Skip to main content
© European Union © European Union

Što je dijalog EU-a s mladima?

Posljednje ažuriranje petak, 23/09/2022

Dijalog EU-a s mladima mehanizam je za dijalog među mladima i donositeljima odluka koji se odvija u okviru Strategije EU-a za mlade.

Koja je svrha dijaloga EU-a s mladima?

To je način da se mišljenja, stajališta i potrebe mladih i organizacija mladih uzmu u obzir pri utvrđivanju politika EU-a za mlade.

Dijalogom se podupire provedba Strategije EU-a za mlade za razdoblje 2019. – 2027., koja je usmjerena na tri ključna područja, odnosno na „povezivanje, uključivanje i osnaživanje”. Usto, njome se potiče suradnja među zemljama EU-a na svim pitanjima koja se odnose na mlade.

Kako se dijalog odvija?

Dijalog s donositeljima odluka i druge aktivnosti dijaloga odvijaju se u radnim ciklusima u trajanju od 18 mjeseci. U svakom je ciklusu naglasak na drugoj temi koju utvrđuje Vijeće ministara za mlade.

Trenutačno (od početka 2022. do sredine 2023.) je riječ o temi „Održiva i zelena Europa”.

Tematski prioritet stoga je izravno povezan s ciljem za mlade br. 3 „Uključiva društva” i br. 10 „Održiva zelena Europa”.

U dijalog s mladima nastoji se uključiti sve mlade, među ostalima i one s manje mogućnosti, kao i one koji trenutačno nisu uključeni ni aktivni. U svakoj državi članici organizaciju preuzimaju nacionalne radne skupine koje su u svojoj zemlji zadužene za provođenje savjetovanja i aktivnosti s mladima, organizacijama mladih i donositeljima odluka.

Glavnu riječ u usmjeravanju provedbe dijaloga EU-a s mladima ima trio predsjedništava, u bliskoj suradnji s Europskom komisijom i nacionalnim agencijama, kao i s Europskim forumom mladih i drugim predstavnicima civilnog društva za mlade, u okviru koordinacijske skupine.

Koji je rezultat?

Nakon završetka nacionalnih i europskih aktivnosti prikupljaju se i analiziraju rezultati te se o njima još raspravlja na konferencijama EU-a za mlade. Na njima predstavnici mladih i donositelji odluka imaju priliku surađivati i poslati zajedničku poruku EU-u. Održavaju se dvaput godišnje, a domaćin im je zemlja koja predsjedava EU-om.

Zaključci doneseni na temelju aktivnosti dijaloga EU-a s mladima predstavljaju se Vijeću Europske unije. Vijeće zatim može donijeti dokument politike koji odražava stajališta mladih. Na primjer, u zadnjem je ciklusu provedenom 2018. osmišljeno sljedećih 11 ciljeva za mlade koji su, nakon političkog procesa i pregovora u Vijeću EU-a, uključeni u Strategiju EU-a za mlade:

 • povezivanje EU-a s mladima
 • ravnopravnost svih rodova
 • uključiva društva
 • informacije i konstruktivan dijalog
 • mentalno zdravlje i dobrobit
 • korak naprijed za mlade u ruralnim područjima
 • kvalitetno zapošljavanje za sve
 • kvalitetno učenje
 • prostor i sudjelovanje za sve
 • održiva zelena Europa
 • organizacije mladih i europski programi.

 

Strategija EU-a za mlade pomaže u ostvarivanju vizije mladih mobilizacijom instrumenata politike na razini EU-a, kao i poticanjem djelovanja dionika na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.