Skip to main content
© William Bossen - Unsplash © William Bossen - Unsplash

Какво представлява изменението на климата?

Последна актуализация сряда, 21/10/2020

Всички говорят за изменението на климата. Изключително топлите зими, неконтролируемите горски пожари и по-бързото от очакваното топене на ледниците са явления, дължащи се на изменението на климата.

Изменение на климата — причини и въздействие, обяснени чрез отговорите на пет ключови въпроса.

1. Какво представлява изменението на климата?

Причинено от глобалното затопляне, изменението на климата се отнася до дългосрочните метеорологични условия на Земята, като например температурата, морското равнище и валежите. 

Климатът на Земята многократно се е променял значително от образуването на планетата преди 4,5 милиарда години досега. Имало е топли периоди и ледникови периоди: тези цикли винаги са продължавали десетки хиляди или милиони години. През последните 150 години (индустриалната епоха) температурите се повишават по-бързо, отколкото когато и да било.

2. Какви са причините за изменението на климата?

Основната причина за изменението на климата е изгарянето на изкопаеми горива, като нефт, въглища и природен газ, при което се отделят парникови газове в атмосферата. Други човешки дейности, като например селското стопанство и обезлесяването, също допринасят за тяхното разпространение. Проблемът е, че тези газове задържат топлината в атмосферата: това се нарича парников ефект

Без парников ефект средната температура на планетата би била -18°C. Но ежедневните човешки дейности водят до голямо увеличаване на този ефект, което е причина температурата на планетата да се повишава повече. Въпреки международните ангажименти равнището на въглероден диоксид (CO2) в атмосферата продължава да расте и през 2019 г. достигна до нов рекорд според Световната метеорологична организация (почти +150% в сравнение с 1750 г.). 

3. Какво е въздействието на изменението на климата?

Основното въздействие на изменението на климата е повишаването на температурата на планетата, която се е увеличила с 1,1°C от преди индустриалната епоха. 2010—2020 г. е десетилетие на изключително високи температури в световен мащаб, а 2019 г. е втората най-гореща година в историята. Ако сегашната тенденция на затопляне се запази, до края на века температурите могат да се покачат с 3—5 °C с възможни катастрофални последици. За сравнение 5 °C е температурното увеличение през последните 10 000 години.

Повишаването на температурите се отразява на разтопяването на ледената покривка на полюсите, което води до наводняване и до застрашаване на крайбрежните райони. Изменението на климата води също така до по-чести и интензивни екстремни метеорологични явления, като бури, суши, горещини и горски пожари. В това отношение има много силни регионални различия и някои части на света са засегнати в по-голяма степен от други. 

4. А хората?

Както здравето ни, така и продоволствената ни сигурност са застрашени, особено в Африка и Азия, където живее част от младото население в света. Както е посочено в Програмата на ООН по околната среда, глобално затопляне с 2 °C ще постави над половината от населението на Африка в риск от недохранване. Световната здравна организация предупреждава, че здравето на милиони хора може да бъде застрашено от повишаване на равнищата на маларията, предаваните чрез водата болести и недохранването. Това ще окаже въздействие и върху миграцията на хора, като се очаква увеличаване на броя на бежанците поради климата. 

5. Можем ли да спрем изменението на климата?

Ако не можем да предотвратим изменението на климата, можем поне да смекчим последиците от него и да се приспособим към тях. Действията за смекчаване включват намаляване на емисиите в атмосферата, например чрез използване на чиста енергия и увеличаване на горските площи. Необходими са драстични промени в ключови области, като транспорт, енергетика, промишленост, жилищно строителство, управление на отпадъците и селско стопанство. 

Адаптирането към изменението на климата означава подготовка за неговото въздействие и повишаване на устойчивостта на нашето общество. Това може да означава например по-ефективно използване на оскъдните водни ресурси, адаптиране на практиките в селското и горското стопанство и гарантиране, че сградите и инфраструктурата са в състояние да издържат на бъдещите климатични условия и екстремни метеорологични явления. 

Въздействието на изменението на климата често се усеща силно в районите и сред населението, които вече са уязвими. Справянето с изменението на климата също така означава да се помогне на най-уязвимите и да се постигне напредък по други глобални предизвикателства, като борбата с бедността, неравенството и влошаването на състоянието на околната среда. Международни организации, гражданското общество и все повече млади хора настояват за глобални действия за справяне с изменението на климата. ЕС постави изменението на климата на челно място в своята политическа програма с Европейския зелен пакт, обявен през декември 2019 г. от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Европейският зелен пакт има за основна цел превръщането на Европа в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г.