Skip to main content
© European Union © European Union

Mis on ELi noortedialoog?

Viimati uuendatud Reede, 23/09/2022

See on noorte ja poliitikakujundajate vaheline dialoog, mis toimub ELi noortestrateegia raames.

Miks noortedialoogi peetakse?

ELi noortedialoog aitab tagada, et ELi noortepoliitika kujundamisel võetakse arvesse noorte ja noorteorganisatsioonide arvamusi, seisukohti ja vajadusi.

Noortedialoog aitab ellu viia ELi 2019.–2027. aasta noortestrateegiat, mille eesmärk on noori ühendada, neid kaasata ja suurendada nende mõjuvõimu ning soodustada ELi riikide koostööd kõigis noorsooküsimustes.

Kuidas noortedialoogi peetakse?

Noorte ja poliitikakujundajate dialoog toimub 18-kuuliste töötsüklite kaupa. Igas tsüklis keskendutakse ELi noorsooministrite nõukogus kindlaksmääratud teemadele.

Praegune teema (alates 2022. aasta algusest kuni 2023. aasta keskpaigani) on „Üheskoos kestliku ja kaasava Euroopa nimel“.

Teema on seega otseselt seotud kahe noorte-eesmärgiga: eesmärk nr 3 kaasava ühiskonna kohta ning eesmärk nr 10 säästva ja keskkonnahoidliku Euroopa kohta.

Noortedialoogis võivad osaleda kõik noored, ka need, kel on vähem võimalusi või kes praegu veel aktiivselt ei osale. Dialoogi organiseerivad igas riigis riiklikud töörühmad, kes korraldavad seal koos noorte, noorteorganisatsioonide ja poliitikakujundajatega konsultatsioone ja muud tegevust.

Need kolm liikmesriiki, kes on praegu, on just olnud või on varsti eesistujariigi rollis (nn eesistujariikide kolmik), juhivad ELi noortedialoogi elluviimist ning teevad tihedat koostööd Euroopa Komisjoni ja riiklike büroodega ning koordineerimisrühma kaudu ka Euroopa Noortefoorumi ja teiste noorte kodanikuühiskonna esindajatega.

Mida noortedialoogi tulemusel tehakse?

Kui riigi ja Euroopa tasandi tegevused on lõpule viidud, koondatakse, analüüsitakse ja arutatakse nende tulemusi ELi noortekonverentsidel. Seal kohtuvad noorte esindajad ja poliitikakujundajad ning koostavad ELile ühise sõnumi. Konverentsid toimuvad kaks korda aastas ning neid korraldab ELi eesistujariik.

ELi noortedialoogil põhinevad järeldused esitatakse Euroopa Liidu Nõukogule, kes võib seejärel võtta vastu noorte seisukohti sisaldava poliitikadokumendi. Näiteks seati eelmise dialoogitsükli lõpus 2018. aastal 11 ELi noorte-eesmärki, mis lisati pärast poliitilist protsessi ja ELi nõukogus peetud läbirääkimisi ELi noortestrateegiasse:

 • noorte kaasamine ELis,
 • kõigi sugude võrdõiguslikkus,
 • kaasav ühiskond,
 • teave ja konstruktiivne dialoog,
 • vaimne tervis ja heaolu,
 • maapiirkondade noorte kaasamine,
 • kvaliteetne töökoht kõigile,
 • kvaliteetne haridus,
 • koht ja osalusvõimalused kõigile,
 • säästev ja keskkonnahoidlik Euroopa,
 • noorteorganisatsioonid ja Euroopa programmid.

 

ELi noortestrateegia võimaldab kasutada ELi tasandi poliitikavahendeid ja kannustab sidusrühmi võtma meetmeid riigi, piirkondade ja kohalikul tasandil ning aitab seeläbi ellu viia noorte visiooni.