Skip to main content

Europos solidarumo korpusas

GALIA VEIKTI DRAUGE.

Mokymas ir parama dalyviams

Europos solidarumo korpuso iniciatyvos dalyviams ir dalyvaujančiosioms organizacijoms teikiamos įvairios rėmimo paslaugos. Tai:

 • mokymosi parama

- bendri internetiniai mokymai
- internetinė kalbinė parama
- dalyviams ir organizacijoms skirtas mokymo ir vertinimo ciklas
- mentorystė
- mokymosi rezultatų pripažinimas

 • draudimas
 • kiti svarbūs elementai

- dalyvavimo pažymėjimai
- sutartys su dalyviais

Šiomis paramos ir kokybės didinimo priemonėmis siekiama užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos solidarumo korpuso principų

Jos taip pat padeda išlaikyti aukštą Europos solidarumo korpuso veiklos kokybę ir užtikrinti, kad veikla būtų tinkamai patvirtinama.

Bendri internetiniai mokymai 

Bendri internetiniai mokymai – visiems registruotiems kandidatams ir dalyviams Europos solidarumo korpuso portale prieinami mokymai. Tarp modulių yra šie:

 • Europos solidarumo korpuso paskirtis,
 • dalyvių pareigos ir atsakomybė,
 • kultūrinis sąmoningumas,
 • sveikata ir sauga,
 • ir daug kitų.

Internetinė kalbinė parama 

Internetinė kalbinė parama (OLS) skirta padėti Europos solidarumo korpuso dalyviams tobulinti kalbos, kurią jie vartoja vykdydami savanorišką veiklą arba dirbdami, įgūdžius.

Padedama tobulinti visų oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų įgūdžius: airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių.

Pasirinkusi Europos solidarumo korpuso veiklos (savanoriškos veiklos, stažuotės ar darbo), trunkančios 2 mėnesius ar ilgiau, dalyvį, organizacija turėtų e. paštu išsiųsti jam jo prisijungimo prie OLS duomenis. Daugiau informacijos pateikiama OLS interneto svetainėje

Mokymai

Mokymo ir vertinimo ciklas skirtas ir dalyviams, ir dalyvaujančiosioms organizacijoms.

Ilgalaikės veiklos dalyviai turi teisę į šiuos mokymus:

 • mokymas prieš išvykimą (tik tarpvalstybinės veiklos atveju), 
 • mokymas atvykus,
 • laikotarpio vidurio vertinimas (tik ne trumpesnės kaip 6 mėnesių veiklos atveju), 
 • Europos solidarumo korpuso metinis renginys.

Dalyvaujančiosioms organizacijoms naudingi šie mokymo kursai:

 • mokymas neseniai kokybės ženklą gavusioms organizacijoms,
 • metinis renginys kokybės ženklą turinčioms organizacijoms.

Mokymai turėtų padėti suprasti organizacijos funkcijas ir atsakomybės sritis, gauti praktinės ir techninės informacijos apie projekto valdymą, susipažinti su svarbiomis korpuso ypatybėmis. Jie taip pat turėtų padėti organizacijoms rengti kokybiškus projektus ir suteikti galimybių užmegzti ryšių.

Mentorystė

Asmeninę paramą veiklos dalyviams turėtų teikti mentoriai. Jie gali padėti dalyviams integruotis tiek į naują organizaciją, tiek į kitą šalį, jei jie savanorišką veiklą vykdo arba dirba užsienyje.

„Youthpass“

„Youthpass“ yra priemonė, padedanti visiems korpuso dalyviams užfiksuoti ir dokumentuoti dalyvaujant projekte pasiektus mokymosi rezultatus. Ši priemonė suteikia dalyviams galimybę apibūdinti tai, ką jie nuveikė, ir parodyti, ko jie išmoko, įskaitant savaiminio ar neformaliojo mokymosi būdu įgytus įgūdžius. Visa tai oficialiai įrašoma „Youthpass“ pažymėjime. Iki šiol šia priemone pasinaudojo ir pažymėjimus gavo daugiau kaip 1 mln. asmenų.

Atsižvelgiant į tai, kokio pripažinimo jums reikia, „Youthpass“ pažymėjimas gali padėti perkelti informaciją į gyvenimo aprašymą (CV) ir jį sukurti portale „Europass“

Dalyvaujančiosios organizacijos, naudodamosi „Youthpass“ arba kitomis ES ar nacionalinėmis patvirtinimo priemonėmis, turi padėti dalyviams apmąstyti, ko jie išmoko, ir dokumentais patvirtinti jų mokymosi rezultatus.

Draudimas

Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvaujantys asmenys turi būti visada saugūs. 

Jie yra apdrausti visą veiklos laikotarpį nuo pat išvykimo į priimančiąją šalį ir dar du mėnesius pasibaigus veiklai. 

Tarpvalstybinės veiklos (susijusios su daugiau nei viena šalimi) dalyviams:

 • be Europos sveikatos draudimo kortelės arba priimančiosios šalies nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos draudimo, Europos Komisija suteikia papildomą draudimą; 
 • jei dalyviai negali gauti Europos sveikatos draudimo kortelės nemokamai arba neturi teisės būti apdrausti pagal nacionalinę reguliavimo sistemą, Komisija suteikia tiesioginį draudimą. 

Visos dalyvių patirtos išlaidos, susijusios su jų šalyje organizuojama veikla, kompensuojamos, jei jos nepadengiamos pagal nacionalinę sveikatos priežiūros sistemą.

Priimančioji organizacija turi užtikrinti, kad dalyvis turėtų Europos sveikatos draudimo kortelę, o jei tai neįmanoma, užtikrinti, kad jis būtų apdraustas pagal privalomą draudimo planą, kurį numato korpusas.

Daugiau informacijos apie draudimą ir paramą, taip pat tai, kaip sudaryti draudimo sutartį, rasite draudimo bendrovės interneto svetainėje.

Dalyvavimo pažymėjimas

Juo patvirtinamas dalyvavimas Europos solidarumo korpuso veikloje. Baigę suplanuotą veiklą ir užpildę klausimyną apie dalyvavimo veikloje patirtį, dalyviai turi teisę gauti vienos iš dalyvaujančiųjų organizacijų per Europos solidarumo korpuso portalą išduotą pažymėjimą.

Sutartys su dalyviais

Prieš kelionę į užsienį kiekvienas asmuo, ketinantis dalyvauti individualioje savanoriškoje veikloje, atlikti stažuotę arba dirbti pagal Europos solidarumo korpuso programą, turi pasirašyti dalyvio sutartį. Joje turi būti apibrėžti bent šie veiklos aspektai:

 • teisės ir atsakomybė, susijusios su draudimu ir korpuso finansiniu įnašu; 
 • užduotys, kurias reikės atlikti vykdant veiklą (savanoriškos veiklos atveju); 
 • užsibrėžti mokymosi rezultatai (savanoriškos veiklos atveju). 

Dėl stažuočių ir darbo pasirašomos papildomos rašytinės sutartys, kurių turinys priklauso nuo šalies, kurioje stažuotė ar darbas siūlomi, taisyklių ir įstatymų. 

Vizos ir leidimai gyventi

Tam, kad dalyviai galėtų vykdyti veiklą užsienyje – šalyje partnerėje – arba iš tos šalies keliauti kitur, jiems gali prireikti vizos. 

Dalyviams primygtinai rekomenduojama prašymą išduoti vizą pateikti pakankamai anksti, nes vizai išduoti gali prireikti kelių savaičių. 

Norėdami gauti daugiau pagalbos ar patarimų tokiais klausimais kaip vizos, leidimai gyventi ir socialinė apsauga, kreipkitės į savo nacionalinę agentūrą ir (arba) vykdomąją įstaigą.

ES imigracijos portale pateikta naudingos bendros informacijos apie trumpalaikes ir ilgalaikes vizas bei leidimus gyventi.