Skip to main content
© European Union © European Union

Kas ir ES jaunatnes dialogs?

Pēdējās atjaunināšanas datums piektdiena, 23/09/2022

ES jaunatnes dialogs ir dialogs starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, un tas ir daļa no ES jaunatnes stratēģijas.

Kālab ES jaunatnes dialogs?

Tas ir veids, kā tiek gādāts, lai, veidojot ES jaunatnes politiku, tiktu ņemts vērā jauniešu un jauniešu organizāciju viedoklis, uzskati un vajadzības.

Šis dialogs palīdz realizēt ES jaunatnes stratēģiju 2019.–2027. gadam. Stratēģijas uzmanības centrā ir “iesaistīšanās, saiknes veidošana, iespēju veicināšana”, un tā mudina ES valstis sadarboties visos jautājumos, kas skar jauniešus.

Kā dialogs tiek organizēts?

Dialogs ar politikas veidotājiem un citi pasākumi tiek rīkoti pusotra gada darba ciklos. Katram ciklam ir atšķirīga tēma, kuru nosaka Jaunatnes lietu ministru padome.

Pašreizējais cikls (no 2022. gada sākuma līdz 2023. gada vidum) saucas “Ilgtspējīga un zaļa Eiropa”.

Tematiskā prioritāte līdz ar to ir tieši saistīta ar Eiropas jaunatnes mērķi Nr. 3 “Iekļaujoša sabiedrība”, un Nr. 10, “Ilgtspējīga zaļa Eiropa”.

Jaunatnes dialoga mērķis ir uzrunāt visus jauniešus, arī tos, kam ir mazāk izredžu, un tos, kas patlaban nav iesaistīti un aktīvi. Katrā dalībvalstī šo procesu organizē nacionālās darba grupas, kas savā valstī rīko konsultācijas un pasākumus ar jauniešiem, jauniešu organizācijām un politikas veidotājiem.

Triju prezidentvalstu komanda uzņemas vadošo lomu, lai virzītu ES jaunatnes dialoga. Koordinācijas grupā tā cieši sadarbojas ar Eiropas Komisiju un nacionālajām aģentūrām, kā arī ar Eiropas Jaunatnes forumu un citiem jauniešu pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem.

Kādi ir rezultāti?

Kad valstu un Eiropas mēroga pasākumi ir noslēgušies, rezultāti tiek apkopoti, analizēti un sīkāk pārrunāti ES jauniešu konferencēs. Tur jauniešu pārstāvjiem un politikas veidotājiem ir iespēja sadarboties un nākt klajā ar kopīgu vēstījumu Eiropas Savienībai. Šīs konferences notiek divreiz gadā, un tās rīko attiecīgā ES prezidentvalsts.

Secinājumi no ES jaunatnes dialoga pasākumiem tiek iesniegti Eiropas Savienības Padomei. Padome tad var pieņemt politikas dokumentu, kas satur jauniešu viedokļus. Piemēram, 2018. gadā pēdējā cikla laikā tika definēti 11 mērķi par labu jaunatnei. Tie vēlāk tika iekļauti ES jaunatnes stratēģijā pēc politiska procesa un sarunām ES Padomē:

 • ES un jauniešu saiknes veidošana
 • Dzimumu līdztiesība
 • Iekļaujoša sabiedrība
 • Informācija un konstruktīvs dialogs
 • Garīgā veselība un labjutība
 • Atbalsts lauku jauniešiem
 • Kvalitatīva nodarbinātība visiem
 • Kvalitatīva mācīšanās
 • Telpa un līdzdalība visiem
 • Ilgtspējīga un zaļa Eiropa
 • Jauniešu organizācijas un Eiropas programmas

 

ES jaunatnes stratēģija palīdz realizēt jauniešu redzējumu, mobilizējot politikas instrumentus ES līmenī un mudinot ieinteresētās personas rīkoties nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī.