Skip to main content

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Η ισχύς εν τη ενώσει

Κατάρτιση & υποστήριξη των συμμετεχόντων

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης παρέχει μια σειρά υπηρεσιών υποστήριξης για τους συμμετέχοντες και τους συμμετέχοντες φορείς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

 • υποστήριξη για μάθηση

- γενική διαδικτυακή κατάρτιση
- διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη (OLS)
- κύκλος κατάρτισης και αξιολόγησης για συμμετέχοντες και φορείς
- καθοδήγηση
- αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων

 • ασφάλιση
 • άλλα σημαντικά στοιχεία

- πιστοποιητικά συμμετοχής
- συμφωνίες με τους συμμετέχοντες

Τα εν λόγω μέτρα στήριξης και ποιότητας σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης

Επιπλέον, συμβάλλουν στη διατήρηση ποιότητας υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες επικυρώνονται με ορθό τρόπο.

Γενική διαδικτυακή κατάρτιση 

Η γενική διαδικτυακή κατάρτιση είναι μια κατάρτιση ανοικτής πρόσβασης για όλους τους εγγεγραμμένους υποψηφίους και συμμετέχοντες και διατίθεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Οι ενότητές της περιλαμβάνουν:

 • την αποστολή του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης,
 • τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των συμμετεχόντων,
 • τη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση,
 • την υγεία και ασφάλεια,
 • και πολλά άλλα.

Διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη 

Η διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη (OLS) έχει ως στόχο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη γλώσσα που χρησιμοποιούν κατά τον εθελοντισμό ή την εργασία.

Η OLS είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελληνικά, εσθονικά, ιρλανδικά, ισπανικά, ιταλικά, κροατικά, λετονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, ολλανδικά, ουγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, σουηδικά, τσεχικά, φινλανδικά.

Όταν ο φορέας σας επιλέξει έναν συμμετέχοντα για δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (εθελοντισμό, πρακτική άσκηση ή εργασία) διάρκειας 2 μηνών και άνω, θα πρέπει να αποστείλει στον συμμετέχοντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα στοιχεία σύνδεσής του στην OLS. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. τον ιστότοπο της OLS

Κατάρτιση

Ο κύκλος κατάρτισης και αξιολόγησης έχει σχεδιαστεί τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους συμμετέχοντες φορείς.

Οι συμμετέχοντες σε μακροπρόθεσμες δραστηριότητες δικαιούνται να παρακολουθήσουν τις ακόλουθες συνεδρίες κατάρτισης:

 • κατάρτιση πριν από την αναχώρηση (μόνο για διασυνοριακές δραστηριότητες), 
 • κατάρτιση κατά την άφιξη,
 • ενδιάμεση αξιολόγηση (μόνο για δραστηριότητες 6 μηνών ή περισσότερο), 
 • την ετήσια εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Οι συμμετέχοντες φορείς επωφελούνται από τις ακόλουθες συνεδρίες κατάρτισης:

 • κατάρτιση για φορείς στους οποίους χορηγήθηκε πρόσφατα το σήμα ποιότητας,
 • ετήσια εκδήλωση για φορείς που είναι κάτοχοι του σήματος ποιότητας.

Η κατάρτιση θα πρέπει να διασφαλίζει την κατανόηση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων του φορέα, να παρέχει πρακτικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση έργου, να ενημερώνει σχετικά με σημαντικά χαρακτηριστικά του Σώματος, να στηρίζει την οργάνωση της ανάπτυξης ποιοτικών έργων και να παρέχει ευκαιρίες δικτύωσης.

Καθοδήγηση

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λαμβάνουν προσωπική υποστήριξη μέσω καθοδήγησης κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς τους. Κάτι τέτοιο μπορεί να τους βοηθήσει να ενσωματωθούν τόσο στον φορέα, που είναι κάτι καινούργιο γι’ αυτούς, όσο και σε μια διαφορετική χώρα εάν πρόκειται για εθελοντισμό ή εργασία στο εξωτερικό.

Youthpass

Το Youthpass —που είναι διαθέσιμο για όλους τους συμμετέχοντες του Σώματος— είναι ένα εργαλείο που βοηθά τους συμμετέχοντες να εντοπίζουν και να τεκμηριώνουν τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν προκύψει από το έργο. Τους δίνει τη δυνατότητα να περιγράψουν τι έκαναν και να δείξουν τι έμαθαν, συμπεριλαμβανομένων των άτυπων ή μη τυπικών δεξιοτήτων. Όλα τα ανωτέρω αναγράφονται επίσημα στο πιστοποιητικό Youthpass. Μέχρι σήμερα, πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει το εν λόγω πρόγραμμα και έχουν λάβει το πιστοποιητικό.

Ανάλογα με το είδος της αναγνώρισης που χρειάζεστε, η δημιουργία πιστοποιητικού Youthpass μπορεί να σας βοηθήσει επίσης να το χρησιμοποιήσετε και να δημιουργήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Europass

Οι συμμετέχοντες φορείς μπορούν να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αναλογιστούν τα διδάγματα που αποκόμισαν και να τεκμηριώσουν τα μαθησιακά τους αποτελέσματα με τη βοήθεια του Youthpass ή άλλων εργαλείων επικύρωσης σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο.

Ασφάλιση

Οι συμμετέχοντες σε δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης πρέπει να βρίσκονται πάντα σε ασφαλές περιβάλλον. 

Ασφαλίζονται για όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς τους, από τη στιγμή που φεύγουν για τη χώρα υποδοχής μέχρι και το τέλος του δεύτερου μήνα μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητάς τους. 

Οι συμμετέχοντες σε διασυνοριακές δραστηριότητες (που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία χώρες) δικαιούνται:

 • συμπληρωματική κάλυψη, που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πέραν της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) ή του εθνικού συστήματος υγείας της χώρας υποδοχής, 
 • βασική κάλυψη, που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν δικαιούται να αποκτήσει την ΕΚΑΑ δωρεάν ή δεν δικαιούται κάλυψη βάσει του εθνικού κανονιστικού πλαισίου. 

Τα έξοδα στα οποία υποβάλλονται οι συμμετέχοντες σε δραστηριότητες που οργανώνονται στη χώρα τους επιστρέφονται σε περίπτωση που δεν καλύπτονται από το εθνικό σύστημα υγείας.

Ο φορέας υποδοχής πρέπει να διασφαλίζει ότι ο συμμετέχων διαθέτει την ΕΚΑΑ ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, ότι ο συμμετέχων καλύπτεται από το υποχρεωτικό πρόγραμμα ασφάλισης που προβλέπεται από το Σώμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και την υποστήριξη, καθώς και για οδηγίες σχετικά με τη σύναψη ασφαλιστήριου συμβολαίου, βλ. τον ιστότοπο της ασφαλιστικής εταιρείας.

Πιστοποιητικό συμμετοχής

Το εν λόγω πιστοποιητικό βεβαιώνει τη συμμετοχή σε δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Μετά την ολοκλήρωση της προγραμματισμένης δραστηριότητας και την έρευνα σχετικά με την εμπειρία τους, οι συμμετέχοντες δικαιούνται να λάβουν πιστοποιητικό μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης από έναν από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Συμφωνίες με τους συμμετέχοντες

Προτού μεταβούν στο εξωτερικό, όλοι όσοι συμμετέχουν σε μεμονωμένη δραστηριότητα εθελοντισμού ή αναλαμβάνουν θέση πρακτικής άσκησης ή εργασίας που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης πρέπει να υπογράψουν συμφωνία συμμετέχοντα. Στην εν λόγω συμφωνία πρέπει να προσδιορίζονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πτυχές δραστηριότητας:

 • τα δικαιώματα και οι ευθύνες όσον αφορά την ασφάλιση και την οικονομική συνεισφορά που παρέχεται από το Σώμα, 
 • τα καθήκοντα που πρέπει να εκτελούνται κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας (για δραστηριότητα εθελοντισμού), 
 • τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα·(για δραστηριότητα εθελοντισμού). 

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας καλύπτονται από συμπληρωματική γραπτή συμφωνία, το περιεχόμενο της οποίας εξαρτάται από τους κανόνες και τη νομοθεσία της χώρας στην οποία προσφέρεται η θέση πρακτικής άσκησης ή εργασίας. 

Θεωρήσεις και άδειες διαμονής

Οι συμμετέχοντες ενδέχεται να χρειάζονται θεώρηση για να περάσουν χρόνο στη χώρα εταίρο που φιλοξενεί τη δραστηριότητά τους ή για να συνεχίσουν το ταξίδι τους από την εν λόγω χώρα. 

Συνιστάται θερμά στους συμμετέχοντες να υποβάλουν αίτηση για θεώρηση πολύ νωρίτερα, καθώς ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την έκδοσή της. 

Για βοήθεια ή συμβουλές σχετικά με τις θεωρήσεις, τις άδειες διαμονής και την κοινωνική ασφάλιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εθνικό οργανισμό και/ή με τον εκτελεστικό οργανισμό.

Η διαδικτυακή πύλη της ΕΕ για τη μετανάστευση αποτελεί μια καλή πηγή γενικών πληροφοριών για τις θεωρήσεις τόσο βραχείας όσο και μακράς διαμονής, καθώς και για τις άδειες διαμονής.