Skip to main content
© European Union © European Union

Dialog EU s mládeží – o co se jedná?

poslední aktualizace pátek, 23/09/2022

Dialog EU s mládeží je iniciativa v rámci strategie EU pro mládež, jejímž cílem je umožnit diskusi mladých lidí s tvůrci politik.

Proč EU dialog s mládeží vede?

Poslouží k tomu, aby se názory a potřeby mladých lidí a mládežnických organizací zohlednily při definování politik EU týkajících se mládeže.

Dialogem má rovněž přispět k realizaci strategie EU pro mládež v období 2019–2027. Ta se zaměřuje na tři hlavní oblasti vyjádřené heslem „Propojovat, angažovat a posilovat“ a stimuluje spolupráci členských zemí v otázkách týkajících se mladých lidí.

Jak dialogy probíhají?

Jedná se o 18timěsíční cykly diskusí s tvůrci politik, přičemž paralelně s tím jsou pořádány ještě další tematické akce. Každý cyklus se zaměřuje na jiné téma, které určuje Rada ministrů pro otázky mládeže.

Tím aktuálním (běží od začátku roku 2022 do poloviny roku 2023) je „Společně pro udržitelnou a inkluzivní Evropu“.

Tematická priorita je proto přímo spojena s cíli v oblasti mládeže č. 3: Inkluzivní společnosti a číslo 10 Udržitelná zelená Evropa

Chceme se věnovat všem mladým lidem, tedy i těm, kteří mají méně příležitostí nebo se v současné době aktivně nezapojují do života společnosti. V členských zemích organizují dialogy tzv. národní pracovní skupiny, které mají na starost realizaci konzultací i dalších akcí s mladými lidmi, mládežnickými organizacemi a tvůrci politik.

Země z tzv. trojice předsednictví Rady Evropské unie pak přebírají vedoucí roli při řízení realizace dialogu EU s mládeží, a to v úzké spolupráci s Evropskou komisí a národními agenturami, jakož i s Evropským fórem mládeže a dalšími zástupci občanské společnosti z řad mládeže. Tyto zúčastněné subjekty tvoří společně koordinační skupinu.

Jaký je výsledek?

Po realizaci vnitrostátních i celoevropských aktivit v rámci dialogu se shromáždí výsledky, které se podrobí analýze a budou následně probírány na konferencích EU pro mládež. Na nich mají zástupci mládeže a tvůrci politik příležitost zformulovat společnou zprávu, kterou chtějí Unii zaslat. Konference EU pro mládež se konají dvakrát ročně a pořádá je země, která právě zastává předsednictví v Radě EU.

Závěry vycházející z dialogu EU s mládeží se pak předkládají na zasedání Rady EU. Ta pak na jejich základě může vydat politický dokument odrážející perspektivu mladých lidí. Například během minulého cyklu v roce 2018 bylo zformulováno 11 cílů EU pro oblast mládeže, které se po jednání v Radě EU staly součástí strategie EU pro mládež. Jde o tyto cíle:

 • kontakt EU s mládeží
 • rovnost všech pohlaví
 • společnost podporující začlenění
 • informace a konstruktivní dialog
 • duševní zdraví a pohoda
 • podpora mladých lidí ve venkovských oblastech
 • kvalitní zaměstnání pro všechny
 • kvalitní učení
 • zajistit pro všechny prostor a možnost se zapojit
 • udržitelná zelená Evropa
 • mládežnické organizace a evropské programy

 

Strategie EU pro mládež přispívá k realizaci vize mladých lidí tím, že mobilizuje nástroje politiky na úrovni EU a podněcuje aktivitu zúčastněných stran na vnitrostátní, regionální a místní úrovni.