Skip to main content
© European Union © European Union

Какво представлява диалогът по въпросите на младежта в ЕС?

Последна актуализация петък, 23/09/2022

Диалогът по въпросите на младежта в ЕС е механизъм за комуникация между младите хора и създателите на политики, като той се осъществява в рамките на стратегията на ЕС за младежта.

Защо е необходим диалогът по въпросите на младежта в ЕС?

Това е начин да се гарантира, че мненията, вижданията и нуждите на младите хора и младежките организации се вземат предвид при определянето на политиките на ЕС за младежта.

Диалогът подпомага изпълнението на стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г., която е насочена към три основни области — свързване, ангажиране и овластяване, и насърчава сътрудничеството между страните от ЕС по всички въпроси, свързани с младите хора.

Как става това?

Диалогът със създателите на политики и други основани на диалог дейности се провеждат в рамките на 18-месечни работни цикли. Всеки цикъл е посветен на различна тема, определена от Съвета на министрите по въпросите на младежта.

Настоящата тема (от началото на 2022 г. до средата на 2023 г.) е „Да работим заедно за устойчива и приобщаваща Европа“.

Затова тематичният приоритет е пряко свързан с цели за младежта номер 3: „Приобщаващи общества“ и номер 10 „Устойчива зелена Европа“.

Целта на диалога по въпросите на младежта е да бъдат обхванати всички млади хора, включително тези с по-малко възможности и тези, които в момента не са активни и приобщени. Във всяка страна от ЕС процесът се организира от национални работни групи, които отговарят за провеждането на консултации и дейности с млади хора, младежки организации и създатели на политики в съответната страна.

Тройката председателства играе водеща роля в провеждането на диалога по въпросите на младежта в ЕС в тясно сътрудничество с Европейската комисия и националните агенции, както и с Европейския младежки форум и други представители на младежкото гражданско общество в рамките на координационна група.

Какъв е резултатът?

След като дейностите на европейско и национално равнище приключат, резултатите се събират, анализират и обсъждат на конференции на ЕС по въпросите на младежта. Там представителите на младите хора и създателите на политики имат възможност да работят заедно и да изпратят съвместно послание на ЕС. Тези конференции се провеждат два пъти в годината и техен домакин е страната, която председателства Съюза.

Заключенията от дейностите, свързани с диалога по въпросите на младежта в ЕС, се представят на Съвета на Европейския съюз. След това Съветът може да приеме политически документ, в който да бъдат представени вижданията на младите хора. Така например в рамките на предишния цикъл през 2018 г. бяха определени 11 цели за младежта, които след това бяха добавени към стратегията на ЕС за младежта в резултат от политически процес и преговори в Съвета на ЕС:

 • Свързване на ЕС с младежта
 • Равенство между половете
 • Приобщаващи общества
 • Информация и конструктивен диалог
 • Психично здраве и благоденствие
 • Осигуряване на подкрепа на младежта в селските райони
 • Качествена заетост за всички
 • Качествено образование
 • Пространство и участие за всички
 • Устойчива екологосъобразна Европа
 • Младежки организации и европейски програми за младежта

 

Стратегията на ЕС за младежта допринася за реализиране на визията за младите хора чрез мобилизиране на политически инструменти на равнище ЕС, както и чрез стимулиране на действия на заинтересованите страни на национално, регионално и местно равнище.