Skip to main content
© European Union © European Union

Hvad er EU's ungdomsdialog?

Seneste opdateret den Fredag, 10/11/2023

EU's ungdomsdialog er en række dialogaktiviteter for unge og beslutningstagere, der gennemføres inden for rammerne af EU's strategi for unge.

Hvorfor organisere en ungdomsdialog?

Ungdomsdialogen er en metode til at sikre, at der tages hensyn til unges og ungdomsorganisationers synspunkter og behov ved udformningen af EU's ungdomspolitikker.

Den fremmer udmøntningen af EU-strategien for unge 2019-2027. Denne strategi har fokus på at gøre EU relevant for unge, engagere dem og give dem indflydelse og tilskynder EU-landene til at samarbejde om alle spørgsmål, der vedrører unge.

Hvordan foregår ungdomsdialogen?

Dialogen med de politiske beslutningstagere og andre dialogaktiviteter finder sted i arbejdscyklusser på halvandet år. Hver cyklus fokuserer på sit eget tema, som er fastsat af Rådet (EU's ministre for unge).

Det igangværende tema, som løber fra begyndelsen af 2022 til medio 2023, er "Fælles engagement i et bæredygtigt og inklusivt Europa".

Den tematiske prioritet er derfor direkte knyttet til det europæiske ungdomsmål nr. 3, Inkluderende samfund, og det europæiske ungdomsmål nr. 10, Et bæredygtigt og grønt Europa.

Ungdomsdialogen henvender sig til alle unge, også dem med færre muligheder og dem, der ikke her og nu er aktive og engagerede. I hvert enkelt EU-land organiseres processen af nationale arbejdsgrupper, som har ansvaret for at gennemføre høringer og aktiviteter med unge, ungdomsorganisationer og politiske beslutningstagere.

Formandskabstrioen (det forrige, det nuværende og det kommende formandskab for EU) har den ledende rolle i gennemførelsen af EU's ungdomsdialog i tæt samarbejde med en koordinationsgruppe bestående af Kommissionen, de nationale agenturer, Det Europæiske Ungdomsforum og andre repræsentanter for ungdomsorganisationer.

Hvad kommer der ud af ungdomsdialogen?

Når de nationale og europæiske aktiviteter er overstået, bliver resultaterne samlet, analyseret og diskuteret på EU's ungdomskonferencer. Her har repræsentanter for de unge og de politiske beslutningstagere mulighed for at samarbejde og fremlægge et fælles budskab til EU. Ungdomskonferencerne finder sted to gange om året i det land, der har EU-formandskabet.

Konklusionerne fra ungdomsdialogaktiviteterne bliver fremlagt for EU's ministerråd, som så kan vedtage et politisk dokument, der indeholder de unges synspunkter. F.eks. blev der i den sidste cyklus i 2018 nedfældet 11 ungdomsmål, som derefter blev føjet til EU's ungdomsstrategi efter en politisk proces og forhandlinger i ministerrådet:

 • Gør EU relevant for de unge
 • Stil alle køn lige
 • Gør vores samfund rummelige
 • Informér og gå i konstruktiv dialog med de unge
 • Sørg for psykisk sundhed og trivsel
 • Giv de unge i landdistrikterne bedre muligheder
 • Sørg for gode jobs til alle unge
 • Sørg for uddannelse af høj kvalitet
 • Giv de unge mødesteder og mulighed for at deltage i demokratiet
 • Skab et bæredygtigt og grønt Europa
 • Gør ungdomsorganisationer og europæiske programmer tilgængelige for alle unge

 

EU's ungdomsstrategi bidrager til at virkeliggøre de unges visioner, fordi den fører til konkrete politikker på EU-plan og tilskynder de berørte parter til at handle nationalt, regionalt og lokalt.