Skip to main content
© European Union © European Union

Mladinski dialog EU

Zadnja sprememba Petek, 05/04/2024

Mladinski dialog EU pomeni dialog med mladimi in nosilci odločanja v okviru strategije EU za mlade.

Mladinski dialog EU

Dialog zagotavlja, da se pri oblikovanju mladinske politike EU upoštevajo mnenja, stališča in potrebe mladih in mladinskih organizacij.

Dialog podpira izvajanje strategije EU za mlade v obdobju 2019–2027, ki se osredotoča na angažiranje, povezovanje in opolnomočenje mladih, ter spodbuja sodelovanje med državami EU na vseh področjih v zvezi z mladimi.

Potek dialoga

Dialog z oblikovalci politike in druge dejavnosti dialoga potekajo v 18-mesečnih delovnih ciklih. Teme posameznih ciklov so različne in jih določijo na zasedanju Sveta ministrov za mladino.

Sedanja tema (od 1. julija 2023 do 31. decembra 2024) je „Potrebujemo mlade“.

Tematsko prednostno področje je torej neposredno povezano s ciljem mladih št. 3: vključujoče družbe.

Dialog z mladimi je namenjen vsem mladim, tudi tistim, ki imajo manj možnosti, in tistim, ki trenutno ne sodelujejo v nobeni dejavnosti. V državah članicah ga vodijo nacionalne delovne skupine, ki so zadolžene za izvajanje posvetovanj in dejavnosti v zvezi z mladimi, mladinskimi organizacijami in oblikovalci politike.

Predstavniki treh predsedujočih držav imajo v okviru koordinacijske skupine vodilno vlogo pri usmerjanju izvajanja mladinskega dialoga EU, in sicer v tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo in nacionalnimi agencijami, evropskim mladinskim forumom ter drugimi predstavniki civilne družbe na področju mladih.

Kako sodelovati?

Sodelovanje v mladinskem dialogu EU običajno poteka prek mladinske organizacije, večinoma na nacionalni ravni. Če želite sodelovati v dialogu, bodisi kot organizacija bodisi kot posameznik, se obrnite na nacionalni mladinski svet.

Kontaktni podatki vašega nacionalnega mladinskega sveta so na voljo tukaj.

V nekaterih primerih je mogoče neposredno sodelovati tudi na ravni EU prek mednarodne nevladne mladinske organizacije. To je odvisno od aktualne teme dialoga. 

Rezultati dialoga

Rezultate dejavnosti, izvedenih v državah članicah in na ravni EU, zberejo, analizirajo in nadalje obravnavajo na mladinskih konferencah EU. Konference so za predstavnike mladih in oblikovalce politik priložnost za sodelovanje in pripravo skupnega sporočila, ki ga predstavijo EU. Mladinske konference potekajo dvakrat na leto v državi, ki predseduje EU.

Sklepi, ki temeljijo na dejavnostih mladinskega dialoga EU, se predložijo Svetu Evropske unije. Svet lahko nato sprejme dokument, ki vsebuje mnenja mladih. Na primer, leta 2018 so v ciklu tako opredelili 11 ciljev mladih, ki so jih po političnem postopku in pogajanjih v Svetu vključili v strategijo EU za mlade:

 • povezovanje EU z mladimi
 • enakost spolov
 • vključujoče družbe
 • obveščanje in konstruktivni dialog
 • duševno zdravje in dobro počutje
 • podpora mladim na podeželju
 • kakovostna zaposlitev za vse
 • kakovostno učenje
 • prostor in participacija za vse
 • trajnostna zelena Evropa
 • mladinske organizacije in evropski programi

Oglejte si Knjižnico mladinskega dialoga EU.

Strategija EU za mlade prispeva k uresničevanju vizije mladih z uporabo različnih instrumentov politik na ravni EU ter spodbujanjem ukrepanja deležnikov na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.