Skip to main content

Pareiškimas apie privatumo apsaugą. Komunikacijos veikla, susijusi su 2022-aisiais – Europos jaunimo metais

1. Įvadas

Europos Komisija (toliau – Komisija) yra įsipareigojusi saugoti jūsų asmens duomenis ir gerbti jūsų privatumą. Komisija renka ir vėliau tvarko asmens duomenis laikydamasi 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001.

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą paaiškinama, kodėl tvarkomi jūsų asmens duomenys, kaip renkami ir tvarkomi visi asmens duomenys, kaip užtikrinama visų pateiktų asmens duomenų apsauga, kaip ta informacija naudojama ir kokiomis su savo asmens duomenimis susijusiomis teisėmis galite naudotis. Jame taip pat nurodomi atsakingo duomenų valdytojo, į kurį galite kreiptis, kad pasinaudotumėte savo teisėmis, duomenų apsaugos pareigūno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys.

Toliau pateikiama informacija, susijusi su duomenų tvarkymo operacija DPR-EC-12988.1, skirta Europos jaunimo metų programos komunikacijos veiklai, kurią vykdo DG.EAC.B.3. 
 

2. Kodėl ir kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys? 

Duomenų tvarkymo tikslas. Tvarkome 4 skirsnyje aprašytus asmens duomenis, kad paaiškintume ir skatintume toliau apibūdintą komunikacijos veiklą, vykdomą 2022-aisiais – Europos jaunimo metais. Šiuos asmens duomenis tvarkome remdamiesi iš duomenų subjektų gautu aiškiu sutikimu, be kita ko, dėl jų asmens duomenų skelbimo plačiajai visuomenei. 
Komunikacijos veikla, be kita ko, yra tokia:

 1. pokalbiai su įvairiomis suinteresuotųjų subjektų grupėmis. Šiuos pokalbius gali rengti jaunimas, priklausantis jaunųjų žurnalistų grupei, arba jie gali būti rengiami jaunimui prisidedant ad hoc veikla;
 2. nuotraukų arba vaizdo įrašų kūrimas, siekiant dalyvauti konkurse arba pristatyti idėją, kuri būtų įgyvendinama 2022-aisiais – Europos jaunimo metais;
 3. savarankiškai kuriami vaizdo įrašai, pavyzdžiui, pagal kampaniją „#SHEU leads“;
 4. veikla, kuria prisidedama prie idėjų (tekstų), pateiktų Europos jaunimo portalo skirsnyje „Nuomonės ir viltys dėl ateities“, kūrimo;
 5. savarankiškai įrašytų žinučių apie idėjas, viltis ir nuomones platformoje „Youth Voice“ kūrimas;
 6. spausdinta / internetinė medžiaga.

2. 1. Jaunųjų žurnalistų grupė

Organizacijos „Eurodesk“ iniciatyva jaunųjų žurnalistų grupė sukurta atsižvelgiant į 2022-uosius – Europos jaunimo metus. Joje suburiami visos Europos jaunieji Europos žurnalistai, kurie pasisako įvairiomis jaunimui aktualiomis temomis ir įvairiais formatais (straipsnių, vaizdo įrašų, tinklalaidžių ir kt.). Jaunieji Europos žurnalistai yra duomenų subjektai, nes kartu su turiniu skelbiami jų vardai, pavardės ir kita asmeninė informacija. Vykdant savo veiklą jauniesiems žurnalistams gali tekti rinkti įvairių asmenų, kurie taip pat taps duomenų subjektais (pvz., kai su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais rengiami pokalbiai), asmens duomenis. 

Organizacija „Eurodesk“ bus atsakinga už duomenų subjektų sutikimų rinkimą. Remiantis aiškiu duomenų subjektų sutikimu, medžiaga bus paskelbta specialiame Europos jaunimo portalo Europos jaunimo metų tinklalapio skirsnyje ir išplatinta Europos jaunimo socialinės žiniasklaidos kanalais (socialiniame tinkle „Facebook“ (EuropeanYouthEU), socialiniame tinkle „Instagram“ (@european_youth_eu) ir socialiniame tinkle „Twitter“ (@EuropeanYouthEU)) ir bet kuriuo kitu atitinkamu kanalu (žr. 7 skirsnį). 

Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą. 

2.2. Nuotraukų ar vaizdo įrašų konkursas

Siekiant populiarinti 2022-uosius – Europos jaunimo metus, gali būti rengiami konkursai, įskaitant nuotraukų ar vaizdo įrašų konkursus. Duomenų subjektų bus paprašyta užpildyti sutikimo formą ir vaizdo įrašų / nuotraukų licencijos formą, kurias vėliau tvarkys duomenų valdytojas. Nepilnamečių atveju šias formas turės užpildyti vaiko tėvų pareigų turėtojas. Remiantis aiškiu duomenų subjektų sutikimu, medžiaga bus paskelbta specialiame Europos jaunimo portalo Europos jaunimo metų tinklalapio skirsnyje ir išplatinta Europos jaunimo socialinės žiniasklaidos kanalais (socialiniame tinkle „Facebook“ (EuropeanYouthEU), socialiniame tinkle „Instagram“ (@european_youth_eu) ir socialiniame tinkle „Twitter“ (@EuropeanYouthEU)) ir bet kuriuo kitu atitinkamu kanalu (žr. 7 skirsnį). 

Jūsų asmens duomenysnebus naudojami automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą. 

2.3. Savarankiškai kuriami vaizdo įrašai, įskaitant kampaniją „#SHEU leads“

Savarankiškai kuriama audiovizualinė medžiaga, įskaitant nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose vaizduojami įvairūs suinteresuotieji subjektai, bus naudojama su 2022-aisiais – Europos jaunimo metais susijusiai komunikacijos veiklai skatinti, pavyzdžiui, kampanijai „#SHEU leads“. 

Vykdant kampaniją „#SHEU leads“ bus atkreiptas dėmesys į tiesiogiai ar netiesiogiai su ES programomis susijusias mergaičių ir jaunų moterų (iki 30 metų) istorijas švietimo, jaunimo, kultūros, sporto, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse (vaizdo pasakojimų forma). Kandidatės savarankiškai sukurs vaizdo įrašą ir pateiks savo nuotrauką. 

Duomenų subjektų bus paprašyta užpildyti sutikimo formą ir vaizdo įrašų / nuotraukų licencijos formą, kurias vėliau tvarkys duomenų valdytojas. Remiantis aiškiu duomenų subjektų sutikimu, medžiaga bus naudojama vykdant su 2022-aisiais – Europos jaunimo metais susijusią komunikacijos veiklą, įskaitant kampaniją „#SHEU leads“, ir bus skelbiama įvairiose žiniasklaidos platformose (žr. 7 skirsnį). 

Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą. 

2.4. Veikla, kuria prisidedama prie skirsnio „Nuomonės ir viltys dėl ateities“ kūrimo

Jaunimas, įskaitant nepilnamečius, dalijasi trumpomis rašytinėmis istorijomis apie savo viltis, siekius ir svajones dėl ateities, taip pat prie rašytinio teksto prideda savo nuotrauką. Ši veikla organizuojama bendradarbiaujant su Jungtiniu tyrimų centru (toliau – JRC) ir remiantis Konferencijoje dėl Europos ateities /  internetiniame renginyje „#OurFutures“ gauta informacija. Konferencijai dėl Europos ateities skirtą medžiagą DG.EAC.B.3 pateiks Jungtinis tyrimų centras. 

JRC bus atsakingas už duomenų subjektų sutikimų rinkimą. Remiantis aiškiu duomenų subjektų sutikimu, medžiaga bus paskelbta specialiame Europos jaunimo portalo Europos jaunimo metų tinklalapio skirsnyje ir išplatinta Europos jaunimo socialinės žiniasklaidos kanalais (socialiniame tinkle „Facebook“ (EuropeanYouthEU), socialiniame tinkle „Instagram“ (@european_youth_eu) ir socialiniame tinkle „Twitter“ @EuropeanYouthEU) bei bet kuriame kitame atitinkamame kanale (žr. 7 skirsnį). 

Jūsų asmens duomenysnebus naudojami automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą. 

2.5. Savarankiškai įrašytų žinučių apie idėjas, viltis ir nuomones platformoje „Youth Voice“ kūrimas

Renkame ir toliau tvarkome jūsų asmens duomenis, kad gautume informacijos apie tai, ką mano didelė jaunosios kartos dalis, ir, įrašydami ir skelbdami jūsų nuomonę platformoje, perteiktume visas jaunimo nuomones ir pasiūlymus, į kuriuos politikos formuotojai atsižvelgia nepakankamai.

Platforma „Youth Voice“ – viena iš Europos jaunimo metų iniciatyvų – yra atvira priemonė, skatinanti jaunus europiečius reikšti savo kolektyvinę ir individualią nuomonę. Siųsdami ir įrašydami savo nuomonę dalyviai kalbės savo kalba, o platformoje jų pranešimai bus automatiškai transkribuojami į anglų kalbą naudojantis automatine programine įranga. Siekiant patikrinti, ar kalba atitinka padorumo principus, bus naudojama ir keiksmažodžių filtro funkcija. Analizuojant tekstą bus naudojamasi natūraliosios kalbos apdorojimo paslauga, kad iš medžiagos būtų gaunami metaduomenys, pvz., sąvokos, subjektai, raktažodžiai, kategorijos, nuotaikos, emocijos, santykiai, semantiniai vaidmenys ir sintaksė. Visi sukurti kiekvieno įrašo metaduomenys bus prieinami vidinėje paskyroje. 

Įrašius balso pranešimą, moderatoriai įvertins jo turinį ir gausite žinutę, kai tik turinys bus patvirtintas ir paskelbtas. Kai balso įrašas bus patvirtintas ir paskelbtas platformoje, lankytojai galės klausytis balso pranešimo.
Gavusi duomenų subjektų sutikimą, EAC socialinės žiniasklaidos grupė galėtų išgauti ir panaudoti garso rinkmenas – jomis pasidalyti socialiniuose tinkluose ir bet kuriais kitais atitinkamais kanalais (žr. 7 skirsnį). Be to, kai balso įrašas patvirtinamas ir paskelbiamas platformoje, lankytojai gali dalytis balso įrašais išorėje (kitais kanalais, pvz., socialinės žiniasklaidos). 

Rangovas „Rainbow Consortium“ (kurį sudaro ICF NEXT S.A ir MEDIABRANDS) bus atsakingas už duomenų subjektų sutikimų rinkimą. Tai bus atlikta pažymint langelį (-ius) internetinėje registracijos formoje platformoje „Youthvoices.eu“, prieš pat duomenų subjektams pateikiant savo medžiagą.

Savo sutikimą dėl šių paslaugų galite bet kada atšaukti kreipdamiesi į duomenų valdytoją toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis (žr. 9 skirsnį) arba užpildę formą, kurią galima rasti „Youthvoices.eu“ interneto svetainėje. 

Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą.

2.6. Spausdinta /  fizinė ir internetinė medžiaga

Siekiant populiarinti 2022-uosius – Europos jaunimo metus, gali būti kuriama įvairi fizinė ir internetinė medžiaga. Ja gali būti dalijamasi atitinkamais reklamos kanalais (žr. 7 skirsnį). Rangovas „Rainbow Consortium“ (kurį sudaro ICF NEXT S.A ir MEDIABRANDS) bus atsakingas už duomenų subjektų sutikimų rinkimą.

Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą.

3. Kokiu teisiniu pagrindu (‑ais) tvarkomi jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenis tvarkome dėl toliau nurodytų priežasčių:

d) duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais.

Pagal Reglamento 2018/1725 dėl vaikų sutikimo 8 straipsnio 1 dalį vaiko asmens duomenų tvarkymas, susijęs su informacinės visuomenės paslaugų tiesioginiu siūlymu vaikui, yra teisėtas, tik jei vaikas yra bent 13 metų amžiaus. Kai vaikas yra jaunesnis nei 13 metų, sutikimą duoda arba tvarkyti duomenis leidžia vaiko tėvų pareigų turėtojas.
 

4. Kokie asmens duomenys renkami ir toliau tvarkomi? 

Kad galėtų atlikti šias duomenų tvarkymo operacijas, DG.EAC.B.3 gali tiesiogiai iš duomenų subjekto arba per trečiąsias šalis (t. y. rangovą, JRC, organizaciją „Eurodesk“ ir žurnalistus) rinkti toliau nurodytų kategorijų asmens duomenis. Atsižvelgiant į veiklos rūšį, bus renkami ir toliau tvarkomi visi ar kai kurie toliau nurodyti asmens duomenys: 

 • vardas ir pavardė;
 • pareigos;
 • kontaktiniai duomenys (e. pašto adresas, telefono numeris, mobiliojo telefono numeris, įmonė ir departamentas, gyvenamoji šalis, IP adresas, socialinė žiniasklaida); 
 • informacija, skirta atrankos kriterijams arba tinkamumo kriterijams įvertinti: amžius, lytis, kompetencija, techniniai įgūdžiai ir kalbos, išsilavinimas, profesinė patirtis, įskaitant išsamią informaciją apie esamą ir ankstesnį darbą;
 • kilmės šalis;
 • pilietybė;
 • kalba;
 • audiovizualinė medžiaga: subjekto nuotrauka / vaizdo įrašas arba bet kokia kita medžiaga, iš kurios galima vizualiai atpažinti duomenų subjektą;
 • garso turinys: balso įrašas;
 • rašytinis turinys: naujienos, straipsniai, nuomonės dokumentai, citatos, biografijos, nuomonės, esė, mokslinių tyrimų dokumentai, pranešimai spaudai, ataskaitos, autobiografijos, istorijos, vertimai ir transkripcijos. 

Asmens duomenų pateikti nebūtina. 


5. Kiek laiko saugomi jūsų asmens duomenys?

Duomenų valdytojas jūsų asmens duomenis saugo tik tiek laiko, kiek reikia tikslui, kuriuo duomenys renkami arba toliau tvarkomi, pasiekti, t. y. dvejus metus po 2022-ųjų – Europos jaunimo metų pabaigos. 

Europos Komisijos rangovai pagal sutartį yra įpareigoti tvarkyti asmens duomenis duomenų valdytojo vardu ir laikydamiesi jo nurodymų, taip pat laikyti konfidencialiais visus jų tvarkomus duomenis ir saugoti juos nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ir saugojimo.

6. Kaip saugomi jūsų asmens duomenys?

Visi elektroninio formato asmens duomenys (e. laiškai, dokumentai, duomenų bazės, įkelti duomenų rinkiniai ir pan.) iki jų saugojimo laikotarpio pabaigos saugomi Europos Komisijos serveriuose ir (arba) jos rangovo „Rainbow Consortium“ (kurį sudaro ICF NEXT S.A ir MEDIABRANDS) serveriuose. Visos duomenų tvarkymo operacijos vykdomos laikantis 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimo (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo.

Komisijos rangovai, tvarkydami jūsų duomenis Komisijos vardu, yra teisiškai įsipareigoję laikytis konkrečių sutarties sąlygų ir konfidencialumo prievolės, kylančios iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR, Reglamentas (ES) 2016/679) perkėlimo į ES valstybių narių teisę. 

Kad apsaugotų jūsų asmens duomenis, Komisija yra įdiegusi tam tikras technines ir organizacines priemones. Prie techninių priemonių priskiriami atitinkami veiksmai, kuriais užtikrinamas tinklo saugumas ir mažinama duomenų praradimo, jų keitimo ar neteisėtos prieigos rizika, atsižvelgiant į su asmens duomenų tvarkymu susijusią riziką ir tvarkomų asmens duomenų pobūdį. Prie organizacinių priemonių priskiriamas prieigos prie asmens duomenų apribojimas, suteikiant prieigos teisę tik įgaliotiems asmenims, turintiems teisėtą poreikį su jais susipažinti šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais.

7. Kam prieinami ir kam atskleidžiami jūsų asmens duomenys?

7.1. Asmens duomenų atskleidimas

Su jūsų asmens duomenimis gali susipažinti Europos Komisijos tarnybų darbuotojai, dalyvaujantys įgyvendinant 2022-uosius – Europos jaunimo metus, rangovo darbuotojai, atsakingi už šias duomenų tvarkymo operacijas, ir darbuotojai, įgalioti remiantis būtinybės žinoti principu. Šie darbuotojai laikosi teisiškai privalomų ir, prireikus, papildomų konfidencialumo susitarimų. 

Duomenų gavėjų kategorija gali būti (nebaigtinis sąrašas, priklausomai nuo duomenų tvarkymo operacijos):

 • Europos Komisijos darbuotojai (Europos Komisijos tarnybų ir generalinių direktoratų, dalyvaujančių įgyvendinant 2022-uosius – Europos jaunimo metus); 
 • Europos jaunimo srities suinteresuotieji subjektai; 
 • Europos Parlamento, Regionų komiteto, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto darbuotojai; 
 • ES agentūros;
 • rangovas komunikacijos klausimais, atsakingas už komunikacijos veiklą, susijusią su 2022-aisias – Europos jaunimo metais: „Rainbow Consortium“, kurį sudaro ICF NEXT S.A ir MEDIABRANDS. 

Aprašyti duomenys (žr. 4 skirsnį) saugomi tik su 2022-aisiais – Europos jaunimo metais susijusiai komunikacijos veiklai paaiškinti ar skatinti. Priklausomai nuo 2022-aisiais – Europos jaunimo metais vykdomos komunikacijos veiklos, plačiajai visuomenei ir pirmiau nurodytų kategorijų duomenų gavėjams bus matomi įgaliotų redaktorių straipsniuose, naujienose ir kt. minimų asmenų atitinkami asmens duomenys (žr. 2 skirsnį), pavyzdžiui, naujienos rengėjo vardas ir pavardė.

Skelbiant asmens duomenis bus naudojami tik su operacija, kurioje duomenų subjektas sutiko dalyvauti, susiję duomenys. Bus skelbiami tik asmens duomenys, dėl kurių subjektas davė sutikimą. Kiti asmens duomenys, išskyrus tuos, kurie skelbiami vykdant komunikacijos veiklą, gali būti tvarkomi siekiant sėkmingai plėtoti veiklą (pvz., per atrankos procedūrą). Su tokiais asmens duomenimis gali susipažinti tik Europos Komisijos ir rangovo darbuotojai, atsakingi už šias duomenų tvarkymo operacijas, ir darbuotojai, įgalioti remiantis būtinybės žinoti principu. Pateikti duomenys, kuriuos duomenų subjektas sutiko paskelbti, gali būti skelbiami toliau nurodytose platformose.

Duomenų subjekto asmens duomenys gali būti skelbiami Europos Komisijos platformose ir reklamos kanalais, pavyzdžiui, socialinės žiniasklaidos paskyrose, kurios, net jei naudojamos trečiųjų šalių priemonės, tvarkant asmens duomenis apie asmenis ES teisėtai patenka į Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymo sritį. Konkrečiau, duomenys gali būti skelbiami Europos jaunimo metų tinklalapyje ir Europos jaunimo portale, platformoje „Youth Voice“, Europos Komisijos socialinės žiniasklaidos kanalais (socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Twitter“, „Instagram“ ir „YouTube“), Europos Komisijos vidaus tinklalapyje „Intracomm“, Europos Komisijos socialinės žiniasklaidos vikio puslapyje ir bet kurioje kitoje Europos Komisijos platformoje ir trečiųjų šalių interneto svetainėje arba žiniasklaidos platformoje, kuri gali būti svarbi reklamai.

7. 2. Slapukai

Slapukai yra trumpos teksto rinkmenos, kurias interneto svetainė išsaugo naudotojo įrenginyje (pvz., kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje arba telefone). Slapukai naudojami interneto svetainės techniniam veikimui užtikrinti (funkciniai slapukai) arba statistiniams duomenims rinkti (analitiniai slapukai).

Slapukai saugomi taikant „Europa Analytics“ – Komisijos priemonę, kuri leidžia kiekybiškai vertinti Europos Komisijos interneto svetainių portale EUROPA veiksmingumą ir efektyvumą.

Daugiau informacijos galima rasti duomenų tvarkymo įraše DPR-EC-00685 („Europa Analytics“).

Kad svetainės galėtų veikti, leisti naudoti šiuos slapukus nebūtina, bet, tai padarius, naršyti jums bus paprasčiau. Galite ištrinti arba blokuoti slapukus, bet tokiu atveju kai kurios šių svetainių funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta.

Su slapukais susijusi informacija nenaudojama siekiant nustatyti duomenų subjektų tapatybę, o surinktus duomenis apie naudojimąsi svetaine visiškai kontroliuoja Komisija. Šie slapukai naudojami tik pirmiau aprašytais tikslais.

Jei norėtumėte, kad jūsų asmens duomenys nebūtų įtraukiami į mūsų nuasmenintus suvestinius statistinius duomenis, galite tai padaryti slapukų puslapyje. Visų pirma tuos slapukus galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti savo nuožiūra.

a) Slapukai platformoje „Youth Voice“

Analitiniai slapukai. Rangovas naudos analitinius slapukus tik vidaus tyrimams apie tai, kaip jis gali pagerinti visiems mūsų naudotojams teikiamas paslaugas.

Šie slapukai tiesiog įvertina, kokius veiksmus naudotojas atlieka svetainėje, ir šis procesas yra anoniminis (renkant duomenis nenustatoma naudotojo asmens tapatybė).

Be to, šiais duomenimis nesidalijama su jokiomis trečiosiomis šalimis ir jie nenaudojami jokiu kitu tikslu. Nuasmenintais statistiniais duomenimis dalijamasi su rangovais, vykdančiais projektą „Copernicus“ pagal sutartį su Komisija.

Tačiau naudotojai gali priimti arba atmesti tokius slapukus pirmame aplankytame puslapyje pateikiamoje slapukų juostoje.
 

Pavadinimas

Paslauga

Tikslas

Slapuko rūšis ir naudojimo trukmė

_pk_id*

Matomo

Šį slapuką įdiegia platforma „Matomo“. Slapukas naudojamas siekiant saugoti unikalų naudotojo identifikavimo kodą ir stebėti svetainės naudojimą rengiant svetainės analizės ataskaitą. Slapukai informaciją saugo anonimiškai ir suteikia atsitiktine tvarka sugeneruotą numerį unikaliems lankytojams identifikuoti.

Pirmosios šalies ilgalaikis slapukas, saugomas 13 mėnesių.

_pk_ses*

Matomo

Šį slapuką įdiegia platforma „Matomo“. Slapukas naudojamas siekiant saugoti informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi interneto svetaine, ir padeda parengti analitinę ataskaitą apie tai, kaip veikia interneto svetainė. Surinkti duomenys apima lankytojų skaičių, tai, iš kur jie pateko, ir aplankytus puslapius (anonimine forma).

Pirmosios šalies seanso slapukas, saugomas 30 min.

7. 3. Trečiųjų šalių IT priemonės, įskaitant socialinius tinklus

Galime naudotis trečiųjų šalių IT priemonėmis, kad informuotume apie pirmiau aprašytą veiklą ir ją viešintume plačiai naudojamais komunikacijos kanalais (žr. 2 skirsnį), įskaitant socialinius tinklus. Išsami informacija apie tai, kaip Europos Komisija naudojasi socialiniais tinklais, pateikta duomenų tvarkymo įraše DPR-EC-00073 (Europos Komisijos naudojimasis socialiniais tinklais).

Kai mūsų svetainės puslapiai įkeliami į jūsų kompiuterį (ar kitus įrenginius), tai, siekiant apsaugoti jūsų privatumą, prisijungimui prie tų paslaugų mūsų naudojamų trečiųjų šalių IT priemonių slapukai nėra iškart įdiegiami ir nesate iškart nukreipiamas į tuos socialinius tinklus ar kitas svetaines. Tik jei vaizdo įraše, norėdami jį pažiūrėti, spustelėsite „paleisti“ ar kokį kitą mygtuką, jūsų įrenginyje bus įdiegtas atitinkamos socialinių tinklų įmonės slapukas. Jei nespustelėsite jokių socialinių tinklų mygtukų ar nepaleisite vaizdo įrašų, trečiosios šalys jūsų įrenginyje neįdiegs jokių slapukų.

Norėdami matyti tokį trečiųjų šalių turinį mūsų interneto svetainėse, gausite pranešimą, kad turite sutikti su konkrečiomis tų trečiųjų šalių sąlygomis, įskaitant jų slapukų politiką, kurios Komisija nekontroliuoja.

Naudotojams rekomenduojame atidžiai perskaityti atitinkamą naudojamų socialinių tinklų privatumo politiką. Joje paaiškinama kiekvienos įmonės asmens duomenų rinkimo ir tolesnio tvarkymo politika, duomenų naudojimas, naudotojų teisės ir būdai, kaip naudotojai gali apsaugoti savo privatumą naudodamiesi tomis paslaugomis.

Naudojimasis trečiosios šalies IT priemone jokiu būdu nereiškia, kad Europos Komisija remia jas ar jų privatumo politiką. Jei viena ar daugiau trečiųjų šalių IT priemonių laikas nuo laiko nėra prieinamos, neprisiimame jokios atsakomybės, jog paslauga neteikiama dėl to, kad tos priemonės laikinai neveikia.
 

8. Kokios yra jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti? 

Kaip duomenų subjektas pagal Reglamento (ES) 2018/1725 III skyrių (14–25 straipsnius) turite specialių teisių, visų pirma teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir reikalauti juos ištaisyti, jeigu jie yra netikslūs ar neišsamūs. Jei taikytina, turite teisę ištrinti savo asmens duomenis, apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą, nesutikti, kad jie būtų tvarkomi, ir teisę į duomenų perkeliamumą.

Sutikote pateikti savo asmens duomenis DG.EAC.B.3 šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti apie tai pranešę duomenų valdytojui. Sutikimo atšaukimas nedarys poveikio duomenų tvarkymo veiksmų, atliktų iki jums atšaukiant sutikimą, teisėtumui.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, kreipkitės į duomenų valdytoją arba, kilus nesutarimui, į duomenų apsaugos pareigūną. Prireikus galite kreiptis ir į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Jų kontaktiniai duomenys pateikiami 9 skirsnyje. 

Jei pageidaujate pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su viena ar keliomis konkrečiomis duomenų tvarkymo operacijomis, savo prašyme pateikite jų aprašymą (pavyzdžiui, 10 skirsnyje nurodytą registracijos numerį (‑ius).

Kai šis pareiškimas apie privatumo apsaugą bus parengtas ir paskelbtas, jį bus galima rasti Europos jaunimo portalo Europos jaunimo metų tinklalapio skirsnio „Privatumas“ poraštėje. Be to, pareiškimu apie privatumo apsaugą bus pasidalyta su duomenų subjektais iš karto, kai tik bus žinomas jų e. pašto adresas. 

9. Kontaktinė informacija

 • Duomenų valdytojas

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 arba turite pastabų, klausimų ar abejonių arba jei norite pateikti skundą dėl jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo, kreipkitės į duomenų valdytoją DG.EAC.B.3 adresu EYY2022@ec.europa.eu. 

 • Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas

Klausimais, susijusiais su jūsų asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną e. paštu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 • Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP)

Turite teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (galite pateikti jam skundą) (edps@edps.europa.eu), jei manote, kad duomenų valdytojui tvarkant jūsų asmens duomenis buvo pažeistos jūsų teisės pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

10. Kur rasti išsamesnės informacijos?

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas skelbia visų Komisijos atliekamų asmens duomenų tvarkymo veiksmų, kurie grindžiami dokumentais ir apie kuriuos jam pranešta, registrą. Su šiuo registru susipažinti galima adresu https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_lt.

Šis konkretus duomenų tvarkymo veiksmas yra įtrauktas į viešą duomenų apsaugos pareigūno registrą ir jam suteiktas registracijos numeris DPR-EC-12988.1


 

 

dehaze