Skip to main content
© European Union © European Union

Čo je Európsky dialóg s mládežou?

Posledná aktualizácia piatok, 23/09/2022

Európsky dialóg s mládežou je iniciatíva v rámci stratégie EÚ pre mládež, ktorej cieľom je umožniť diskusiu mladých ľudí s tvorcami politík.

Aký je zmysel Európskeho dialógu s mládežou?

Je to spôsob, ako zabezpečiť, aby sa pri vymedzovaní politík EÚ v oblasti mládeže zohľadňovali stanoviská, názory a potreby mladých ľudí a mládežníckych organizácií.

Tento dialóg má prispieť k vykonávaniu stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027, ktorá sa zameriava na tri hlavné oblasti vyjadrené heslom „zapájať, zaangažovať a posilniť“ a podnecuje spoluprácu medzi krajinami EÚ vo všetkých otázkach týkajúcich sa mladých ľudí.

Ako to prebieha?

Dialógy s tvorcami politík a s inými zainteresovanými stranami a ďalšie s tým súvisiace podujatia sa uskutočňujú v 18-mesačných cykloch. Každý cyklus sa zameriava na inú tému, ktorú stanovuje Rada ministrov pre mládež.

V súčasnosti (od začiatku roka 2022 do polovice roka 2023) je témou „Spolupráca pre udržateľnú a inkluzívnu Európu“.

Tematická priorita je preto priamo spojená s cieľmi pre mládež číslo 3: Inkluzívne spoločnosti a číslo 10 Udržateľná zelená Európa.

Cieľom dialógu s mládežou je osloviť všetkých mladých ľudí vrátane tých, ktorí majú menej príležitostí, ako aj tých, ktorí v súčasnosti nie sú aktívne zapojení do života spoločnosti. V každom členskom štáte organizujú tento dialóg vnútroštátne pracovné skupiny, ktoré sú zodpovedné za uskutočňovanie konzultácií a aktivít s mladými ľuďmi, mládežníckymi organizáciami a tvorcami politík v príslušnej krajine.

Vedúcu úlohu v riadení Európskeho dialógu s mládežou má skupina troch členských štátov v úzkej spolupráci s Európskou komisiou a národnými agentúrami, ako aj s Európskym fórom mládeže a s ďalšími zástupcami občianskej spoločnosti z radov mládeže. Tieto subjekty spolu tvoria koordinačnú skupinu.

Aký je výsledok?

Po skončení aktivít na vnútroštátnej aj európskej úrovni sa výsledky zhromaždia, dôkladne analyzujú a ďalej prediskutujú na konferenciách EÚ pre mládež. Zástupcovia mládeže a tvorcovia politík tam majú príležitosť sformulovať spoločné stanovisko EÚ. Konferencie EÚ pre mládež sa konajú dvakrát ročne a organizuje ich krajina, ktorá práve predsedá Rade EÚ.

Závery vychádzajúce z Európskeho dialógu s mládežou budú predložené Rade Európskej únie. Rada potom môže prijať politický dokument, v ktorom sú obsiahnuté názory mladých ľudí. Napríklad v predchádzajúcom cykle v roku 2018 sa sformulovalo 11 cieľov v oblasti mládeže, ktoré boli následne, po prerokovaní v Rade EÚ, začlenené do stratégie EÚ pre mládež. Ide o tieto ciele:

 • Spájanie EÚ s mládežou
 • Rovnosť všetkých rodov
 • Inkluzívne spoločnosti
 • Informácie a konštruktívny dialóg
 • Duševné zdravie a pohoda
 • Podpora vidieckej mládeže
 • Kvalitné zamestnanie pre všetkých
 • Kvalitné vzdelávanie
 • Priestor a účasť pre všetkých
 • Udržateľná zelená Európa
 • Mládežnícke organizácie a európske programy

 

Stratégia EÚ pre mládež prispieva k realizácii vízie mladých ľudí mobilizáciou politických nástrojov na úrovni EÚ, ako aj podnecovaním opatrení zainteresovaných strán na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.