Skip to main content

Oświadczenie o ochronie prywatności – działania komunikacyjne w związku z Europejskim Rokiem Młodzieży 2022

1. Wprowadzenie

Komisja Europejska (zwana dalej „Komisją”) jest zobowiązana do ochrony danych osobowych i do poszanowania prywatności osób, których dane dotyczą. Komisja gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych (uchylającym rozporządzenie (WE) nr 45/2001).

W tym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, dlaczego przetwarzamy dane osobowe, w jaki sposób je gromadzimy i przetwarzamy oraz jak zapewniamy ich ochronę, a także w jaki sposób wykorzystywane są pozyskiwane informacje oraz jakie prawa przysługują osobom, których dotyczą dane, w odniesieniu do tych danych. Podajemy również dane kontaktowe właściwego administratora danych, u którego można dochodzić swoich praw, inspektora ochrony danych i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Poniżej przedstawiamy informacje związane z operacją przetwarzania DPR-EC-12988.1 na potrzeby działań komunikacyjnych w związku z Europejskim Rokiem Młodzieży, realizowanych przez DG.EAC.B.3. 
 

2. Dlaczego i jak przetwarzamy dane osobowe? 

Cel przetwarzania danych: Przetwarzamy dane osobowe (opisane w pkt 4) w celu zilustrowania i promowania opisanych poniżej działań komunikacyjnych realizowanych w związku z Europejskim Rokiem Młodzieży 2022. Przetwarzamy te dane osobowe na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez osoby, których dane dotyczą, w tym w celu upublicznienia ich danych osobowych. 
Działania komunikacyjne obejmują m.in. następujące działania:

 1. wywiady z różnymi grupami zainteresowanych stron – wywiady te mogą być przeprowadzane przez młodych dziennikarzy lub mogą stanowić spontaniczne wypowiedzi młodych osób
 2. zdjęcia lub materiały wideo na potrzeby konkursu lub dołączone do pomysłu przedstawionego w ramach Europejskiego Roku Młodzieży 2022
 3. własne nagrania wideo, na przykład przesłane na potrzeby kampanii „#SHEU leads”
 4. komentarze dotyczące pomysłów (w formie tekstowej) przekazane w rubryce „Opinie i nadzieje na przyszłość” na Europejskim Portalu Młodzieżowym
 5. własne nagrania przedstawiające pomysły, nadzieje na przyszłość i opinie dostępne na platformie Głos Młodzieży
 6. materiały drukowane/dostępne online.

2. 1. Młodzi dziennikarze

W związku z Europejskim Rokiem Młodzieży 2022 Eurodesk zorganizował i utworzył grupę młodych dziennikarzy. Są to młodzi europejscy dziennikarze z całej Europy, którzy za pomocą różnych formatów (takich jak artykuły, filmy, podcasty i inne) przedstawiają swoje opinie na rozmaite tematy interesujące młodzież. Młodzi europejscy dziennikarze są osobami, których dane dotyczą, ponieważ razem z ich teksami publikujemy ich imiona i nazwiska oraz inne dane osobowe. Podczas realizacji swoich działań (np. podczas przeprowadzania wywiadów z różnymi zainteresowanymi stronami) młodzi dziennikarze mogą gromadzić dane osobowe różnych osób, które w związku z tym również staną się osobami, których dane dotyczą. 

Za uzyskanie zgody każdej osoby, której dane dotyczą, odpowiada Eurodesk. Na podstawie wyraźnej zgody osób, których dane dotyczą, wspomniane treści będą publikowane w specjalnej rubryce strony internetowej dotyczącej Europejskiego Roku Młodzieży na Europejskim Portalu Młodzieżowym oraz rozpowszechniane na kanałach społecznościowych dla młodzieży europejskiej (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) i za pośrednictwem innych odpowiednich kanałów (zob. pkt 7). 

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 

2.2. Konkurs fotograficzny lub filmowy

W celu promowania Europejskiego Roku Młodzieży 2022 organizowane mogą być konkursy, np. fotograficzne lub filmowe. Osoby, których dane dotyczą, zostaną poproszone o wypełnienie formularza zgody i formularza licencji na filmy/zdjęcia, które następnie zostaną przetworzone przez administratora danych. W przypadku osób małoletnich formularze te muszą wypełnić osoby sprawujące nad nimi władzę rodzicielską lub opiekę. Na podstawie wyraźnej zgody osób, których dane dotyczą, wspomniane treści będą publikowane w specjalnej rubryce strony internetowej dotyczącej Europejskiego Roku Młodzieży na Europejskim Portalu Młodzieżowym oraz rozpowszechniane na kanałach społecznościowych dla młodzieży europejskiej (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) i za pośrednictwem innych odpowiednich kanałów (zob. pkt 7). 

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 

2.3. Własne nagrania wideo, w tym na potrzeby kampanii „#SHEU leads”

W celu promowania działań komunikacyjnych związanych z Europejskim Rokiem Młodzieży 2022, na przykład w kampanii „#SHEU leads”, wykorzystane zostaną własne treści audiowizualne uczestników, takie jak zdjęcia i materiały wideo przedstawiające różne zainteresowane strony. 

W kampanii „#SHEU leads” przedstawiane będą (w formie opowieści wideo) historie dziewcząt i młodych kobiet (poniżej 30. roku życia) zajmujących się edukacją, młodzieżą, kulturą, sportem oraz badaniami i innowacjami, bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w programy UE. Kandydatki przygotują własne nagrania wideo i prześlą swoje zdjęcia. 

Osoby, których dane dotyczą, zostaną poproszone o wypełnienie formularza zgody i formularza licencji na filmy/zdjęcia, które następnie zostaną przetworzone przez administratora danych. Na podstawie wyraźnej zgody każdej osoby, której dane dotyczą, jej dane zostaną wykorzystane w działaniach komunikacyjnych związanych z ERM2022, w tym w kampanii „#SHEU leads”, a także zostaną opublikowane na różnych platformach medialnych (zob. pkt 7). 

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 

2.4. Komentarze w rubryce „Opinie i nadzieje na przyszłość”

Młodzi ludzie, w tym osoby małoletnie, publikują krótkie wypowiedzi, w których wyrażają swoje nadzieje, plany na przyszłość i marzenia, a także dołączają do nich swoje zdjęcia. To działanie jest organizowane we współpracy z JRC, z wykorzystaniem materiałów otrzymanych na potrzeby Konferencji w sprawie przyszłości Europy / #OurFutures. JRC przekaże DG.EAC.B.3 treści uzyskane na potrzeby Konferencji w sprawie przyszłości Europy. 

Za uzyskanie zgody każdej osoby, której dane dotyczą, odpowiada JRC. Na podstawie wyraźnej zgody osób, których dane dotyczą, wspomniane treści będą publikowane w specjalnej rubryce strony internetowej dotyczącej Europejskiego Roku Młodzieży na Europejskim Portalu Młodzieżowym oraz rozpowszechniane na kanałach społecznościowych dla młodzieży europejskiej (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) i za pośrednictwem innych odpowiednich kanałów (zob. pkt 7). 

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 

2.5. Własne nagrania przedstawiające pomysły, nadzieje na przyszłość i opinie dostępne na platformie Głos Młodzieży

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników, aby za pomocą nagrań i publikacji na platformie móc informować o tym, co myśli duża część młodego pokolenia, oraz rozpowszechniać wszystkie opinie i komentarze młodych osób, których głos często bywa pomijany.

Uruchomiona w związku z Europejskim Rokiem Młodzieży platforma Głos Młodzieży to otwarte narzędzie, za pomocą którego młodzi Europejczycy mogą wyrazić swoje opinie zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Uczestnicy nagrywają wypowiedzi w swoim języku, a dzięki automatycznemu oprogramowaniu zostaną one przetłumaczone na język angielski (w formie transkrypcji) i opublikowane na platformie. Aby upewnić się, że w wypowiedziach nie użyto nieprzyzwoitego języka, sprawdzimy je także za pomocą filtra wulgaryzmów. Dzięki usłudze rozumienia języka naturalnego przeprowadzimy analizę tekstu w celu wydobycia z niego metadanych, takich jak pojęcia, podmioty, słowa kluczowe, kategorie, odczucia, emocje, relacje, role semantyczne i składnia. Wszystkie wygenerowane metadane będą dostępne dla każdego nagrania w pulpicie nawigacyjnym. 

Po nagraniu notatki głosowej moderatorzy ocenią jej treść i poinformują uczestnika, gdy tylko materiał zostanie zatwierdzony i opublikowany. Po zatwierdzeniu nagrania głosowego i opublikowaniu go na platformie odwiedzający będą mogli odsłuchać notatkę głosową.
Po otrzymaniu zgody od osób, których dane dotyczą, pliki audio mogą zostać wygenerowane i wykorzystane przez zespół ds. mediów społecznych EAC w celu ich udostępnienia w mediach społecznościowych i innych odpowiednich kanałach (zob. pkt 7). Oprócz tego po zatwierdzeniu nagrania głosowego i opublikowaniu go na platformie odwiedzający również będą mogli udostępniać je na zewnątrz (na innych kanałach, np. w mediach społecznościowych). 

Za uzyskanie zgody każdej osoby, której dane dotyczą, odpowiada podwykonawca Rainbow Consortium (konsorcjum, w skład którego wchodzą ICF NEXT S.A i MEDIABRANDS). Osoby, których dane dotyczą, będą mogły wyrazić zgodę za pośrednictwem platformy Youthvoices.eu, tuż przed przesłaniem treści, przez zaznaczenie pola (pól) w formularzu rejestracyjnym online.

Zgodę w odniesieniu do wspomnianych usług można wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z administratorem danych na adres podany poniżej (zob. pkt 9) lub za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Youthvoices.eu. 

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

2.6. Materiały drukowane/fizyczne i dostępne online

Do promowania Europejskiego Roku Młodzieży 2022 wykorzystywane mogą być różnego rodzaju materiały fizyczne i internetowe. Mogą one być udostępniane za pośrednictwem odpowiednich kanałów promocyjnych (zob. pkt 7). Za uzyskanie zgody każdej osoby, której dane dotyczą, odpowiada podwykonawca Rainbow Consortium (konsorcjum, w skład którego wchodzą ICF NEXT S.A i MEDIABRANDS).

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

3. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ:

d) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1725 dotyczącym wyrażenia zgody przez dzieci, w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło przynajmniej 13 lat. W przypadku dzieci poniżej 13 roku życia zgodę musi wyrazić lub zaaprobować osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.
 

4. Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy? 

W celu przeprowadzenia operacji przetwarzania danych DG.EAC.B.3 może – bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, lub za pośrednictwem osób trzecich (tj. podwykonawcy, JRC, Eurodesku i dziennikarzy) – gromadzić wskazane poniżej kategorie danych osobowych. W zależności od rodzaju działania, gromadzone i przetwarzane będą wszystkie lub niektóre z poniższych danych osobowych: 

 • imię i nazwisko
 • funkcja
 • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, firma i dział, kraj zamieszkania, adres IP, media społecznościowe) 
 • informacje na potrzeby oceny kryteriów wyboru lub kwalifikowalności: wiek, płeć, wiedza specjalistyczna, umiejętności techniczne i języki, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, w tym informacje dotyczące obecnego i przeszłego zatrudnienia
 • kraj pochodzenia
 • obywatelstwo
 • język
 • materiały audiowizualne: zdjęcie/film osoby, której dane dotyczą, lub wszelkie inne materiały, na których można rozpoznać daną osobę
 • materiały audio: nagranie głosowe
 • materiały pisemne: wiadomości, artykuły, opinie, cytaty, biografie, stanowiska, eseje, prace badawcze, komunikaty prasowe, sprawozdania, autobiografie, historie, tłumaczenia, transkrypcje. 

Przekazanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. 


5. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Administrator danych przechowuje dane osobowe wyłącznie przez okres konieczny do osiągnięcia celu, w którym dane te są gromadzone lub przetwarzane, w tym przypadku wynoszący dwa lata po zakończeniu Europejskiego Roku Młodzieży 2022. 

Na podwykonawcach Komisji Europejskiej spoczywa zobowiązanie umowne do przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora danych i zgodnie z jego poleceniem, do zachowania poufności przetwarzanych danych, a także do ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem do nich oraz ich nieuprawnionym wykorzystaniem i przechowywaniem.

6. Jak chronimy i zabezpieczamy dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe w formacie elektronicznym (e-maile, dokumenty, bazy danych, przesłane partie danych itp.) są przechowywane na serwerach Komisji Europejskiej albo na serwerach jej podwykonawcy – Rainbow Consortium (konsorcjum, w skład którego wchodzą ICF NEXT S.A i MEDIABRANDS) – do zakończenia okresu zatrzymywania danych. Wszystkie operacje przetwarzania danych prowadzone są zgodnie z decyzją Komisji (UE, Euratom) 2017/46 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Komisji Europejskiej.

Przy prowadzeniu operacji przetwarzania danych w imieniu Komisji podwykonawcy Komisji muszą przestrzegać specjalnej klauzuli umownej, a także obowiązków w zakresie poufności danych wynikających z wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w państwach członkowskich UE („RODO” – rozporządzenie (UE) 2016/679). 

Komisja wprowadziła szereg środków technicznych i organizacyjnych służących ochronie danych osobowych. Środki techniczne obejmują odpowiednie działania w zakresie bezpieczeństwa online, ryzyka utraty danych, modyfikowania danych lub nieuprawnionego dostępu, z uwzględnieniem ryzyka związanego z przetwarzaniem oraz charakterem przetwarzanych danych osobowych. Środki organizacyjne obejmują ograniczenie dostępu do danych osobowych – dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione, które z uzasadnionych względów muszą mieć do nich dostęp na potrzeby danej operacji przetwarzania.

7. Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one ujawniane?

7.1. Ujawnianie danych osobowych

Dostęp do danych osobowych mają służby Komisji Europejskiej (zaangażowane w realizację Europejskiego Roku Młodzieży 2022) oraz pracownicy podwykonawcy odpowiedzialni za przeprowadzenie operacji przetwarzania oraz upoważnieni pracownicy zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu. Pracownicy tych służb i organów przestrzegają regulaminowych, a także – w razie potrzeby – dodatkowych zobowiązań umownych do zachowania poufności. 

Odbiorcami danych mogą być (poniższy wykaz jest niewyczerpujący i zależy od operacji przetwarzania):

 • pracownicy Komisji Europejskiej (służby Komisji Europejskiej i Dyrekcje Generalne zaangażowane w realizację Europejskiego Roku Młodzieży 2022) 
 • młode europejskie zainteresowane strony 
 • pracownicy Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
 • agencje UE
 • podwykonawca ds. komunikacji odpowiedzialny za działania komunikacyjne związane z Europejskim Rokiem Młodzieży 2022: Rainbow Consortium (konsorcjum, w skład którego wchodzą ICF NEXT S.A i MEDIABRANDS). 

Opisane dane (zob. pkt 4) są przechowywane wyłącznie w celu zilustrowania lub promowania działań komunikacyjnych realizowanych w związku z Europejskim Rokiem Młodzieży 2022. W zależności od działań komunikacyjnych realizowanych w związku z Europejskim Rokiem Młodzieży 2022 ogół społeczeństwa i wymienione powyżej kategorie odbiorców danych będą mieć wgląd w odpowiednie dane osobowe osób wskazanych przez upoważnionych redaktorów w artykułach, wiadomościach itp. (zob. pkt 2), takie jak imię i nazwisko osoby, która uczestniczyła w tworzeniu danego materiału informacyjnego.

Publikacja tych danych osobowych nie będzie wykraczać poza ramy operacji, na które osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę. Publikowane będą tylko te dane osobowe, na których publikację dana osoba wyraziła zgodę. Inne dane osobowe, oprócz tych publikowanych na potrzeby działań komunikacyjnych, mogą być przetwarzane w celu sprawnej realizacji działań (np. podczas procedury wyboru). Dostęp do takich danych osobowych mają tylko pracownicy Komisji Europejskiej i pracownicy podwykonawcy odpowiedzialni za przeprowadzenie operacji przetwarzania oraz upoważnieni pracownicy zgodnie z zasadą ograniczonego dostępu. Dostarczone dane, na których publikację osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę, mogą zostać opublikowane na wymienionych poniżej platformach.

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, mogą zostać opublikowane na platformach i kanałach promocyjnych Komisji Europejskiej, takich jak jej konta w mediach społecznościowych, które – nawet jeśli wymagają korzystania z narzędzi osób trzecich – zgodnie z prawem w przypadku przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w UE podlegają ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). W szczególności dane te mogą być publikowane na stronie internetowej dotyczącej Europejskiego Roku Młodzieży i na Europejskim Portalu Młodzieżowym, na platformie Głos Młodzieży, na kanałach Komisji Europejskiej w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), w portalu Intracomm Komisji Europejskiej, na stronie Social Media Wiki Komisji Europejskiej oraz na wszelkich innych platformach Komisji Europejskiej i stronach internetowych lub platformach medialnych osób trzecich, które mogą być istotne do celów promocyjnych.

7. 2. Pliki cookie

Pliki cookie to krótkie pliki tekstowe przechowywane przez stronę internetową na urządzeniu użytkownika (takim jak komputer, tablet lub telefon). Pliki cookie są wykorzystywane do zapewnienia technicznego funkcjonowania strony (funkcjonalne pliki cookie) lub do gromadzenia danych statystycznych (analityczne pliki cookie).

Pliki cookie przechowuje Europa Analytics – serwis, za pomocą którego monitoruje się i ocenia przydatność i efektywność stron internetowych portalu EUROPA Komisji Europejskiej.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w rejestrze przetwarzania DPR-EC-00685 (Europa Analytics).

Zezwolenie na stosowanie plików cookie nie jest konieczne do funkcjonowania strony, ale ułatwia użytkownikom przeglądanie jej zawartości. Pliki cookie można usunąć albo zablokować, ale w takim wypadku niektóre elementy strony mogą nie działać prawidłowo.

Informacje związane z plikami cookie nie są wykorzystywane do identyfikacji osób, których dane dotyczą, a dane dotyczące preferencji są w pełni kontrolowane przez Komisję. Nie używamy plików cookie do żadnych innych celów niż tutaj opisane.

Osoby, które nie wyrażają zgody na włączenie ich danych do naszych zanonimizowanych i zagregowanych danych statystycznych, mogą to zaznaczyć na naszej stronie dotyczącej plików cookie. Pliki cookie można dowolnie kontrolować lub usuwać.

a) Na platformie Głos Młodzieży

Analityczne pliki cookie – podwykonawca będzie wykorzystywał je wyłącznie do wewnętrznego gromadzenia informacji na temat możliwości ulepszenia usług świadczonych na rzecz wszystkich naszych użytkowników.

Pliki cookie analizują interakcję anonimowego użytkownika ze stroną (gromadzone dane nie odnoszą się do konkretnej osoby).

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim ani wykorzystywane do innych celów. Anonimowe statystyki są udostępniane usługodawcom zajmującym się projektem Copernicus na podstawie umowy z Komisją.

Każdy może zaakceptować lub odrzucić tego rodzaju pliki cookie za pośrednictwem banera plików cookie wyświetlanego na pierwszej odwiedzanej stronie.
 

Nazwa

Usługa

Cel

Rodzaj i ważność pliku cookie

_pk_id*

Matomo

Plik cookie jest instalowany przez Matomo. Służy do przechowywania unikatowego identyfikatora użytkownika oraz śledzenia korzystania z witryny na potrzeby sprawozdania analitycznego dotyczącego strony internetowej. Te pliki cookie przechowują informacje z zachowaniem anonimowości i przypisują pojedynczym odwiedzającym losowo wygenerowany numer w celu ich identyfikacji.

Trwały plik cookie administratora, 13 miesięcy

_pk_ses*

Matomo

Plik cookie jest instalowany przez Matomo. Służy do przechowywania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkowników i pomaga w sporządzeniu sprawozdania analitycznego dotyczącego funkcjonowania witryny. Gromadzone dane obejmują liczbę odwiedzających, źródło, z którego trafili oni na daną witrynę, oraz odwiedzane strony, przy czym wszystkie te informacje są przechowywane z zachowaniem anonimowości.

Sesyjny plik cookie, 30 min.

7. 3. Narzędzia informatyczne podmiotów trzecich, w tym media społecznościowe

W ramach szeroko wykorzystywanych kanałów komunikacyjnych, w tym w mediach społecznościowych, możemy wykorzystywać narzędzia informatyczne podmiotów trzecich w celu informowania o wyżej wymienionych działaniach i promowania ich (zob. pkt 2). Szczegółowe informacje na temat korzystania przez Komisję Europejską z mediów społecznościowych można znaleźć w rejestrze przetwarzania danych DPR-EC-00073 (Korzystanie z mediów społecznościowych przez Komisję Europejską).

W celu ochrony prywatności użytkowników podczas korzystania z narzędzi informatycznych podmiotów trzecich do łączenia się z tymi usługami nie stosujemy plików cookie przy pobieraniu naszych stron internetowych na komputer (lub inne urządzenie) użytkownika. Użytkownicy nie są również bezpośrednio przekierowywani do serwisów mediów społecznościowych ani innych stron. Tylko w przypadku gdy użytkownik kliknie odpowiedni przycisk lub odtworzy film, plik cookie mediów społecznościowych zostanie zainstalowany na urządzeniu. Jeżeli użytkownik nie kliknie żadnego przycisku ani filmu mediów społecznościowych, podmioty trzecie nie zainstalują plików cookie na urządzeniu użytkownika.

Podczas uzyskiwania dostępu do treści podmiotów trzecich na naszych stronach internetowych pojawia się komunikat, który ostrzega użytkownika o konieczności zaakceptowania szczegółowych warunków określonych przed podmioty trzecie, w tym ich polityki wykorzystania plików cookie, nad którymi Komisja nie ma kontroli.

Zachęcamy użytkowników do uważnego zapoznania się z odpowiednią polityką ochrony prywatności stosowaną przez wykorzystywane narzędzia mediów społecznościowych. Wyjaśniono w niej politykę gromadzenia danych osobowych i ich dalszego przetwarzania, wykorzystywania danych, praw użytkowników oraz sposobów ochrony prywatności przez użytkowników podczas korzystania z usług.

Korzystanie z narzędzia informatycznego podmiotu trzeciego nie oznacza, że Komisja Europejska w jakikolwiek sposób wspiera dany podmiot lub jego politykę ochrony prywatności. Jeżeli narzędzia informatyczne podmiotu trzeciego są w danym momencie niedostępne, nie ponosimy odpowiedzialności za brak usługi w związku z takim przestojem.
 

8. Jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą, i jak można ich dochodzić? 

„Osoby, których dane dotyczą” mają szczególne prawa na podstawie rozdziału III (art. 14–25) rozporządzenia (UE) 2018/1725, w szczególności prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, jeżeli dane osobowe są niedokładne lub niepełne. W stosownych przypadkach osoba ta ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Osoby, których dane dotyczą, wyraziły zgodę na przekazanie swoich danych osobowych do działu DG.EAC.B.3 na potrzeby tej operacji przetwarzania danych. Zgodę tę można wycofać w dowolnym momencie poprzez powiadomienie administratora danych. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z administratorem danych lub, w przypadku konfliktu, z inspektorem ochrony danych. W razie potrzeby można również zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe tych organów podano poniżej w punkcie 9. 

Korzystając z tych praw w odniesieniu do konkretnej operacji przetwarzania, należy w przesłanym wniosku podać opis tej operacji (tj. numer w rejestrze podany w punkcie 10 poniżej).

Gotowe i opublikowane oświadczenie o ochronie prywatności będzie dostępne do wglądu na stronie internetowej dotyczącej Europejskiego Roku Młodzieży na Europejskim Portalu Młodzieżowym, w rubryce „Polityka prywatności” umieszczonej w stopce. Ponadto niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostanie udostępnione osobom, których dane dotyczą, natychmiast po przekazaniu przez nie adresów e-mail. 

9. Dane kontaktowe

 • Administrator danych

Aby skorzystać z praw na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725 lub przesłać uwagi, pytania lub zastrzeżenia, ewentualnie aby złożyć skargę w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem danych osobowych, należy skontaktować się z administratorem danych w dziale DG.EAC.B.3, wysyłając e-mail na adres EYY2022@ec.europa.eu. 

 • Inspektor ochrony danych Komisji Europejskiej (DPO)

W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie rozporządzenia (UE) 2018/1725 można skontaktować się z inspektorem ochrony danych (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

 • Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)

Osoby, których dotyczą dane, mają prawo odwołać się (wnieść skargę) do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (edps@edps.europa.eu), jeżeli uznają, że w wyniku przetwarzania ich danych osobowych przez administratora danych zostały naruszone ich prawa wynikające z rozporządzenia (UE) 2018/1725.

10. Gdzie można znaleźć więcej informacji?

Inspektor ochrony danych w Komisji publikuje rejestr wszystkich udokumentowanych i zgłoszonych mu operacji przetwarzania danych osobowych przez Komisję. Rejestr ten jest dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ta konkretna operacja przetwarzania została wpisana do rejestru publicznego inspektora ochrony danych pod następującym numerem: DPR-EC-12988.1


 

 

dehaze