Skip to main content

Evropský sbor solidarity

Spolu jsme silnější

Odborná příprava a podpora pro účastníky

Evropský sbor solidarity poskytuje účastníkům a zúčastněným organizacím řadu podpůrných služeb, aby měli zajištěno učení, pojištění a další důležité věci. 

Tyto služby jsou koncipovány v souladu se zásadami Evropského sboru solidarity

Přispívají rovněž k zachování vysoké úrovně kvality v rámci Evropského sboru solidarity a zajišťují správnou validaci všech činností.

Obecné online školení

Obecné online školení je k dispozici na portálu Evropského sboru solidarity a mohou se ho účastnit všichni registrovaní uchazeči a účastníci. Školící moduly zahrnují:

 • poslání Evropského sboru solidarity
 • úkoly a povinnosti účastníků
 • mezikulturní povědomí
 • ochranu zdraví a bezpečnost
 • a mnoho dalších prvků

Online jazyková podpora

Online jazyková podpora slouží účastníkům ke zdokonalování jejich znalostí jazyka, v němž pracují. Online jazyková podpora je nabízena na platformě Akademie EU, což je platforma Evropské komise pro řízení učení.

Služba je k dispozici pro všechny úřední jazyky EU: angličtinu, bulharštinu, češtinu, dánštinu, estonštinu, finštinu, francouzštinu, chorvatštinu, irštinu, italštinu, litevštinu, lotyštinu, maďarštinu, maltštinu, němčinu, nizozemštinu, polštinu, portugalštinu, rumunštinu, řečtinu, slovenštinu, slovinštinu, španělštinu a švédštinu. Dále je k dispozici pro baskičtinu, galicijštinu a katalánštinu.

Jakmile vaše organizace vybere účastníka, který se má do aktivit Evropského sboru solidarity zapojit alespoň po dobu 2 měsíců, měli byste mu zaslat e-mailem přihlašovací údaje do online jazykové podpory. 

Školení

Cyklus školení a hodnocení je určen jak pro účastníky, tak pro zúčastněné organizace.  

Účastníci dlouhodobých aktivit mají nárok na následující školení:

 • školení před odjezdem (pouze přeshraniční činnosti) 
 • školení po příjezdu
 • hodnocení v polovině období (pouze pro činnosti trvající 6 měsíců a déle) 
 • výroční akce Evropského sboru solidarity

Zúčastněné organizace mohou rovněž využít tato školení:

 • školení pro organizace, kterým byla nedávno udělena značka kvality
 • výroční akce pro organizace, které jsou držiteli značky kvality

Školení by mělo organizacím pomoci pochopit jejich úlohu a povinnosti, poskytnout jim praktické a technické informace o řízení projektu, informovat je o významných rysech sboru, podpořit je při vytváření kvalitativních projektů a dát jim příležitost k navazování kontaktů.

Pojištění

Bezpečnost účastníků aktivit Evropského sboru solidarity je hlavní prioritou. 

Po dobu trvání činnosti jsou pojištěni, a to od okamžiku, kdy odjedou do hostitelské země, a pak ještě dva měsíce po ukončení činnosti. 

Účastníci přeshraničních činností (tj. ty, které zahrnují více zemí) mají:

 • doplňkové pojištění, které poskytuje Evropská komise spolu s evropským průkazem zdravotního pojištění nebo vnitrostátním systémem zdravotní péče hostitelské země 
 • základní pojištění, které poskytuje Evropská komise, pokud účastník nemůže získat evropský průkaz zdravotního pojištění bezplatně, nebo pokud nemá podle vnitrostátního regulačního rámce nárok na pojistné krytí 

Účastníkům budou uhrazeny veškeré náklady, které jim vzniknou v souvislosti s činnostmi organizovanými v jejich vlastní zemi, pokud se na ně nevztahuje vnitrostátní systém zdravotní péče.

Hostitelská organizace musí zajistit, aby měl každý účastník evropský průkaz zdravotního pojištění, a pokud to není možné, aby byl pojištěn v rámci povinného pojištění poskytovaného Evropským sborem solidarity.

Další informace o pojistném krytí a podpoře spolu s pokyny pro uzavření pojištění najdete na internetových stránkách pojišťovny.

Vízum a povolení k pobytu

Účastníci mohou potřebovat vízum pro pobyt v partnerské zemi, v níž budou vykonávat svou činnost, nebo pro to, aby mohli z této země vycestovat. 

Účastníkům se důrazně doporučuje, aby o vízum požádali s dostatečným předstihem, protože jeho vydání může trvat několik týdnů. 

Další pomoc a poradenství týkající se vízové problematiky, povolení k pobytu a sociálního zabezpečení vám poskytne národní a/nebo výkonná agentura.  

Užitečné informace o krátkodobých i dlouhodobých vízech a povoleních k pobytu najdete také na portálu EU o přistěhovalectví

Dohody s účastníky

Před odjezdem do zahraničí musí každý účastník individuální dobrovolnické činnosti podporované Evropským sborem solidarity podepsat dohodu. V té musí být vymezeny alespoň tyto aspekty činnosti:

 • práva a povinnosti týkající se pojištění a finančního příspěvku poskytnutého sborem 
 • úkoly, které bude účastník provádět
 • zamýšlené výsledky učení

Odborné vedení

Účastníkům by měla být v průběhu jejich činnosti poskytnuta osobní podpora ve formě odborného vedení. To jim může pomoci začlenit se do organizace, která je pro ně nová, a v případě dobrovolnické činnosti nebo práce v zahraničí se zorientovat v cizí zemi.

Youthpass (pas mládeže)

Youthpass pomáhá účastníkům sboru identifikovat a zdokumentovat jejich výsledky učení, kterých dosáhli v souvislosti s projektem. Mohou ho získat všichni účastnící sboru. Umožňuje jim popsat, co dělali, a ukázat, co se naučili, včetně neformálních a informálních dovedností. To vše bude zaznamenáno v certifikátu Youthpass. Doposud tento program využil a certifikát získal více než 1 milion lidí.  

U některých druhů kvalifikací vám osvědčení Youthpass také pomůže při sestavování životopisu na stránkách Europassu

Zúčastněné organizace by měly účastníkům pomáhat zamyslet se nad tím, co se naučili, a zdokumentovat výsledky učení pomocí Youthpass nebo jiných unijních či vnitrostátních nástrojů pro validaci učení.

Osvědčení o účasti

Potvrzuje účast na aktivitách Evropského sboru solidarity. Po dokončení plánované činnosti a průzkumu ohledně jejich zkušeností mají účastníci nárok na osvědčení, které jim prostřednictvím portálu Evropského sboru solidarity vydá jedna ze zúčastněných organizací.