Skip to main content
© European Union © European Union

Vad är EU:s ungdomsdialog?

Senaste uppdatering Fredag, 23/09/2022

EU:s ungdomsdialog är ett diskussionsforum för unga och beslutsfattare inom ramen för EU:s ungdomsstrategi.

Varför håller EU en ungdomsdialog?

Ungdomsdialogen är ett sätt att se till att EU:s ungdomspolitik tar hänsyn till de ungas och ungdomsorganisationernas synpunkter och behov.

EU:s ungdomsstrategi 2019–2027 är inriktad på att ”engagera, sammanföra och stärka” och EU-länderna uppmuntras att samarbeta i alla frågor som rör unga.

Hur går det till?

Dialogen med beslutsfattare och andra samråd och diskussioner följer en cykel på ett och ett halvt år. För varje period finns ett särskilt tema som ländernas ungdomsministrar har bestämt.

Det nuvarande temat (från början av 2022 till mitten av 2023) är ”Ett hållbart och grönt Europa”.

Temat är därför direkt kopplat till två av ungdomsmålen: mål 3 om inkluderande samhällen och mål 10 om ett hållbart grönt Europa.

Ungdomsdialogen är öppen för alla unga, oavsett bakgrund och förutsättningar. Dialogen organiseras av nationella arbetsgrupper som anordnar samråd och andra aktiviteter i sina länder tillsammans med unga, ungdomsorganisationer och beslutsfattare.

De tre länder som är, just har varit eller snart ska vara EU:s ordförandeland spelar en viktig roll för att genomföra EU:s ungdomsdialog och samarbetar med kommissionen, de nationella programkontoren, Europeiska ungdomsforumet och andra företrädare för civilsamhället i en samordningsgrupp.

Vad leder det till?

När alla olika aktiviteter har avslutats sammanställs resultaten och man diskuterar vidare på EU:s ungdomskonferenser. Där träffas ungdomsrepresentanter och beslutsfattare och tar fram ett gemensamt budskap till EU. Ungdomskonferenserna hålls två gånger om året och anordnas av det land som för tillfället är EU:s ordförandeland.

Slutsatserna från EU:s ungdomsdialog läggs sedan fram för ministerrådet, som kan komma att anta ett policydokument med de ungas synpunkter. Efter förra omgången av ungdomsdialogen 2018 satte man till exempel upp elva ungdomsmål som sedan togs med i EU:s ungdomsstrategi efter en politisk process och förhandlingar i rådet:

 • Föra EU närmare ungdomarna
 • Jämställdhet mellan alla kön
 • Inkluderande samhällen
 • Information och konstruktiv dialog
 • Psykisk hälsa och välbefinnande
 • Verka för ungdomar på landsbygden
 • Sysselsättning av god kvalitet för alla
 • Lärande av god kvalitet
 • Utrymme och deltagande för alla
 • Ett hållbart grönt Europa
 • Ungdomsorganisationer och europeiska program

 

EU:s ungdomsstrategi bidrar till att förverkliga ungas vision genom att använda politiska instrument på EU-nivå och uppmana till nationella, regionala och lokala insatser.