Skip to main content
© European Union © European Union

Mikä on EU:n nuorisodialogi?

Päivitetty viimeksi Perjantai, 23/09/2022

EU:n nuorisodialogi on nuorisoasioita koskeva nuorten ja EU:n päätöksentekijöiden välinen keskustelumenettely. Se perustuu EU:n nuorisostrategiaan.

Miksi EU:n nuorisodialogia tarvitaan?

Nuorisodialogin avulla tuetaan nuorten ja nuorisojärjestöjen näkemysten ja tarpeiden huomioon ottamista EU:n nuorisopolitiikassa.

EU:n nuorisostrategiassa (2019–2027) keskitytään kolmeen avainalueeseen: nuorten osallistumiseen, yhteisiin hankkeisiin muiden nuorten kanssa ja vaikutusmahdollisuuksiin. Se tukee EU-maiden yhteistyötä nuorisokysymyksissä.

Miten dialogimenettely toimii?

Nuorten ja päätöksentekijöiden vuoropuhelua käydään 18 kuukauden jaksoissa. Jokaisessa jaksossa keskitytään johonkin teemaan, josta EU-maiden nuorisoministerit ovat sopineet.

Meneillään olevan jakson (vuoden 2022 alusta vuoden 2023 puoliväliin) teemana on ”Yhdessä kohti kestävää ja osallistavaa Eurooppaa”.

Kantava teema liittyy suoraan nuorisotavoitteisiin nro 3: ”Osallistavat yhteiskunnat” ja nro 10 ”Kestävä vihreä Eurooppa”.

Nuorisodialogiin voivat osallistua kaikki nuoret, myös ne, joilla on vähemmän mahdollisuuksia toimia tai jotka eivät ole vielä aktiivisesti mukana toiminnassa. Nuorisodialogista vastaavat kaikissa EU-maissa kansalliset työryhmät, jotka järjestävät kuulemisia ja yhteisiä tilaisuuksia nuorille, nuorisojärjestöille ja päätöksentekijöille.

EU:n nuorisodialogin toteuttamista johtaa EU:n neuvoston puheenjohtajamaiden kolmikko (edellinen, senhetkinen ja tuleva puheenjohtajamaa). Toimintaa koordinoidaan yhdessä Euroopan komission ja kansallisten toimistojen kanssa samoin kuin Euroopan nuorisofoorumin ja muiden nuorisoalan kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa.

Miten dialogin tuloksia käytetään?

Toimien tulokset kootaan yhteen ja analysoidaan, minkä jälkeen niistä keskustellaan EU:n nuorisokonferensseissa, joissa nuorten edustajat ja päätöksentekijät laativat yhteisen viestin EU:lle. EU:n nuorisokonferenssi järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Sitä isännöi EU:n neuvoston puheenjohtajamaana kulloinkin toimiva maa.

Nuorisodialogiin perustuvat päätelmät esitellään EU:n ministerineuvostolle, joka voi hyväksyä nuorten näkemyksiin pohjautuvan poliittisen asiakirjan. Esimerkiksi nuorisodialogin viime jakson aikana vuonna 2018 laadittiin 11 eurooppalaista nuorisotavoitetta, jotka lisättiin EU:n nuorisostrategiaan EU:n neuvostossa käydyn poliittisen prosessin ja keskustelujen jälkeen. Tavoitteeksi asetettiin:

 • EU:n tuominen lähelle nuoria
 • Kaikkien sukupuolten välinen yhdenvertaisuus
 • Osallistavat yhteiskunnat
 • Tiedonsaanti ja rakentava vuoropuhelu
 • Mielenterveys ja hyvinvointi
 • Maaseudun nuorten tukeminen
 • Laatutyöpaikkoja kaikille
 • Laadukas oppiminen
 • Tiloja ja osallistumista kaikille
 • Kestävä vihreä Eurooppa
 • Nuorisojärjestöt ja eurooppalaiset ohjelmat

 

EU:n nuorisostrategia edistää nuorten vision toteuttamista käyttämällä EU-tason poliittisia välineitä ja tukemalla kansallisia, alueellisia ja paikallisia toimia.