Skip to main content

Tietosuojaseloste – Euroopan nuorison teemavuosi 2022 – viestintätoimet

1. Johdanto

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on sitoutunut suojaamaan henkilötietoja ja kunnioittamaan yksityisyyden suojaa. Komissio kerää ja käsittelee henkilötietoja noudattaen luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 kumoamisesta) 23. lokakuuta 2018 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725.

Tässä tietosuojaselosteessa selitetään, miksi henkilötietoja kerätään, miten niitä käsitellään ja käytetään ja miten ne suojataan sekä mitä oikeuksia rekisteröidyllä on henkilötietojensa suhteen. Se sisältää myös oikeuksien käytöstä vastaavan rekisterinpitäjän, tietosuojavastaavan ja Euroopan tietosuojavaltuutetun yhteystiedot.

Seuraavassa kerrotaan tietojenkäsittelytehtävästä DPR-EC-12988.1 komission koulutuksen ja kulttuurin pääosaston B.3-yksikön viestintätoimissa liittyen Euroopan nuorison teemavuoteen. 
 

2. Miksi ja miten henkilötietoja käsitellään? 

Tietojenkäsittelyn tarkoitus. Kohdassa 4 kuvattuja henkilötietoja käsitellään jäljempänä kuvattujen Euroopan nuorison teemavuotta 2022 koskevien viestintätoimien esittelyyn ja edistämiseen. Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyiltä saadun nimenomaisen suostumuksen perusteella, mukaan lukien rekisteröityjen henkilötietojen julkaisu suurelle yleisölle. 
Viestintätoimiin sisältyy muun muassa:

 1. Eri sidosryhmien haastattelut. Haastattelijoina voivat olla nuoret, jotka kuuluvat nuorten toimittajien verkostoon tai yksittäiset nuoret tapauskohtaisesti.
 2. Kilpailuihin tai idean liitteeksi lähetetyt kuvat tai videot Euroopan nuorison teemavuoden 2022 puitteissa.
 3. Itse tallennetut videot, kuten esimerkiksi #SHEU leads -kampanjaan liittyen.
 4. Aiheisiin liittyvä sisältö (tekstinä) Euroopan nuorisoportaalin ”Näkemyksiä ja toiveita tulevaisuudesta” -osiossa.
 5. Itse tallennetut viestit ideoista, toiveista ja mielipiteistä Youth Voice -foorumilla.
 6. Painettu ja verkossa julkaistava materiaali.

2. 1. Nuorten toimittajien verkosto

Eurodeskin hallinnoima nuorten toimittajien verkosto on luotu Euroopan nuorison teemavuotta 2022 silmällä pitäen. Se kerää yhteen nuoria eurooppalaisia toimittajia kaikkialta Euroopasta tuottamaan omiin mielipiteisiinsä perustuvaa sisältöä erilaisista nuoria kiinnostavista aiheista ja julkaisemaan niitä monenlaisissa formaateissa (mm. artikkelit, videot ja podcastit). Nuoret eurooppalaiset toimittajat ovat rekisteröityjä, sillä heidän nimensä ja muut henkilötietonsa julkaistaan tuotetun sisällön ohessa. Toimintansa aikana nuoret toimittajat saattavat joutua keräämään henkilötietoja muilta ihmisiltä (esim. haastatellessaan eri sidosryhmiä), joista tulee siten myös rekisteröityjä. 

Eurodesk vastaa rekisteröityjen suostumuksen hankinnasta. Rekisteröityjen nimenomaisen suostumuksen perusteella sisältö julkaistaan Euroopan nuorisoportaalin Euroopan nuorisovuoden verkkosivuston asianomaisessa osiossa ja sitä jaetaan Euroopan nuorisoportaalin sosiaalisen median kanavilla (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) ja muilla asianomaisilla kanavilla (ks. kohta 7). 

Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon, kuten profilointiin.  

2.2. Kuva- tai videokilpailut

Euroopan nuorison teemavuoden 2022 edistämiseksi voidaan järjestää mm. kuva- tai videokilpailuja. Rekisteröityjä pyydetään täyttämään suostumuslomake ja videoita tai kuvia koskeva käyttölupalomake, jotka rekisterinpitäjä käsittelee. Jos osallistuja on alaikäinen, vanhempainvastuunkantajan on täytettävä nämä lomakkeet. Rekisteröityjen nimenomaisen suostumuksen perusteella sisältö julkaistaan Euroopan nuorisoportaalin Euroopan nuorisovuoden verkkosivuston asianomaisessa osiossa ja sitä jaetaan Euroopan nuorisoportaalin sosiaalisen median kanavilla (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) ja muilla asianomaisilla kanavilla (ks. kohta 7). 

Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon, kuten profilointiin.  

2.3. Itse tallennetut videot, esimerkiksi #SHEU leads -kampanjaan liittyen

Itse tallennettua audiovisuaalista sisältöä, mukaan lukien kuvat ja videot, joilla esiintyy eri sidosryhmiä, käytetään edistämään Euroopan nuorisovuoden 2022 viestintätoimia, kuten #SHEU leads -kampanjaa. 

#SHEU leads -kampanjalla nostetaan esiin tyttöjen ja nuorten naisten (alle 30-vuotiaiden) koulutukseen, nuorisotoimintaan, kulttuuriin, urheiluun, tutkimukseen ja innovointiin liittyviä tarinoita (videoformaatissa), joilla on suora tai epäsuora yhteys EU:n ohjelmiin. Ehdokkaat kuvaavat itsestään videon ja toimittavat oman kuvansa sen ohessa. 

Rekisteröityjä pyydetään täyttämään suostumuslomake ja videoita tai kuvia koskeva käyttölupalomake, jotka rekisterinpitäjä käsittelee. Rekisteröityjen nimenomaisen suostumuksen perusteella sisältöä käytetään Euroopan nuorisovuoden 2022 viestintätoimissa, mukaan lukien #SHEU leads -kampanja, ja sitä voidaan julkaista eri media-alustoilla (ks. kohta 7). 

Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon, kuten profilointiin.  

2.4. Sisältö osiossa Näkemyksiä ja toiveita tulevaisuudesta

Nuoret, myös alaikäiset, jakavat lyhyitä kirjoituksia toiveistaan, tavoitteistaan ja unelmistaan, ja tekstin ohessa julkaistaan kirjoittajan kuva. Tämä toiminto on perustettu yhteistyössä Yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa Euroopan tulevaisuuskonferenssia varten saadusta palautteesta / #OurFutures. Yhteinen tutkimuskeskus toimittaa Euroopan tulevaisuuskonferenssia varten saadun sisällön koulutuksen ja kulttuurin pääosaston B.3-yksikölle. 

Yhteinen tutkimuskeskus vastaa rekisteröityjen suostumuksen hankinnasta. Rekisteröityjen nimenomaisen suostumuksen perusteella sisältö julkaistaan Euroopan nuorisoportaalin Euroopan nuorisovuoden verkkosivuston asianomaisessa osiossa ja sitä jaetaan Euroopan nuorisoportaalin sosiaalisen median kanavilla (Facebook: EuropeanYouthEU, Instagram: @european_youth_eu, Twitter: @EuropeanYouthEU) ja muilla asianomaisilla kanavilla (ks. kohta 7). 

Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon, kuten profilointiin.  

2.5. Itse tallennetut viestit ideoista, toiveista ja mielipiteistä Youth Voice -foorumilla

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään, jotta voidaan jakaa tietoa nuoren sukupolven yleisistä ajatuksista ja välittää kaikki mielipiteet ja kannanotot nuorilta, joita poliittiset päättäjät eivät kuuntele riittävästi, tallentamalla ja julkaisemalla nuorten näkemyksiä foorumilla.

Youth Voice -foorumi on osa Euroopan nuorison teemavuotta. Se on avoin alusta, johon eurooppalaisia nuoria kutsutaan esittämään sekä yhteisiä että yksilöllisiä näkemyksiä. Osallistujat lähettävät ja tallentavat näkemyksensä omalla kielellään, ja alusta muuttaa viestit automaattisesti englanninkielisiksi kirjoituksiksi automatisoidun ohjelmiston avulla. Palveluun sisältyy myös kirosanojen ja muiden hävyttömyyksien suodatus, jotta kannanotot pysyvät asiallisina. Käytössä on myös kielenymmärtämispalvelu, jonka avulla teksti analysoidaan ja sen sisällöstä poimitaan metadataa, kuten käsitteitä, kokonaisuuksia, avainsanoja, luokkia, tunnetiloja, suhteita, semanttisia merkityksiä ja syntaksia. Jokaisesta tallenteesta tuotetut metatiedot ovat ylläpitäjien saatavilla. 

Kun tallenne on valmis, moderaattorit arvioivat sen sisällön ja lähettävät viestin tallenteen tekijälle heti kun sisältö on hyväksytty ja julkaistu. Kun tallenne on hyväksytty ja julkaistu alustalla, vierailijat voivat kuunnella sen.
Rekisteröidyn suostumuksen perusteella tallenteita voidaan poimia foorumilta, ja kulttuurin ja koulutuksen pääosaston sosiaalisen median tiimi voi jakaa niitä sosiaalisessa mediassa ja muilla asiaankuuluvilla kanavilla (ks. kohta 7). Tallenteen hyväksymisen ja julkaisun jälkeen myös vierailijat voivat jakaa sitä ulkoisesti (muille kanaville, kuten sosiaaliseen mediaan). 

Toimeksisaaja Rainbow Consortium (jonka muodostavat ICF NEXT S.A ja MEDIABRANDS) on vastuussa rekisteröityjen suostumuksen hankinnasta. Suostumus annetaan foorumilla Youthvoices.eu rastittamalla verkossa olevan rekisteröintilomakkeen ruudut ennen sisällön toimittamista.

Suostumuksen voi peruuttaa milloin tahansa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään, jonka yhteystiedot ovat jäljempänä tällä sivulla (ks. kohta 9), tai Youthvoices.eu-sivustolla olevalla lomakkeella. 

Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon, kuten profilointiin.

2.6. Painettu ja verkossa julkaistava materiaali

Euroopan nuorisovuoden 2022 edistämiseksi saatetaan luoda eri tyyppistä painettua ja verkossa julkaistavaa materiaalia. Niitä voidaan jakaa asianomaisissa tiedotuskanavissa (ks. kohta 7) Toimeksisaaja Rainbow Consortium (jonka muodostavat ICF NEXT S.A ja MEDIABRANDS) on vastuussa rekisteröityjen suostumuksen hankinnasta.

Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon, kuten profilointiin.

3. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet?

Henkilötietoja käsitellään seuraavista syistä:

d) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;

Asetuksen (EU) 2018/1725 8 artiklan 1 kohdan mukaan kun kyseessä on tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoaminen suoraan lapselle, lapsen henkilötietojen käsittely on lainmukaista, jos lapsi on vähintään 13-vuotias. Jos lapsi on alle 13-vuotias, lapsen vanhempainvastuunkantajan on annettava siihen suostumus tai valtuutus.
 

4. Mitä henkilötietoja kerätään ja käsitellään? 

Jotta koulutuksen ja kulttuurin pääosaston B.3-yksikkö voi suorittaa nämä käsittelytoimet, se voi kerätä joko suoraan rekisteröidyltä tai kolmansien osapuolien (eli toimeksisaajan, Yhteisen tutkimuskeskuksen, Eurodeskin ja toimittajien) kautta seuraavat henkilötietoryhmät. Toiminnan tyypistä riippuen joko kaikki tai osa jäljempänä mainituista henkilötiedoista otetaan talteen ja niitä käsitellään. 

 • Etu- ja sukunimi
 • Toiminta
 • Yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, yritys ja sen osasto, asuinmaa, internetosoite, sosiaalinen media) 
 • Tiedot valinta- tai kelpoisuusperusteiden arviointia varten: ikä, sukupuoli, asiantuntemus, tekniset taidot ja kielitaito, koulutustausta, ammattikokemus, mukaan lukien tiedot nykyisestä ja aiemmasta työkokemuksesta
 • Asuinmaa
 • Kansalaisuus
 • Kieli
 • Audiovisuaalinen sisältö: kuvat tai videot rekisteröidystä tai mikä muu tahansa sisältö, josta rekisteröity voidaan visuaalisesti tunnistaa
 • Audiosisältö: äänitallenteet
 • Kirjallinen sisältö: uutiset, artikkelit, mielipidekirjoitukset, lainaukset, henkilöhistoria, näkemykset, tutkimukset, lehdistötiedotteet, raportit, omaelämäkerrat, tarinat, käännökset, transkriptiot. 

Henkilötietojen antaminen ei ole pakollista. 


5. Miten kauan henkilötietoja säilytetään?

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tietojen keräämisen tarkoituksen täyttämistä tai jatkokäsittelyä varten, eli kahden vuoden ajan Euroopan nuorisovuoden 2022 päättymisestä. 

Euroopan komission toimeksisaajat, joiden on sopimuksensa perusteella käsiteltävä henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta ja tämän ohjeiden mukaisesti, pitävät kaiken käsittelemänsä datan salassa ja suojaavat sen valtuudettomalta pääsyltä, käytöltä ja säilyttämiseltä.

6. Miten henkilötietoja suojataan?

Kaikki sähköisessä muodossa (sähköpostit, tiedostot, tietokannat, verkkoon ladatut tiedot ym.) olevat henkilötiedot tallennetaan joko Euroopan komission ja/tai sen toimeksisaajan – Rainbow Consortiumin (jonka muodostavat ICF NEXT S.A ja MEDIABRANDS) – palvelimille säilytysajan loppuun saakka. Kaikessa tietojen käsittelyssä sovelletaan 10. tammikuuta 2017 annettua komission päätöstä (EU, Euratom) 2017/46 viestintä- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta Euroopan komissiossa.

Komission toimeksisaajien on komission puolesta tietoja käsitellessään noudatettava erityistä sopimuslauseketta ja salassapitovelvoitteita, joita aiheutuu yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 täytäntöönpanosta EU:n jäsenvaltioissa. 

Komissio on ottanut henkilötietojen suojaamiseksi käyttöön useita teknisiä ja hallinnollisia toimenpiteitä. Teknisillä toimenpiteillä pyritään varmistamaan verkkoturvallisuus ja pienentämään tietojen häviämisen, muuttamisen ja luvattoman käytön riskiä. Toimenpiteissä otetaan huomioon tietojen käsittelystä johtuvat riskit ja käsiteltävien tietojen luonne. Hallinnollisiin toimenpiteisiin kuuluu sen varmistaminen, että henkilötietoihin on pääsy vain valtuutetuilla henkilöillä, joilla on perusteltu tarve saada ne tietoonsa käsittelyä varten.

7. Kenellä on pääsy henkilötietoihin ja kenelle tietoja luovutetaan?

7.1. Henkilötietojen luovutus

Henkilötietoihin voivat tutustua niiden käsittelystä vastaavat Euroopan komission yksiköt (Euroopan nuorison teemavuoden 2022 toteutuksesta vastaavat), tietojenkäsittelytehtävää hoitava toimeksisaajan henkilöstö sekä muut tiedonsaantitarpeen perusteella valtuutetut työntekijät. Kyseiset työntekijät noudattavat luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä ja lisämääräyksiä. 

Tietojen vastaanottajina voivat olla (ei-tyhjentävä luettelo, riippuu tietojenkäsittelytehtävästä):

 • Euroopan komission henkilöstö (Euroopan nuorison teemavuoden 2022 toteutuksesta vastaavissa Euroopan komission yksiköissä ja pääosastoissa) 
 • Euroopan nuorison sidosryhmät 
 • Euroopan parlamentin, alueiden komitean sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean henkilöstö 
 • EU:n virastot
 • Viestinnän toimeksisaaja, joka on vastuussa Euroopan nuorison teemavuoteen 2022 liittyvistä viestintätoimista: Rainbow Consortium, jonka muodostavat ICF NEXT S.A ja MEDIABRANDS. 

Kuvatut tiedot (ks. kohta 4) säilytetään ainoastaan Euroopan nuorisovuoden 2022 viestintätoimien esittelyyn tai edistämiseen. Euroopan nuorison teemavuoden 2022 viestintätoimesta riippuen suuri yleisö ja edellä mainitut tietojen vastaanottajaryhmät näkevät asiaankuuluvat henkilötiedot kaikista niistä henkilöistä, joiden tiedot valtuutetut päätoimittajat ovat lisänneet artikkeleihin, uutisiin ym. (ks. kohta 2), esimerkiksi uutisen kirjoittajan nimen.

Henkilötietojen julkaiseminen ei ylitä sen tietojenkäsittelytoimen tarkoitusta, johon rekisteröity on antanut suostumuksensa. Vain ne henkilötiedot, joiden julkaisuun rekisteröity on antanut suostumuksensa, julkaistaan. Viestintätoimia varten julkaistujen henkilötietojen lisäksi voidaan käsitellä muita henkilötietoja, jotta tietty toimenpide voidaan suorittaa (esim. valintamenettelyn aikana). Henkilötietoihin voivat tutustua vain niiden käsittelystä vastaava Euroopan komission ja toimeksisaajan henkilöstö sekä muut tiedonsaantitarpeen perusteella valtuutetut työntekijät. Rekisteröidyn suostumuksella henkilötietoja voidaan julkaista seuraavassa kappaleessa luetelluilla alustoilla.

Rekisteröidyn henkilötiedot voidaan julkaista Euroopan komission alustoilla ja muilla tiedotuskanavilla, kuten sosiaalisen median tileillä, jotka ovat kolmannen osapuolen välineitä, mutta joilla noudatetaan yleistä tietosuoja-asetusta käsiteltäessä yksityishenkilöiden henkilötietoja EU:ssa. Tarkemmin sanottuna tietoja voidaan julkaista Euroopan nuorison teemavuoden verkkosivustolla ja Euroopan nuorisoportaalissa, Youth Voice -foorumilla, Euroopan komission sosiaalisen median kanavilla (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), Euroopan komission intranetissä (Intracomm), Euroopan komission sosiaalisen median Wikissä sekä muilla Euroopan komission alustoilla ja kolmansien osapuolten verkkosivustoilla tai media-alustoilla, joilla voi olla merkitystä tiedotustoiminnassa.

7. 2. Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän laitteelle (kuten tietokoneelle, tabletille tai puhelimelle) verkkosivuston kautta. Evästeitä käytetään verkkosivuston tekniseen toimintaan (toimintaevästeet) tai tilastotietojen keruuseen (analyyttiset evästeet).

Europa Analytics -palvelu, joka analysoi Euroopan komission Europa-palvelimella olevien sivustojen vaikuttavuutta ja tehokkuutta, tallentaa evästeet.

Lisätietoja löytyy käsittelyselosteesta DPR-EC-00685 (Europa Analytics).

Näiden evästeiden salliminen ei ole ehdottoman välttämätöntä sivuston toiminnalle, mutta se helpottaa sivujen selaamista. Voit poistaa tai estää evästeet, mutta silloin on mahdollista, että jotkin verkkosivuston toiminnoista eivät toimi kunnolla.

Evästeisiin liittyviä tietoja ei käytetä rekisteröityjen tunnistamiseen henkilökohtaisesti, ja sivuston käyttöä kuvaavat tiedot ovat täysin komission ylläpitäjän valvonnassa. Evästeitä käytetään ainoastaan edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

Jos henkilötiedot halutaan poistaa komission anonymisoiduista yhdistetyistä tilastoista, sen voi tehdä evästesivulla. Evästeitä voi vapaasti hallita ja/tai poistaa.

a) Youth Voice -foorumi

Analyyttiset evästeet: toimeksisaaja käyttää analyyttisiä evästeitä vain sisäiseen tutkimukseen, jolla se haluaa saada selville, miten parantaa käyttäjille tarjoamiaan palveluja.

Evästeiden avulla seurataan käyttäjän vuorovaikutusta anonyyminä verkkosivuston kanssa (kerätystä tiedosta ei voi tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti).

Näitä tietoja ei myöskään jaeta minkään ulkopuolisen osapuolen kanssa eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin. Anonymisoituja tilastoja jaetaan sellaisten toimeksisaajien kanssa, jotka työskentelevät Copernicus-hankkeessa komission kanssa tehdyn sopimuksen nojalla.

Voit vapaasti antaa luvan evästeille tai kieltää tällaisten evästeiden käytön evästepalkista sivustolle tullessasi.
 

Nimi

Palvelu

Tarkoitus

Evästeen tyyppi ja säilytysaika

_pk_id*

Matomo

Evästeen asettaja on Matomo. Evästeen avulla tallennetaan yksilöllinen käyttäjätunnus ja seurataan sivuston käyttöä sivuston analytiikkaraporttia varten. Evästeet tallentavat tiedot anonyymisti ja antavat satunnaisesti luodun numeron yksittäisten kävijöiden tunnistamiseksi.

Ensimmäisen osapuolen pysyvä eväste, 13 kuukautta

_pk_ses*

Matomo

Evästeen asettaja on Matomo. Evästeen avulla tallennetaan tietoa siitä, miten vierailijat käyttävät verkkosivustoa ja autetaan laatimaan analytiikkaraportti verkkosivuston toiminnasta. Kerättyihin tietoihin sisältyy kävijöiden lukumäärä, miltä sivustolta kävijä on saapunut verkkosivustolle sekä anonyymit sivuvierailut.

Ensimmäisen osapuolen istuntoeväste, 30 minuuttia

7. 3. Kolmannen osapuolen IT-työkalut, myös sosiaalinen media

Komissio voi käyttää kolmannen osapuolen tietoteknisiä välineitä tiedottaakseen edellä kuvatuista toimista (ks. kohta 2) laajalti käytettyjen viestintäkanavien, myös sosiaalisen median, kautta. Tarkempia tietoja siitä, miten komissio käyttää sosiaalista mediaa, löytyy käsittelyselosteesta DPR-EC-00073 (Sosiaalisen median käyttö, Euroopan komissio).

Yksityisyyden suojaamiseksi komission käyttämät kolmansien osapuolten IT-työkalut eivät tallenna evästeitä verkkosivujen latautuessa tietokoneelle (tai muulle laitteelle) eivätkä ohjaa suoraan kyseisiin sosiaalisen median palveluihin tai muille verkkosivustoille. Laitteelle tallentuu sosiaalisen median eväste vain siinä tapauksessa, että sen painiketta tai videota (”play”) napsautetaan. Jos sosiaalisen median painikkeita tai videoita ei napsauteta, kolmansien osapuolten evästeet eivät asennu laitteelle.

Jos tällaista kolmannen osapuolen sisältöä komission verkkosivustolla halutaan tarkastella, ensin on hyväksyttävä näiden kolmansien osapuolten ehdot ja evästekäytänteet, joihin komissio ei voi vaikuttaa.

Käyttäjien on suositeltavaa tutustua asianomaisen sosiaalisen median välineen tietosuojaperiaatteisiin. Niistä käy ilmi, miten kukin yritys kerää ja käsittelee henkilötietoja, mitkä ovat tietojen käyttötarkoitukset ja käyttäjien oikeudet ja miten käyttäjät voivat suojella yksityisyyttään näitä palveluja käyttäessään.

Kolmannen osapuolen IT-työkalujen käyttö ei tarkoita sitä, että se tai sen tietosuojaperiaatteet olisivat Euroopan komission hyväksymiä. Jos yksi tai useampi kolmannen osapuolen tietotekninen väline on poissa käytöstä, komissio ei vastaa niiden toimintahäiriöistä johtuvista palvelukatkoksista.
 

8. Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet henkilötietojen käsittelyn suhteen? 

Rekisteröidyllä on asetuksen (EU) 2018/1725 III luvun (14–25 artikla) mukaisesti tiettyjä oikeuksia, erityisesti oikeus tutustua henkilötietoihinsa ja oikaista niitä, jos ne ovat paikkansapitämättömiä tai puutteellisia. Rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus poistaa henkilötiedot, rajoittaa ja vastustaa niiden käsittelyä ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Rekisteröity on antanut suostumuksensa siihen, että koulutuksen ja kulttuurin pääosaston B.3-yksikkö voi käsitellä hänen henkilötietojaan tässä yhteydessä. Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Suostumuksen peruminen ei poista perumista edeltävän tietojen käsittelyn laillisuutta.

Näitä oikeuksia on mahdollista käyttää ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään tai riitatilanteessa tietosuojavastaavaan. Tarvittaessa voi ottaa yhteyttä myös Euroopan tietosuojavaltuutettuun. Yhteystiedot ovat jäljempänä kohdassa 9. 

Yhteen tai useampaan käsittelytoimeen liittyvässä oikeuksien käyttämistä koskevassa pyynnössä rekisteröidyn tulee antaa kuvaus niistä (eli rekisteriviite tai -viitteet jäljempänä kohdassa 10 täsmennetyllä tavalla).

Julkaisun jälkeen tähän tietosuojaselosteeseen voi tutustua Euroopan nuorison teemavuoden verkkosivustolla Euroopan nuorisoportaalissa klikkaamalla osiota ”tietosuoja” sivun alalaidassa. Sen lisäksi tietosuojaseloste toimitetaan rekisteröidylle heti, kun tämän sähköpostiosoite on tiedossa. 

9. Yhteystiedot

 • Rekisterinpitäjä

Jos rekisteröity haluaa käyttää asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisia oikeuksiaan, esittää huomautuksia, kysymyksiä tai huolenaiheita tai tehdä kantelun henkilötietojen keräämisestä tai käytöstä, hän voi ottaa yhteyttä koulutuksen ja kulttuurin pääosaston B.3-yksikön rekisterinpitäjään sähköpostitse osoitteessa EYY2022@ec.europa.eu. 

 • Komission tietosuojavastaava

Rekisteröity voi ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) asioissa, jotka liittyvät asetuksen (EU) 2018/1725 mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn.

 • Euroopan tietosuojavaltuutettu

Rekisteröidyllä on oikeus kääntyä Euroopan tietosuojavaltuutetun puoleen (edps@edps.europa.eu) ja tehdä kantelu, jos hän katsoo, että rekisterinpitäjän suorittama henkilötietojen käsittely on johtanut asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisten oikeuksien loukkaamiseen.

10. Mistä saa lisätietoja?

Komission tietosuojavastaava pitää julkista rekisteriä komission kaikista henkilötietojen käsittelyistä, jotka on dokumentoitu ja joista on ilmoitettu tietosuojavastaavalle. Rekisteriin voi tutustua osoitteessa http://ec.europa.eu/dpo-register.

Tämä nimenomainen käsittelytoimi on kirjattu tietosuojavastaavan julkiseen rekisteriin seuraavalla viitteellä: DPR-EC-12988.1


 

 

dehaze