Skip to main content
© European Union © European Union

Wat is de EU-jongerendialoog?

Laatste wijziging Vrijdag, 23/09/2022

Bij de EU-jongerendialoog overleggen jongeren en beleidsmakers in het kader van de EU-strategie voor jongeren.

Wat is de bedoeling van de EU-jongerendialoog?

Dankzij de dialoog kan de EU bij het uitstippelen van het Europees jongerenbeleid rekening houden met de opvattingen en behoeften van jongeren en jongerenorganisaties.

Het overleg is ook nuttig bij de uitvoering van de EU-strategie voor jongeren 2019-2027, waarbij het draait om “betrekken, verbinden, en versterken”. Bovendien stimuleert de dialoog de samenwerking tussen de EU-landen bij alles wat voor jongeren relevant is.

Hoe gaat het in zijn werk?

De dialoog met beleidsmakers en de andere overlegactiviteiten vinden plaats in cyclussen van 18 maanden. Bij elke cyclus ligt de nadruk op een ander thema dat door de Raad van ministers voor Jeugdzaken wordt gekozen.

Het huidige thema (van begin 2022 tot medio 2023) is “Een duurzaam en groen Europa”.

De thematische prioriteit houdt dus rechtstreeks verband met jongerendoelstelling 3 (Inclusieve samenlevingen) en jongerendoelstelling 10 (Duurzaam groen Europa).

De jongerendialoog is bestemd voor alle jongeren, ook kansarme jongeren en jongeren die op dit moment niet actief zijn. In elk EU-land is er een nationale werkgroep die het overleg en de activiteiten met jongeren, jongerenorganisaties en beleidsmakers in eigen land organiseert.

De drie landen van het voorzitterschapstrio sturen de EU-jongerendialoog, in nauwe samenspraak met de Europese Commissie, de nationale agentschappen, het Europees Jeugdforum en andere vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld voor jongeren, vanuit een coördinatiegroep.

Wat zijn de resultaten?

Na afloop van de nationale en Europese activiteiten worden de resultaten verzameld, geanalyseerd en verder besproken op de EU-jongerenconferenties. Jongerenvertegenwoordigers en beleidsmakers krijgen daar de kans hebben om samen een gezamenlijke boodschap voor de EU op te stellen. Deze conferenties vinden twee keer per jaar plaats, telkens in het land dat dan EU-voorzitter is.

De conclusies van de EU-jongerendialoog worden daarna aan de Raad van de Europese Unie voorgelegd. De Raad kan dan een beleidsdocument met de standpunten van jongeren vaststellen. Zo werden in de vorige cyclus in 2018 de volgende 11 jongerendoelstellingen geformuleerd, die na een politieke procedure en onderhandelingen in de Raad van de EU aan de EU-strategie voor jongeren werden toegevoegd:

 • de EU dichter bij jongeren brengen
 • gelijkheid van alle gendertypen
 • inclusieve samenlevingen
 • informatie en constructieve dialoog
 • geestelijke gezondheid en geestelijk welzijn
 • plattelandsjongeren vooruithelpen
 • hoogwaardige werkgelegenheid voor iedereen
 • hoogwaardig leren
 • ruimte en participatie voor iedereen
 • duurzaam groen Europa
 • jongerenorganisaties en Europese programma’s

 

De EU-strategie voor jongeren helpt de visie van jongeren te realiseren door daarvoor de beleidsinstrumenten van de EU in te zetten en acties van belanghebbenden op nationaal, regionaal en lokaal niveau te stimuleren.