Skip to main content

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Η ισχύς εν τη ενώσει

Έγγραφα αναφοράς και πόροι

Κανονισμός

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2021/888 για τον καθορισμό του νομικού πλαισίου για το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, που εκδόθηκε στις 20 Μαΐου, επιβεβαίωσε τη νέα γενιά του προγράμματος για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό ύψους 1,009 δισ. ευρώ.

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

Κάθε χρόνο δημοσιεύεται γενική πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η οποία παρέχει ευκαιρίες σε οργανώσεις και νέους. Η πρόσκληση περιλαμβάνει:

  • τους στόχους του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης·
  • επισκόπηση των τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται το Σώμα·
  • λεπτομέρειες σχετικά με τις οργανώσεις και τους νέους που είναι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν·
  • τον προϋπολογισμό και τη διάρκεια των έργων·
  • τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για κάθε τομέα δραστηριότητας. 

Δείτε την πιο πρόσφατη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στην ενότητα Προσκλήσεις.

Οδηγός του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

Ο οδηγός θα σας πει όλα όσα θέλετε να μάθετε για το πρόγραμμα. Ο οδηγός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Αν ο οργανισμός σας υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης, πρέπει να τηρεί τους όρους συμμετοχής και χρηματοδότησης που προβλέπονται στον οδηγό.

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η δήλωση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ορίζει τους κανόνες χρήσης των δεδομένων που συλλέγονται μέσω ηλεκτρονικών εντύπων (ηλεκτρονικά έντυπα). 
Η ειδική δήλωση περί ιδιωτικότητας της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας ορίζει τους κανόνες χρήσης των δεδομένων που συλλέγονται μέσω της πύλης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και του σχετικού εντύπου εγγραφής των νέων. 

Ετήσιο πρόγραμμα εργασιών

Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Οδηγός για εμπειρογνώμονες

Ο οδηγός του 2022 για εμπειρογνώμονες ορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης:

  • της ποιότητας των αιτήσεων επιχορήγησης για διαχείριση από τους εθνικούς φορείς·
  • των αιτήσεων που αφορούν το σήμα ποιότητας.

Κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής — Στρατηγική για την ένταξη και την πολυμορφία στο πλαίσιο του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

Οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής – Στρατηγική για την ένταξη και την πολυμορφία στο πλαίσιο του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης αναπτύχθηκαν από κοινού από το Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, ιδίως για την ενίσχυση της διάστασης της ένταξης και της πολυμορφίας των εν λόγω προγραμμάτων. Οι κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται στην πείρα που έχει αντληθεί από διάφορους τομείς των προγραμμάτων και ενθαρρύνουν τη μεταξύ τους αμοιβαία έμπνευση και παροχή κινήτρων.

Απόφαση για τα εφάπαξ ποσά, το μοναδιαίο κόστος και την κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση

Στο παράρτημα της απόφασης, η οποία επιτρέπει τη χρήση εφάπαξ ποσών, μοναδιαίου κόστους και κατ’ αποκοπή χρηματοδότησης για τον εθελοντισμό, την πρακτική άσκηση, τις θέσεις εργασίας και τα έργα αλληλεγγύης που καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, περιγράφεται λεπτομερώς το μοναδιαίο κόστος. Το σχετικό μοναδιαίο κόστος και οι εφαρμοστέοι συντελεστές δημοσιεύονται στον οδηγό του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε ετήσια βάση από το 2018.

Απαιτήσεις διάδοσης για τους δικαιούχους

Όπως ορίζεται στη συμφωνία συνεισφοράς, όλοι οι δικαιούχοι πρέπει να χρησιμοποιούν το έμβλημα της ΕΕ στην επικοινωνία τους, ώστε να αναγνωρίζουν τη στήριξη που έλαβαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων της ΕΕ. Σημαντική υποχρέωση στο πλαίσιο αυτό είναι η ορθή και εμφανής απεικόνιση του εμβλήματος της ΕΕ σε συνδυασμό με μια απλή δήλωση χρηματοδότησης στην οποία αναφέρεται η στήριξη της ΕΕ.

Το έτοιμο προς χρήση έμβλημα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης χρηματοδότησης, μπορεί να τηλεφορτωθεί σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, καθώς και στα αραβικά, στα ισλανδικά, στα νορβηγικά, στα τουρκικά και στα ρωσικά μέσω του κέντρου τηλεφόρτωσης λογότυπου.

Πληροφορίες σχετικά με την ορθή χρήση και τοποθέτηση του εμβλήματος της ΕΕ και της δήλωσης χρηματοδότησης διατίθενται στις επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για τους αποδέκτες χρηματοδότησης από την ΕΕ.

Υπολογιστής αποστάσεων

Αν θέλετε να υποβάλετε αίτηση επιχορήγησης για την κάλυψη ορισμένων εξόδων ταξιδιού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρεχόμενο υπολογιστή αποστάσεων. Επιτρέπει στους οργανισμούς να υπολογίζουν τις αποστάσεις μετακίνησης των ατόμων και, βάσει αυτών, τις επιχορηγήσεις για τις οποίες είναι επιλέξιμα. 

Πώς θα χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή

  1. Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε μια ονομασία τόπου στο πλαίσιο «Start». Εμφανίζεται κατάλογος πιθανών ονομασιών. Κάντε κλικ στη σωστή.
  2. Κάντε το ίδιο στο πλαίσιο «End».
  3. Πατήστε το πλήκτρο «Enter» στο πληκτρολόγιό σας. Εμφανίζεται η απόσταση σε χιλιόμετρα.

Πρέπει να πληκτρολογήσετε το όνομα συγκεκριμένης πόλης ή χωριού —και όχι μόνο μιας χώρας.

Το εργαλείο αυτό δεν έχει σχεδιαστεί για να πληροφορεί τους ιδιώτες πόσα χρήματα αναμένεται να λάβουν. Το ύψος της επιχορήγησης εξαρτάται από παράγοντες που περιλαμβάνουν τις διοικητικές δαπάνες των συμμετεχόντων οργανισμών και των εθνικών φορέων. Αρμόδιος για την αξιολόγηση της αίτησης είναι ο εθνικός φορέας που λαμβάνει την τελική απόφαση για το ποσό της επιχορήγησης εξόδων ταξιδιού.