Skip to main content
© European Union © European Union

Czym jest unijny dialog młodzieżowy?

Ostatnia aktualizacja piątek, 23/09/2022

Unijny dialog młodzieżowy to mechanizm, który umożliwia wymianę poglądów między młodymi ludźmi a politykami w ramach strategii UE na rzecz młodzieży.

Czemu służy unijny dialog młodzieżowy?

Unijny dialog młodzieżowy ma zagwarantować, że opinie i potrzeby młodych ludzi i organizacji młodzieżowych zostaną uwzględnione w procesie kształtowania unijnej polityki młodzieżowej.

Dialog wspiera realizację strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027, która koncentruje się na trzech obszarach działania, tj. angażowaniu i łączeniu ze sobą młodych ludzi oraz wzmacnianiu ich pozycji. Ułatwia również współpracę między poszczególnymi krajami Unii w odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z młodzieżą.

Jak prowadzony jest dialog?

Dialog z politykami oraz inne działania prowadzone są w ramach 18-miesięcznych cyklów. Tematy kolejnych cyklów wskazuje Rada UE w składzie ministrów ds. młodzieży.

Temat obecnego cyklu (początek 2022 r. – połowa 2023 r.) to „Wspólne działania na rzecz zrównoważonej i włączającej Europy”.

Temat ten jest bezpośrednio związany z europejskimi celami młodzieżowymi nr 3 (włączające społeczeństwa) i nr 10 (zrównoważona zielona Europa).

Inicjatywa ta jest skierowana do wszystkich młodych ludzi, również tych o mniejszych szansach oraz niezaangażowanych w życie obywatelskie i nieaktywnych w tym zakresie. Na poziomie krajów Unii dialogiem zarządzają krajowe grupy robocze, które są odpowiedzialne za prowadzenie lokalnych konsultacji i działań z udziałem młodzieży, organizacji młodzieżowych oraz polityków.

Jego realizacją na poziomie Unii kierują natomiast trzy prezydencje (tj. trzy kraje sprawujące kolejno prezydencję w Radzie UE), które odgrywają wiodącą rolę w tym procesie i współpracują ściśle z Komisją Europejską i agencjami krajowymi, jak również z Europejskim Forum Młodzieży i innymi przedstawicielami młodzieżowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego w ramach grupy koordynacyjnej.

Jakie są efekty?

Po zakończeniu działań na poziomie krajowym i europejskim wyniki kompiluje się i poddaje dalszej analizie i dyskusji w ramach konferencji UE na temat młodzieży. Podczas tych konferencji przedstawiciele młodzieży i politycy wspólnie wypracowują stanowiska, które następnie przedkładają na forum UE. Konferencje te odbywają się dwa razy do roku w krajach, które aktualnie sprawują prezydencję.

Wnioski wypracowane w ramach unijnego dialogu młodzieżowego przedstawia się potem Radzie Unii Europejskiej. Rada może przyjąć dokument strategiczny odzwierciedlający opinie młodych ludzi. Przykładowo w ramach poprzedniego cyklu określono w 2018 r. 11 celów młodzieżowych, które zostały następnie uwzględnione w strategii UE na rzecz młodzieży przyjętej w drodze procesu politycznego i negocjacji w Radzie UE. Cele te są następujące:

 • łączenie UE z młodzieżą
 • równość wszystkich płci
 • włączające społeczeństwa
 • informowanie i konstruktywny dialog
 • zdrowie psychiczne i dobrostan
 • poprawa sytuacji młodzieży wiejskiej
 • wysokiej jakości zatrudnienie dla wszystkich
 • wysokiej jakości uczenie się
 • przestrzeń i uczestnictwo dla wszystkich
 • zrównoważona zielona Europa
 • organizacje młodzieżowe i europejskie programy na rzecz młodzieży.

 

Strategia UE na rzecz młodzieży pozwala urzeczywistnić postulaty młodych ludzi dzięki wykorzystaniu unijnych narzędzi politycznych i zachęcaniu do podejmowania działań krajowych, regionalnych i lokalnych.