšanai.

Pirmās puses pastāvīgā sīkdatne, kas tiek glabāta 13 mēnešus

_pk_ses*

Matomo

Šo sīkdatni instalē “Matomo”, un tā tiek izmantota, lai saglabātu informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto tīmekļvietni, un palīdz izveidot analītisko ziņojumu par tīmekļvietnes darbību. Savāktie dati, tostarp apmeklētāju skaits, avots, no kurienes viņi ir nākuši, un apmeklētās lapas, ir anonīmi.

Pirmās puses sesijas sīkdatne, 30 minūtes.

7.3. Trešās puses IT rīki, arī sociālie mediji

Mēs varam izmantot trešās puses IT rīkus, lai informētu par minētajiem pasākumiem (sk. 2. punktu) un tos popularizētu plaši lietotos komunikācijas kanālos, arī sociālajos medijos. Detalizētu informāciju par to, kā Eiropas Komisija izmanto sociālos medijus, varat atrast apstrādes darbības ierakstā DPR-EC-00073 (par to, kā Eiropas Komisija izmanto sociālos tīklus).

Lai aizsargātu jūsu privātumu, mēs trešo pušu IT rīku sniegtajiem pakalpojumiem pieslēdzamies tā, lai jūsu datorā netiktu ievietotas sīkdatnes, kad jūsu datorā (vai citās ierīcēs) tiek ielādētas mūsu tīmekļa lapas. Tāpat arī jūs uzreiz nenovirza uz šiem sociālajiem medijiem vai citām tīmekļvietnēm. Attiecīgā sociālo mediju uzņēmuma sīkdatne jūsu ierīcē tiks instalēta tikai tad, ja noklikšķināsiet uz pogas vai skatīsieties video. Ja uz sociālo mediju pogām vai videoklipiem nenoklikšķināsiet, tad trešās puses jūsu ierīcē sīkdatnes neiestatīs.

Lai mūsu tīmekļvietnē(-ēs) varētu skatīt kādu trešo pušu saturu, jums vispirms būs jāakceptē šo trešo pušu noteikumi un sīkdatņu politika, kas nav Komisijas kontrolē.

Iesakām lietotājiem rūpīgi izlasīt, kāda ir attiecīgo izmantoto sociālo mediju rīku privātuma politika. Katrs uzņēmums izskaidro savu persondatu vākšanas un turpmākas apstrādes politiku, datu izmantošanu, lietotāju tiesības un veidus, kā lietotāji var aizsargāt savu privātumu, kad izmanto minētos pakalpojumus.

Trešās puses IT rīka izmantošana nekādi nenozīmē, ka Eiropas Komisija atbalsta to vai tā privātuma politiku. Ja kāds trešās puses IT rīks uz laiku nav pieejams, mēs neuzņemamies nekādu atbildību par pakalpojuma pārtraukšanu.
 

8. Kādas ir jūsu tiesības un kā tās varat izmantot? 

Jums kā “datu subjektam” atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) noteikumiem ir konkrētas tiesības, it īpaši tiesības piekļūt saviem persondatiem un tos labot, ja jūsu persondati ir neprecīzi vai nepilnīgi. Attiecīgā gadījumā jums ir tiesības savus persondatus dzēst, savu persondatu apstrādi ierobežot, pret to iebilst, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Jūs esat piekritis sniegt savus persondatus EAC ĢD B.3. nodaļai, lai tā varētu veikt šo apstrādes darbību. Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, par to informējot datu pārzini. Atsaukums neietekmēs tās datu apstrādes likumību, kas veikta, pirms atsaucāt savu piekrišanu.

Savas tiesības varat izmantot, sazinoties ar datu pārzini vai – domstarpību gadījumā – ar datu aizsardzības speciālistu. Ja nepieciešams, varat vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. Izmantojiet 9. punktā sniegto kontaktinformāciju. 

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, aprakstiet tās pieprasījumā (t. i., miniet atsauces numuru, kas norādīts 10. punktā).

Pēc tam, kad šis paziņojums par privātumu ir sagatavots un publicēts, ar to var iepazīties Eiropas Jaunatnes portālā izveidotās Eiropas Jaunatnes gada vietnes privātuma politikai veltītajā sadaļā. Turklāt šis paziņojums par privātumu tiks nosūtīts datu subjektiem, tiklīdz būs zināmas viņu e-pasta adreses. 

9. Kontaktinformācija

 • Datu pārzinis

Ja vēlaties izmantot savas tiesības atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 vai ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par savu persondatu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar EAC ĢD B.3. nodaļas datu pārzini pa e-pastu EYY2022@publications.europa.eu. 

 • Komisijas datu aizsardzības speciālists

Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu persondatu apstrādi atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725, varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 • Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)

Ja uzskatāt, ka datu pārziņa īstenotas jūsu persondatu apstrādes dēļ ir pārkāptas jūsu tiesības, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1725, jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja, proti, iesniegt sūdzību, rakstot uz adresi edps@edps.europa.eu.

10. Kur var atrast plašāku informāciju?

Komisijas datu aizsardzības speciālists publicē visu to Komisijas īstenoto persondatu apstrādes darbību reģistru, kuras ir dokumentētas un par kurām viņam ir paziņots. Reģistram var piekļūt, noklikšķinot uz šīs saites: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Šī konkrētā apstrādes darbība datu aizsardzības speciālista publiskajā reģistrā ir iekļauta ar šādu atsauces numuru: DPR-EC-12988.1


 

 

dehaze